Česky English Deutsch Francais

ÚZEMNÍ STUDIE

1. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny NOVÉ

Workshop se koná dne 10. listopadu 2017 na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) - vchod z Pařížské ul. č. 4.

Workshop pořádá MMR – Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a MMR – odbor územního plánování ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Územní studie krajiny jsou významnou aktivitou podporovanou ze Specifického cíle 3.3 IROP. Cílem workshopu je zprostředkovat zkušenosti mezi pořizovateli a zhotoviteli územní studie krajiny, a to s ohledem na novost, rozsah a náročnost úlohy.

Součástí workshopu budou panelové diskuse ke zkušenostem ze zpracování zadání územní studie krajiny na základě společného metodického pokynu MMR a MŽP a ke zkušenostem z dosavadního pořizování územních studií krajiny.

Pro účast je nezbytné se zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře nejpozději do 6. listopadu 2017, 12:00.

Registrovat se můžete zde. Na tomto odkazu je k dispozici rovněž program akce. Počet míst na konferenci je omezen, registrujte se proto v případě Vašeho zájmu co nejdříve. Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce, aby respektovali pravidlo registrace maximálně dvou účastníků za jednu organizaci. Účast na konferenci je bezplatná.

V případě dotazů nebo problémů s registrací se obracejte na email seminareirop@mmr.cz.Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností. Celková alokace výzvy (EU+SR) je přibližně 159 mil. Kč.

  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 10. 2015
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2015
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 7. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Další informace a dokumenty naleznete na stránkách MMR (Integrovaný regionální operační program):

Aktualizace

6. 6. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“.

ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

24. 3. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“.

Řídící orgán IROP informuje, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14.00 hod., a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 30 mil. Kč. Díky prodloužení termínu příjmu žádostí mají možnost předkládat své žádosti i další žadatelé (obce s rozšířenou působností), kteří by původně stanovený termín nestihli.

Více informaci na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.


5. 12. 2016

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny

Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování.

Cílem výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností od 1. prosince 2016 až do konce roku 2019 nebo do vyčerpání vyhrazených 35 milionů korun.

Obce s rozšířenou působností tak mohou díky podpoře z Národního programu Životní prostředí uhradit náklady na vypracování územní studie krajiny ze 100 %. Až 90% dotaci získají z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a až 10 % mohou získat z Národního programu Životní prostředí.

Územní studie krajiny musí být pořízena v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí z února 2016 Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Podmínkou pro poskytnutí podpory je mj. vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací naleznete zde.

3. 11. 2016

Řídicí orgán IROP dne 3. 11. 2016 vydává aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 9 ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Předmětem revize bylo zejména určení napravitelných a nenapravitelných kritérií přijatelnosti. Další změnou je to, že žadatelé budou dokládat uzavřené smlouvy s dodavateli pouze v příloze č. 2 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (dříve také v příloze č. 3 Smlouvy s dodavateli). Podrobný přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel.

13. 5. 2016

Výzva č. 9 Územní studie je zaměřena na zpracování územních studií na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a územní studie řešící krajinu.

Územní studie je možné zpracovávat v rámci území správního obvodu ORP. Tedy například lze zpracovávat územní studie veřejného prostranství pro jednotlivé obce ve správním obvodu.

V případě územních studii veřejného prostranství došlo k upřesnění textace kritéria, že územní studie veřejného prostranství musí být vždy v souladu s platným územním plánem pro dané území.

Rovněž došlo k úpravě textace způsobu zahájení realizace projektu. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na územní studie, které mají předané zadání projektantovi i před datem 1. 1. 2014.


Příklad smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství AKTUALIZOVÁNO 24. 11. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje modelový příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství.

Jedná se o modelový příklad smlouvy zejména o zajištění spolufinancování zpracování územní studie veřejného prostranství, na kterou je žádána dotace z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“ ze specifického cíle 3.3 "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje", vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu, a to mezi obcí s rozšířenou působností (žadatel o dotaci) a obcí, pro kterou je územní studie veřejného prostranství zpracována.


Metodické návody k územní studii


Další metodické návody naleznete v sekci
STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování – 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021