Česky English Deutsch Francais
LOGA
Espon

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Rádi bychom Vás informovali o ukončených a aktuálně probíhajících projektech operačního programu ESPON 2013. Tento program je aktuálně ve své závěrečné fázi, a nabízí tak výstupy z téměř šedesáti projektů, které jsou zařazeny do čtyř základních priorit:


1. Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnost

Projekty Espon

Projekty této priority mají sloužit k rozšíření znalostí o evropském území z hlediska trendů, perspektiv a dopadů politik. Výsledky z projektů aplikovaného výzkumu mají být využitelné v praxi a sloužit relevantním subjektům zabývajícím se například tvorbou politik rozvoje daného území.

Česká republika má v této prioritě zástupce v projektu TRACC (TRansport ACCessibility at regional/local scale and patterns in Europe) – Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, která se spolu s dalšími šesti partnery, mezi nimiž firma Spiekermann   Wegener Urban and Regional Research (S W) zastává funkci partnera vedoucího, na realizaci projektu spolupodílí. Tento projekt si dává za cíl nalézt inovativní řešení, která mohou podpořit rozvoj dopravní politiky a zlepšit dostupnost, konkurenceschopnost a soudržnost evropského území. Průběžná zpráva projektu TRACC je k dispozici na oficiálních stránkách programu ESPON.

Přírodovědecká fakulta je rovněž projektovým partnerem v nově schváleném projektu TOWN (Small and Medium-Sized Towns), jehož hlavním cílem je vytvořit metodologii k určení malých a středně velkých měst.

Další projekty spadající do této priority jsou zaměřeny například na atraktivitu regionů, klimatické změny, ekonomickou krizi, energetiku, globalizaci, zelenou ekonomiku, inovace, chudobu a sociální vyloučení, venkovské oblasti, územní spolupráci a další. Podrobné informace o projektech Priority 1 jsou zde.


2. Cílená analýza založená na poptávce uživatelů

Projekty Espon

Priorita 2 je orientována na projekty, které jsou bezprostředně spojeny s vybraným geografickým územím. Tyto konkrétní oblasti jsou předmětem případových studií, jejichž výstupy zakládají obecná doporučení pro celé území Evropy.

V rámci této priority se na realizaci projektu POLYCE (Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options) podílí jako projektoví partneři České vysoké učení technické v Praze a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Útvar rozvoje hlavního města Prahy v projektu figuruje jako jeden ze zainteresovaných subjektů. Tento projekt je zaměřen na studium polycentrických struktur pěti metropolí střední Evropy (Vídně, Prahy, Budapešti, Bratislavy, Lublaně), analýzu jejich demografické a ekonomické struktury, stejně jako určení jejich silných a slabých stránek. Závěrečná zpráva projektu POLYCE je ke stažení zde.

Ostatní projekty priority 2 jsou orientovány například na aglomerační ekonomiky, přeshraniční rozvoj, pole růstu, letiště, krajinu, evropskou spolupráci, metropolitní nebo venkovské regiony. Bližší informace.


3. Vědecká základna a nástroje

Projekty Espon

Projekty Priority 3 jsou zaměřené na tvorbu vědeckých prostředků, které mají tvůrcům politik usnadnit přístup k relevantním datům a zároveň jim přiblížit výsledky a fakta vycházejících z různých projektů ESPON.

V poslední výzvě, která se uskutečnila na jaře tohoto roku, byla pro spolupráci při realizaci projektu ETMS (European Territorial Monitoring System) vybrána společnost GISAT s.r.o., která má participovat na projektu jako projektový partner. Cílem tohoto projektu je navrhnout evropský monitorovací systém, který poskytne územní informace ve vztahu k cílům evropské politiky. Má být založen na již dostupných datech a nástrojích ESPON z vybraných projektů Priority 2 a Priority 3, stejně jako na jiných statistických zdrojích (národní statistiky, EUROSTAT apod.) a má sloužit zejména tvůrcům politik v lepším pochopení trendů a struktur evropského území.

Další projekty této priority se zabývají například typologií evropských regionů nebo indikátory územní soudržnosti. Více o projektech zde.


4. Kapitalizace, vlastnictví a účast

Projekty Espon

Priorita 4 je zaměřena na šíření výstupů z dosavadních projektů ESPON v rámci široké veřejnosti. Je realizovaná prostřednictvím národních kontaktních míst ESPON (tzv. ECPs), jejichž cílem je kapitalizace výsledků ESPON a zvýšení povědomí o programu ESPON.

Česká republika je v této prioritě zastoupena Ústavem územního rozvoje, který se spolu s dalšími devíti partnery spolupodílí na projektu ESPONTrain (Establishment of a transnational ESPON training programme to stimulate interest to ESPON2013 knowledge).

Tento projekt má za cíl předat studentům a tvůrcům politik výstupy z vybraných projektů ESPON, jež jsou zpracovány do výukových balíčků a vyučovány formou e-learningu.

V rámci Priority 4 byly a také aktuálně jsou realizovány projekty zaměřené na kapitalizaci výsledků formou seminářů a konferencí pro odbornou veřejnost, vydáváním publikací apod. Podrobnosti.Podrobné informace o projektech ESPON jsou obsaženy v publikaci Projekty programu ESPON, která je ke stažení na stránkách jejího zpracovatele, Ústavu územního rozvoje.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 1. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021