Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2012

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2012 rozdělena do čtyř okruhů:

 1. Stálé činnosti
 2. Tematické úkoly
 3. Publikační činnost
 4. Interní úkoly

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2012 68 096 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 44 046 62
na úkolech B 8 135 12
na úkolech C 104 1
na úkolech D* (bez IÚ 4 Provozní režie) 5 635 10
režie provozní** 10 176 15

Čerpání činnosti 2012

Poznámka:

* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly IÚ 1 - Správa informačních a komunikačních technologií, IÚ 2 - Aplikace GIS a IÚ 3 - Odborná režie, které se svým řešením podílí na odborných úkolech (odborných činnostech A, B, C) ÚÚR.

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost zaměstnanců na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 10 pracovních dní každého z nově nastupujících zaměstnanců, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2013, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity zaměstnankyň kanceláře ředitele.

** Do provozní režie jsou započteny práce, vykázané na interním úkolu IÚ 4, vykonávané především zaměstnanci Kanceláře ředitele.


2.1.1 Seznam úkolů řešených ÚÚR v roce 2011

Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3.

A. STÁLÉ ČINNOSTI

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/ÚP Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/ÚP Aktualizace příručky Limity využití území
A.1.4/ÚP Dotčené orgány
A.1.5/ÚP Slovník územního plánování
A.1.6/ÚP Konzultační středisko ke stavebnímu právu
A.1.7/ÚP Územně analytické podklady (ÚAP)
A.1.8/ÚP Politika územního rozvoje
A.1.9/ÚP Principy a pravidla územního plánování
A.1.10/RP Certifikační orgán VaV na úseku regionálního rozvoje
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP Poradenská činnost pro veřejnou správu
A.2.2/ÚP Spolupráce s vysokými školami
A.3 Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/RP Činnost národního kontaktního místa OP ESPON 2013
A.3.2/BP NUO HABITAT
A.3.3/ÚP Společný dokument územního rozvoje států V4+2
A.3.4/ÚP Mezinárodní aktivity
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/ÚP Portál územního plánování
A.4.3/ÚP Monitorování Sbírky zákonů
A.4.4/RP Monitoring mikroregionů a podpora jejich rozvoje
A.4.5/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury
A.4.6/RP Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/RP Monitoring indikátorů pro hodnocení Strategie regionálního rozvoje
A.4.8/BP Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/BP Monitoring poskytování desetiletých půjček na opravy bytového fondu
A.4.10/ÚP Analýza výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení
A.4.12/ÚP Monitoring judikatury z oblasti ÚP
A.4.13/SŘ Systém stavebně technické prevence
A.4.14/BP Monitoring dotací pro regeneraci sídlišť
A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu – speciální stavební úřady

B. TEMATICKÉ ÚKOLY

B.1/ÚP Analýza vztahů datových sad veřejné správy
B.2/ÚP Zvyšování kultury výstavby - Evropské Fórum Politik architektury (EFAP)
B.3/ÚP Metodická podpora vyhodnocování vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území na základě provedené analýzy současné praxe
B.4/ÚP Novelizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu na úseku územního plánování
B.5/ÚP Novela vyhlášky č. 561/2006 Sb.
B.6/BP Hodnocení projektů regenerace sídlišť
B.7/ÚP Územní studie rozvoje česko-saského příhraničí
B.8/RP Účast ve výzvě na projekt OP ESPON / Priorita 4
B.9/RP Technická pomoc při přípravě operačních programů přeshraniční spolupráce pro programové období 2014 – 2020
B.10/BP Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé (analýza)
B.12/ÚP Metodiky na úseku ÚP
B.13/BP Vybrané údaje o bydlení 2012
B.14/RP Aktualizace rozvojových znaků obcí a obvodů ORP České republiky
B.15/RP Sídelní struktura v ÚAP krajů jako podklad pro ZÚR

C. PUBLIKACE

C.1/ÚP Vydání publikace Camillo Sitte: Stavba měst podle uměleckých zásad

D. INTERNÍ ÚKOLY

IÚ 1 Správa informačních a komunikačních technologií
IÚ 2 Správa GIS
IÚ 3 Odborná režie
IÚ 4 Provozní režie
IÚ 5 Propagace ÚÚR

2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly v roce 2012

A. STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina1
v Kč
Mzdová hodina2
v Kč
CELKEM
v Kč
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP 4 856 713 832 1 209 144 1 922 976
A.1.2/ÚP 5 081 746 907 1 265 169 2 012 076
A.1.3/ÚP 1 944 285 768 484 056 769 824
A.1.4/ÚP 419 61 593 104 331 165 924
A.1.5/ÚP 149 21 903 37 101 59 004
A.1.6/ÚP 2 124 312 228 528 876 841 104
A.1.7/ÚP 1 762 259 014 438 738 697 752
A.1.8/ÚP 2 744 403 368 683 256 1 086 624
A.1.9/ÚP 1 530 224 910 380 970 605 880
A.1.10/RP 505 74 235 125 745 199 980
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP 832 122 304 207 168 329 472
A.2.2/ÚP 110 16 170 27 390 43 560
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/RP 1 344 197 568 334 656 532 224
A.3.2/BP 364 53 508 90 636 144 144
A.3.3/ÚP 2 391 351 477 595 359 946 836
A.3.4/ÚP 942 138 474 234 558 373 032
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP 2 728 401 016 679 272 1 080 288
A.4.2/ÚP 806 118 482 200 694 319 176
A.4.3/ÚP 469 68 943 116 781 185 724
A.4.4/RP 1 143 168 021 284 607 452 628
A.4.5/RP 854 125 538 212 646 338 184
A.4.6/RP 535 78 645 133 215 211 860
A.4.7/RP 711 104 517 177 039 281 556
A.4.8/BP 1 740 255 780 433 260 689 040
A.4.9/BP 954 140 238 237 546 377 784
A.4.10/ÚP 1 528 224 616 380 472 605 088
A.4.11/BP 25 3 675 6 225 9 900
A.4.12/ÚP 516 75 852 128 484 204 336
A.4.13/SŘ 4 047 594 909 1 007 703 1 602 612
A.4.14/BP 116 17 052 28 884 45 936
A.4.15/SŘ 777 114 219 193 473 307 692

B. TEMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR hodin Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
B.1/ÚP 104 15 288 25 896 41 184
B.2/ÚP 493 72 471 122 757 195 228
B.3/ÚP 390 57 330 97 110 154 440
B.4/ÚP 43 6 321 10 707 17 028
B.5/ÚP 237 34 839 59 013 93 852
B.6/BP 757 111 279 188 493 299 772
B.7/ÚP 1 511 222 117 376 239 598 356
B.8/RP 282 41 454 70 218 111 672
B.9/ÚP 1 341 197 127 333 909 531 036
B.10/BP 472 69 384 117 528 186 912
B.12/ÚP 697 102 459 173 553 276 012
B.13/BP 593 87 171 147 657 234 828
B.14/RP 623 91 581 155 127 246 708
B.15/RP 592 87 024 147 408 234 432

C. PUBLIKACE

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR hodin Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
C.1/ÚP 104 15 288 25 896 41 184

D. INTERNÍ ÚKOLY

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR hodin Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
IÚ 1 1 743 256 221 434 007 690 228
IÚ 2 166 24 402 41 334 65 736
IÚ 3 3 672 539 784 914 328 1 454 112
IÚ 4 10 176 1 495 872 2 533 824 4 029 696
IÚ 5 54 7 938 13 446 21 384

1) Provozní hodina činí 147,- Kč přímé věcné náklady za rok 2012 na jednoho zaměstnance (t. j. náklady na provoz celkem /minus/ FKSP /minus/ kooperace /poděleno/ fondem pracovní doby na 1 zaměstnance v hodinách na rok 2012 (hod.) /poděleno/ počtem zaměstnanců.

2) Mzdová hodina činí 249,- Kč mzdové náklady (vč. povinného pojištění) za rok 2012 na jednoho zaměstnance (t. j. celkové mzdové náklady vč. povinného pojištění /minus/ OOV na rok 2012 /poděleno/ na 1 zaměstnance fondem pracovní doby v hodinách na rok 2012 (hod.) /poděleno/ počtem zaměstnanců).


2.1.3 Struktura odběratelů

Hlavním a nejdůležitějším odběratelem úkolů řešených ústavem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (jiná ministerstva a jejich podřízené organizace, krajské úřady, úřady územního plánování, stavební úřady, projektanti, vysoké školy, studenti, knihovny a další), kterým slouží k celoživotnímu vzdělávání.

Čerpání podle odborů MMR 2012

V roce 2012 pokračovala spolupráce s vysokými školami, a to zejména s Fakultou architektury VUT v Brně, s Fakultou architektury ČVUT v Praze, Ekonomicko-správní a Přírodovědeckou fakultou MU v Brně atd.

Prostřednictvím www stránek ústavu (www.uur.cz) jsou výsledky činnosti ústavu prezentovány na internetu.


2.1.4 Přehled nejdůležitějších činností a úkolů s vazbou na strukturu odběratelů

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování v souladu se stavebním zákonem metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví.

Ústav územního rozvoje splňuje výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna, poskytující knihovnické a informační služby. Její knihovní fond je dostupný klasickým způsobem a informace o něm i přes internet.

Nejdůležitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách ÚÚR, např. Limity využití území, Dotčené orgány, Principy a pravidla územního plánování, Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury aj.

Dalším důležitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování metodických návodů MMR, souvisejících zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů, které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní rozvoj na stránkách Odboru územního plánování a Odboru stavebního řádu, resp. na stránkách ÚÚR. V roce 2012 byly vydány 3 metodiky. Rozpracováno bylo dalších 15 metodik.

Činnost Konzultačního střediska ke stavebnímu právu představuje významnou část komunikace s orgány veřejné správy. Účelem konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. Konzultační středisko má za cíl sjednocovat výkon státní správy při aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v praxi. Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního střediska se ukazuje, že sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované jednotlivými složkami veřejné správy je nezbytné. Konzultační středisko provozuje na webu ÚÚR samostatné stránky. Pro orgány veřejné správy je v jejich rámci k dispozici internetová diskuse. Odborné veřejnosti jsou dále k dispozici informace v podobě otázek a odpovědí v rubrice 1000 otázek.

Rovněž portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování a Slovník územního plánování, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování. Portál územního plánování je otevřeným, průběžně aktualizovaným systémem odkazů (rozcestníkem) na relevantní informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností ÚÚR, tak externích zdrojů. Cílem Slovníku územního plánování je udržovat definice pojmů územního plánování a souvisejících oborů v souladu s aktuálními právními předpisy.

V roce 2012 byly soustavně sledovány relevantní podklady pro aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR). Bylo v několika verzích zpracováno pracovní znění Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008. Součástí této Zprávy… je Vyhodnocení vlivů PÚR na udržitelný rozvoj území, které formou kooperace zpracovala firma Atelier T-plan, s.r.o. Součástí řešení úkolu byla i aktivní účast řešitelů na jednáních Konzultačního výboru pro PÚR. V roce 2012 pokračovala spolupráce na úseku územního rozvoje států V4+2 (Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska). V souladu se závěry ministrů států V4+2 zodpovědných za územní rozvoj pokračovaly práce na zpracování Společné strategie územního rozvoje států V4+2. Kromě zpracování několika kapitol byl ÚÚR pověřen i koordinací 1. pracovního znění tohoto dokumentu.

V roce 2012 byla dokončována Územní studie rozvoje česko-saského příhraničí.

Ústav územního rozvoje se podílí na řadě dalších zahraničních aktivit.

Odborem evropské územní spolupráce je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního kontaktního místa programu ESPON v ČR (European Spatial Planning Observation Network – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost)

Odborem evropských záležitostí je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního centra bydlení a rozvoje sídel v České republice (Agenda HABITAT – National Urban Observatory).

Z pověření Odboru územního plánování je ÚÚR členem IFHP (International Federation for Housing and Planning – Mezinárodní federace pro bydlení a plánování). Členství v IFHP umožňuje zaměstnancům ÚÚR seznamovat se s nejnovějšími světovými trendy v oblasti bydlení a plánování a poznatky zprostředkovávat odborné veřejnosti.

Dále je ústav členem SPA-CE-NET (Network of Spatial Research and Planning Institutes in Central and Eastern Europe) – sítě středoevropských metodických a výzkumných institucí, zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování na evropské, celostátní, regionální i lokální úrovni.

Ústav územního rozvoje v rámci stálých činností řeší rovněž řadu monitorovacích úloh. V souladu se stavebním zákonem byl zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních studiích včetně průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich využití. Pro zajištění evidence a jejího zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup ÚÚR vyvíjí a provozuje webové aplikace pro prohlížení a on-line aktualizaci databáze pověřenými pracovníky krajských úřadů. Informace o schválených územních plánech významně ovlivňují rozhodování soukromého sektoru o tom, kam vloží své prostředky a jaký bude jeho podíl na rozvoji obcí nebo krajů. Tyto informace jsou dále jedním z rozhodujících podkladů pro získávání veřejných prostředků, a to i z evropských fondů.

Další významnou úlohou, zadanou Odborem rozvoje a strategie regionální politiky, je provozování Informačního systému mikroregionů ako podkladu pro podporu jejich rozvoje. V rámci úkolu se uskutečnil již VI. ročník semináře k problematice mikroregionů, tentokrát se zaměřením na rozvoj a fungování mikroregionů. Pro uvedený odbor jsou zpracovávány i další monitorovací úlohy, např. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, Informace o obvodech obcí s rozšířenou působností nebo Indikátory pro hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje.

Pro Odbor politiky bydlení a Státní fond rozvoje bydlení slouží Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení, Monitoring komunálního bydlení, Monitoring dotací pro regeneraci sídlišť, Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť a Vybrané údaje o bydlení.

S ohledem na měřítko se řešeným úkolům vymyká další monitorovací úloha Systém stavebně technické prevence. Sledovanou jednotkou je v tomto případě stavba a její konstrukce, zatímco předmětem řešení ostatních úkolů je území, požadavky na jeho využití a možnosti jeho využití.

V rámci úkolu je provozována a dále vyvíjena webová aplikace iSSTP (on-line systém stavebně technické prevence), která je průběžně doplňována získanými daty o událostech (vady, poruchy a havárie staveb). V průběhu roku byly kontaktovány obecné stavební úřady a pověřeným pracovníkům úřadů předány přístupové údaje do systému.

Některé výsledky práce ústavu byly pro další zlepšení informovanosti odborné veřejnosti uvedeny v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Odběratelům časopisu byl s č. 5/2012 poskytnut jako mimořádná příloha sborník ze semináře AUÚP na téma Urbanistická koncepce a změny územních plánů. . V čísle 6/2012 byl jako zvláštní příloha distribuováno pracovní úplné znění zákona o územním plánování a stavebním řádu, obsahující i novelu tohoto zákona, tedy úplné znění platné od 1. 1. 2013.

Výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na internetu prostřednictvím webových stránek ústavu (www.uur.cz). Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny ČR.2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR

Organizační schéma k 31. 12. 2012

Organizační schéma 2012

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 činil 37 osob.


2.2.2 Personální obsazení

K 30. 6. 2012 se vzdala funkce vedoucí oddělení informací o územním rozvoji Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. a novým vedoucím od 1. 7. 2012 byl jmenován Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc.

K 30. 6. 2012 se na základě vlastní žádosti vzdal funkce ředitel ÚÚR Mgr. Robert Veselý a k témuž dni ukončil v ústavu pracovní poměr. Od 1. 7. 2012 byla RM č. 77/2012 pověřena řízením ÚÚR Ing. Alena Navrátilová.

Na základě pokynu ze zřizovatelského odboru nebyla obsazena 2 pracovní místa za zaměstnance, kteří v r. 2012 ukončili pracovní poměr.

V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni zaměstnanci ÚÚR k 31. 12. 2012.


ŘEDITEL/ POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM:

 • Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ
  specializace: návrhy právních předpisů s celostátní působností na úseku územního plánování, metodiky, strategické dokumenty, politika územního rozvoje

KANCELÁŘ ŘEDITELE:

 • Ivana HENEŠOVÁ – domovník, chod podatelny
 • Ing. Petr HLADIŠ – správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: správa sítě, SW a HW, programování, www stránky
 • Bc. Hana MINÁŘOVÁ – administrativní a spisový pracovník, asistentka
  specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů
 • Alena LÁTALOVÁ – personalista, zásobovač drobného majetku
 • Zdeňka PEŤOVÁ – hlavní účetní, správce rozpočtu
 • Dana VÍTKOVÁ – referent majetkové správy, zásobovač, pokladník

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE:

 • Ing. Naděžda ROZMANOVÁ – vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: konzultační a poradenská činnost + metodiky na úseku územního plánování se zaměřením na územně plánovací dokumentaci a občanské vybavení, rozvoj a obnova venkova, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - konzultační a poradenská činnost, metodiky, zeleň a rekreace
 • RNDr. Jan BÍNA, CSc. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: cestovní ruch, regionální politika, rozvoj regionů, měst a obcí, osídlení, politika územního rozvoje
 • Ing. arch. Hana HALASOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – zemědělství, rozvoj venkovských sídel, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. Vladimír HYVNAR – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – limity využití území, metodiky, poradenská činnost, politika územního rozvoje, civilní a požární ochrana
 • Ing. Dana CHLUPOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: rozvoj bydlení, bytová politika, obecní bytový fond, územní plánování – odpadové hospodářství, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. Zdeňka KUČEROVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování se zaměřením na technickou infrastrukturu, výrobu, těžbu, odpadové hospodářství
 • Ing. Igor KYSELKA, CSc. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability, zeleň v krajině a sídlech, plánování krajiny, pozemkové úpravy, metodiky, mezinárodní spolupráce
 • RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, mikroregiony, trh práce, demografie a problematika osídlení, strategické dokumenty regionálního plánování a mikroregionů
 • Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – právní předpisy, technická infrastruktura, protipovodňová ochrana, cenová a daňová politika, bytová politika, metodiky, politika územního rozvoje
 • Ing. Ludmila ROHREROVÁ – referent státní správy a samosprávy, zástupce vedoucí oddělení
  specializace: regionální politika vč. mezinárodní spolupráce, bytová politika, posuzování metodik na úseku územního rozvoje

ODDĚLENÍ STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ:

 • PhDr. Lenka JEŽKOVÁ – vedoucí oddělení, knihovník
  specializace: koncepce a metodika databáze knihovny, hesláře v oblasti územního plánování, rešeršní práce, agenda ISBN, akvizice, dokumentační práce
 • Tamara BLATOVÁ – technický redaktor
  specializace: redaktor časopisu, distribuce publikací
 • Ivana DIVIŠOVÁ – technický redaktor
  specializace: redaktor časopisu, referent BOZP
 • Miroslava DOSEDLOVÁ – knihovník
  specializace: knihovnické práce
 • Ing. Elena FEDROVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: mezinárodní spolupráce (ESPON)
 • Ing. arch. Lubor FRIDRICH – redaktor - novinář, referent státní správy a samosprávy, zástupce vedoucí oddělení
  specializace: šéfredaktor časopisu, mezinárodní spolupráce (ESPON)
 • Mgr. Kateřina KUCHAŘOVÁ – překladatel
  specializace: odborný překladatel
 • Mgr. Igor NAJMAN – referent státní správy a samosprávy
  specializace: stavební právo, správní řád a související legislativa

ODDĚLENÍ INFORMACÍ O ÚZEMNÍM ROZVOJI:

 • Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc.– vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy, zástupce ředitele/pověřené řízením
  specializace: územní plánování – metodiky na úseku územního plánování, politika územního rozvoje, ZÚR,ÚP, GIS (ArcMap) a CAD (Microstation)
 • Ing. Michal ARTIM – projektant informačních a komunikačních systémů
  specializace: koncepce informačních systémů a aplikací pro podporu řešení odborných úkolů a jejich prezentaci; metodické, analytické, normotvorné a projekční práce, testování; evidence územně plánovací činnosti
 • Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – územní rozhodování, dotčené orgány; mezinárodní spolupráce při zabezpečení činnosti a provozu národního „Informačního centra bydlení a rozvoje sídel v ČR“ (Agenda Habitat); prezentace, DTP (Adobe Photoshop); www
 • Ing. Pavel D´AMBROS – referent státní správy a samosprávy
  specializace: stavební řád – koncepce a tvorba systému stavebně technické prevence; stavebně technické příčiny vad, poruch a havárií staveb
 • Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc. – referent státní správy a samosprávy, zástupce vedoucího oddělení
  specializace: územní plánování – metodiky na úseku územního plánování, evidence územně plánovací činnosti; koncepce a tvorba informačních systémů a aplikací pro podporu řešení odborných úkolů a jejich prezentaci; GIS (ArcMap);CAD (Microstation); www
 • Mgr. Marek CHMELAŘ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: geografie na úseku územního a regionálního plánování; tvorba geografických informačních systémů (ArcGIS Desktop, ArcGIS Server) pro podporu řešení odborných úkolů a jejich prezentaci
 • Ing. František NANTL – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – doprava, politika územního rozvoje, GIS (ArcMap), DTP (Adobe Photoshop)
 • Ing. Monika NOVÁKOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: vypořádání práv a povinností k pozemkům (agenda INKA); evidence licencí informačních a komunikačních technologií, koordinace jejich účtování; www
 • Ing. Dana PLESKAČOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: stavební řád – koncepce a tvorba systému stavebně technické prevence; stavebně technické příčiny vad, poruch a havárií staveb
 • Ing. Daniel RYCHLÝ – programátor
  specializace: koncepce a tvorba informačních systémů a aplikací pro podporu řešení odborných úkolů a jejich prezentaci; koordinace a vývoj aplikačního programového vybavení pro podporu řešení odborných úkolů a jejich prezentaci
 • Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování – kulturní hodnoty území, památková ochrana vč. vazeb na cestovní ruch; bydlení; koncepce a tvorba informačních systémů na úseku územního plánování; prezentace, GIS (ArcMap), CAD (Microstation), www


2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2012

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele

Období: 2012
KAPITOLA: 317

v tis. Kč

Ukazatel Rozpočet 2012 Skutečnost 2012 % plnění
schválený po změnách
1 2 3 4
Běžné výdaje celkem 31 150 31 777 27 597 86,85
v tom:
- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: 31 015 31 653 27 472 86,79
z toho:
- - platy zaměstnanců a ost. platby 12 902 12 902 12 719 98,58
v tom:
- - - limit prostředků na platy 12 453 12 453 12 436 99,86
- - - ostatní platy za provedenou práci 449 449 283 63,02
- - povinné pojistné 4 739 4 739 4 255 89,77
- - ostatní nákupy a výdaje 13 374 14 012 10 498 74,92
- příděl FKSP 135 135 124 91,85
- náhrady mezd v době nemoci 50 29 58,00
Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0
ESPONTrain-EU 0 507 123 24,26
Kapitálové výdaje celkem: 4 600 4 600 2 820 60,91
v tom: - systémové dotace 4 600 4 600 2 820 60,91
Výdaje (běžné + kapitálové) celkem: 35 750 36 377 30 417 83,62
Limit počtu zaměstnanců 39 39 37 94,87
Příjmy celkem 1 870 1 870 1 996 106,74

Nejvyšší čerpání běžných výdajů představuje seskupení pol. 5169 - úkol č. 6/87 Politika územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost, operativní činnost – 5 295 tis. Kč, což činí 50,44 % z celkových neinvestičních výdajů. Dále pak služby telekomunikací – 996 tis. Kč, spotřeba energií 685 tis. Kč, opravy a údržba 1 568 tis. Kč, z toho údržba budovy 911 tis. Kč.


2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů

2.3.2.1 Kapitálové výdaje

V roce 2012 byly prostředky čerpány takto:

v tis. Kč

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání
6111 Programové vybavení 2 100 950 17,51
6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 - -
6125 Výpočetní technika 1 400 3 650 2 802,51
CELKEM 4 600 4 600 2 820,02

V roce 2012 bylo rozhodnuto o vázání kapitálových výdajů v celkovém objemu 1 740,93 tis. Kč.

Z toho:

 • na položce 6111 – Programové vybavení..……….………………………………794,77 tis. Kč
 • na položce 6125 – Výpočetní technika…………..………..…………..…….…….946,16 tis. Kč

Dle schváleného investičního záměru bylo pořízeno: 12 ks PC sestav, z rozhodnutí zřizovatelského odboru bylo pořízeno zařízení pro videokonferenci, SFP moduly switchů, dodávka a instalace kamerového systému včetně zabezpečení volně přístupných kamer, nová telefonní ústředna.


2.3.2.2 Běžné výdaje 2012

v tis. Kč

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet upravený Čerpání
501 Platy zaměstnanců 12 453 12 453 12 435,84
501 Platy zaměstnanců ESPONTrain EU - 60 16,92
502 OOV 449 449 282,90
503 Povinné pojištění 4 739 4 739 4 255,53
503 Povinné pojištění ESPONTrain EU - 23 5,48
50 Celkem 17 641 17 724 16 996,67
513 Nákup materiálu - 1 200 833,23
514 Finanční výdaje - 5 0,80
515 Nákup vody, energie + PHM - 885 763,84
516 Nákup služeb 11 074 8 574 6 597,29
517 Ostatní nákupy 2 300 2 760 2 145,48
51 Celkem 13 374 13 424 10 340,64
5151 ESPONTrain EU - 1 0,18
5152 ESPONTrain EU - 3 1,09
5154 ESPONTrain EU - 5 0,73
5156 ESPONTrain EU - 7 -
5162 ESPONTrain EU - 7 2,75
5169 ESPONTrain EU - 300 94,99
5173 ESPONTrain EU - 100 -
51 Celkem - 423 99,74
534 Příděl FKSP 135 135 124,00
534 Příděl FKSP ESPONTrain EU - 1 1,00
536 Kolky - 10 0,15
536 Poplatky - 10 5,35
53 Celkem 135 156 130,50
542 Náhrady mezd v době nemoci - 50 29,26
54 Celkem - 50 29,26
5 BĚŽNÉ VÝDAJE – c e l k e m 31 150 31 777 27 596,81
z toho:
seskupení 51+53+54 13 509 14 053 10 600,14
seskupení 51+53+54-FKSP 13 374 13 917 10 475,14

2.3.2.3 Mzdové prostředky

Čerpání mzdových prostředků a stavu zaměstnanců k 31. 12. 2012 dle výkazu Práce – 2 - O4

Ukazatel Jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
Průměrný přep. počet zaměstnanců os. 39 39 37
Přepočtený stav k 31. 12. 2012 os. 37
Platy zaměstnanců a ostatní platby tis. Kč 12 902 12 962 12 735,66
z toho:
- Platy zaměstnanců tis. Kč 12 453 12 513 12 542,76
- Ostatní platby tis. Kč 449 449 282,90
Průměrný plat 26 737 26 737 28 047

2.3.2.4 Tvorba příjmů

v tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti 130,19
Příjmy z pronájmu 1 598,62
Příjmy z úroků 0,11
Ostatní nedaňové příjmy 239,15
Příjmy z prodeje HIM 28,00
Celkem 1 996,073. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH ZA ROK 2012

3.1 KONTROLY VNĚJŠÍ

 1. a) Ve dnech 5. - 6. 9. 2012 a 30. - 31. 10. 2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě Odborem interního auditu MMR.

 2. b) Dne 5. - 6. 9. 2012 byl proveden metodický dohled Odborem účetnictví a finančních služeb MMR.

 3. c) Dne 19. 11. 2012 byla zahájena veřejnosprávní kontrola kontrolní skupinou samostatného oddělení kontroly MMR, zaměřená na hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a s majetkem státu za roky 2010 a 2011 v souladu s § 39 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

3.2 VLASTNÍ PROVĚRKY

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny kontroly pokladny, nákupů techniky (kapitálové výdaje) a prověřeny namátkově položky v seskupení 516.Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Charakteristika Ústavu územního rozvoje v roce 2012 (VZ_2012 uvod.pdf, 981 kB)

Pro prohlížení je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 4. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021