Česky English Deutsch Francais

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR

Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.6
Opatření 1.2.3
Opatření 1.5.3

Opatření 1.1.3

Na základě výsledků Opatření 1.1.1 a Opatření 1.1.2 zpracovat metodiku, která určí způsoby pozitivního ovlivňování vývoje struktury měst a obcí v ČR, struktury jednotlivých sídel a možností jejich spolupráce v sídelní struktuře. V regionálním plánování uvažovat s různorodostí sídel a podle toho k nim v krajském, případně celostátním měřítku přistupovat. Při plánování metropolitních rozvojových oblastí klást důraz na spolupráci jádrových měst a okolních oblastí.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, vysoké školy
Termín: 2017

Výstup

Možnosti pozitivního ovlivňování vývoje sídelní struktury nástroji územního plánování
Plnění opatření 1.1.3 k implementaci úkolů Politiky architektury a stavební kultury České republiky

06/2021. Materiál je průřezem a shrnutím hlavních směrů řešení osídlení v nejvýznamnějších celorepublikových dokumentech a nejnovějších poznatků z vybraných výzkumných projektů s úzkým vztahem k osídlení a sídelní struktuře.

Přiložené dokumenty

Možnosti pozitivního ovlivňování vývoje sídelní struktury nástroji územního plánování
Adobe Acrobat PDF Možnosti pozitivního ovlivňování vývoje sídelní struktury nástroji územního plánování
(06/2021, 3 422 kB)


Opatření 1.1.6

Určit a uplatňovat požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ a „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, MZe, veřejná správa na úrovni krajů a obcí, vysoké školy
Termín: 2020

Výstup

Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze strategických materiálů
Politika architektury a stavební kultury České republiky, opatření 1.1.6

07/2021. Cílem publikace je seznámit zejména odbornou veřejnost s podrobnějším obsahem opatření ve strategiích a projektech, které mají vazbu na adaptaci sídel a uspořádání krajiny s ohledem na změnu klimatu. Členění publikace odpovídá strategickým dokumentům a projektům, kterými jsou:

 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
 • Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

K jednotlivým opatřením z těchto strategií a projektů je poskytnuto stručné shrnutí o stavu plnění předmětných úkolů, příp. je informováno o konkrétních výstupech a výsledcích v oblasti územního plánování.

Přiložené dokumenty

Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze strategických materiálů
Adobe Acrobat PDF Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze strategických materiálů
(07/2021, 925 kB)


Opatření 1.2.3

Připravit a zveřejnit názornou motivační pomůcku o urbanistických zásadách, která na příkladech představí vyjádření základních principů urbanistické kompozice v územně plánovací dokumentaci.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2016

Výstup

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019

Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.
Publikace je aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Obsah dokumentu:

 • Část I – Vybrané pojmy urbanistické kompozice
  Část I názorně seznamuje čtenáře s vybranými pojmy urbanistické kompozice. Pomocí pojmů prezentuje, jaké základní obecné principy v urbanistické tvorbě platí.
 • Část II – Aplikace základních principů a zásad urbanistické kompozice
  Představuje zásady – doporučení, jak s obecnými principy urbanistické kompozice v územním plánování nakládat a jak je při tvorbě využít.
 • Část III – Jak to všechno uhlídat
  Část III seznamuje čtenáře se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Dále nabízí čtenáři možnost hlouběji proniknout do problematiky pořizování územního plánu a ovlivnit tak urbanistickou kompozici sídla.
 • Část IV – Čeho je třeba se vyvarovat – aneb: jak ano a jak ne
  Přibližuje vybrané zásady urbanistické kompozice v názorných ilustracích.

Historie, související odkazy a reakce na publikaci:

Přiložené dokumenty

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019

Adobe Acrobat PDF Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019
(08/2019, 36 723 kB)

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Adobe Acrobat PDF Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech
(05/2017, 15 264 kB)

Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples

Adobe Acrobat PDF Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples (12/2016, 8 681 kB)


Opatření 1.5.3

Zpracovat metodický pokyn pro koncepci uspořádání krajiny.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: 2016

Výstup

Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu

Řešitelský kolektiv ÚÚR dle podkladů Ministerstva pro místní rozvoj ČR zpracoval návrh metodiky.
Jsou shromážděny připomínky (ČKA, krajské úřady včetně MHMP, relevantní ministerstva – MŽP, MK, MZe, atd.). Metodika bude ze strany OÚP MMR upravena ve smyslu akceptovatelných připomínek.

Cílem metodiky je stanovení metodického rámce pro řešení krajiny územním plánem, zejména vyjasnění pojmu „koncepce uspořádání krajiny“, jeho odborného obsahu, a upřesnění požadavků na řešení koncepce uspořádání krajiny v územním plánu.
Dalším úkolem metodiky je poskytnout přehled dostupných podkladů a upozornit, které informace a znalosti je zapotřebí zjišťovat již při přípravě návrhu zadání územního plánu (doplňující průzkumy a rozbory) nebo při zpracování návrhu územního plánu.

Přiložené dokumenty

Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu
Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu – připravuje se

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 3. 8. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022