Česky English Deutsch Francais

REGULAČNÍ PLÁNY

Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Celková alokace výzvy je 235 200 000 Kč.

  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 16. 9. 2015
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Další informace a dokumenty naleznete na stránkách MMR (Integrovaný regionální operační program):

Aktualizace

24. 03. 2017

ŘO IROP informuje, že výzva č. 3 „Regulační plány“ bude ukončena dne 31. 3. 2017 v 14:00 tak, jak stanovuje text výzvy. Další výzvy v těchto aktivitách ŘO IROP neplánuje.

3. 11. 2016

Řídicí orgán IROP dne 3. 11. 2016 vydává aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 3 ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Předmětem revize bylo zejména určení napravitelných a nenapravitelných kritérií přijatelnosti. Další změnou je to, že žadatelé budou dokládat uzavřené smlouvy s dodavateli pouze v příloze č. 2 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (dříve také v příloze č. 3 Smlouvy s dodavateli). Podrobný přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel.

13. 5. 2016

Výzva č. 3 Regulační plány je zaměřena na pořízení regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce nezahrnující územní rozhodnutí pro obce s rozšířenou působností.

Předmětem aktualizace je úprava Specifických pravidel v souladu s aktualizacemi Obecných pravidel a sjednocení formulací ve výzvách.

V návaznosti na to také došlo k úpravě textace způsobu zahájení realizace projektu. Nyní je možné předkládat žádosti o podporu i na regulační plány, které mají schválené zadání i před datem 1. 1. 2014. Více v kapitole 2.1 Specifických pravidel 3. výzvy (verze 1.1).


Metodické návody k regulačnímu plánu


Další metodické návody naleznete v sekci
STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 29. 3. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021