Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Atlas krajiny České republiky. Landscape Atlas of the Czech Republic.
  Praha,Ministerstvo životního prostředí a Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu ... 2009.331 s.,kartogr.,tab.,text též angl.
  Rozsáhlé kolektivní dílo pojímající v 8 oddílech českou, moravskou a slezskou krajinu z různých hledisek. Charakterizuje její stav, strukturu, vývoj, kvalitu přírodního prostředí a další směřování krajiny.
  14 715
 • LÜTZEN, Katrin
  Abschlussworkshop des Leibniz-Vorhabens "KLIMAPAKT".
  Závěrečný workshop k projektu vědecké společnosti Gottfrieda Wilhelma Leibnize "KLIMAPAKT".
  Nachrichten ARL 2011,č.1,s.9-11,fot.
  Zpráva z workshopu k projektu KLIMAPAKT (9. 11. 2010, Hannover). Projekt zkoumal klimatické změny a možnosti, jak může prostorové plánování přispět k řešení problémů spojených s klimatickými změnami.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Hornická ročenka 2010.
  Ostrava,Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu 2011.305 s.,fot.,tab.,gr.,rejstř.
  Souhrnné informace o vývoji českého hornictví, bezpečnosti práce a o vybraných firmách, které byly v roce 2010 svou činností s českým hornictvím spojeny, s přílohami a přehledem předpisů, periodik a publikací.
  14 712
 • GRONECK, Christoph
  Fahrwege bei städtischen Bahnen - Eine Übersicht.
  Vozové cesty městských železnic - přehled.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.2,sam.příl. Spezial. Nahverkehr auf der Schiene. Weltweite Renaissance,s.31-33,4 obr.
  Přehled různých typů tratí a pevných jízdních drah a použitých stavebních materiálů.
 • ROZMANOVÁ, Naděžda
  Konference "Regenerace brownfields v Jihomoravském kraji".
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.2,s.43-44,2 gr.
  Odborná konference se konala 24. února 2011. Příspěvky se týkaly národní databáze brownfields, Operačního programu Podnikání a inovace i konkrétních příkladů z praxe.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Foto z titulní strany: Kongresové centrum až pro tisíc osob. Zlín.
  Veř. správa 2011,č.6,s.33,4 fot.
  Multifunkční komplex od arch. Evy Jiřičné ve Zlíně se skládá ze dvou samostatných funkčních celků: Kongresového centra Zlín a budovy Univerzitního centra.
 • Up in the air: Olympic Parklands.
  Vzhůru do vzduchu: Olympijské rezervace.
  Green Places 2011,č.73,s.10,1 obr.
  Budování Olympijského parku se stadionem v Londýně se blíží do finále. Po skončení Olympijských her 2012 bude daný prostor s loukami, lesíky, mokřady a jezírky sloužit coby největší městský park Británie.
 • BRDKOVÁ, Lenka
  Zadobře se sousedy. Nové trendy.
  Ekonom 2011,č.15,s.48-50,4 obr.
  Cohousing (sousedské bydlení) je kombinací privátního bydlení s výhodami života v užším společenství lidí, kteří se znají. Ukázky developerských projektů.
 • HAKLOVÁ, Jana - HRONOVÁ, Lenka
  Koncepce řešení problematiky lidí bez přístřeší zatím chybí.
  Moderní obec 2011,č.4,s.31
  Vzdělávací projekt Problematika bezdomovectví v práci policie má za cíl prohloubit informovanost mezi jednotlivými subjekty zúčastněnými na řešení této problematiky.
 • JANATA, Michal
  Nová budova ČVUT. Top realizace.
  New Building of the Czech Technical University, Dejvice, Prague.
  Architekt 2011,č.1,s.4-17,18 obr.,1 sit.,3 půd.,angl.res.,rec.
  Nová budova ČVUT zastavěla poslední volnou parcelu vysokoškolského kampusu navrženého regulačním plánem Antonína Engela z roku 1924. Rozhovor s architektkou, děkanem a investorem je doplněn recenzí.
 • JANOŠKA, Martin
  Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Průvodce.
  Praha,Academia 2011.495 s.,fot.,rejstř.,lit.
  Průvodce po hlavních minerálních pramenech nacházejících se na území České republiky, které jsou představeny z hlediska přírodovědného, kulturně-historického a léčebného, včetně proslulých lázeňských míst.
  14 704
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Elektronické služby. Anketa.
  Veř. správa 2011,č.6,s.10-11
  Anketa mezi účastníky soutěže Zlatý erb 2011 o zavedení, nabídce a využívání elektronických služeb ve veřejné správě.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Brněnský mrakodrap.
  ASB 2011,č.1,s.18-20,5 obr.,angl.res.
  Popis plánované výstavby mrakodrapu AZ Tower, který má být největší stavbou svého druhu v ČR. Bližší informace o stavebním záměru, energetickém konceptu, parametrech a využití budovy, přínosech pro Brno.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Middelfartská spořitelna zalitá sluncem.
  ASB 2011,č.1,s.22-25,9 obr.,angl.res.
  Článek popisuje stavbu dánské spořitelny ve městě Middelfart. Zaměřuje se na klady unikátní střechy poskytující celému interiéru dostatek světla a výhled zaměstnancům, což vytváří výborné pracovní prostředí.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Subtilní i majestátní Filadelfie.
  ASB 2011,č.1,s.32-37,10 obr.,angl.res.
  Článek zabývající se architekturou administrativní budovy „Filadelfie“ v Praze – Michli. Popis historie této budovy, jejího architektonického konceptu, statiky a využití.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Švédský recept na ekokanceláře budoucnosti.
  ASB 2011,č.1,s.26-31,12 obr.,angl.res.
  Administrativní budova Kungsbrohuset poblíž stockholmského nádraží svým efektivním využíváním energie patří k jedné z nejúspornějších budov světa.
 • MACHÁČEK, Julius
  Přestavba sýpky.
  Granary renovation, Uherský Brod.
  Architekt 2011,č.1,s.18-25,14 obr.,3 půd.,angl.res.
  Ukázkový příklad proměny historického zemědělského objektu na moderní reklamní studio s velkým fotoateliérem. Dvě etapy výstavby. Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rozhovor s investorem.
 • STUTZ, Frido
  Einparken und ausparken lassen.
  Zaparkovat a umožnit vyparkovat.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.2,s.26-27,4 obr.
  S nárůstem dopravy a potřeby parkovacích míst je vzhledem k zahušťování zástavby řešením výstavba mnohopodlažních parkovacích domů.
 • ŠANTAVÝ, Tomáš - SVÁTKOVÁ, Božena - POLEDNE, Lukáš
  Rekonstrukce a dostavba městského divadla.
  Stavitel 2011,č.4,s.34-36,11 obr.
  Rekonstrukce divadla v Mladé Boleslavi probíhala postupně již od roku 1996. Budova z roku 1909 je pro provoz nedostačující, ukazuje se nutnost přístavby. Dispoziční a provozní propojení Nové scény s divadlem.
 • TESAŘ, Jan
  Trh s kancelářskými prostory se letos vzchopí.
  ASB 2011,č.1,s.42-44,3 obr.,1 tab.,angl.res.
  Predikce poptávky po kancelářských prostorách v Praze - očekávaný růst po ekonomické krizi. Statistika vývoje poptávky, přehled žádaných lokalit, měsíční náklady, přehled projektů ve výstavbě.
 • TESAŘ, Jan
  Zelené budovy jsou jasným trendem.
  ASB 2011,č.1,s.46-47,angl.res.
  Zvýšený zájem českých občanů po výstavbě ekologicky šetrných domů, a to zejména z hlediska nižších provozních nákladů. Popis možných budoucích úspor, certifikačních systémů a související legislativy.

19. Rekreace a volný čas

 • Up in the air: Olympic Parklands.
  Vzhůru do vzduchu: Olympijské rezervace.
  Green Places 2011,č.73,s.10,1 obr.
  Budování Olympijského parku se stadionem v Londýně se blíží do finále. Po skončení Olympijských her 2012 bude daný prostor s loukami, lesíky, mokřady a jezírky sloužit coby největší městský park Británie.
 • ABBOTT, Emma
  Going back to our roots.
  Vrátit se k našim kořenům.
  Green Places 2011,č.73,s.16-17,2 obr.
  Britská organizace na ochranu přírodního a kulturního dědictví National Trust se hodlá zaměřit na vytváření nových výletních, turistických a cyklistických cest tak, aby tak přilákala více obyvatel do přírody.
 • DRAHNÝ, Radek
  Skialpinismus a lezení po ledopádech v KRNAP.
  Zprav. MŽP 2011,č.2,s.16-17,obr.
  KRNAP nabízí osm nových tras pro skialpinisty. Správa KRNAP se snaží co nejatraktivnějším způsobem vysvětlovat, proč v národním parku musejí platit určitá omezení.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Simona
  Kouzlo vojenských pevností.
  Moderní obec 2011,č.4,příl. Obce a péče o památky,s.29,1 obr.
  Vojenská pevnost Hanička v Orlických horách byla již v roce 1995 prohlášena technickou památkou. Problematika financování, možnosti příhraniční spolupráce, doprovodné programy.
 • KŘÍŽOVÁ, Ludmila
  Nové inspirativní pohledy na cestovní ruch. AdCamp 2011.
  Veř. správa 2011,č.6,s.24-25
  V letošním roce se ve Zlíně uskuteční konference o cestovním ruchu AdCamp 2011. Rozhovor o konferenci s ředitelem poradenské agentury pro cestovní ruch v New Yorku Danielem Levinem.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Výroční zpráva za rok 2010. Ústav územního rozvoje Brno.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2010.2 sv.,20 + 17 s.,78 s.,tab.,gr.,obr.,příl.
  Zpráva o činnosti ÚÚR s přílohami, prezentací vydaných publikací za roky 2007-2010, výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Druhý svazek seznamuje s hodnocením odborných úkolů.
  14 709/1,2
 • KVĚT, Radan
  Atlas starých stezek a cest na území České republiky.
  Brno: Studio VIDI 2011.229 s.,mp.,pl.,fot.,1 sam.mp.příl.,lit.
  Atlas v abecedním pořádku charakterizuje a podrobně popisuje cca 50 dálkových, regionálních a lokálních starých cest na území ČR, využívá k tomu v plné míře staré mapy, poznatky a studie jiných badatelů.
  14 694
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022