Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • CHILLA, Tobias
  Stadt und Natur - Dichotomie, Kontinuum, soziale Konstruktion?
  Město a příroda - dichotomie - kontinuum, společenská konstrukce?
  Raumforsch. und Raumordn. 2005,č.3,s.179-188,lit.
  Vztah mezi městem a přírodou je kontrastní, ekologická hlediska jej však sbližují. Velkou výpovědní hodnotu má pojem "společenská konstrukce přírody" ve světové odborné literatuře.
 • ZACHOVAL, Dalibor
  Tatranský národní park nebo Tatry?
  Veronica 2005,č.5,s.6-9,1 obr.
  Rozhovor s ředitelem Tatranského národního parku o důsledcích větrné smršti, obnově porostu, jak budou Tatry vypadat za 10 či 20 let. Podaří se zabránit přeměně Vysokých Tater na urbanizované území?

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Das neue Wohngebiet "Oberlaa West" - Wohnen bei den Thermen.
  Nová obytná oblast "Oberlaa Západ" - bydlení v sousedství lázní.
  Perspektiven 2005,č.5/6,s.41-57,7 obr.,6 tab.
  Část Vídně 10. bude zastavěna obytnými budovami, s dostatkem zelených ploch. Poloha v blízkosti lázní Oberlaa zaručí zdravé životní prostředí.
 • Nouveaux quartiers, nouvelles ZAC.
  Nové čtvrtě, nové rozvojové zóny.
  Urbanisme 2005,zvl.č.26,s.34-35,1 obr.,1 pl.
  V Montpellieru se vytvářejí nové oblasti územního rozvoje. Vzniknou nové městské části.
 • BUNK, Andreas
  Der Sprung über die Elbe.
  Skok přes Labe.
  Garten + Landschaft 2005,č.10,s.19-23,3 obr.,1 pl.
  V souvislosti s mezinárodními výstavami se plánuje urbanistický rozvoj četných přístavních, průmyslových a dopravních ploch v Hamburku. Nároky na ně jsou však velmi různé.
 • ENGLERT, Klaus
  Mirador in Madrid MVRDV.
  Mirador v Madridu MVRDV.
  Baumeister 2005,č.10,s.70-78,9 obr.,17 pl.
  Mezi autostrádami na severním okraji Madridu vznikl bez urbanistické vize originální obytný blok. Je to provokativní reakce na konzervativní bloky v okolí.
 • GRANT, Jill
  The function of the gates. The social construction of security in gated developments.
  Funkce bran. Společenské budování bezpečnosti v rozvojích zajišťovaných branami.
  Town Plan. Review 2005,č.3,s.291-313,lit.1 tab.,1 obr.
  V Kanadě (také v Brazílii a USA) se rozšiřuje výstavba s kontrolovaným přístupem. Lidé trpí rozporem mezi touhou po bezpečnosti a typem bydlení. Souvisí to s věkem.
 • GRAYSON, Susan
  World Trade pataques: les dessous du chantier.
  Zmatky kolem World Trade: co staveniště skrývá.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.108-113,4 obr.,1 pl.
  Kolem znovuvybudování WTC zničeného teroristickým útokem se točí političtí činitelé, obchodníci a finanční otázky týkající se dopadu soukromých a veřejných zájmů na formální aspekty rekonstrukce.
 • CHEMETOV, Paul
  Antigone, le temps d'une génération.
  Část Montpellieru s názvem Antigone, záležitost na jednu generaci.
  Urbanisme 2005,zvl.č.26,s.18-19,1 obr.
  Celou generaci trvala realizace obchodního centra a promenády Antigone v Monpellieru - od nákupu pozemků k dokončení staveb.
 • KASISKE, Michael
  Neue Wohnformen und Freiräume in Berlin.
  Nové formy bydlení a volné plochy v Berlíně.
  Garten + Landschaft 2005,č.10,s.14-18,6 obr.,7 pl.
  V Berlíně se sází na nové individuální modely bydlení, které zaplní proluky uvnitř města. Příkladem jsou terasové domy v Prenzlauer Gärten u Rummelsburského zálivu.
 • KNIEFACZ, Robert
  Wien baut Dach aus. Die Strategie des Wiener Dachausbaus.
  Vídeň staví střechy. Strategie vídeňské stavby střech.
  Perspektiven 2004,č.4/5,s.10-28,29 obr.
  Střešní nástavby a vestavby v husté zástavbě při obnově města nevyžadují další infrastrukturu a podporují promíšení společenských vrstev. U starších domů se fantazii meze nekladou.
 • LANDGRAF, Thomas
  Kleingrundstücksförderung.
  Podpora malým pozemkům.
  Perspektiven 2004,č.4/5,s.29-30
  Ve vnitřním městě je zástavba proluk obtížná. Infrastruktura je dostupná, ceny pozemků však vysoké. Dostupné bydlení lze řešit malými stavebními pozemky.
 • LANG, Susanne
  Schichten der Historie. Das historische Olympische Dorf in Berlin.
  Vrstvy dějin. Historická olympijská vesnice v Berlíně.
  Baumeister 2005,č.10,s.12-13,8 obr.
  Olympijská vesnice v Berlíně (1936) chátrá. Některé objekty budou obnoveny do původního stavu, jiné budou předmětem soutěže - využití pro sportovní aktivity.
 • LAUINGER, Holger
  Virtueller Stadtumbau.
  Virtuální přestavba města.
  Garten + Landschaft 2005,č.10,s.31-33,13 obr.
  Představa vlivu demolice celých ulic na obraz města je v reálu nesnadná, může být znázorněna na virtuálním počítačovém modelu 3D animace. Příklady z města Reichenbachu.
 • LIPMAN, Peter
  In the zone.
  V zóně.
  Green Places 2005,č.19,s.19-21,8 obr.
  Část města Bristolu The Dingss byla upravena pro lepší využití nejen pro bydlení a dopravu soukromými vozy, ale i pro udržitelné využití ploch pro chodce, cyklisty a hry.
 • LORENZ, Elke
  Hotel in der PLatte und Ruhrlanndpioniere.
  Hotel v paneláku a průkopníci v Porúří.
  Garten + Landschaft 2005,č.10,s.27-30,10 obr.,1 mp.
  Umělci a plánovači nabízejí možnost, jak se vyrovnat s proměnou měst a jak na tento jev nahlížet z nového zorného úhlu. Čtyři příklady.
 • PARKER, Dorothea
  Ackermannbogen. Quartier Nordost in München.
  Ackermannův oblouk. Severovýchodní čtvrť v Mnichově.
  Baumeister 2005,č.10,s.40-49,17 obr.,7 pl.
  Na místě bývalých kasáren má vzniknout sídliště pro 4500 lidí a 800 pracovních míst. Identita města (kompaktního, urbanisticky kvalitního, zeleného) musí do okolí vrůst.
 • RUYTER, Thibaut de
  Berlin - Hauptstadt der DDR: Les allées du luxe prolétaire.
  Berlín - hlavní město NDR: městské třídy proletářského luxusu.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.100-107,10 obr.
  Architekt Hermann Henselmann navrhl pro Stalinovu třídu, reprezentaci Berlína bývalé NDR (1949-1989) dekorativní budovy s "buržoazní" výzdobou. Luxus jedněch, zotročení druhých.
 • SENDLER, Zdenek - BABKA, Václav
  Most. Studie nového veřejně přístupného městského parku.
  Zahrada - park - krajina 2005,č.4,s.30-35
  Z historie Mostu od 11. století. Popis navrhovaného řešení - vegetace, komunikace, vybavenost, etapy rekultivace. Stručná charakteristika základních vegetačních prvků.
 • SIMON, Axel
  Wohnblock in Zürich-Leimbach.
  Obytný blok v Curychu-Leimbachu.
  Baumeister 2005,č.10,s.62-69,10 obr.,11 pl.
  Město Curych v akci "Bydlení pro všechny" a ve snaze udržet v místě mladé rodiny buduje cenově dostupné obytné bloky se zajištěním kvalitní architektury.
 • SMITH, Graham Paul
  Fresh thinking.
  Svěží proudy v myšlení.
  Green Places 2005,č.19,s.23-26,7 obr.
  Uliční prostory v Nizozemí a ve Velké Británii (konzervativněji smýšlející) se přebudovávají tak, aby jich mohli bezpečně využívat chodci, cyklisté a děti ke hraní. Ideálem je slepá ulice.
 • TOMÍŠKOVÁ, Marie
  Obnova panelových sídlišť ve Vídni a v Bratislavě.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.4,s.22
  Informace z mezinárodní konference konané 14. a 15.6.2005. Účelem tohoto mezinárodního projektu je přispět ke komplexnímu multidisciplinárnímu řešení problémů na sídlištích.
 • WEIß, Klaus-Dieter
  Quartier Vauban in Freiburg.
  Čtvrť Vauban ve Freiburku.
  Baumeister 2005,č.10,s.57-61,1 pl.,10 obr.
  Na místě bývalých kasáren vzniklo sídliště dávající přednost MHD, chodcům a cyklistům, smíšení sociálních vrstev, bydlení v parku, a ne na parkovišti. Jsou zde i velmi netradiční formy individuálního bydlení.

8. Venkovská sídla

 • Program LEADER ČR. Přínosy a výsledky programu - a co dál?
  Obec a finance 2005,č.4,příl.Zpravodaj MZe,s.II-III,1 tab.,2 fot.
  Konkrétní seznámení s vývojem programu LEADER včetně rozvržení finančních dotací mezi jednotlivé regiony. Hodnocení a přínosy, stanovisko zástupců akčních skupin.
 • LÖW, Jiří
  Proměny našeho venkova.
  Zahrada - park - krajina 2005,č.4,s.9-10,4 obr.
  Po roce 1989 změna ve venkovském způsobu života. Jen 8% lidí dnes pracuje v zemědělství, vlastníci půdy často pronajímají svůj majetek. Venkovský život již dnes není zemědělský, řešení problémů s tím spojených.
 • MATUŠ, Vladimír
  Kanadský venkov.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.4,s.12-16,1 fot.
  Postřehy kanadského architekta českého původu o znalosti minulosti, správném chápání současnosti, vlivu automobilismu, o ochraně přírody, veřejných prostorů a památek, soudobém venkovském domu aj.
 • PAPEŽ, Jiří
  Budoucnost venkova v ČR.
  Obec a finance 2005,č.4,s.18-20,4 tab.,3 gr.,2 fot.
  Výsledky Národní diskuse o vizi rozvoje venkova v období 2007-2013. Hodnocení z hledisek konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, ŽP a obhospodařování území, širšího rozvoje venkova a programu LEADER.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova budou těžit i obce.
  Moderní obec 2005,č.9,s.32-33,1 fot.
  Priority Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Implementace Evropské směrnice pro čištění městských odpadních vod, kompatibilnost územních plánů obcí s komplexními pozemkovými úpravami aj.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Le facteur solaire.
  Sluneční faktor.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.122-126,18 obr.
  V rámci estetiky i úspor energie se prosadily izolující dvojité skleněné fasády, využití radonu a znalostí teorie barev, aby bylo využití energie dopadajících slunečních paprsků maximální.
 • ADÁMKOVÁ, Halina
  Česko má zákon o obnovitelných zdrojích energie.
  EIA 2005,č.4,s.13-16,1 obr.
  Od 1.8.2005 platí zákon o podpoře energií z obnovitelných zdrojů. Co rozumíme obnovitelnými zdroji a slovníček pojmů. Výhody pro výrobce "zelené" elektřiny. Přínos zákona pro obce. Výkupní ceny elektřiny.
 • BURSÍK, Martin aj.
  Energie z obnovitelných zdrojů.
  Veř. správa 2005,č.33,s.10 a 23-27,8 fot.
  Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) vstoupil v platnost.
 • GEUSSOVÁ, Milena
  Dojde i na kancionál.
  Ekonom 2005,č.39,s.34-35,5 fot.
  Do západočeského městečka Žlutice se jezdí za turistikou, kulturou, ale také do kotelny, která je vytápěna biomasou v ročním objemu 4,3 tisíce tun paliva, převážně slámy.
 • KALABISOVÁ, Jana
  Nově publikovaný dokument Evropské komise "Green Paper on Energy Efficiency or Doing More With Less".
  Zelená kniha o energetické účinnosti.
  Zprav. MŽP 2005,č.10,s.16,1 obr.
  Tato "Zelená kniha" má působit jako katalyzátor a zahájit iniciativy v oblasti energetické efektivnosti na úrovni evropské, národní, regionální i lokální. Akční plán úspor energie na národní úrovni.
 • KOUDA, Jiří
  Milionová pyramida.
  Ekonom 2005,č.38,s.44-45,5 fot.
  Umělá hora odpadků v pražských Ďáblicích je obnovitelným zdrojem energie. Bioplyn produkovaný skládkou se spaluje a vyrábí se z něj elektřina.

18. Občanské vybavení a služby

 • Emirates Palace, Abu Dhabi. Emirates arabes unis.
  Palác emirátů Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.64-65,1 pl.,6 obr.
  Stát bohatý z nafty doufá ve velký turistický ruch, proto staví nákladné hotely jako tento, nabízející luxus a nádheru jako z pohádek Tisíc a jedné noci.
 • La réhabilitation du musée Fabre.
  Obnova Fabreova muzea.
  Urbanisme 2005,zvl.č.26,s.32-33,2 obr.
  Tři roky práce na rozšíření Fabreova muzea (2003-2006) dodají tomuto kulturnímu stánku na významu. Jako muzeum montpellierské aglomerace je výsledkem společných snah mecenášů dvou století.
 • Louis Vuitton se fait la malle a Tokyo.
  Louis Vuitton připravuje své zavazadlo v Tokiu.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.76-78,5 obr.,8 pl.
  Světoznámý výrobce zavazadel v nově otevřeném obchodě v Tokiu přitahuje pozornost a koupěchtivost klientů rafinovaným řešením interiérů.
 • Musée d'Histoire des Juifs polonais, Varsovie, Pologne.
  Muzeum dějin polských Židů, Varšava, Polsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.36-37,8 obr.,1 pl.
  Na památku statisíců polských Židů umučených hitlerovským fašismem je ve Varšavě originálně zřízeno podzemní muzeum s trvalou expozicí. V urbanistickém konkurzu zvítězili Finové.
 • Stavba roku 2005.
  Stavitel 2005,č.9,příl.Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH,s.XI-XVI,48 obr.
  Článek představuje krátce všech 48 staveb přihlášených do soutěže, je označeno 15 nominovaných. Z těch bude vybráno 5 vítězných bez určení pořadí, které získají titul Stavba roku 2005.
 • BACHMANN, Wolfgang
  Neue Mode: Factory Outlet Center, oder: Alles muss raus! Fabrikverkauf für Edelhamsterer.
  Nová móda: Podniková prodejna, čili: všechno musí ven! Prodej tovární produkce pro "čistokrevné křečky".
  Baumeister 2005,č.10,s.50-56,12 obr.,2 pl.
  Podnikové prodejny jsou strategickou, tržní a urbanistickou složkou rozvoje. Německá města řeší tento problém výstavbou buď v centru obce, nebo u dálnice.
 • CAVIEZEL, Nott
  Hinter Mauern. Zwei Kindergärten in Dietikon und Bevaix.
  Za zdmi. Dvě mateřské školy - v Dietetikonu a v Bevaix.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.10,s.52-55,7 obr.
  Malé obce - Dietikon a Bevaix - mají originálně řešené MŠ. V Dietetikonu je MŠ na místě velkého bunkru a v Bevaix je v sousedství hřbitova, originálně řešená. Spojuje minulost s budoucností.
 • FISCHER, Sabine von
  Hinein und darüber hinaus denken. Liechti Graf Zumsteg Architekten: Kantonsbibliothek Baselland, Liestal, 2005.
  Vmyslet se do existijícího a myslet ještě dále. Liechti Graf Zumsteg Architekten: Kantonální knihovna Basilej -venkov v Liestalu z roku 2005.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.10,s.22-27,8 obr.,5 pl.
  Řešení kantonální knihovny ze skladiště vedle nádraží je originální ve dvoupatrové tradičně pojaté střeše s moderní prosklenou lucernou a několika podzemními podlažími.
 • CHEMETOV, Paul
  Antigone, le temps d'une génération.
  Část Montpellieru s názvem Antigone, záležitost na jednu generaci.
  Urbanisme 2005,zvl.č.26,s.18-19,1 obr.
  Celou generaci trvala realizace obchodního centra a promenády Antigone v Monpellieru - od nákupu pozemků k dokončení staveb.
 • LANG, Susanne
  Schichten der Historie. Das historische Olympische Dorf in Berlin.
  Vrstvy dějin. Historická olympijská vesnice v Berlíně.
  Baumeister 2005,č.10,s.12-13,8 obr.
  Olympijská vesnice v Berlíně (1936) chátrá. Některé objekty budou obnoveny do původního stavu, jiné budou předmětem soutěže - využití pro sportovní aktivity.
 • LORENZ, Elke
  Hotel in der PLatte und Ruhrlanndpioniere.
  Hotel v paneláku a průkopníci v Porúří.
  Garten + Landschaft 2005,č.10,s.27-30,10 obr.,1 mp.
  Umělci a plánovači nabízejí možnost, jak se vyrovnat s proměnou měst a jak na tento jev nahlížet z nového zorného úhlu. Čtyři příklady.
 • SCHMIDT, Rainer
  Eine Plattform für Schüler und Lehrer. Freiflächen am Johann-Gitenberg-Gymnasium in Erfurt.
  Platforma pro žáky i učitele. Volné plochy u Gymnázia Johanna Gutenberga v Erfurtu.
  Garten + Landschaft 2005,č.10,s.38-39,3 obr.
  Po vraždě 16 osob střílejícím šílencem bylo erfurtské gymnázium v šoku. Proto bylo rozhodnuto vytvořit u školy dostatečný a bezpečný prostor k výměně i kontroverzních názorů studentů.
 • SOWA, Axel
  Club Universal, Kaliningrad, Russie.
  Klub Universal, Kaliningrad, Rusko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.360,s.48-55,15 obr.,5 pl.
  Ve dvou budovách v Královci byl zřízen noční klub s kinem. Zařízení je směsicí historismu a moderny, kýče a značkových děl. Stylová nejednotnost vyhovuje (ne)vkusu každého klienta.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022