Česky English Deutsch Francais

1. ÚVOD

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR nebo ústav) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) rozhodnutím ministra hospodářství České republiky č. 42/1994 ze dne 25. května 1994 č. j. 172 785/94-33 k 1. září 1994 jako rozpočtová organizace.

S účinností od 1. ledna 2001 ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, se stal ÚÚR rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 47/2001 ze dne 27. září 2001 č. j. 21370/2001-31 organizační složkou státu.

Předmět činnosti ústavu je zřizovací listinou vymezen následovně:

 • zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele,
 • metodická, konsultační a rešeršní činnost,
 • studijní, informační, dokumentační, organizační, publikační a vydavatelská činnost,
 • příprava podkladů pro legislativu,
 • tvorba informačních systémů,
 • navrhování technických požadavků na stavby, jejich soustavná aktualizace a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů,
 • organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích,
 • organizování seminářů a přednášek,
 • spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a specializovanými expertními pracovišti,
 • další úkoly podle rozhodnutí zřizovatele.
Obory činností ústavu v působnosti zřizovatele byly zřizovací listinou vymezeny takto:
 • územní plánování a stavební řád,
 • výstavba,
 • regionální politika,
 • bydlení a bytová politika,
 • programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky,
 • cestovní ruch,
 • evropské záležitosti.

Výkonem zřizovatelské funkce ÚÚR je od jeho zřízení roku 1994 pověřen Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost ústavu v roce 2012 probíhala v předmětech činnosti daných zřizovací listinou. Práce byly zajišťovány především vlastními zaměstnanci ústavu, dále pomocí kooperací formou smluv o dílo a dohodami o provedení práce.

Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna věcně příslušným odborem MMR, který úkol zadal a Odborem územního plánování. Zaměření práce stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů je průběžně projednáván se zadavateli úkolů, zejména formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolu potvrzuje garant úkolu MMR vyplněním Předávacího protokolu úkolu ÚÚR, kde hodnotí splnění zadání, kvalitu výstupu a jeho další využitelnost.

V roce 2012 zadaly ústavu úkoly odbory: územního plánování, stavebního řádu, rozvoje a strategie regionální politiky, politiky bydlení, evropské územní spolupráce a evropských záležitostí.

Průřezové úkoly, které jsou určeny pro všechny věcně příslušné odbory MMR a širokou odbornou veřejnost, např. Vedení knihovny, dokumentační činnost a Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj, zadává a garantuje odbor územního plánování.

V ÚÚR je naplněn § 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, týkající se plnění povinného 4% podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 4. 4. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021