Česky English Deutsch Francais

PUBLIKAČNÍ ETIKA

Časopis Urbanismus a územní rozvoj se zavazuje k naplňování zásad Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (The Committee on Publication Ethics – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors). Prohlášení k publikační etice zahrnuje povinnosti editora, redakční rady, recenzentů a autorů.

Povinnosti vydavatele a redakce

Vydavatel je odpovědný za obsah časopisu, kvalitu vědeckých článků a ochranu autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Redakce zachovává objektivní přístup ke všem zaslaným příspěvkům, v recenzním řízení zachovává anonymitu recenzentů i autorů.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada usměrňuje celkové odborné zaměření časopisu, rozhoduje o přijetí/nepřijetí článků k publikování na základě recenzních posudků; podporuje názorovou pluralitu v okruhu témat svého odborného zaměření; garantuje dodržování pravidel publikační etiky a redakční práce (pokyny pro autory, prohlášení autora a pravidla recenzního řízení).

Povinnosti recenzentů

Recenzenti jsou povinni zachovávat objektivitu a nesmí zneužít informace získané z recenzovaného příspěvku pro osobní či jiné účely. V případě, kdy spolupracovali na projektu, který mají hodnotit, mohou recenzní posudek odmítnout zpracovat. Recenzenti jsou povinni hlásit redakci každý střet zájmů. Informace získané v rámci recenzního řízení jsou považovány za důvěrné a chráněné autorským právem.

Povinnosti autorů

Autoři recenzovaných statí odpovídají za původnost díla. Je nepřijatelné nabídnout stejný článek do více redakcí. Autoři jsou povinni zaslat spolu s originálem původního příspěvku i prohlášení autora, ve kterém potvrdí, že se jedná o původní rukopis, jinde dosud nepublikovaný. Autoři musejí dodržovat strukturu recenzovaných statí a citačních principů (uvedení použitých zdrojů).


PUBLICATION ETHICS

The Urban planning and Spatial Development journal is committed to follow the principles of The Committee on Publication Ethics – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. The publication ethics statement includes the duties of publisher and editorial office, editorial board, reviewers, and authors.

Duties of the Publisher and Editorial Office

The Publisher is responsible for the content of the journal, the quality of scientific articles and copyright protection according to Act No. 121/2000 Coll. on Copyright and Rights Related to Copyright and on Amendments to Certain Acts (the Copyright Act), as amended. The editorial office maintains an objective approach to all submitted papers and the anonymity of reviewers and authors in the review procedure.

Duties of the Editorial Board

The Editorial Board regulates the overall professional focus of the journal, decides on the acceptance/non-acceptance of articles for publication based on peer reviews; supports pluralism of opinion within a range of topics of its professional focus; guarantees compliance with the rules of publication ethics and editorial work (guidelines for authors, author's statement and rules of the peer-review procedure).

Duties of Reviewers

Reviewers are obliged to maintain objectivity and must not misuse the information obtained from the peer-reviewed paper for personal or other purposes. In case they have collaborated on a project to be reviewed, they may refuse to prepare a review report. Reviewers are required to report any conflict of interest to the editorial office. Information obtained through the review process is considered confidential and protected by copyright.

Duties of Authors

Authors of peer-reviewed articles are responsible for the originality of the work. It is unacceptable to offer the same article to multiple editors. Authors are obliged to send, along with the original paper, a statement confirming that it is an original manuscript not published elsewhere. Authors must follow the structure of peer-reviewed articles and citation principles (listing the sources used).

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 8. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022