Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Černý Důl - Změna č. 5 ÚPO Černý Důl
Řešené území:k.ú. Čistá v Krkonoších

 

Číslo (kód):51930742
Pořizovatel:Městský úřad Vrchlabí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Pospíšil - Atelier URBIS, Hlavní 1196/30, Praha 4
• identifikační číslo:18644082
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POSPÍŠIL FRANTIŠEK, PRAHA 4
• číslo autorizace:2285

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 6.3.2008  UZO č. 03/030/2008 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 4.6.2009  UZM č. 04/056/2009 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 20.5.2015 UZM č. 03/049/2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.muvrchlabi.cz 
Záznam proveden dne:26.6.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.