Česky English Deutsch Francais

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR

Opatření 3.1.1

Opatření 3.1.1

Zpracovat metodiku zaměřenou na charakter a strukturu zástavby v územních plánech.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MK, NPÚ, ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2018

Výstup

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

02/2018. Výstupem k opatření č. 3.1.1 je publikace, která byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování:

  • vysvětluje, co je urbanistická struktura vesnice a proč je ji třeba respektovat,
  • uvádí, co charakterizuje a čím se vyznačuje vesnický prostor a jaké složky tvoří urbanistickou strukturu vesnice,
  • seznamuje s tradičním obrazem vesnice a specifickými rysy vesnické zástavby,
  • představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu,
  • předkládá doporučení.

Publikace věnuje zvláštní pozornost největším hodnotám urbanistické struktury vesnice, kterou je forma založení historického jádra vesnice a historická krajinná struktura – plužina. V této problematice se snaží poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Jejím cílem je upozornění na existenci těchto historických struktur a na nezbytnost jejich zachování. Publikace neusiluje o rozlišení jednotlivých regionálních oblastí s typickými znaky urbanistické struktury, pobízí uživatele k systematické analýze každého sídla jako jedinečného celku. Nezdůrazňuje hodnoty urbanistické struktury jako jednotlivosti, nýbrž vede ke komplexnímu vnímání území.

Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech

06/2022. Výstupem k opatření č. 3.1.1 je publikace, která je v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2021 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Publikace se zabývá charakterem a strukturou zástavby městských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování. Je určena pořizovatelům, projektantům a zástupcům obcí, zejména určeným zastupitelům.

Publikace vysvětluje, co je urbanistická struktura města a proč je ji třeba respektovat. Představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení. Věnuje pozornost historickému jádru města jako rozhodující části, která městu dodává jeho identitu a specifičnost. Neopomíjí historické hradby, které dodnes ovlivňují strukturu města. Představuje historická i současná náměstí jako důležitý prvek v urbanistické struktuře města a významnou příležitost pro zhodnocení území. Seznamuje se základními liniovými prvky utvářejícími urbanistickou strukturu. Publikace se rovněž věnuje plochám vysoké zeleně a volné krajiny. V přehledných tabulkách charakterizuje 13 typů zástavby a předkládá základní doporučení pro podmínky plošného a prostorového uspořádání. Publikaci uzavírá kapitola doporučující postup a obecné zásady regulace urbanistické struktury při územně plánovací činnosti.

Urbanistická struktura sídla je vedle urbanistické kompozice další ze složek urbanistické koncepce a je tedy součástí územního plánu (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Smyslem publikace je seznámit čtenáře se základními informacemi, které jsou potřebné k tomu, aby územním plánem (příp. regulačním plánem nebo územní studií) nebyla porušena urbanistická struktura města, případně, pokud již dříve porušena byla a lze ji napravit, tak jakými kroky a prostředky.

Přiložené dokumenty

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018

Adobe Acrobat PDF Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018
(02/2018, 8 676 kB)

Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech

Adobe Acrobat PDF Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech
(06/2022, 9 682 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 6. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022