Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Protipovodňová opatření.
  Stavitel 2005,č.5,s.26,4 obr.
  Rozhodnutí realizovat protipovodňovou ochranu hl. m. Prahy. Předání první části stavby, která má ochránit Karlín, se konalo v dubnu 2005. Ochrana tj. trvalé i mobilní stěny a hradidlové komory.
 • So gestaltet man die Siedlung von Morgen.
  Tak je utvářeno sídliště zítřka.
  NÖ gestalten 2005,č.108,s.4-5,11 obr.
  Jak plánovat i "na zelené louce", aby všichni měli dost slunce, zeleně a aby se kvalita jejich života zlepšovala.
 • ALLINSON, John
  Exodus or renaissance? Metropolitan migration on the late 1990s.
  Exodus, nebo renesance? Migrace do metropolí koncem 90. let 20. století.
  Town Plan. Review 2005,č.2,s.167-189,lit.,6 tab.,3 mp.,1 gr.
  V 90. letech 20. století došlo k pohybu obyvatel z metropolitních center do nemetropolitních oblastí. Výzkum navrhuje politiku pro dosažení renesance městských center.
 • CAVIEZEL, Nott
  Stufe um Stufe. Die Treppe als Ort, Element und Motiv.
  Schod za schodem. Schodiště jako místo, prvek a motiv.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.6,s.36-43,11 obr.
  Schodiště jako organický urbanistický a architektonický prvek bývají často oblíbenými místy, nabízejícími různé pohledy a vzhledem ke své specifičnosti lákají ke spočinutí.
 • CICVÁRKOVÁ, Radoslava
  Historie přestavby železničního uzlu Brno.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.2,s.12-18,7 fot.
  Shrnutí etap plánování výstavby a rekonstrukce brněnského železničního uzlu od roku 1836 po současnost.
 • DEMORGON, Laurence
  Sautons la barriere! Couverture et Zac de la Porte des Lilas, Paris.
  Přeskočme bariéru! Pokrytí a zóna dohodnutého urbanistického rozvoje u Šeříkové brány v Paříži.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.358,s.26-29,19 obr.,1 pl.,3 mp.
  Rozrůstající se Paříž potřebuje úpravu předměstí do lidštější podoby. Proto byla reaktivována ZAC a zvažuje se ozelenění a redukce kamionové dopravy.
 • EHRET, Gabriel
  Les Gratte-Ciel de Villeurbanne a la conquete du grand large.
  Mrakodrapy ve Villeurbanne si vydobývají velký prostor.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.358,s.66-71,11 obr.,2 pl.
  Památkově chráněný soubor výškových staveb s pohodlnými a velkými sociálními byty z let 1927-1931 v dělnické čtvrti v Lyonu tvořil na svou dobu moderní urbanistický celek.
 • EICHSTÄDT, Wulf
  Staderneuerung in einer schrumpfenden Stadt. Das Beispiel Wittenberge.
  Obnova ve smršťujícím se městě. Příklad města Wittenberge.
  Inform. Raumentw. 2005,č.6,s.387-396,lit.,13 obr.,1 mp.
  Historické Wittenberge zažilo průmyslový rozvoj díky železnici. S úbytkem obyvatel, majících však zálibu v panelových sídlištích, musí být demolice v historickém centru, město je tedy "perforované".
 • GEBHARD, Andrea
  Grün in München.
  Zeleň v Mnichově.
  Garten + Landschaft 2005,č.5,s.23-26,6 obr.
  V Mnichově má zahradní architektura (zámek) dlouhou tradici. Nyní na ni navazuje rozsáhlý anglický park v městské části Riem.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Monolit se snoubí s paneláky.
  ASB 2005,č.4,s.42-44,6 obr.,1 řez,2 půd.
  Bytový dům Barbora na Moravském předměstí v Hradci Králové je příkladem, jak vhodně umístit velkoobjemový objekt bytové zástavby do panelového sídliště. Dokazuje, že lze vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení.
 • HERWIG, Oliver
  Die Mitte der Peripherie.
  Centrum periferie.
  Garten + Landschaft 2005,č.5,s.19-22,1 pl, 9 obr.
  V novém veletržním městě Riem u Mnichova se veřejným plochám přiznává obzvláštní důležitost. V té části města, která je ještě ve výstavbě, musí zelené plochy vytvořit její strukturu.
 • JAKOB, Markus
  Das rollende Stadttor.
  Jedoucí brána do města.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.6,s.12-13,3 obr.,1 pl.
  Z parkoviště byly do svahu, na němž stojí historické Toledo, vybudovány pojízdné schody. Překonávají výškový rozdíl 36 m a okrová barva betonu je přizpůsobena okolí.
 • MÄDER, Ueli
  Beliebte Orte.
  Oblíbená místa.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.6,s.4-9,3 obr.
  Oblíbená místa jsou ta, která jsme přijali za vlastní. Je v nich určitý subjektivní prvek, který je vyzdvihuje nad ostatní vzpomínky, vztahy apod.
 • MIKLOVÁ, Alena - NOVÁK, Pavel
  Areál Baťových závodů ve Zlíně.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.2,s.19-22,5 obr.
  Plán přestavby Baťových závodů ve Zlíně k plnění funkce městské části centra, a to jak pro orgány a organizace Zlínského kraje a města Zlína, tak pro komerční sféru a rozšíření ploch občanského využití.
 • WILLINGER, Stephan
  "Leerstand als Möglichkeitsraum. Urbanistische Strategien zur Revitalisierung in den Innenstädten.
  Prázdné byty jako možnost. Urbanistická strategie revitalizace ve vnitřních městech.
  Inform. Raumentw. 2005,č.6,s.397-407,10 obr.,1 gr.
  S úbytkem obyvatel a s prázdnými byty stojí urbanismus před těžkým rozhodováním, zda bourat historické budovy, nebo prázdné stavby využít jinak.
 • ZSCHOKKE, Walter
  Sehen und gesehen werden. Der grosse Hof im Wiener Museumsquartier.
  Vidět a být viděn. Velký dvůr ve vídeňské Muzejní čtvrti.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.6,s.26-32,6 obr.,1 pl.
  Z veletržních ploch v centru Vídně byla vytvořena čtvrť muzeí (plně doplňující Uměleckohistorické a Přírodovědné). Na ploše mezi budovami vzniklo náměstí s lavičkami.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Co přinese nový stavební zákon.
  ASB 2005,č.4,s.14-15
  Zákon má platit od 1.1.2006. Hlavní změny na úseku ÚP a stavebního řádu, zjednodušení ÚP a řízení o stavebním povolení, kdy nebude stavební povolení nutné, role regulačního plánu, změny v kolaudačním řízení.
 • Die Fabrik. Zentralgebäude BMW-Werk Leipzig.
  Továrna. Centrální budova Závodů BMW v Lipsku.
  Baumeister 2005,č.6,s.90-99,15 obr.,8 pl.
  Irácká architektka Zaha Hadid řešila ústřední budovu závodů BMW jako dynamické prolínání ploch a prostorů, zcela v intencích "království mechanizace.
 • Logements, Hambourg, Allemagne.
  Byty v Hamburku, Německo.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.358,s.72-75,8 obr.,4 pl.
  Řešení plochy bývalé továrny na tramvaje výstavbou obytných a kancelářských budov je civilní a vyznačuje se lidskými dimenzemi. Obytná budova má 13 podlaží.
 • Průmyslová krajina. Sborník referátů z odborné konference pořádané 23. března 2004 v Karviné.
  Opava,Slezská univerzita 2004.259 s.,tab.,mp.,gr.,sch.
  33 příspěvků z konference na téma brownfields v praxi, průmyslová zátěž krajiny, sociálně ekonomické aspekty krajiny a budoucnost krajiny.
  14 077
 • Rekonstrukce brněnské Vaňkovky.
  Architekt 2005,č.5,s.10-17,24 obr.,5 půd.,1 řez
  Série článků na téma Vaňkovka. První stavba tzv. Jižního centra v Brně v bloku bývalého průmyslového areálu. Rekonstrukce administrativy a strojírny v areálu Vaňkovka.
 • BĚHAN, Petr
  Volné poskytování služeb.
  Stavitel 2005,č.5,s.62
  Možnosti českých podnikatelů ve státech EU ve stavebnictví. Pravidla činnosti, kvalifikační požadavky, výjimky - přechodná období pro ČR.
 • HOLEČKOVÁ, Jitka
  Dřevěná bytová výstavba.
  ASB 2005,č.4,s.80-82,9 obr.,1 gr.
  Dřevostavby jsou další možností zvýšení počtu bytových jednotek, a to nejen výstavbou rodinných domů ale i vícepodlažních domů. Rozvoj především vícepodlažních bytových domů je v ČR na počátku.
 • LINHOVÁ, Jitka
  Dřevostavba - celkově dobrá investice.
  ASB 2005,č.4,s.74-76,6 fot.
  Rozhovor s předními dodavateli dřevostaveb u nás - jak vidí některé aspekty dřevostavby. Zájem o dřevostavby, použité technologie, typové stavby či individuální přístup, perspektivy dřevostaveb.
 • MIKLOVÁ, Alena - NOVÁK, Pavel
  Areál Baťových závodů ve Zlíně.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.2,s.19-22,5 obr.
  Plán přestavby Baťových závodů ve Zlíně k plnění funkce městské části centra, a to jak pro orgány a organizace Zlínského kraje a města Zlína, tak pro komerční sféru a rozšíření ploch občanského využití.
 • SOWA, Axel
  Usine BMW, Leipzig, Allemagne.
  Továrna BMW v Lipsku, Německo.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.358,s.106-113,14 obr.,6 pl.
  Zaha Hadid vypracovala projekt na továrnu BMW, která má v těžké konkurenci pozvednout ekonomiku regionu. Továrna působí jako změť dynamicky prolínajících se prvků.
 • ŠTEFKO, Jozef - REINPRECHT, Ladislav
  Zvažme všechna pro a proti...
  ASB 2005,č.4,s.78-79,4 obr.
  Na veřejnosti přetrvává názor, že obytné domy ze dřeva mají malou trvanlivost, slabou izolaci proti ztrátám tepla, požáru a hluku. Jaké jsou jejich přednosti. Zachování ekologické rovnováhy.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Askese und Opulenz.
  Odříkavost a nadbytek.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.6,s.54-56,9 obr.,5 pl.
  V kartouze Ittingen byl zřízen hotel a v seníku turistická ubytovna. Hotelové pokoje mají zajímavě řešené hygienické buňky. Vypadá skromně, ale je kompletní.
 • Bibliotheque universitaire (IKMZ), Cottbus, Allemagne.
  Univerzitní knihovna (IKMZ), Chotěbuz, Německo.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.358,s.100-105,9 obr.,11 pl.
  Zvláštní, téměř biologický půdorys dali švýcarští architekti Herzog a de Meuron univerzitní knihovně v Chotěbuzi. Její skleněné a leptáním zdobené stěny zajišťují příliv světla.
 • Die Akademie. Die Akademie der Künste in Berlin.
  Akademie. Akademie umění v Berlíně.
  Baumeister 2005,č.6,s.80-89,13 obr.,6 pl.
  Odvážné zastavění proluky, využívající šikmých ploch a šikmého členění prostoru, vzbudilo mnoho různorodých reakcí.
 • Einsegnungskapelle Gloggnitz.
  Pohřební kaple v Gloggnitzu.
  NÖ gestalten 2005,č.108,s.14-15,4 obr.
  Zajímavě koncipovaná elipsovitá stavba obložená dřevem určená pro poslední rozloučení je opatřena křížem, který může být ukryt, a tím sloužit i pro nekřesťanská vyznání.
 • Im Dienste der Menschen. Servicezentrum Theresienwiese, München.
  Ve službě člověku. Centrum služeb, Theresienstadt, Mnichov.
  DBZ 2005,č.6,s.28-33,8 obr.,9 pl.
  Kvůli mnichovskému Oktoberfestu bylo zřízeno pro organizátory, hasiče, záchrannou službu a pořádkové služby centrum. Je v blízkosti místa oslav a pozoruhodné měděným průčelím.
 • Rekonstrukce brněnské Vaňkovky.
  Architekt 2005,č.5,s.10-17,24 obr.,5 půd.,1 řez
  Série článků na téma Vaňkovka. První stavba tzv. Jižního centra v Brně v bloku bývalého průmyslového areálu. Rekonstrukce administrativy a strojírny v areálu Vaňkovka.
 • Ze sjezdovky na vodní tobogán.
  ASB 2005,č.4,s.88-89,9 obr.
  Špindlerův Mlýn je spojován se zimními sporty. V areálu penzionů je realizován aquapark. Má dřevěnou nosnou konstrukci, atypické vnitřní prostředí bazénové haly s teplotou kolem 30oC.
 • ČERNOHORSKÝ, Ilja
  Písecký "kulturák" - jeden příklad za všechny.
  Moderní obec 2005,č.5,s.36,2 fot.
  V Písku radnice vyřešila problém, jak revitalizovat vícefunkční kulturní dům, jak objekt nově uspořádat a zajistit financování.
 • ELSER, Oliver
  EKG im roten Untersuchungsraum. Praxis für innere Medizin in Graz.
  EKG v červené vyšetřovně. Ordinace pro vnitřní lékařství ve Štýrském Hradci.
  Baumeister 2005,č.6,s.62-64,4 obr.,1 pl.
  V centru Štýrského Hradce, v blízkosti světoznámého hypermoderního Domu umění je ordinace lékaře-internisty. Dominuje červená barva, která stimuluje.
 • FRANC, Petr
  Ocelový krunýř pásovce.
  ASB 2005,č.4,s.86-87,7 obr.
  Město Hodonín má nový sportovní stadion pro sálové sporty. Objekt zvenku ničím mimořádný, má velice zajímavou konstrukci zastřešení, která vyvolává představu krunýře.
 • FUKSAS, Massimiliano
  Die Messe. Das neue Mailänder Messezentrum.
  Veletrh. Nové milánské veletržní centrum.
  Baumeister 2005,č.6,s.100-109,16 obr.,7 pl.
  Na okraji Milána vniklo veletržní centrum i s možnostmi bydlení. Skleněné zastřešení areálu v nepravidelných křivkách připomíná grafické znázornění konstrukce metodou konečných prvků.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Hala na okraji městských sadů.
  ASB 2005,č.4,s.34-36,6 obr.,1 půd.,2 řezy
  Víceúčelová hala v Opavě je postavená podle požadavků mezinárodní basketbalové federace. Ty určují kapacitu hlediště i komplexnost zázemí pro sportovce i diváky. Využití i pro kulturní a společenské akce.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Operationen auf Asphalt. Kieferchirurgische Praxis in Innsbruck.
  Operace na asfaltu. Ordinace čelistní chirurgie v Innsbrucku.
  Baumeister 2005,č.6,s.50-55,1 pl.,9 obr.
  Chirurgická ordinace je co nevíce přiblížena všednosti tím, že podlaha je asfaltová a stěny ze surového betonu. Pohled z okna a obraz ulice na stropě má na pacienta pozitivní účinek.
 • KULHÁNEK, František
  Špičkové evropské pracoviště.
  Stavitel 2005,č.5,s.38-41,6 obr.,1 řez,2 půd.
  Modernizace a dostavba Chirurgicko-ortopedické kliniky Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Technický stav objektu, dispoziční řešení, dostavba a rekonstrukce, speciální vnitřní úpravy.
 • MEHL, Robert
  Patent gefaltet. Das College du Mont d'Hor, Saint Thierry/F.
  Patentně složená. Kolej Mont d'Hor, Saint Thierry, ve Francii.
  DBZ 2005,č.6,s.46-51,8 obr.,7 pl.
  Starší škola v kraji Champagne byla rozšířena originální přístavnou s falešným 1. patrem, svírající úhel 45 stupňů. Opravdu nezvyklé řešení.
 • WILSON, Ariane
  Chichu Art Museum, Naoshima, Kagawa, Japon.
  Muzeum umění Chichu, Naošima, Kagawa, Japonsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.358,s.18-21,6 obr.,8 pl.
  Muzeum zasazené do návrší nad mořem je jedinečné svým řešením. Podzemní prostory zásobuje přirozené světlo a umocňuje výtvarná díla vystavovaná v muzeu.
 • ZINGANEL, Michael
  Cube. Homebase für die alpine Erlebnisgesellschaft, ein FunHotel in Tröpolach/Nassfeld, Kärnten.
  Kostka. Základna pro Společnost zážitků z Alp, hotel poskytující příjemné trávení volného času v Tröpolachu/Nassfeldu, Korutany, Rakousko.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.6,s.58-60,6 obr.,2 pl.
  Nová řada hotelů Cube usiluje o výstavbu v horských oblastech. V malé obci na rakousko-italské hranici se obrovská stavba snaží sjednotit lyžařská zařízení s tradiční zástavbou.

19. Rekreace a volný čas

 • Ze sjezdovky na vodní tobogán.
  ASB 2005,č.4,s.88-89,9 obr.
  Špindlerův Mlýn je spojován se zimními sporty. V areálu penzionů je realizován aquapark. Má dřevěnou nosnou konstrukci, atypické vnitřní prostředí bazénové haly s teplotou kolem 30oC.
 • BIČÍK, Ivan a kol.
  Druhé bydlení v Česku.
  Praha,Univerzita Karlova – Přírodovědná fakulta 2001.167 s.,obr.,sch.,gr.,fot.
  Prezentace výsledků výzkumu dané problematiky a jejich zařazení do širších souvislostí v oblastech cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
  14 075
 • BOHATOVÁ, Vladimíra
  Nevyužitý potenciál.
  Ekonom 2005,č.18,s.32-33,3 fot.
  Olomouc má co nabídnout. Stále se jí však nedaří přilákat tolik turistů, kolik by si přála. A udržet více než den ty, co přece jen přijeli.
 • FORET, Miroslav – TURČÍNKOVÁ, Jana
  Cestovní ruch.
  Brno,Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2005.106 s.,gr.
  Skripta zahrnují využití základních marketingových nástrojů s praktickými příklady, možnosti cestovního ruchu ve městech a na venkově a jeho perspektivy vývoje.
  14 079
 • FRANC, Petr
  Ocelový krunýř pásovce.
  ASB 2005,č.4,s.86-87,7 obr.
  Město Hodonín má nový sportovní stadion pro sálové sporty. Objekt zvenku ničím mimořádný, má velice zajímavou konstrukci zastřešení, která vyvolává představu krunýře.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Hala na okraji městských sadů.
  ASB 2005,č.4,s.34-36,6 obr.,1 půd.,2 řezy
  Víceúčelová hala v Opavě je postavená podle požadavků mezinárodní basketbalové federace. Ty určují kapacitu hlediště i komplexnost zázemí pro sportovce i diváky. Využití i pro kulturní a společenské akce.
 • INDROVÁ, Jarmila a kol.
  Cestovní ruch I.
  Praha,Vysoká škola ekonomická 2004.113 s.
  Typologie a soubor informací o cestovním ruchu ve vztahu k národnímu hospodářství, typologie a problematika regionálního rozvoje cestovního ruchu v ČR.
  14 082
 • VÁGNER, Jiří – FIALOVÁ, Dana a kol.
  Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku.
  Praha,Univerzita Karlova – Přírodovědná fakulta 2004.286 s.,obr.,sch.,gr.,fot.
  Druhé bydlení jako objekt geografického výzkumu, jeho srovnání se zahraničím, základní charakteristiky a okolnosti jeho vzniku, vývoj a metodické postupy a jejich aplikace.
  14 076

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Belgie. Lucembursko. Průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 1998.214 s.fot.,pl.
  Základní charakteristika, historie, praktické informace, kulturní památky, přístavy, významné objekty.
  SPK 5801
 • Irsko. Průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 2002.94 s.,fot.,mp.
  Základní charakteristika, přírodní podmínky, historie a současnost rozdělené země, praktické informace, abecední místopisný seznam památek, významných objektů a lokalit.
  SPK 5805
 • Kypr. Průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 2001.88 s.,fot.,mp.
  Základní charakteristika, přírodní podmínky, historie, praktické informace, abecední místopisný seznam památek, významných objektů a lokalit.
  SPK 5806
 • Maďarsko. Průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 2005.149 s.,fot.,mp.
  Základní charakteristika, přírodní podmínky, historie, praktické informace, abecední místopisný seznam památek, významných objektů a lokalit, termální lázně, možnosti rekreace.
  SPK 5804
 • Švédsko. Průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 2003.145 s.,fot.,mp.,pl.
  Základní charakteristika, přírodní podmínky, historie, praktické informace, abecední místopisný seznam památek, významných objektů a lokalit, turistické cíle.
  SPK 5811
 • Třebíč. Plán města. Měř. 1:7 500.
  Praha,Žaket 2003.1 pl.,mp.,fot.,sch.
  Plán města se stručnou charakteristikou památek (Židovská čtvrt) a historie, schématem dopravy a rejstříkem ulic.
  SPK 5796
 • Velká Británie. Průvodce do zahraničí.
  Praha,Olympia 2002.177 s.,fot.,mp.,pl.
  Základní charakteristika, přírodní podmínky, historie, praktické informace, abecední místopisný seznam památek, významných objektů a lokalit.
  SPK 5812
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022