Česky English Deutsch Francais

Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky


Ústav územního rozvoje spolupracuje na vybraných opatřeních k naplnění strategických cílů dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky. Garantem, zodpovědným za implementaci strategického dokumentu s celostátní působností schváleného vládou České republiky, je odbor územního plánování MMR.

Podle zadání MMR Ústav územního rozvoje zpracovává potřebné podklady a podílí se na souvisejících aktivitách při implementaci dokumentu. Publikace a metodiky, zpracovávané v rámci úkolu Ústavu územního rozvoje, prochází připomínkováním ministerstva, případně také oponenturami. Tímto postupem je zaručena objektivnost a správný výklad jak platné legislativy, tak i pořizovací a projektové praxe.

Závěrečné a dílčí výstupy, zpracované Ústavem územního rozvoje, jsou zveřejňovány na této stránce, a to v členění Témat dokumentu a podle příslušného Cíle a Opatření.


STRUKTURA DOKUMENTU – TÉMATA A CÍLE

KRAJINA A SÍDLA

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel

 • Cíl 1.1 – Pozitivně ovlivňovat vývoj sídelní struktury.
 • Cíl 1.2 – Stanovit, chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel zahrnující mj. jejich funkční, plošné i prostorové uspořádání.
 • Cíl 1.3 – Minimalizovat nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny. Zajistit důsledné využívání zastavěného území prostřednictvím cílené revitalizace opuštěných a zanedbaných zastavěných ploch, ale i jednotlivých nevyužívaných staveb.
 • Cíl 1.4 – V sídlech zajistit přiměřenou dostupnost veřejné infrastruktury.
 • Cíl 1.5 – Při obnově a tvorbě krajiny posílit plánování, zejména důsledně využívat územně plánovací dokumentace a podklady, i pozemkové úpravy.

Téma 2 – Veřejná prostranství

 • Cíl 2.1 – Zajistit dostatečnou vybavenost území vhodnými veřejnými prostranstvími, jejich snadnou dostupnost a vzájemné propojení.
 • Cíl 2.2 – Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci integrovaných a komplexních řešení.

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí

 • Cíl 3.1 – Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby, respektovat a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny.
 • Cíl 3.2 – Chránit a posilovat charakter prvků tvořících lokální, celoměstskou či regionální identitu a podporovat ráz prostředí a jedinečnost daného místa.
 • Cíl 3.3 – Vyhodnotit a posílit úlohu hlavních (městských / oblastních) architektů.

STAVBY

Téma 4 – Zadávání zakázek

 • Cíl 4.1 – Při zadávání zakázek usilovat o co nejvyšší kvalitu jejich plnění.
 • Cíl 4.2 – Využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh při přípravě a realizaci staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Téma 5 – Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb

 • Cíl 5.1 – Zajistit zpracování projektů v maximální kvalitě.
 • Cíl 5.2 – Věnovat zvýšenou pozornost ekonomice realizace, provozu a údržby staveb.

VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM

Téma 6 – Vzdělávání

 • Cíl 6.1 – Rozvinout průběžné a prohlubující vzdělávání příslušných úředníků veřejné správy v oborech architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura, v dalších oborech souvisejících s výstavbou a ve stavebních a souvisejících předpisech a dále v oblasti participace a komunikace s veřejností.
 • Cíl 6.2 – Rozvinout systém dalšího vzdělávání projektantů a ostatních osob podílejících se na výstavbě.
 • Cíl 6.3 – Podporovat a rozvíjet výchovu a vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury, stavební kultury a kvality prostředí na všech stupních škol.

Téma 7 – Osvěta a média

 • Cíl 7.1 – Prosazovat větší uplatnění témat architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a stavebnictví ve veřejnoprávních médiích.
 • Cíl 7.2 – Zajišťovat propagaci příkladů kvalitních realizací včetně kvalitní následné péče o hotové dílo.
 • Cíl 7.3 – Mezi odbornou a laickou veřejností zvyšovat povědomí o potřebě komplexního přístupu k prostředí vytvářenému výstavbou a dalšími činnostmi člověka, zahrnující problematiku staveb, urbanistických celků a krajiny, včetně jejich vlivu na prostředí a člověka. Podporovat utváření vztahu uživatelů k prostředí, ve kterém žijí.

Téma 8 – Výzkum a vývoj

 • Cíl 8.1 – Podporovat a rozvíjet výzkumnou činnost zaměřenou na obory architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a stavební kultura.
 • Cíl 8.2 – Využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

Závěrečná opatření

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 7. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022