Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • On Location in Stockholm.
  Nová městská část ve Stockholmu.
  Green Places 2008,č.47,s.10-12,5 fot.
  Projekt nové městské části "Jezero Hammarby" (o výměře 200 ha, 9 000 nových bytů pro 20 000 lidí a 200 000 m2 podlahové komerční plochy) v maximální míře zachovává přírodní krajinu a zásady TUR.
 • DASTYCH, Radek
  Kouzelné Medlánky.
  Zahrada - park - krajina 2008,č.1,s.17,2 fot.,pl.
  Srovnání projektu "Kouzelné Medlánky" s pražským projektem "Slunečný vršek" v oblasti veřejné zeleně a správy.
 • DASTYCH, Radek
  Slunečný vršek.
  Zahrada - park - krajina 2008,č.1,s.12-14,7 fot.,pl.
  Popis vzniku rezidenčního projektu s důrazem na kvalitní průběh realizace jednotlivých etap, s cílem vytvořit funkční urbánní celek.
 • RADA, Uwe
  Niemandsland wird Zentrum.
  Země nikoho se stane centrem.
  Garten + Landschaft 2008,č.7,s.26-28,1 fot.,3 obr.,res.angl.
  U nově zbudovaného berlínského hlavního nádraží má vzniknout nová městská čtvrť. Již nyní se na nevyužitých pozemcích usídlily početné galerie. V územním plánu se počítá s dalším úspěšným rozvojem.
 • ŠIMKOVÁ, Radka
  Koncepce zahradně krajinářských úprav projektu Slunečný vršek.
  Zahrada - park - krajina 2008,č.1,s.15-16,6 fot.,pl.
  Návrh a realizace zahradních úprav projektu Slunečný vršek v Praze, koncepce veřejné uliční zeleně, zeleně v jednotlivých atriích a popínavé zeleně na fasádách.
 • WAGNEROVÁ, Eva
  Koncepce zahradně krajinářských úprav projektu Kouzelné Medlánky.
  Zahrada - park - krajina 2008,č.1,s.17-18,4 fot.,pl.
  Práce na projektu vegetačních úprav lokality "Kouzelné Medlánky", limitující podmínky úprav, základní charakteristiky koncepce vegetačních úprav.

8. Venkovská sídla

 • DOSTÁLOVÁ, Lenka
  Vymezení venkova v Plzeňském kraji.
  Zprav. ČSÚ 2008,č.6,s.168-172,3 tab.,3 kartogr.
  ČSÚ v krajích připravuje analytickou publikaci s názvem "Postavení venkova v xxxxx kraji", která se bude zabývat nejen problematikou venkova, ale i porovnáním venkovského a městského prostoru.
 • KAŇKA, Miroslav
  K zevnějšku zděných stodol v Čechách.
  Zpr. památ. péče 2008,č.3,s.201-208,17 fot.,obr.
  Studie s cílem zdokumentovat důležitost, historii a současný stav stodol v ČR popisuje typy konstrukcí, výtvarné motivy, stavební materiály, rozdílnost staveb a problematiku jejich zachování a obnovy.
 • TÖNNIES, Gerd
  Entwicklung der ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen.
  Rozvoj venkovských území ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.
  Nachrichten ARL 2008,č.2,s.30-31
  Poznámky ze zasedání pracovní skupiny země Severní Porýní-Vestfálsko (Kolín nad Rýnem, 10. 4. 2008), na kterém bylo mimo jiné představeno pět hlavních aspektů rozvoje venkovského území v této spolkové zemi.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Deset let existence Programu restaurování movitých kulturních památek.
  Zpr. památ. péče 2008,č.3,s.176-200,34 fot.,tab.
  Soubor článků různých autorů s prezentací restaurovaných movitých kulturních památek ze všech krajů ČR, jejichž obnova byla provedena pod záštitou Programu restaurování movitých kulturních památek.
 • BABÍK, Michal – COGAN, Miroslav
  Zmizelé Čechy. Turnovsko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.67 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Turnova s územím Českého ráje.
  14 445/9
 • BARTKOVÁ, Hana
  Zmizelá Morava. Prostějov.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.62 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Prostějova.
  14 445/24
 • BARTOŠOVÁ, Jana
  Zmizelé Čechy. Sušice.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.69 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Sušice.
  14 445/16
 • BEDNAŘÍK, Tomáš
  Zmizelé Čechy. Rakovnicko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.98 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Rakovníka a okolí.
  14 445/13
 • BENČ, Bohuslav
  Zmizelé Čechy. Novopacko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2005.63 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát oblasti kolem Nové Paky.
  14 445/2
 • BÍLEK, Karol
  Zmizelé Čechy. Sobotecko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2005.45 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát obvodu bývalého okresu Sobotka.
  14 445/1
 • BOHÁČ, Jaromír
  Zmizelé Čechy. Cheb.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.85 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Chebu.
  14 445/30
 • BREUSTE, Jürgen - KEIDEL, Thomas
  Urbane und suburbane Räume als Kulturlandschaften - planerische Gestaltungsaufgaben.
  Městské a předměstské oblasti jako kulturní krajiny - úloha plánování při utváření prostoru.
  Inform. Raumentw. 2008,č.5,s.279-288,4 obr.
  Pod pojem "kulturní krajina" lze zahrnout i městská území. V současné době, kdy dochází k častým změnám ve využívání staveb, je třeba jako důležité hodnoty území vnímat volné plochy a zeleň.
 • BÜTTNER, Thomas - LEICHT, Hans
  Historische Kulturlandschaften in der Regionalplanung. Ihre Erfassung und Bewertung im Landschaftsentwicklungskonzept für die Region Oberfranken-West.
  Historické kulturní krajiny v regionálním plánování. Jejich evidence a hodnocení v konceptu rozvoje krajiny v regionu Oberfranken-West.
  Inform. Raumentw. 2008,č.5,s.289-301,pozn.,3 obr.,7 fot.
  Metodické postupy, systém hodnocení a prezentace výsledků bavorského projektu "Historické kulturní krajiny v regionu Oberfranken-West", realizovaného v letech 2002 až 2003.
 • FENCL, Pavel a kol.
  Zmizelé Čechy. Prachatice.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.60 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Prachatice.
  14 445/8
 • FRANCEK, Jiří
  Zmizelé Čechy. Jičín.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2004.69 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Jičína.
  14 445/17
 • GAILING, Ludger - KÜHN, Manfred - VETTER, Andreas
  Kulturlandschaftsgestaltung und Raumordnung.
  Utváření kulturní krajiny a prostorové plánování.
  Inform. Raumentw. 2008,č.5,s.261-270
  Rozhodující úlohu při utváření kulturní krajiny má regionální úroveň. Důležitá a přínosná je realizace pilotních projektů a také zapojení občanských iniciativ.
 • GROWKA, Květoslav
  Zmizelá Morava a Slezsko. Jeseník.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.53 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava a Slezsko
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Jeseníku a okolí.
  14 445/29
 • HAJNÍK, Roman
  Zmizelé Čechy. Vimperk.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.107 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Vimperka a okolí.
  14 445/26
 • HEIN, Ekkehard - HEINL, Thomas
  Der Belang der Kulturlandschaft in der Regionalplanung: Erfahrungen aus der Region Heilbronn-Franken.
  Význam kulturní krajiny v regionálním plánování: zkušenosti z regionu Heilbronn-Franken.
  Inform. Raumentw. 2008,č.5,s.303-314,3 obr.,tab.
  Charakteristika kulturní krajiny v regionu Heilbronn-Franken (SRN) ve vztahu k aktuálním požadavkům na využití území. Možnosti regionálního plánování při ochraně a rozvoji kulturní krajiny.
 • HORPENIAK, Vladimír
  Zmizelé Čechy. Střední Šumava.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.71 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát regionu střední Šumavy.
  14 445/32
 • JAKL, Jan
  Zmizelé Čechy. Hradec Králové.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2005.55 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Hradce Králové.
  14 445/19
 • JANOUŠEK, Pavel
  Zmizelé Čechy. Dvůr Králové nad Labem.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2006.38 s.,obr.příl.,mp.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Dvora Králové.
  14 445/20
 • JIRÁSKO, Luděk
  Zmizelé Čechy. Jindřichův Hradec.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.107 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát Jindřichova Hradce.
  14 445/27
 • JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila
  Zmizelá Morava. Brno. Město uvnitř hradeb. 1. díl.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.71 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Brna.
  14 445/12/1
 • KILIÁN, Jan
  Zmizelé Čechy. Mělník.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.79 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Mělníka.
  14 445/23
 • KLABOUCH, Vratislav
  Zmizelé Čechy. Rudolfovsko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.63 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát hornického města Rudolfova a jeho okolí.
  14 445/11
 • KOVÁŘ, Daniel
  Zmizelé Čechy. České Budějovice. 2. díl. Předměstí.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2006.76 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Českých Budějovic.
  14 445/4/2
 • KOZÁK, Roman
  Zmizelé Čechy. Volarsko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2006.70 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát obvodu bývalého soudního okresu Volary.
  14 445/5
 • LOUDA, Jiří – ZÁZVORKOVÁ, Blanka
  Zmizelé Čechy. Špindlerův Mlýn.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.84 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát Špindlerova Mlýna a okolí.
  14 445/25
 • LOUDA, Jiří – ZÁZVORKOVÁ, Blanka
  Zmizelé Čechy. Vrchlabí.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2006.78 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Vrchlabí.
  14 445/3
 • LUŠTINEC, Jan
  Zmizelé Čechy. Jilemnice.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.73 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Jilemnice.
  14 445/14
 • MATĚJ, Miloš
  Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii.
  Zpr. památ. péče 2008,č.3,s.213-218,14 fot.
  Příklady řešení pro zachování oblasti památek textilního průmyslu ve významnějších centrech Polska a Francie, možnost využití uvedených příkladů pro řešení dané problematiky v České republice.
 • NAVRÁTIL, Boleslav
  Zmizelá Morava a Slezsko. Ostrava.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.65 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava a Slezsko
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Ostravy.
  14 445/15
 • NEBESKÝ, Jiří J. K.
  Zmizelá Morava. Hranice.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.73 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Hranice.
  14 445/10
 • NOVOTNÝ, Lukáš
  Zmizelé Čechy. Karlovy Vary.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.73 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát lázeňského města Karlovy Vary.
  14 445/7
 • PACLOVÁ, Hana - WALICA, Rostislav - FERKO, Martin
  4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007 v Ostravě.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.1,s.48-50,6 obr.,1 mp.
  Tématem letošní konference bylo "Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje". Mnoho akcí se uskutečnilo v Ostravě - odborná exkurze, výstavy, přednášky. Vydány byly také odborné publikace.
 • PACHNER, Jaroslav
  Zmizelé Čechy. Chomutov.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2006.76 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Chomutova.
  14 445/21
 • POKLUDA, Zdeněk
  Zmizelá Morava. Zlín.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2008.103 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Zlína.
  14 445/28
 • PROCHÁZKOVÁ, Eva
  Zmizelé Čechy. Benešov.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2005.81 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Benešova.
  14 445/18
 • PROKOP, Jaroslav
  Zmizelé Čechy. Nový Bydžov.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.79 s.,obr.příl.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Nového Bydžova.
  14 445/22
 • SCHENK, Winfried
  Aktuelle Verständnisse von Kulturlandschaft in der deutschen Raumplanung - ein Zwischenbericht.
  Aktuální pojetí kulturní krajiny v německém prostorovém plánování - dílčí zpráva.
  Inform. Raumentw. 2008,č.5,s.271-277,2 sch.,pozn.
  Různé chápání pojmu "kulturní krajina" v Německu. Závěry pracovní skupiny ARL, která se zabývala tím, zda předměstské oblasti mohou být považovány za kulturní krajinu.
 • SKŘIVÁNEK, Michal
  Zmizelé Čechy. Litomyšl.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2006.46 s.,obr.příl.,mp.,pl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Litomyšle.
  14 445/6
 • SUDOVÁ, Martina – PROCHÁZKA, Lubomír
  Zmizelé Čechy. Vltavotýnsko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2007.54 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Týna nad Vltavou a jeho regionu.
  14 445/31

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • Country matters.
  Hrabství Kent - zahrada Anglie.
  Green Places 2008,č.47,s.14-17,10 fot.
  Desetiletý plán na zlepšení dostupnosti pro chodce, cyklisty i jezdce na koni, zlepšování zdravotního stavu obyvatel, turismu, dopravy, sociálního začlenění a ekonomického rozvoje.
 • CAVIEZEL, Nott
  Stadt am Bahnhof.
  Město u nádraží.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.6,s.12-19,6 fot,čet. půd. a řezy,res. franc. a angl.
  Urbanisticky a architektonicky zdařilá přestavba železničního nádraží včetně nádvoří před budovou ve švýcarském městě Chur (Coire).
 • ŠROMOVÁ, Eva
  Abeceda k cestám po cizích pozemcích. 1. část.
  Moderní obec 2007,č.7,příl.Speciál,s.I-VIII,1 obr.,lit.
  Místní a účelové komunikace, které vznikly nebo vznikají na cizích pozemcích, jejich odstraňování, obecné užívání cest a zřizování věcných břemen za účelem vybudování místní komunikace.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • HEGER, Vladimír
  Valtice. Úspěšné vinařské město.
  Veř. správa 2008,č.14,s.22-23,3 fot.
  Lednicko-valtický areál, vinařství, historické památky a blízkost rakouských hranic jsou základem rozvoje turistického ruchu. Kromě mnoha pozitiv vznikají také zvýšené náklady a problémy.
 • ROZMANOVÁ, Naděžda
  GO 2008 a Regiontour 2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.1,s.47
  Mezin. veletrhy průmyslu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR slouží k podpoře a prezentaci cest. ruchu. Jsou obohaceny o doprovodné akce, jako byl Seminář o venkovské turistice.
 • ZELENKA, Josef
  Jak na turistické webové stránky obcí a regionů.
  Obec a finance 2008,č.3,s.66-67,2 tab.,2 obr.
  V soutěži Internet ve státní správě a samosprávě byla pro rok 2008 udělena cena pro obec Kozlovice a portál Východní Čechy. Podrobnější informace o kritériích hodnocení z roku 2007 platných i v roce 2008.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022