Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • AMAR, Georges a kol.
  Table ronde: Regards francais sur les villes chinoises.
  Kulatý stůl: Francouzské názory na čínská města.
  Urbanisme 2005,č.341,s.45-50,4 obr.
  Skupina odborníků navštívila Čínu a zasvěceně diskutuje o podmínkách rozvoje čínských měst, o úloze dopravy v nich a o čínském modelu ve srovnání s modelem evropským a americkým.
 • CORBETT, Nick
  Transforming cities.
  Transformace měst.
  Green Places 2004,č.14,s.16-18,6 obr.
  Význam veřejných ploch pro vytváření osudu národa roste. Vrací se občanská hrdost. Důsledkem toho je rostoucí zaměření plánování na obnovu měst.
 • DOULET, Jean-Francois
  Quand les villes chinoises viennent au monde.
  Když se rodí čínská města.
  Urbanisme 2005,č.341,s.41-43,1 mp.
  Čínská města se po maoistickém období stagnace stávají v posledních dvaceti letech motory ekonomiky. Rostou a globalizují se.
 • FALLER, Martina - GROSSSE-BÄCHLE, Lucia
  Neues Image für Salzburgs Stadtlandschaft.
  Nový image pro městskou krajinu Salcburku.
  Garten + Landschaft 2005,č.4,s.30-33,3 obr.,4 pl.
  Salcburk má nový strategický koncept kulturní krajiny, a tím má pomoci vytvořit nový image. Jedná se hlavně o městskou zeleň.
 • GATSCHNEGG, Wolfgang
  Europa vor der Haustür.
  Evropa za dveřmi.
  Perspektiven 2004,č.6/7,s.16-19,4 obr.
  Rozšíření EU na východ přineslo Vídni výhody - mnoho firem tam má svá ředitelství, rozšířily se dopravní spoje a lze využít výborných rámcových podmínek výzkumu a vývoje.
 • GATSCHNEGG, Wolfgang
  Mehr als nur eine Reise wert.
  Zaslouží si více než jednu návštěvu.
  Perspektiven 2004,č.6/7,s.63-66,1 tab.,6 obr.
  Vídeň jako atraktivní turistická destinace investuje do hotelů. Je také významným centrem pro pořádání různých mezinárodních kongresů.
 • GRAS, Pierre
  Le cout de la ville ne cesse de s'expliquer.
  Stále se musí vysvětlovat náklady na město.
  Urbanisme 2005,zvl.č.24,s.42-47,10 obr.
  Problém financování urbanistického rozvoje s potřebou nových forem partnerství soukromého a veřejného sektoru a politických rozhodování, ohledu na hodnoty města a na sociální bydlení opět vystupuje do popředí.
 • GRAS, Pierre
  Le renouvellement urbain trouve son cadre.
  Obnova měst nachází svůj rámec.
  Urbanisme 2005,zvl.č.24,s.23,1 obr.
  Remeš uvažuje o rekonstrukci panelových budov se sociálními byty a o lepším rozložení těchto bytů v aglomeraci.
 • HUSTEDT, Jörn
  Licht zieht an.
  Světlo přitahuje.
  Garten + Landschaft 2005,č.4,s.20-22,6 obr.
  Koncepce osvětlení podstatně přispívají k dobrému pocitu obyvatel na ulicích a náměstích. Projekt osvětlení Brém bude postupně realizován.
 • CHALINE, Claude
  La régénération urbaine: la nécessité ou opportunité pour les villes-ports de l'Arc atlantique.
  Obnova měst. Nezbytnost čili příležitost pro přístavní města na atlantickém pobřeží.
  Urbanisme 2005,č.341,s.28-34,5 obr.
  Se zánikem významu některých atlantických přístavů a průmyslových aktivit s nimi spojených je třeba urbanisticky řešit rozsáhlé, nyní zbytečné plochy.
 • KUBOVÁ, Alena
  Partizanske: Rréinventer la ville fonctionnelle.
  Partizánske: znovu objevit fungující město.
  Archit. d'Aujourd'hui 2004,č.357,s.14-15,5 obr.
  Baťova města vytvářeli přední architekti (Zlín - Le Corbusier, Baťovany/Partizánske - Karfík) byla plánována jako "obyvatelná krajina" průmyslového města. Dnes musí město hledat nové ekonomické perspektivy.
 • MOLDOVEANU, Mihail
  Bucarest que j'aime.
  Bukurešť, kterou miluji.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.357,s.112-117,9 obr.
  Bukurešť je město, v němž se setkávají nejrůznější stavební styly, což vytváří velmi odvážnou směsici, ale má nadčasový, bohatý a tajemný charakter.
 • MOLL, Claudia
  Zürich in neuem Licht.
  Curych v novém světle.
  Garten + Landschaft 2005,č.4,s.16-19,7 obr.
  Plán osvětlení Curychu má zlepšit obraz nočního města a jeho image. Příkladem byl francouzský Lyon.
 • OLBRICHOVÁ, Alice
  Léčba Pískem.
  Ekonom 2005,č.12,s.30-31,4 fot.
  I když zde nejsou lázně, je prostředí města Písek natolik kulturní, že tady zaručeně pookřejete. Písek je taková malá Praha, jenže čistší, opravenější a úpravnější. Program rozvoje do r. 2020.
 • PAQUOT, Thierry
  Les valeurs sans prix de la ville et de l'urbain.
  Neocenitelné hodnoty města a urbánnosti.
  Urbanisme 2005,zvl.č.24,s.57-58,3 obr.
  Autor uvádí nové kategorie významů města: jeho kouzlo, místní kolorit a smysl rodného města, tedy nehmotné hodnoty. Budoucnost města nespočívá v jeho minulosti.
 • QUINCEROT, Richard
  Densifier la ville: incantation, volontarisme ou tendance lourde?
  Zhuštění města: vzývání, dobrovolnost nebo obtížná snaha?
  Urbanisme 2005,zvl.č.24,s.28-35,17 obr.
  Účastníci jednání o zhuštění měst hledají možnosti zachování udržitelného rozvoje velkých měst ve Francii, jak nezabírat další plochy a nezvyšovat automobilový provoz. Řešením je obnova měst.
 • RÉAL, Olivier
  La ville vaut d'etre vécue.
  Město stojí za to, aby se v něm žilo.
  Urbanisme 2005,zvl.č.24,s.52-56,8 obr.
  V době růstu aglomerací a rozvoje moderní dopravy se přichází na nutnost zachování identity měst, jejich historických center, duchovních a jiných kulturních hodnot.
 • REITSCHMIEDOVÁ, Alena
  Strategický a akční plán: Moderní nástroj řízení rozvoje obce a regionu.
  Veř. správa 2005,č.11,s.26-27,3 fot.
  Informace o tvorbě Strategického plánu a Akčního plánu města Hradec Králové. Viz též www.hradeckralove.org.
 • SIEGEL, Heike
  Gronau im Aufwind.
  Gronau s dobrým větrem do plachet.
  Garten + Landschaft 2005,č.4,s.27-29,6 obr.
  Veřejné prostory a městská zeleň jsou v malém městě Gronau u hranic SRN s Holandskem středem pozornosti. Architekti-krajináři radí městu a dosahují zajímavých a atraktivních výsledků.
 • SOUKUP, Vladimír
  Za první českou operou: Jaroměřice nad Rokytnou.
  Veř. správa 2005,č.11,s.30,2 fot.
  Historie vzniku, popis architektonického pojetí a pozoruhodných interiérů zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, který patří k největším komplexům zámeckých staveb v Evropě.
 • TINGWEI, Zhang
  Questions sur l'évolution de l'urbanisme chinois.
  Otázky vývoje čínského urbanismus.
  Urbanisme 2005,č.341,s.68-70,1 obr.
  Změny čínského urbanismu po reformách 1979 vyvolávají naléhavé problémy, s nimiž jsou čínští urbanisté konfrontování. Jde o městské prostory a o obnovený městský prostor.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • HRSTKOVÁ, Julie
  Milionová hora.
  Ekonom 2005,č.11,s.34-35,5 fot.
  Ještědský zimní areál má být největší, nejlepší i nejdražší v České republice. První etapa za cca 100 milionů již byla realizována. Přímé dopravní spojení s Prahou.
 • KOČANDRLOVÁ, Emílie
  Nová chráněná krajinná oblast - Český les.
  Ochr. přír. 2005,č.3,s.72,1 obr.,1 mp.
  Vyhlášení nové CHKO s platností od 1. 8. 2005. Od roku 1990 se měnily návrhy na vymezení území. Území leží na hranicích se SRN v Plzeňském kraji. Je zpracována studie na rekreační využívání území.
 • KORBEL, Petr
  Když sbíječky nestačí.
  Ekonom 2005,č.9,s.30-31,3 fot.
  V Ostravě našli cestu, jak přilákat lidi do Hornického muzea OKD. Doprovodné atrakce k přilákání místních i zahraničních turistů, nabídka kongresové turistiky pro firmy.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022