Česky English Deutsch Francais

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR
k roku 2020


Vláda na svém zasedání dne 15. 3. 2021 usnesením číslo 287 vzala na vědomí vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k roku 2020. Zároveň uložila do konce roku 2022 předložit její aktualizaci, při čemž má být zohledněn materiál Náměty k aktualizaci.

Materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky Vyhodnocení plnění k roku 2020 obsahuje informace o tom, jak jsou cíle a úkoly definované v Politice architektury a stavební kultury České republiky postupně plněny. Hlavní částí je vyhodnocení jednotlivých opatření, tj. popis jakým způsobem jsou naplňována a do jaké míry se úkoly podařilo splnit. Vyhodnocení konstatuje, že více než 80 % ze všech 71 opatření je buď zcela splněno, nebo došlo v jejich plnění k významnému pokroku, pouze 3 opatření se nepodařilo splnit. Kromě vyhodnocení naplňování jednotlivých opatření se materiál věnuje i popisu distribuce a medializace Politiky architektury a stavební kultury České republiky a shrnuje konference, které se na jí řešená témata konaly. Samostatná kapitola je věnována evropskému kontextu a mezinárodním akcím souvisejícím s politikami architektury a stavební kultury.

Z vyhodnocení plnění vyplynulo, že po šesti letech existence Politiky architektury a stavební kultury České republiky je vhodné přistoupit k její aktualizaci. Vláda proto uložila ministryni pro místní rozvoj zajistit zpracování aktualizace do konce roku 2022. Má při tom být zohledněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky - Náměty k aktualizaci, nejde však o vyčerpávající seznam témat, která je třeba při aktualizaci řešit, ani se nepředpokládá, že všechny náměty budou nakonec v materiálu zahrnuty. V roce 2021 bude proces aktualizace zahájen neformálními konzultacemi, na které naváže v roce 2022 standardní projednání.

Dokument je k dispozici v české a anglické verzi.

Přiložené dokumenty

Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR k roku 2020

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR k roku 2020
(11 241 kB)

Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – Implementation Evaluation to 2020

Adobe Acrobat PDF Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – Implementation Evaluation to 2020
(10 946 kB)


Zpráva o plnění k prosinci 2017


Ministerstvo pro místní rozvoj kromě aktivního plnění příslušných opatření průběžně sleduje naplňování Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Od jejího schválení uplynuly již více než tři roky, což představuje polovinu horizontu realizace implementačního plánu, který je její součástí. Ministerstvo proto ve spolupráci se všemi institucemi určenými jako garanti nebo spolupracovníci na plnění opatření připravilo Zprávu o plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k prosinci 2017. Splněno je asi 15 % opatření, téměř 50 % je rozpracováno.

Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky se skládá z několika částí. Nejprve rekapituluje základní informace, poté se věnuje distribuci a medializaci Politiky, stručně informuje o obdobných dokumentech v zahraničí a podává obecnou informaci o implementaci dokumentu. Největší část zprávy představuje vyhodnocení naplňování všech opatření, která jsou součástí implementačního plánu. V závěru zprávy jsou uvedeny náměty, jejichž zařazení do Politiky je třeba prověřit v rámci aktualizace materiálu.

Aktualizaci umožňuje usnesení vlády, které ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj zpracovat a předložit do konce roku 2020 zprávu o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky včetně případného návrhu její aktualizace pro další období. Ministerstvo proto již v roce 2018 zahájí přípravné práce na budoucí aktualizaci dokumentu.

Obsah dokumentu:

  • I. Základní informace
  • II. Distribuce a medializace
  • III. Politiky architektury v zahraničí
  • IV. Naplňování Politiky
  • V. Naplňování opatření
  • VI. Budoucnost

Přiložené dokumenty

Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR

Adobe Acrobat PDF Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR
(4 328 kB)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Související odkazy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 5. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022