Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


1998

  • Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci.
  • Územní plány a urbanistické studie. Sborník vybraných příkladů z let 1996-1997.
  • Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR.
  • Pozemkové úpravy a obnova vesnice v Bavorsku ve srovnání s Českou republikou.
  • Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.12.1997.
  • Obec - orgán územního plánování.

Příklady regulativů v ÚPD
Miriam Přinosilová a kolektiv

Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci

Účelem publikace je napomoci zpracování závazných částí územních plánů, pro které novela stavebního zákona v roce 1992 zavedla nové pojmenování regulativy. Katalog může tedy sloužit k širší diskusi odborné veřejnosti o regulativech, jejich smyslu a způsobu výběru a vyjádření (formulací) do budoucna, k revizi nyní zvoleného přístupu presentace regulativů a k využití při probíhající přípravě nové právní úpravy územního plánování.

Rozsah 94 stran.
Cena 73,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci (Regulativy.pdf, 880 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

UPOZORNĚNÍ:
Publikace vychází z právní úpravy platné do 18. 2. 2001. Jí odpovídá i komentář k jednotlivým příkladům regulativů.
Regulativy nelze mechanicky přejímat jako vzorová řešení pro územně plánovací dokumentaci zpracovávanou v současné době.
Regulativy je nutno formulovat v souladu s platnou legislativou. K tomuto účelu doporučujeme výklad obsažený v publikaci Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: ARCH, 2003.


ÚPn a US 1996-97
Zdenka Hladišová a kolektiv

Územní plány a urbanistické studie.
Sborník vybraných příkladů z let 1996-1997

V roce 1997 vydal Ústav územního rozvoje pod názvem „Územní plány a urbanistické studie“ sborník příkladů těchto dokumentů, zpracovaných v České republice v letech 1993-1996. V letošním roce vychází sborník příkladů převážně z let 1996-1997. Tím je naplněn záměr přispět vydáváním takto orientovaných publikací ke kontinuální informovanosti odborné veřejnosti o přístupech k obsahu a formě územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Předkládaný sborník obsahuje příklady územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, určené jeho uživatelům pro srovnání, inspiraci popř. i kritiku. V žádném případě nelze vybrané ukázky chápat jako závazné (povinné) vzory nutné k dodržování. Výběr ukázek byl od počátku přípravy až po konečné znění sborníku průběžně oponován odborníky jmenovanými Ministerstvem pro místní rozvoj. Sborník obsahuje ukázky dokumentací z let 1996 a 1997. To znamená, že tyto dokumentace jsou všechny zpracované ještě před účinností novely stavebního zákona č. 83/1998 Sb., která vstupuje v platnost v době tisku této publikace - k 1. 7. 1998. Novela stavebního zákona určuje nové druhy územně plánovací dokumentace na úrovni obcí: územní plán obce a regulační plán. Příloha č. 2 vyhlášky č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci uvádí Základní obsah ÚPD - tedy i těchto dokumentů. Doufáme, že v dalším vydání sborníku Vám již budeme moci poskytnout příklady dokumentací, zpracované podle nové právní úpravy. Při sestavování druhého vydání publikace jsme se snažili o co nejširší průřez existujících dokumentů. Do sborníku byly zahrnuty ukázky územních plánů a urbanistických studií z 10 měst a ze 14 obcí a 2 územní plány zón. Ukázky územních plánů a urbanistických studií mají stejnou formu jako v publikaci z roku 1997 a čtenář proto může velmi pohodlně posoudit, vývoj obsahu, grafického zpracování i celkové úrovně urbanistických studií a územních plánů. Vydání této publikace považujeme za potřebné především v souvislosti s tím, že podle novely stavebního zákona se všechny obce staly pořizovateli územně plánovací dokumentace. Lepší informovanost o současných metodách zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a inspiraci pro zadání a zpracování těchto dokumentů však jistě přivítají všichni, kteří v oboru územní plánování pracují.

Rozsah 220 stran.
Cena 185,- Kč.

UPOZORNĚNÍ:
Publikace vychází z právní úpravy platné do 18. 2. 2001. Jí odpovídá i komentář k jednotlivým příkladům regulativů.
Regulativy nelze mechanicky přejímat jako vzorová řešení pro územně plánovací dokumentaci zpracovávanou v současné době.
Regulativy je nutno formulovat v souladu s platnou legislativou. K tomuto účelu doporučujeme výklad obsažený v publikaci Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: ARCH, 2003.


Metodika zapracování ÚSES do ÚPO
Alena Navrátilová a kolektiv

Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí
Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR

Z pohledu územního plánování je územní systém ekologické stability (ÚSES) jedním z limitů využití území (§2 stavebního zákona), proto je nezbytné jej při řešení územního plánu respektovat. Cílem „Metodiky zapracování ÚSES do územních plánů obcí“ je poskytnout formální návod pro optimální postup vymezení ÚSES v územním plánu obce na základě příslušných podkladů. Jádrem metodiky je podrobný návod nezbytných kroků, které je potřeba z pohledu zapracování ÚSES zajistit v jednotlivých etapách pořizování územních plánů obcí. Metodika je určena především pořizovatelům územně plánovací dokumentace, podle potřeby též ostatním pracovníkům státní správy, kteří jsou zodpovědni za vymezování a hodnocení ÚSES, a pracovatelům územně plánovací dokumentace. Návod na užívání ÚTP (dále jen Návod) upravuje způsoby použití územně technického podkladu regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability České republiky a informací v něm obsažených. Pořizovatelé územně plánovacích a pořizovatelé oborových dokumentací se zde dovědí, kde jsou uloženy ÚTP, jak je mají používat, co je obsahem ÚTP i jaká je jejich platnosti. Podrobně jsou popsány podmínky upřesňování prvků nadregionálního ÚSES oproti jejich vymezení v ÚTP i co se rozumí pod pojmem upřesňování.

Rozsah 40 stran.
Rozebráno.


Bavorsko
Eva Reinöhlová a kolektiv

Pozemkové úpravy a obnova vesnice v Bavorsku ve srovnání s Českou republikou

Publikace je dalším svazkem ediční řady Vesnice, která si klade za cíl pomoci obnově a rozvoji našeho venkova nejen formou konkrétních metodických pokynů, ale i poukazem na dosavadní prohřešky ve vytváření a udržování celkového vzhledu i funkce samotných obcí či obklopující je volné krajiny, i uváděním pozitivních příkladů řešení konkrétních problémů.Postup při realizaci pozemkových úprav v Bavorsku, jehož zákony, směřující k celkové obnově venkova, lze právem pokládat za jedny nejlepší v Evropě.Publikace je určena širší odborné veřejnosti, především však pracovníkům okresních a obecních úřadů, členům sborů zástupců pro komplexní pozemkové úpravy.

Rozsah 53 stran.
Rozebráno.


Ročenka 1998
Milada Kadlecová a kolektiv

Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.12.1997

V řadě druhý přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladech v obcích a regionech.

Rozsah 238 stran.
Cena 200,- Kč.


Obec - orgán ÚP

Obec - orgán územního plánování

Informační materiál, určený především samosprávám obcí, které se staly orgány územního plánování. Pro svou přehlednost a stručnost může zaujmout i další účastníky procesu pořizování ÚPD.

Rozebráno.

Adobe Acrobat PDF document Aktualizované vydání z roku 2002. Obec - orgán územního plánování. (Obec-organ_UP.pdf, 609 kB).

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021