Česky English Deutsch Francais

ÚZEMNÍ PLÁNY

Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Alokace výzvy je 630 000 000 Kč.

  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 7. 2015
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 9. 2015
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Další informace a dokumenty naleznete na stránkách MMR (Integrovaný regionální operační program):

Aktualizace

24. 03. 2017

ŘO IROP informuje, že výzva č. 2 „Územní plány“ bude ukončena dne 31. 3. 2017 v 14:00 tak, jak stanovuje text výzvy. Další výzvy v těchto aktivitách ŘO IROP neplánuje.

3. 11. 2016

Řídicí orgán IROP dne 3. 11. 2016 vydává aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 2 ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Předmětem revize bylo zejména určení napravitelných a nenapravitelných kritérií přijatelnosti. Další změnou je to, že žadatelé budou dokládat uzavřené smlouvy s dodavateli pouze v příloze č. 2 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (dříve také v příloze č. 3 Smlouvy s dodavateli). Podrobný přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel.

13. 5. 2016

Výzva č. 2 Územní plány je zaměřená na pořízení a změnu územních plánů obcí s rozšířenou působností.

Předmětem aktualizace je zejména odstranění kritéria přijatelnosti, kdy schválení zadání územního plánu (nebo změny územního plánu) muselo proběhnout po 1. 1. 2014. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na územní plány (nebo jejich změny), které mají schválené zadání i před datem 1. 1. 2014.

Způsobilost výdajů od 1. 1. 2014 je stále zachována a není možné proplácet fáze tvorby dokumentů realizované a ukončené před 1. 1. 2014 (např. pokud žadatel bude uplatňovat v rámci prvního způsobilého výdaje návrh územního plánu pro společné jednání, bude datem zahájení realizace projektu datum schválení zadání územního plánu – pokud schválení zadání ÚP proběhlo před 1.1. 2014, za datum zahájení realizace projektu bude považováno 1. 1. 2014).

V návaznosti na to došlo k úpravě způsobu zahájení realizace projektu, více v kapitole 2.1 Specifických pravidel 2. výzvy (verze 1.2).

Došlo také k úpravě textu výzvy a snížení minimální částky pro projekty na tvorbu územního plánu z 450 000 Kč na 300 000 Kč.


Metodické návody k územnímu plánu


Další metodické návody naleznete v sekci
STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Územní plány.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 29. 3. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021