Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2001

  • Územní plány, regulační plány. Sborník příkladů z let 1998-2001.
  • Vesnice roku 1999.
  • Vesnice roku 2000.
  • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině.

ÚPO a RP 1998-01
Jaroslav Tušer a kolektiv

Územní plány, regulační plány.
Sborník příkladů z let 1998-2001

Sborník příkladů územních plánů a regulačních plánů je již čtvrtým v řadě těchto publikací. Ministerstvo pro místní rozvoj tímto pokračuje ve svém záměru pravidelně zveřejňovat ukázky územně plánovacích dokumentací, jmenovitě územních a regulačních plánů obcí, katalogovou formou. Cílem publikace je poskytnout pořizovatelům, projektantům i uživatelům výběr z územně plánovacích dokumentací, reprezentujících jejich současnou úroveň a trendy v jejich zpracování. Ukázky jsou určeny pro srovnání, inspiraci i případnou kritiku. Nejde tedy o dokumentaci, která by byla doporučena jako vzor, jde pouze o informativní přehled stavu územního plánování v České republice.
Z dokumentací z let 1998–2001, které byly nabídnuty pořizovateli k prezentaci v katalogu, je oproti ukázkám v katalogu minulém patrný další pokrok v postupném sbližování jejich obsahu i formy a i jejich kvalita neustále vzrůstá. Ukazuje se tak, že pravidelné zveřejňování prací v oboru územního plánování má svůj smysl.
Autoři doufají, že sborník pomůže pořizovatelům i projektantům ÚPD v jejich činnosti. Velmi uvítají veškeré náměty a připomínky k obsahu sborníku, způsobu zpracování i k jeho budoucí podobě.

Rozsah 88 stran.
Cena 120,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Územní plány, regulační plány. Sborník příkladů z let 1998-2001 (SbornikUPD.pdf, 17 185 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

UPOZORNĚNÍ:
Publikace vychází z právní úpravy platné do 18. 2. 2001. Jí odpovídá i komentář k jednotlivým příkladům regulativů.
Regulativy nelze mechanicky přejímat jako vzorová řešení pro územně plánovací dokumentaci zpracovávanou v současné době.
Regulativy je nutno formulovat v souladu s platnou legislativou. K tomuto účelu doporučujeme výklad obsažený v publikaci Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: ARCH, 2003.


Vesnice roku 1999

Vesnice roku 1999

Přehled 40 obcí, které byly oceněny v celostátním kole a v regionálních kolech soutěže „Vesnice roku 1999“.
Ke každé obci je uveden text s informacemi o koncepčních dokumentech obce, o společenském životě a podnikání, dále o péči o stavební fond, veřejné prostranství, zeleň a krajinu v katastru obce. Texty jsou doplněny mapkami a fotografiemi.

Rozsah 103 stran.
Neprodejný výtisk.


Vesnice roku 2000

Vesnice roku 2000

Přehled 59 obcí, které byly oceněny v celostátním kole a v regionálních kolech soutěže „Vesnice roku 2000“.
Ke každé obci je uveden text s informacemi o koncepčních dokumentech obce, o společenském životě a podnikání, dále o péči o stavební fond, veřejné prostranství, zeleň a krajinu v katastru obce. Texty jsou doplněny mapkami a fotografiemi.

Rozsah 148 stran.
Neprodejný výtisk.


Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině

Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině

Publikace, obsahující překlad:

  • zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. zákonem č. 83/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 95/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 96/1998 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb. a zákonem č. 59/2001 Sb.,
  • vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
  • vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
  • vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
  • vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rozsah 150 stran.
Cena 100,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině (Zakon_EN.pdf, 829 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021