Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • BRÜCKNER, Heike
  Stadtumbau Dessau - eine Stadt wird aufgepixelt.
  Přestavba města Dessau - ozeleňování parcel po demolici budov.
  Garten + Landschaft 2007,č.10,s.8-11,5 obr.,6 fot.
  V Dessau jsou jednotlivým občanům nabízeny pozemky po demolici budov k ozelenění a další péči. Značka se čtvercem a nápisem 400 m2 Dessau je motivací pro další zájemce o zkrášlení jejich města.
 • DEGOUTIN, Stéphane - GLASZE, Georg
  Gouvernance urbaine priveée et gated communities.
  Řízení rozvoje soukromých čtvrtí chráněných vjezdem s bránou.
  Urbanisme 2007,č.356,s.6
  Soukromě řízený rozvoj privátních obytných čtvrtí a komerčně využívaných areálů. Privatizace nebo "klubizace". Nová segregace, nové konflikty. Oplocené čtvrti jako postmoderní utopie. Odkaz na www.
 • DONZELOT, Jacques
  Stadtpolitik in Frankreich.
  Politika rozvoje měst ve Francii.
  Inform. Raumentw. 2007,č.6,s.371-380
  Cílem sociální politiky měst ve Francii je podporovat rozvoj znevýhodněných městských čtvrtí, zlepšit jejich image, vrátit do nich střední vrstvy obyvatel a tím v nich posílit sociální soudržnost.
 • FINCHER, Ruth - GOODER, Haydie
  At Home with Diversity in Medium-Density Housing.
  Doma v různorodé středně husté obytné městské zástavbě.
  Housing, Theory and Society 2007,č.3,s,166-182,9 fot.,lit.
  Posouzení tří případových studií středně husté zástavby ve vnitřní části Melbourne. Vliv použitých materiálů a fyzického uspořádání na vnímání obytného prostředí jako domova.
 • HOFER, Eva
  Der Setagayapark - eine japanische Ruheoase mitten in Wien.
  Park Setagaya - japonská oáza klidu ve středu Vídně.
  Perspektiven 2007,č.5/6,s.60-61,10 obr.
  Z mnoha parků rakouského hlavního města uvedených v tomto časopisu tento vyniká zajímavou japonskou zahradní architekturou a nachází se v částí města Döbling.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Mrtvá nádraží.
  Ekonom 2007,č.47,s.70-73,3 obr.
  Živá nádraží se jmenuje projekt Českých drah na komplexní revitalizaci nádražních objektů. Cílem je přetvořit nádraží v nové městské centrum.
 • JANATA, Michal
  Plachty vzduté betonovým vichrem.
  ASB 2007,č.8,s.49-51,3 obr.,angl.res.
  Kostel Dio Padre Misericordioso (Jubilee Church) od Richarda Meiera stojí na okraji Říma. Nad čtvrtí s převahou sociálního bydlení se rozzářila architektonická hvězda první velikosti.
 • JANATA, Michal
  Před nádražím čistý vzduch.
  Reconstruction and Extension of the Railway Station in Ostrava-Svinov.
  ASB 2007,č.8,s.84-85,3 obr.,angl.res.
  Rekonstrukce a přístavba nádraží v Ostravě od Václava Filandra byla oceněna Grand Prix 2007. Je příkladem šťastného urbanistického řešení přednádražního prostoru a zdařilým designem veřejných prostor.
 • MEE, Kathlen
  "I Ain´t Been to Heaven Yet? Living Here, This is Heaven to Me": Public Housing and the Making of Home in Inner Newcastle.
  "Ještě jsem nebyl v nebi? Bydlení zde je pro mě nebe": Státní bytová výstavba a dělání si pohodlí ve vnitřním Newcastlu.
  Housing, Theory and Society 2007,č.3,s,207-227,1 tab.,6 gr.,lit.
  Posuzování různých forem bydlení pro různé vrstvy obyvatel a věkové skupiny.
 • SLEEGERS, Frank
  Neue Plätze und Promenaden in der HafenCity.
  Nová místa a promenády v HafenCity.
  Garten + Landschaft 2007,č.10,s.30-33,5 fot.,1 pl.,lit.
  V urbanistickém konceptu HafenCity v Hamburku hraje volný prostor významnou roli. Popis a foto teras Marca Pola, Magelannových teras, náměstí Vasco-da-Gamy, korz a parků.
 • STRAKOVÁ, Martina
  Město a jeho prostor.
  ERA 2007,č.5,s.86,1 obr.
  Špinavá města plná spěchu vyhnala na přelomu století mnoho lidí do nových satelitních městeček. Je tam sice klid, ale žít se v nich moc nedá. V současnosti se zdá, že lidé hledají cestu zpět do města.
 • STURM, Gabriele
  Ungleichzeitigkeiten in deutschen Großstädten.
  Nesynchronní vývoj ve velkých městech v Německu.
  Inform. Raumentw. 2007,č.6,s.381-390,8 gr.
  Podle průzkumu Spolkového úřadu pro výstavbu dochází ve velkých německých městech k územní segregaci obyvatel pobírajících sociální dávky a cizinců. V případě starých občanů nebyla segregace prokázána.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Karlínské převtělování.
  Karlín's Reincarnation.
  ASB 2007,č.8,s.69-71,2 obr.,angl.res.
  Rozhovor s M. Miškovičem o revitalizaci brownfields v Praze-Karlíně. Problémy a zvláštnosti, které s sebou přináší rekonstrukce v oblasti brownfields. Spolupráce s památkáři a finanční otázky.

8. Venkovská sídla

 • KUČERA, František
  Financování rozvoje venkova.
  Veř. správa 2007,č.39,s.22,1 fot.
  K rozvoji venkovského prostoru v období 2007-2013 přispěje Program obnovy venkova zaměřený na investice do lesů, pozemkové úpravy, odborné vzdělávání, podporu zakládání a rozvoje podniků aj.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • BUFON, Milan
  Border regions in a re-integrated Europe.
  Příhraniční regiony ve znovuintegrované Evropě.
  Mor. Geogr. Reports 2007,č.1,s.2-13,lit.,res.čes.
  Úloha přeshraničních regionů v evropské integraci - typy příhraničních regionů, institucionální a funkční aspekty přeshraniční spolupráce s důrazem na tzv. euroregiony. Případové studie ze Slovinska.
 • CETKOVSKÝ, Stanislav aj.
  Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region.
  Některé aspekty přeshraniční spolupráce v euroregionech České republiky na příkladu území Šumavy.
  Mor. Geogr. Reports 2007,č.1,s.43-55,5 tab.,4 obr.,lit.,res.čes.
  Složitost problematiky přeshraniční spolupráce v ČR na příkladu Šumavy. Vliv historického vývoje, analýza a rozbor dosavadních podob spolupráce, perspektivy přeshraniční spolupráce, možné závěry a doporučení.
 • GORZYM-WILKOWSKI, Waldemar
  Euroregions in Poland.
  Euroregiony v Polsku.
  Mor. Geogr. Reports 2007,č.1,s.14-20,1 tab.,1 obr.,lit.,res.čes.
  V současnosti se nacházejí polské euroregiony podél celé hranice a je jich 17. Činnost euroregionů a její největší překážky - finanční omezení. Problémy východního Polska jako východní hranice EU.
 • HALÁS, Marián
  Development of cross-border cooperation and creation of euroregions in the Slovak Republic.
  Vývoj přeshraniční spolupráce a formování euroregionů na území Slovenské republiky.
  Mor. Geogr. Reports 2007,č.1,s.21-31,1 tab.,2 fig.,lit.,res.čes.
  Základní informace o vývoji přeshraniční spolupráce a o vzniku a formování euroregionů zasahujících na území Slovenska. Stručná prostorová diferenciace a regionalizace slovenských příhraničních regionů.
 • HARDI, Tamás
  Euroregions in Hungary.
  Euroregiony v Maďarsku.
  Mor. Geogr. Reports 2007,č.1,s.32-42,1 tab.,1 obr.,lit.,res.čes.
  Charakteristiky maďarských příhraničních (euro)regionů, jejich typizace, úkoly a oblasti jejich činnosti, faktory blokující jejich činnost.
 • SCHLIFFKE, Frank
  Europäischer Schienengüterverkehr: Branche diskutiert Zukunft.
  Evropská železniční nákladní doprava: oborová diskuse o budoucím vývoji.
  Int. Verkehrswesen 2007,č.11,s.528-529,1 fot.
  Nepodaří-li se rychle odstranit četné překážky v mezinárodní železniční přepravě zboží, ohrozí to konkurenceschopnost evropských podniků. Hledání východisek z tohoto dilematu.
 • UHLENHUT, Bernd H.
  Bedingungen des transalpinen Eisenbahnverkehrs.
  Podmínky transalpské železniční dopravy.
  Int. Verkehrswesen 2007,č.10,s.456-459,1 fot.,lit.,res. angl.
  Evropský rámec přístupu podniků ze SRN, Rakouska, Švýcarska a Itálie na transalpskou železnici sleduje interoperabilitu a bezpečnost. Zkušenosti z dosavadních opatření. Regulace přístupu ve jmenovaných zemích.
 • VALDMAN,Petr
  Operační program Infrastruktura končí.
  Vod. hospod. 2007,č.11,s.381-383,tab.
  Ukončování operačního programu Infrastruktura z období 2004-2006, implementace a monitoring programu, plnění indikátorů, kontroly a audity, chyby při administraci projektu.

10. Vodní hospodářství

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • DEGOUTIN, Stéphane - GLASZE, Georg
  Gouvernance urbaine priveée et gated communities.
  Řízení rozvoje soukromých čtvrtí chráněných vjezdem s bránou.
  Urbanisme 2007,č.356,s.6
  Soukromě řízený rozvoj privátních obytných čtvrtí a komerčně využívaných areálů. Privatizace nebo "klubizace". Nová segregace, nové konflikty. Oplocené čtvrti jako postmoderní utopie. Odkaz na www.
 • FINCHER, Ruth - GOODER, Haydie
  At Home with Diversity in Medium-Density Housing.
  Doma v různorodé středně husté obytné městské zástavbě.
  Housing, Theory and Society 2007,č.3,s,166-182,9 fot.,lit.
  Posouzení tří případových studií středně husté zástavby ve vnitřní části Melbourne. Vliv použitých materiálů a fyzického uspořádání na vnímání obytného prostředí jako domova.
 • HALBERSTADTOVÁ, Ivona
  Půda jako byt.
  Byt magazín 2007,č.11,s.4-8,10 obr.
  Podkrovní byty jsou dostatečně vysoko, aby majitelům poskytly soukromí a výhled do okolí, proto patří mezi nejvyhledávanější. Dispozice podkrovních bytů vylučuje uniformitu.
 • JENČEK, Tomáš a kol.
  Rekonstrukce bytu.
  Brno,ERA 2006.126 s.,fot.,pl.
  Nápady, úpravy a řešení v již existujícím bytě, netradiční pohled na prostorové, funkční či technické možnosti úprav bytů, proces schvalovacích a jiných procedur, doplnění o příklady realizací z posledních let.
  14 350
 • KÖBBERLING, Folke - KALTWASSER, Martin
  Un art de la pauvreté.
  Umění chudých.
  Archit. d´Aujourd´hui 2007,č.372,s.62-73,čet. fot.,text také angl.
  Řada příkladů rekuperace různých odpadových hmot ve svépomocné výstavbě obytných a provozních objektů pro sociálně slabé, s odbornou podporou architektů. Rozsáhlá fotodokumentace.
 • KRÖGER, Susanne Isabel
  Baustein für ein lebendiges Quartier.
  Revitalizace obytných útvarů.
  Garten + Landschaft 2007,č.10,s.27-29,5 fot.,2 mp.
  V městských částech Friedrichshain a Lichtenberg ve východní části Berlína jsou v rámci programu EU Urban II realizovány projekty úpravy obytného prostředí.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Až na konci Evropy.
  Byt magazín 2007,č.11,s.46-47,5 obr.
  Portugalsko patří k těm zemím EU, ve kterých výdaje na bydlení nepřevyšují 20% z celkového příjmu domácnosti. Téměř 75% bytů je v osobním vlastnictví. V hlavním městě Lisabonu jsou byty nejdražší.
 • MEE, Kathlen
  "I Ain´t Been to Heaven Yet? Living Here, This is Heaven to Me": Public Housing and the Making of Home in Inner Newcastle.
  "Ještě jsem nebyl v nebi? Bydlení zde je pro mě nebe": Státní bytová výstavba a dělání si pohodlí ve vnitřním Newcastlu.
  Housing, Theory and Society 2007,č.3,s,207-227,1 tab.,6 gr.,lit.
  Posuzování různých forem bydlení pro různé vrstvy obyvatel a věkové skupiny.
 • RYSKOVÁ, Světlana
  Stavíme levně drahé domy.
  Ekonom 2007,č.43,s.78-81,2 obr.
  Výstavba nízkoenergetického bydlení si do Česka razí cestu pomalu. V současné době však už nejde jen o otázku životního stylu, ale také o ryze ekonomické kalkulace.
 • ŠIMÁČKOVÁ, Kristýna
  Sociální bydlení a reforma veřejných financí.
  Ekonom 2007,č.44,s.58-59,obr.
  Jednou z diskutovaných změn je změna sazby daně u bytové výstavby z 5 na 9%. Ve snaze podpořit bytovou výstavbu je navrhováno zavedení nového institutu tzv. sociálního bydlení.
 • ŽÁK, Ladislav
  Byt a krajina.
  Praha,Arbor Vitae 2006.192 s.,fot.,pl.
  Chronologicky uspořádaný výbor z prací a dopisů autora o dobových událostech v architektuře, originální koncept obytné krajiny, obrazové shrnutí architektonických realizací a další tvorby.
  14 348

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BRADÁČOVÁ, Isabela
  Stavby z hlediska požární bezpečnosti.
  Brno,ERA 2007.156 s.,tab.,pl.,gr.,obr.
  Základní principy požadavků na požární bezpečnost staveb, jako jsou právní a technické předpisy, požární úseky, požární a ekonomické riziko, protipožární ochrany stavebních konstrukcí, únikové cesty a odstupy.
  14 349
 • JAKOB, Thomas
  Landschaftspark Hachinger Tal.
  Krajinný park Hachinger Tal.
  Garten + Landschaft 2007,č.11,s.35-37,res.angl.
  Tento krajinný park vznikl na území bývalé letecké základny, zřetelně ohraničené haldami zeminy. Přistávací plocha slouží cyklistům a skejtbordistům. Areálem protéká revitalizovaný potok.
 • JENČEK, Tomáš a kol.
  Rekonstrukce bytu.
  Brno,ERA 2006.126 s.,fot.,pl.
  Nápady, úpravy a řešení v již existujícím bytě, netradiční pohled na prostorové, funkční či technické možnosti úprav bytů, proces schvalovacích a jiných procedur, doplnění o příklady realizací z posledních let.
  14 350
 • ŠIŘINA, Petr
  Rekultivace v oblasti Ostravsko-karvinského revíru.
  Zahrada - park - krajina 2007,č.1,s.20-24,9 fot.,tab.
  Popis vytváření nové struktury krajiny v Ostravsko-karvinském revíru, cíle a fáze rekultivace, plnění její nové funkce v území.
 • THEODOSISOVÁ, Jana - MACHÁČEK, Milan - POLÁŠEK, Zdeněk
  Nový přístup k rekultivaci hornické krajiny.
  Zahrada - park - krajina 2007,č.1,s.25-27,1 fot.,mp.
  Složitost hledání optimální cesty k realizaci rekultivace území Darkov, individuální přístup k řešení jednotlivých etap probíhajících pod ekologickým dozorem.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Karlínské převtělování.
  Karlín's Reincarnation.
  ASB 2007,č.8,s.69-71,2 obr.,angl.res.
  Rozhovor s M. Miškovičem o revitalizaci brownfields v Praze-Karlíně. Problémy a zvláštnosti, které s sebou přináší rekonstrukce v oblasti brownfields. Spolupráce s památkáři a finanční otázky.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Staré budovy ožívají.
  Conversion and Reconstruction.
  ASB 2007,č.8,s.68,angl.res.
  Rekonstrukce průmyslových objektů a nové funkční využití budov. Příklady přestavby pivovarů a jiných objektů: tkalcovna v Semilech, pivovar v Hradci Králové, Dobříši a Holešovicích. Specifika rekonstrukcí.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022