Česky English Deutsch Francais

STANOVISKA A METODIKY
v oblasti územního plánování

UPOZORNĚNÍ

Sekce "Stanoviska a metodiky" má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Sekce není v souladu s novelou a je postupně aktualizována.
Nové a revidované metodiky a stanoviska jsou označeny – V souladu se SZ ve znění účinném od ...


Poslední aktualizace ke dni 26. 7. 2019.

Stanoviska a metodiky jsou nově rozděleny do následujících problémových okruhů dle odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj:


1. Politika územního rozvoje ČR

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady
(43-informace-MMR-o-APUR-stavebni-urady-2016-08-30.pdf, 328 kB, zveřejněno 14. 9. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(36-APUR-pomucka-k-uplatnovani-priorit-02-03-2016.pdf, 1 280 kB, zveřejněno 4. 3. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(24-zavaznost-apur-19052015.pdf, 140 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny

Územně plánovací dokumentace obecně

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(27-vps-mmr-34232-2019-81-2019-07-26.pdf, 411 kB, zveřejněno 26. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(25-uplne-zneni-upd-mmr-10730-2019-81-2019-03-08.pdf, 353 kB, zveřejněno 8. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(16-opatrovani-upd-autorizacnim-razitkem-mmr-31290-2018.pdf, 214 kB, zveřejněno 20. 7. 2018)

Územní plány

Adobe Acrobat PDF Metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018
(26-Ukony-porizovatele-verejne-projednani-aktualizace-2019-06-28.pdf, 468 kB, zveřejněno 28. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf, 468 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

MS Word Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.docx, 1 658 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(13-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-mmr-29172-2018.pdf, 222 kB, zveřejněno 26. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(07-zverejnovani-a-ukladani-updo-§165-mmr-17727-2018.pdf, 228 kB, zveřejněno 5. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(04-soubezne-porizovani-zmen-up-mmr-6097-2018.pdf, 181 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(03-golfova-hriste-mmr-11117-2018.pdf, 171 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(02-zmena-mapoveho-podkladu-mmr-11113-2018.pdf, 133 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(05-koridory-vd-ti-doporuceni-2017-11-07.pdf, 2 447 kB, zveřejněno 20. 11. 2017, revize 31. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu
(49-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP-2017-07-12.pdf, 226 kB, zveřejněno 17. 7. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR ve věci zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem
(18-zadavani-zpracovani-up-19122014.pdf, 188 kB, zveřejněno 29. 12. 2014)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.

Adobe Acrobat PDF Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti
(03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf, 383 kB, zveřejněno 19. 8. 2013)

Regulační plány

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
(38-zadani-rp-z-podnetu-09-05-2016.pdf, 836 kB, zveřejněno 9. 5. 2016)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení
(29-RP-porizeni-z-podnetu-bez-ur-09-2015-MMR.pdf, 712 kB, zveřejněno 16. 9. 2015)


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

Stanoviska a metodiky z této části byly přesunuty do sekce Neaktuální Stanoviska a metodiky.
Nové stanoviska a metodiky budou postupně doplňovány.

Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování / druhé revidované vydání 2018
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(21-usvp-06112018.pdf, 3 736 kB, zveřejněno 7. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií – metodický pokyn
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(12-aktualizace-uzemni-studie-11595-2018.pdf, 809 kB, zveřejněno 13. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 265 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie krajiny – Pro správní obvod obce s rozšířenou působností
(35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf, 459 kB, zveřejněno 19. 2. 2016, aktualizováno 26. 2. 2016)


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(20-posuzovani-navrhu-up-z-hlediska-posuzovani-vlivu-mmr-40018-2018.pdf, 334 kB, zveřejněno 5. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vyjádření úřadu územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(11-vyjadreni-uup-posuzovani-vlivu-na-zp-15455-2018.pdf, 183 kB, zveřejněno 23. 5. 2018)

Adobe Acrobat PDF Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí
(45-eia-posuzovani-vlivu-met-vyklad-mmr-2016-10-04.pdf, 332 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 3. vydání.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf, 1 257 kB, zveřejněno 31. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(52-vestnik-mzp-mmr-§12-zopk-2017-10-25.pdf, 678 kB, zveřejněno 25. 10. 2017)


6. Zastavěné území

Adobe Acrobat PDF Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
(44-zastaveny-stavebni-pozemek-met-sdeleni-mmr-2016-09-22.pdf, 264 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)


7. Úprava vztahů v území

Adobe Acrobat PDF Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem
(41-mz-mmr-metodika-pro-SU-verejne-zdravi-§77-2016-05-10.pdf, 299 kB, zveřejněno 14. 7. 2016)


8. Ostatní stanoviska a metodiky

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(17-kvalifikacni-pozadavky-§189-mmr-37204-2018.pdf, 312 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí
Ve znění účinném od 1. 3. 2018
(08-spolecny-pokyn-cuzk-mmr-uplne-zneni-2018-03-01.pdf, 226 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
(10-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-2018-05.pdf, 3 585 kB, zveřejněno 30. 10. 2017, aktualizováno 22. 5. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodika odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(zveřejněno 12. 9. 2017)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování velkokapacitních skleníků
(50-velkokapacitni-skleniky-2017-08-08.pdf, 287 kB, zveřejněno 8. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.pdf, 399 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

MS Word Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.docx, 51 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR – sekce územního plánování a stavebního řádu k uplatňování § 22 odst. 1 a 2 „Pozemky veřejných prostranství" vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(27-§22-pozemky-verejnych-prostranstvi-07082015.pdf, 299 kB, zveřejněno 7. 8. 2015)

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Důležité informace na webových stránkách MMR ČR:


Zkratky:

OÚP MMR – Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 7. 2019 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2019