Česky English Deutsch Francais

Pro autory

Nabídka článků

Redakce přijímá požadavky spolu se zaslanými články na e-mailové adrese redakce@uur.cz.Grafické přílohy většího rozsahu je možno zaslat prostřednictvím serveru uschovna.cz.

Zaslaný průvodní dopis musí obsahovat plné jméno, adresu pracoviště a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo).

Při žádosti o zařazení článku do recenzního řízení je třeba tuto skutečnost v průvodním dopise výslovně uvést. Podrobnější informace naleznete v části recenzní řízení.

Formální požadavky

Nedohodnete-li se s redakcí jinak, rozsah textu v rubrice „Názory a diskuse“ by měl činit cca 5–20 normostran (1 normostrana = 60 úhozů na 30 řádků). Rozsah textu v rubrice „Aktualita a informace“ by měl činit cca 2–10 normostran.

Textová část je vyžadována v textovém editoru Word. Grafická část se zásadně posílá samostatně jako příloha s uvedením zdrojů. Počítačově zpracované obrázky se dodávají ve formátu TIFF (příp. JPG) v rozlišení min. 300 DPI; vektorová grafika ve formátu CDR, EPS, WMF aj.

V textu je nutné rozepisovat použité zkratky a jejich záznam uvádět v souladu s požadavky pro vědecký text.

Redakce si vyhrazuje právo výběru grafického doprovodu textu.

Za každým textem příspěvku musí být uvedeno jméno autora. Za původnost příspěvku odpovídá autor (viz prohlášení autora).

Požadovaná struktura recenzovaných článků

Abstrakt

Vlastnímu textu by měl předcházet zhruba desetiřádkový souhrn, který bude možno použít také pro redakcí zajištěné anglické shrnutí v hlavních rubrikách.

Úvod

Obsahuje vysvětlení cíle výzkumu a článku, rešerši literatury a její kritické zhodnocení, pojmenování řešeného problému, respektive formulaci výzkumné otázky, event. pracovní hypotézy.

Metodika

Charakteristika a popis použité metody / použitých metod. Možné je i zdůvodnění, z jakého důvodu byly právě tyto metody použity a jejich případné omezení.

Výsledky

Prezentace výsledků výzkumu. Diskuse – verifikace hypotéz, omezení použitelnosti výsledků výzkumu.

Závěr

Vyhodnocení výzkumu, nastínění dalších námětů na jeho pokračování.

Použité zdroje

Za nedílnou součást příspěvku je považován seznam použitých zdrojů a jejich dostupnost. Bibliografické citace musejí být zpracovány podle normy ČSN ISO 690.

Recenzní řízení

Odborný článek zaslaný redakci se žádostí o jeho publikování jako recenzovaný je postoupen k posouzení nejméně dvěma recenzentům a je posuzován jako zcela anonymní. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout článek, který svým obsahovým zaměřením není relevantní odbornému zaměření časopisu, nebo který nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text.

Všechny recenzované články jsou doplněny abstraktem v anglickém jazyce.

K posouzení článku jsou vyzváni odborníci na problematiku, která je v textu reflektována. Recenzenti vyplňují recenzní formulář a vyjádří se, zda doporučují přijetí, přepracování, popř. zamítnutí článku. Konečné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí článku přísluší redakční radě časopisu. O výsledku informuje redakce autora písemnou formou.

Standardní doba trvání recenzního řízení zohledňuje periodicitu vydávání časopisu a trvá přibližně 8 týdnů.

Pokud redakce zjistí, že autor porušil tzv. prohlášení autora, ve kterém uvedl, že nabídnutý text dosud nebyl publikován v jiném odborném periodiku, informuje o této skutečnosti redakční radu. Redakční rada má právo z tohoto důvodu článek odmítnout k publikování i přes jeho odborné kvality.

Autorizace

Pokud se autor nevyjádří do 5 dnů od odeslání redakční žádosti o autorizaci textu, považuje redakce text za odsouhlasený a zveřejní jej s případnými redakčními úpravami.

Citační zásady

Adobe Acrobat PDF Citační zásady


For Authors

Article Submission

The editorial office accepts requests along with submitted articles at the e-mail address redakce@uur.cz. Larger graphic attachments can be sent via the uschovna.cz server. The submitted cover letter must contain the full name, workplace address and contact details (e-mail address, telephone number).

When requesting inclusion in the peer-review procedure, this should be explicitly stated in the cover letter. You can find more detailed information in the review procedure section.

Formal requirements

Unless you agree otherwise with the Editors, the scope of the text in the section "Opinions and discussions" should be about 5–20 standard pages (1 standard page = 60 keystrokes per 30 lines). The length of the text in the section "News and information" should be about 2–10 standard pages.

The text part of the article is required in the Word text editor. The graphic part of the article is required in TIFF (or JPEG) format with a resolution of min. 300 DPI; vector graphics in CDR, EPS, WMF format, etc. Please send all graphics attachments with their sources separately.

The abbreviations used in the text should be explained in accordance with the requirements for a professional text.

The Editors reserve the right to choose the layout of the graphic attachment in the text.

Each article must be followed by the author's name. The Author is responsible for the originality of the paper (see the Author's Statement).

Required structure of peer-reviewed articles

Abstract (summary)

The text should be preceded by a summary - an abstract, which can also be used for the English summary provided by the editors in the main sections.

Introduction

Introduction contains an explanation of the research and the article objectives, a literature search and critical evaluation, a statement of the problem addressed, or a statement of the research questionor working hypotheses.

Methodology

Characteristics and description of the method(s) used. Possible justification of the reason why these methods were used and their possible limitations.

Results

Presentation of research results. Discussion – verification of hypotheses, limitation of applicability of research results.

Conclusion

Evaluation of research, outlining further themes for its continuation.

Resources used

The list of resources used and their availability is considered an integral part of the paper. Bibliographic citations must be processed according to the ČSN ISO 690 standard.

Review Procedure

A research paper sent to the editors with a request to publish it as a peer-reviewed is submitted for review to at least two Reviewers and is considered completely anonymous. The Editors reserve the right to reject an article which, by its content focus, is not relevant to the professional focus of the journal, or which does not meet the basic requirements for a professional text.

All peer-reviewed articles are supplemented by an abstract in English.

Experts in the field covered by the text are invited to review the article. Reviewers fill in the review form and express their opinion on whether they recommend acceptance, revision, or rejection of the article. The final decision to accep/rejectthe article belongs to the Editorial Board. The editors inform the author of the result in writing.

The standard duration of the review procedure takes into account the periodicity of the publication of the journal and lasts approximately 8 weeks.

The editorial office informs Editorial Board if they find out that the Author has violated the required author's statement, in which the author states that the offered text has not yet been published in another professional journal. The Editorial Board has the right to reject the article for publication, regardless its professional qualities.

Authorization

If the Author does not express his opinion within 5 days of sending the editorial request for text authorization, the Editors consider the text to be approved and will publish it with possible editorial changes.

Citation Principles

Adobe Acrobat PDF Citation Principles

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022