Česky English Deutsch Francais

REVIZE VÝZEV č. 2 Územní plány, č. 3 Regulační plány a č. 9 Územní studie
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Dne 11.11.2019 Řídící orgán IROP provedl revize, které posouvají nejzazší datum ukončení realizace projektu stanovené v uvedených výzvách z 31. 12. 2019 na datum 30. 6. 2023.

Aktuální dokumenty naleznete na webu IROP:
Výzva č. 2 Územní plány
Výzva č. 3 Regulační plány
Výzva č. 9 Územní studie

Zveřejněno 14. 11. 2019


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

zkráceně IROP je jedním z deseti operačních programů v programové období 2014-2020. Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

K dosažení cíle si stanovil IROP prioritní osy:

 1. konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 2. zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 3. dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 4. komunitně vedený místní rozvoj

Prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění institucí

V souladu se strategií IROP je prioritní osa 3 zaměřená na zajištění dobré správy území a zefektivnění činností institucí veřejné správy.

Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Cílem podpory je zefektivnit výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby a využití strategických dokumentů, zaměřených na podporu územního rozvoje, podporovat komplexní přístupy k jeho řešení, zvýšit kvalitu, rychlost a transparentnost rozhodování o území.

Účelem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Ze SC 3.3 IROP byly vyhlášeny výzvy na tyto aktivity:

 1. Územní plány a jejich změny
 2. Regulační plány z vlastního podnětu obce nenahrazující územní rozhodnutí
 3. Územní studie zaměřené na:
  • veřejnou technickou infrastrukturu
  • veřejnou dopravní infrastrukturu
  • veřejná prostranství
  • řešení krajiny

Žadatelem ve všech třech výzvách IROP může být pouze obec s rozšířenou působností, přičemž územní plány a regulační plány lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností a územní studie lze realizovat v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podrobnější informace o omezení zaměření jednotlivých dokumentů a příjemců naleznete na stránkách MMR – Integrovaný regionální operační program:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 11. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022