Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • Anketa o kancelářském prostoru.
  Czech offices: a brief survey among architects.
  Stavba 2008,č.1,s.56-58,3 obr.,text také angl.
  Názory několika oslovených architektů (těch, kteří v poslední době administrativní budovy stavěli) k vývoji kancelářského prostoru: Jan Aulík, Vladimír Pacek a Josef Pleskot.
 • Design for dogs.
  Plánování pro psy.
  Green Places 2008,č.42,s.18-20,6 fot.
  21 % z celkem 23 milionů britských domácností vlastní jednoho nebo více psů, tj. celkem cca 7 mil. psů. Pozitiva, negativa. Marginalizace chovu psů v městských oblastech. Zkušenosti z Austrálie.
 • Regeneration and anti-social behaviour.
  Obnova a společensky škodlivé chování.
  Green Places 2008,č.42,s.26-28,7 fot.
  Aktuálním úkolem urbanistů a krajinářů při projektování obytných souborů je snižování kriminality a příležitostí k ní. Základní pravidla pro plánovací praxi.
 • FIRBACH, David - KLÍMA, Jiří
  Bytová výstavba v obcích za posledních deset let.
  Obec a finance 2008,č.1,s.52-54,5 tab.,obr.
  Posledních deset let počet dokončených bytů spíše rostl. Nejvíce byly zastoupeny byty v rodinných domech. Nejvíce bytů bylo dokončeno v Praze. Statistika bytové výstavby dle různých hledisek z let 1997-2006.
 • HAVLÍK, Vlastimil - PŠEJA, Pavel
  Evropeizace.
  Soc. studia 2007,č.3,téma Evropeizace,142 s.
  Evropeizace jako předmět výzkumu. Působení náboženství v Evropě. Dopad evropeizace na vzdělávací politiku ČR. České skupiny prosazují rovnost žen a mužů a EU. Evropeizace volebních programů: případ ČR.
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena
  Sociální ochrana chudých v České republice.
  Praha,Vysoká škola ekonomická 2007.132 s.,tab.,gr.
  Vývoj systému sociální ochrany v České republice, vytvoření záchranné sociální sítě počátkem devadesátých let a její změny, které jsou zaměřeny na motivaci nezaměstnaných pracovat.
  14 420
 • KYLOUŠEK, Jakub – PINK, Michal – ŠEDO, Jakub
  Volební mapa města Brna.
  Brno,Centrum pro studium demokracie a kultury 2007.183 s.,tab.,mp.
  Volební chování v Brně a jeho městských částech v období 1907 – 2006 s informacemi o vývoji města v příslušném období volebního systému a s podrobnou analýzou chování voličů.
  14 419
 • MARADA, Radim (ed.)
  Generace. Životní běh.
  Soc. studia 2007,č.1/2,téma Generace,250 s.,angl.res.
  Příspěvky: problém generací, čas generací, mezigenerační proměny, senioři a význam generace, perspektiva životního běhu, mezi solidaritou a konfliktem: zkušenost pečujících dcer a synů aj.
 • SZALÓ, Csaba
  Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich.
  Brno,Centrum pro studium demokracie a kultury 2007.175 s.
  Kritická rekonstrukce interpretačních strategií teorie transnacionální migrace o problematice přistěhovalců, o jejich začleňování do přijímací společnosti a o přeshraničních vztazích s původním domovem.
  14 418
 • TESAŘOVÁ, Dita
  Projekt Partnerství pro Vysočinu znamenal zapojení občanů do přípravy čerpání dotací.
  Dotace 2008,č.3,s.12-13,1 obr.,1 fot.
  Projekt probíhá od 2/2005 a končí 6/2008. Občany na úrovni obcí s rozšířenou působností 3. stupně informoval o možnostech čerpání prostředků a zjišťoval, kde by dotace nejvíce pomohly.

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Coming Out!
  Jdeme ven! (Obytné prostředí vyhovující potřebám seniorů.)
  Green Places 2008,č.42,s.32-33,3 fot.
  Vnější obytné prostředí ve městech by mělo umožňovat nezávislé aktivity a zvyšovat kvalitu života seniorů a zdravotně postižených. Kritická místa urbanistického návrhu.
 • JAKOB, Thomas
  Historischer Garten für Domplatz in Hamburg
  Historická zahrada na Domplstz v Hamburku.
  Baumeister 2008,č.3,s.11,2 obr.
  Za druhé světové války zničené město bylo nově vybudováno a mnichovští architekti na tomto místě nenavrhli moderní budovy, ale zahradu jejíž, původ našli v minulosti.
 • LÜTHI, Sonja
  Wetzikons Mitte. Zentrum Kirchgasse von Max Dudler.
  Střed městečka Wetzikons. Centrum Kirchgasse od Maxe Dudlera.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.1,s.58-59,3 fot.
  Moderní řešení centra menšího města u jezera.
 • PEKAŘ, Jan
  Nádraží Havlíčkův Brod ožije mezi prvními.
  Revitalision of the Havlíčkův Brod Railway Station.
  ASB 2008,č.3,s.24-25,2 obr.,angl.res.
  Začala 1. etapa rekonstrukce nádraží v Havlíčkově Brodě. Záměrem města je spojit modernizaci vlakového nádraží s výstavbou autobusového nádraží v těsném sousedství. Čtyři etapy rekonstrukce.
 • SYROVÝ, Květoslav
  Návrh sítě cyklistické dopravy v území městské části Prahy 11.
  Siln. obz. 2008,č.2,s.34-38,2 fot.,4 obr.
  Ideou zadání Studie cyklistické dopravy v území m. č. Prahy 11 bylo redukovat zbytnou individuální motorovou dopravu a místo toho nabídnou k využití jízdního kola jako plnohodnotného dopravního prostředku.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Správní budova č. 21 firmy Baťa, Zlín (1936-1939).
  Na základě publikace Petra Všetečky, 21. Průvodce budovou, Zlín 2005. Autorizováno.
  Stavba 2008,č.1,s.34,1 obr.,1 půd.
  17ti patrové ústředí firmy od arch. Karfíka. Etáže měly velkoprostorové uspořádání kanceláří asi pro 200 osob, některé z nich se skleněnými příčkami. Obnova ředitelského patra, dnes finanční a krajský úřad.
 • ALTMAN, Karel – KUDĚLKOVÁ, Lenka – FILIP, Vladimír
  Zmizelý svět brněnských kaváren. Verschwundene Welt der Brünner Cafés.
  Brno,Josef Filip 2008.137 s.,fot.,obr.,text též něm.
  Dvojjazyčná publikace prezentuje svět brněnských kaváren před první světovou válkou a v meziválečném období prostřednictvím starých fotografií s lokalizací a charakteristikou zobrazených objektů.
  14 417
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Jihočeský kraj.
  Praha,Euromedia Group 2008.367 s.,fot.,obr.,mp.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a s osobnostmi Jihočeského kraje.
  14 390/3
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Bydlení v kostele.
  Ekonom 2008,č.6,s.62-64,2 fot.
  Zámků i církevních objektů, jako jsou kláštery i kostely, je v nabídkách realitních kanceláří hodně. Cena se liší podle polohy, stavu objektu i možnosti využití. Nevýhodou jsou vysoké náklady na rekonstrukci.
 • KULHÁNEK, František
  Kontrastní efekt v rekonstrukci areálu.
  Stavitel 2008,č.3,s.40-43,5 obr.,1 půd.,1 řez,1 sch.
  Rekonstrukce komplexu tzv. přemyslovského hradu v Olomouci při respektování zachovaných původních architektonických prvků a principů. Nové objekty jsou jasně odlišné od původních. Stavba roku 2007.
 • LACINOVÁ, Miroslava
  Přestavba kláštera na Mandarin Oriental Hotel.
  Monastery Adaptation into Mandarin Oriental Hotel.
  ASB 2008,č.3,s.35-39,7 obr.,angl.res.
  Rekonstrukce a dostavba areálu bývalých klášterních budov v Praze. Budovy jsou kulturní památkou a součástí Pražské památkové rezervace. Dostavěné části jsou odlišitelné od historických fází. Stavba roku 2007.
 • PAVLÍČEK, Tomáš (ed.) a kol.
  Slavné vily Ústeckého kraje.
  Praha,Foibos 2007.168 s., fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily.
  Padesát vybraných vil představuje průřez vývojem staveb vil na území Ústeckého kraje během 150 let s popisem jejich stylu, typologie a zařazení, včetně zachycení příběhů jejich architektů a stavebníků.
  14 387/3
 • ROSSMANN, Rainer
  Stadtentwicklung: Der Beitrag der Denkmalpflege.
  Městský rozvoj: Příspěvek k péči o památky.
  Städtetag 2008,č.1,s.31-33
  Příspěvek k celoevropskému zasedání 18. a 19. října 2007 ve Villingen-Schwenningenu. Popisují se zde různé etapy péče o památky. Rozdělení na státní a komunální úroveň.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Architektura v souznění.
  Stavitel 2008,č.3,s.43
  Přemyslovský palác v Olomouci je vrcholnou ukázkou románské a gotické architektury. Vše nové je ryze soudobé. Archidiecézní muzeum je špičkovým dílem rekonstrukčním i expozičním.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Architektur mit Weitblick Casa Camino in Roses/E.
  Architektura s dalekým výhledem, vila Casa Camino v Roses, Španělsko.
  DBZ 2008,č.3,s.46-53,čet. fot.,2 řezy,2 půd.
  Z rekreační vily postavené na strmém svahu u pobřeží Costa Brava je úchvatný pohled na Středozemní moře a Pyreneje, zarámovaný do nosné konstrukce vyvolávající iluzi širokoúhlého kina.
 • Coming Out!
  Jdeme ven! (Obytné prostředí vyhovující potřebám seniorů.)
  Green Places 2008,č.42,s.32-33,3 fot.
  Vnější obytné prostředí ve městech by mělo umožňovat nezávislé aktivity a zvyšovat kvalitu života seniorů a zdravotně postižených. Kritická místa urbanistického návrhu.
 • Důvodová zpráva k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů). 2. část.
  Byt magazín 2008,č.2,příl. Bydlení do kapsy,s.25-28
  Materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Regiony v centru pozornosti.
  ASB 2008,č.3,s.8
  Z jednání konference "Realita realit" vyplynulo, že ceny bytů nadále porostou nejen v Praze, ale také v krajích. Ceny bytů v krajských městech dnes a jaký je předpokládaný vývoj cen v blízké budoucnosti.
 • FIRBACH, David - KLÍMA, Jiří
  Bytová výstavba v obcích za posledních deset let.
  Obec a finance 2008,č.1,s.52-54,5 tab.,obr.
  Posledních deset let počet dokončených bytů spíše rostl. Nejvíce byly zastoupeny byty v rodinných domech. Nejvíce bytů bylo dokončeno v Praze. Statistika bytové výstavby dle různých hledisek z let 1997-2006.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Čím voní Amsterodam?
  Byt magazín 2008,č.2,s.46-47,4 obr.
  Podíl sociálních nájemních bytů 40%, vlastní bydlení 48%, soukromé nájemní byty 12%. Bytová výstavba v okrajových čtvrtích velkých měst. Jedná se o jednoduché domky z polykarbonátu ve veselých barvách.
 • PAVLÍČEK, Tomáš (ed.) a kol.
  Slavné vily Ústeckého kraje.
  Praha,Foibos 2007.168 s., fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily.
  Padesát vybraných vil představuje průřez vývojem staveb vil na území Ústeckého kraje během 150 let s popisem jejich stylu, typologie a zařazení, včetně zachycení příběhů jejich architektů a stavebníků.
  14 387/3
 • SCHMIDT, Jiří - KONEČNÁ, Věra
  Vesnice Didden, Rotterdam, Nizozemsko.
  Architekt 2008,č.3,s.42-43,7 obr.,1 řez,1 pohl.,2 půd.,text také angl.
  Na střeše domu jsou umístěny pokoje jako samostatné domky pro soukromí členů rodiny. Domky na budově tvoří náměstí, ulici a alej, představují malou vesnici se stromy a lavičkami. Jsou opatřeny modrým povrchem.
 • VOLLMANN, Wilhelm
  Lagesicherung von Flachdächern Windlast als Einflussfaktor.
  Zajištění plochých střech proti náporu větru jako ovlivňujícímu faktoru.
  DBZ 2008,č.3,s.81-84,3 fot,2 řezy
  Vzhledem ke stále častějšímu výskytu orkánů a větrných smrští bude třeba stabilitě střech věnovat větší pozornost už ve fázi projektové přípravy a v řešení zohlednit různé, v článku popsané faktory.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Architektur mit Weitblick Casa Camino in Roses/E.
  Architektura s dalekým výhledem, vila Casa Camino v Roses, Španělsko.
  DBZ 2008,č.3,s.46-53,čet. fot.,2 řezy,2 půd.
  Z rekreační vily postavené na strmém svahu u pobřeží Costa Brava je úchvatný pohled na Středozemní moře a Pyreneje, zarámovaný do nosné konstrukce vyvolávající iluzi širokoúhlého kina.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Jihočeský kraj.
  Praha,Euromedia Group 2008.367 s.,fot.,obr.,mp.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a s osobnostmi Jihočeského kraje.
  14 390/3
 • INDROVÁ, Jarmila a kol.
  Mezinárodní cestovní ruch. Vybrané kapitoly.
  Praha,Vysoká škola ekonomická 2007.92 s.,tab.
  Vymezení mezinárodního cestovního ruchu a organizací v něm působících, jeho součásti, statistické sledování, udržitelný rozvoj jako nezbytná podmínka cestovního ruchu, trendy jeho rozvoje do roku 2020.
  14 422
 • ROSSMANN, Rainer
  Stadtentwicklung: Der Beitrag der Denkmalpflege.
  Městský rozvoj: Příspěvek k péči o památky.
  Städtetag 2008,č.1,s.31-33
  Příspěvek k celoevropskému zasedání 18. a 19. října 2007 ve Villingen-Schwenningenu. Popisují se zde různé etapy péče o památky. Rozdělení na státní a komunální úroveň.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022