Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Město pro byznys 2012.
  Ekonom 2012,č.46,s.76-77,7 obr.,3 tab.
  Vítěznými městy soutěže Město pro byznys 2012 jsou za Karlovarský kraj Sokolov, za Liberecký kraj Jablonec n. Nisou a za Ústecký kraj Lovosice. Pořadí dalších měst v uvedených krajích.
 • Město pro byznys 2012.
  Ekonom 2012,č.47,s.68-69,8 obr.,2 tab.
  Vítěznými městy Pardubického a Královéhradeckého kraje v soutěži Město pro byznys 2012 se staly Přelouč a Dobruška. Zástupci veřejné správy se vyjadřovali k problematice zadávání veřejných zakázek.
 • Město pro byznys 2012.
  Ekonom 2012,č.45,s.68-69,7 obr.,3 tab.
  Celkové pořadí umístění měst v soutěži Město pro byznys 2012 v oblasti dopravních řešení v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a v Kraji Vysočina.
 • Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu. Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým.
  From Elemental Urbanism to Metropolitan Plan. Interview of Filip Landa and Miroslav Šajtar with Roman Koucký.
  ERA 2012,č.5,s.18-21,10 pl.,angl.res.
  V srpnu 2012 zřídila Praha Kancelář metropolitního plánu. Rozhovor s jejím vedoucím Romanem Kouckým o limitech a ambicích vznikajícího metropolitního plánu.
 • Protipovodňová ochrana Jaroměře dokončena.
  Vod. hospod. 2012,č.11,s.365,3 fot.
  Seznámení s výstavbou a financováním komplexní ochrany města Jaroměře před povodněmi spočívající ve vybudování zemních hrází, železobetonových zdí, mobilních stěn a v rekonstrukci stavidlového jezu.
 • ČERMÁKOVÁ, Dita
  Podnikání migrantů v Praze: případová studie Královská cesta.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.116-135,3 gr.,lit.
  Studie zkoumá podnikání migrantů v historicky atraktivní lokalitě Prahy a propojuje tak problematiku mezinárodní migrace a cestovního ruchu. Vztahy mezi zemí původu podnikatelů a strukturou turistů.
  14 873
 • DVOŘÁČKOVÁ, Simona
  Soutěž Cesty městy: Dvě ceny Pardubicím.
  Moderní obec 2012,č.11,s.50,4 obr.
  Pardubice získaly v letošním ročníku soutěže Cesty městy dvě ocenění za projekty zklidnění dopravy a modernizace silnice v kategorii Liniová řešení.
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra
  Sociológia mesta a urbánne plánovanie.
  Sociologie města a urbánní plánování.
  Urbanita 2012,č.3,s.10-15,5 fot.,lit.,angl.res.
  Sociologie, zvláště sociologie města, a urbanismus, resp. urbánní plánování, přistupují ke stejnému objektu - městu - z různých pozic a mohou se vzájemně významně obohacovat a inspirovat.
 • GÖDDE, Michael
  Biologische Vielfalt in der Stadt.
  Biologická rozmanitost ve městě.
  Garten + Landschaft 2012,č.11,s.24-27,6 obr.
  Pro zachování biodiverzity zřídila EU síť Natura 2000. Berlín je zelenou metropolí s dosti vysokou biodiverzitou (18 % města pokrývá les, 6,7 % vodní plochy a 44 % volné plochy zeleně).
 • GOGOLÁK, Ivan - GRASSE, Lukáš
  Město a vize.
  City and Vision.
  ERA 2012,č.5,s.14-17,8 obr.,angl.res.
  Úloha vize v procesu plánování. Úspěšný rozvoj města nelze založit na čtyřletých koncepcích. Pro město je důležitá kontinuita. Vize je shodou na klíčových prvcích a procesech ve městě.
 • GOGORA, Andrej
  Za zrkadlom mesta a spoločnosti.
  Za zrcadlem města a společnosti.
  Urbanita 2012,č.3,s.20-22,2 fot.,lit.,angl.res.
  Městský prostor je utvářen nejen urbanisty a architekty, ale i spontánními aktivitami občanů prostřednictvím neziskových organizací, občanských sdružení, nezávislých kulturních center apod.
 • HOLOCSY, Zoltán
  Generické: Mesto bez tváre.
  Generické: Město bez tváře.
  Urbanita 2012,č.3,s.16-19,3 fot.,lit.,angl.res.
  Jako generická lze označit města, jež rezignovala na ztvárnění určitých svých charakteristických specifičností a zcela se podřídila globalizačním trendům. Příklady takových měst (i počátečních náznaků).
 • JAKUŠOVÁ, Martina
  Robert Špaček: Mesto je základná hodnota civilizácie.
  Robert Špaček: Město je základní hodnota civilizace.
  Urbanita 2012,č.3,s.43-49,1 obr.,9 fot.,lit.,angl.res.
  Profesor Robert Špaček odpovídá na otázky redakce Urbanity. Tématem je město jako fenomén, výsledek koncentrovaného lidského úsilí, v němž se zhmotňuje názor na krásu, funkčnost a potřeby člověka.
 • JANĎOUREK, Jiří a kol.
  Liberec, město s vizí. Strukturální plán pro krajské město.
  Structural Plan for a Regional Capital.
  ERA 2012,č.5,s.24-29,10 mp.,angl.res.
  Vytvoření komplexní a ucelené vize TUR Liberce v podobě strukturálního plánu. Jeho hlavním vkladem je prostorové chápání rozvoje sídla, které není svázáno metodikou a procesy současné územně plánovací praxe.
 • JUST, Tomáš
  Protipovodňové úpravy v Bad Staffelstein v Bavorsku - vybudována druhá etapa.
  Vod. hospod. 2012,č.11,s.362-364,10 fot.
  Popis a průběh 2. etapy protipovodňových úprav v lázeňském městě Bad Staffelstein jako ukázka "bavorské školy" přírodě blízkých protipovodňových úprav v zastavěných územích.
 • KOPEČNÁ, Martina – ŠPAČKOVÁ, Petra
  Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie Říčany u Prahy.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.206-228,4 gr.,1 mp.,6 tab.,7 obr.,lit.
  Analýza důvodů stěhování se obyvatel z města do jeho zázemí. Metody a závěry výzkumu rezidenční stability i mobility na příkladu konkrétní vybrané lokality – Říčan u Prahy.
  14 873
 • KUBOVÁ-GAUCHÉ, Alena
  Zmeny v priemyselných mestách: priemet javov v spoločnosti.
  Změny v průmyslových městech: průmět společenských jevů.
  Urbanita 2012,č.3,s.31-33,6 fot.,lit.,angl.res.
  Urbanistické kompozice průmyslových měst v různých obdobích vstupují do společenského a přímo politického kontextu své doby. Příklady měst Partizánske a Zruč nad Sázavou.
 • KUZEMECKÝ, Michal a kol.
  re:urbanismus. Architektonická koncepce města.
  re:urbanismus. Architectural Concept of a City.
  ERA 2012,č.5,s.43-45,4 obr.,náčrty
  Model tvorby územních plánů autoři vyzkoušeli na menších městech. Důležitá je důvěra, nezbytná kontinuita, zrovnoprávnění vazeb shora dolů (od celku k detailu). Legislativa má reagovat na potřeby obyvatel.
 • LADZIANSKA, Zuzana
  Gentrifikácia: Príbeh jedného m(i)esta.
  Gentrifikace: Příběh jednoho místa (města).
  Urbanita 2012,č.3,s.34-37,1 tab.,5 fot.,lit.,angl.res.
  Do některých měst se výrazně zapsaly politické události a společenské procesy posledního půlstoletí. V sociologii města se hovoří o gentrifikaci. Je demonstrována na příkladu Berlína a Drážďan.
 • LASOVSKÝ, Juráš
  T?F The Why Factory. Výuka urbanismu v Nizozemsku.
  Urbanism Education in Netherlands.
  ERA 2012,č.5,s.50-51,obr.,angl.res.
  T?F vznikla jako výzkumný institut při Fakultě architektury. Zabývá se otázkami a řešením urgentních problémů současných měst a navrhováním měst budoucích. Práce studentů na konkrétních projektech.
 • LIPOVSKÁ, Barbora
  Anglické Benátky.
  The Venice of England.
  Urbanita 2012,č.3,s.54-56,10 fot.,angl.res.
  Systém kanálů v britském velkoměstě Birminghamu, který vznikl v době průmyslové revoluce a sloužil pro dopravu surovin a zboží, se změnil ve vyhledávanou turistickou atrakci.
 • MARCELLI, Miroslav
  Mestá: domy, ľudia, toky a obrazy.
  Města: domy, lidé, toky a obrazy.
  Urbanita 2012,č.3,s.7-9,3 fot.,lit.,angl.res.
  Města musejí v prvé řadě sloužit svým obyvatelům. Konkrétní situace je komplikovanější: aby se město dynamicky rozvíjelo, musí provádět určité zásahy, které ovlivňují život obyvatel ne vždy příznivě.
 • NEHYBA, Lukáš
  Havířov je městem zeleně.
  Moderní obec 2012,č.11,s.52,3 gr.
  Havířov patří mezi města s nejlepším prostředím pro bydlení v celé ostravské aglomeraci. Na projekty město úspěšně čerpá evropské dotace a zvyšuje objemy finančních prostředků na investiční výstavbu.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin – NOVÁK, Jakub
  Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.25-46,14 gr.,4 tab.,2 obr.,lit.
  Od 90. let charakterizují sídelní systém v ČR malé změny v prostorové organizaci a snižující se podíl „saldové“ složky migrace. Trend rozvíjení metropolí a širších předměstských oblastí – příklad Prahy.
  14 873
 • OUŘEDNÍČEK, Martin aj.
  Prostorová typologie a zonace Prahy.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.268-286,lit.
  Různé přístupy k prostorovému členění Prahy. Historický přehled tradic studia vnitřní diferenciace města, použití zonace a typologie.
  14 873
 • PAULINIOVÁ, Zora
  Ľudia a mesto.
  Lidé a město.
  Urbanita 2012,č.3,s.50-53,15 fot.,angl.res.
  Fotodokumentace příkladů různých utváření městských prostranství na Slovensku. Na urbanismu i na architektuře města je vidět, že dílčí zájmy mají přednost před těmi veřejnými.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Cena Moderní obce patří městu Dobřany.
  Moderní obec 2012,č.11,s.51,3 obr.
  Město Dobřany (Plzeň-jih) získalo za rekonstrukci náměstí cenu časopisu Moderní obec. Na náměstí zůstala parkovací místa a celý prostor je technicky připraven k pořádání společenských akcí.
 • VALENTA, Ondřej
  Cizinci v Praze: prostorové koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.92-115,11 tab.,1 gr.,4 mp.,lit.
  Vnitřní a vnější faktory určující prostorovou koncentraci cizinců v Praze. Vývoj mezinárodní migrace v Česku a Praze od 90. let 20. století. Zdroje dat a metodika výzkumu.
  14 873
 • VITKOVÁ, Ľubica
  Hustota urbánnych štruktúr a jej sociálny rozmer.
  Hustota urbánních struktur a její sociální rozměr.
  Urbanita 2012,č.3,s.38-42,4 obr.,3 fot.,lit.,angl.res.
  Jednou z výzev současného územního plánování je hledání rovnováhy mezi intenzitou a efektivitou využití území prostřednictvím urbanistických struktur a tvorbou kvalitního životního prostředí.
 • VODRÁŽKA, Peter
  Znižovanie hustoty miest v 20. storočí.
  Snižování hustoty měst ve 20. století.
  Urbanita 2012,č.3,s.60-63,7 obr.,1 fot.,lit.,angl.res.
  Vývoj urbanistických koncepcí snažících se o snížení či úplné odstranění nadměrné koncentrace obyvatelstva v evropských městech tak, jak se objevovaly v průběhu 20. století.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • BARTOŠOVÁ, Nina
  Cvernovka. Spätný pohlad na vytrácajúcu sa pamiatku.
  Cvernovka (továrna na nitě). Zpětný pohled na mizející památku.
  Projekt 2012,č.2,s.48-53,14 obr.,1 pl.
  Téma Uherské továrny na nitě v Bratislavě je delší dobu v centru pozornosti. Část areálu je zbořena. Osamělý hlavní výrobní objekt, i při úspěšné konverzi, představuje pro město ztrátu.
 • GARKISCH, Miloš
  Zmizelé Čechy. Beroun.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2012.75 s.,obr.příl.,mp.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Berouna.
  14 445/68
 • KIESOW, Gottfried
  Památková péče v Německu.
  Brno,Barrister and Principal a Brno,Národní památkový ústav 2012.217 s.,lit.
  Kniha je nazývána „biblí“ německé památkové péče, která definuje její význam a mapuje vývoj a současné změny v oblastech zákonů, ochrany, finanční a daňové podpory.
  14 888
 • KLENOVSKÝ, Jaroslav – HÁJKOVÁ, Ludmila
  Brány spravedlnosti. The Gates of the Righteous.
  Synagogy Moravy, Slezska a Čech. Synagogues in Moravia, Silesia and Bohemia.
  Ústí nad Labem,Foto studio H 2012.263 s.,fot.,pl.,lit.,text též angl.
  Reprezentativní dvoujazyčná publikace představuje na velkoformátových fotografiích výběr 54 nejhodnotnějších synagog České republiky, které jsou doplněny podrobnými texty a kresbami.
  14 885
 • KOLLER, Michael
  Kultur mit Schwung. Kilden Performing Arts Center, Kristiansand/N.
  Kultura s rozmachem. Umělecké centrum Kilden, Kristiansand/Norsko.
  DBZ 2012,č.11,s.18-25,25 obr.
  Finské architekt. studio ALA Architects vyprojektovalo umělecké kulturní centrum Kilden v norském Kristiansandu. Plášť obří konstrukce je bohatě zvlněný a skýtá zajímavé podsvětlené pohledy zevnitř i zvenku.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Brněnská hvězdárna: Průzkum vesmíru a architektury.
  Brno Observatory: Researching Space and Architecture.
  ASB 2012,č.5,s.28-35,12 obr.,3 půd.,angl.res.
  Popis rekonstrukce a rozšíření brněnské hvězdárny na Kraví hoře, která má díky svému exploratoriu nově sloužit k popularizaci věd v rámci veřejnosti.
 • KULHÁNEK, František
  Citlivá obnova starobylého kláštera.
  Stavitel 2012,č.11,s.35-38,5 obr.,1 půd.,1 řez,1 pohl.
  V blízkosti centra města Hostinné se nachází barokní klášter Wolfganga Dienzenhofera ze 17. století. Velmi zchátralá budova byla rekonstrukcí přeměněna na polyfunkční kulturně-společenské centrum.
 • NOVOTNÁ, Dana
  Zákulisí bytové výstavby – II – Brno.
  The background to housing construction, part two: Brno.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.5,s.63-67,2 mp.,5 obr.,angl.res.
  Vstupní podmínky bytové výstavby v Brně po roce 1918 a před pořízením regulačního plánu (1920-1927). Typy bytů v Brně před rokem 1921. Vznik Velkého Brna v roce 1919 spojením vnitřního Brna s okolními obcemi.
 • SZABO, Miloš
  Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy IV.
  Praha,Libri 2012.434 s.,fot.,rejstř.
  Popis čtvrtého sektoru Olšanských hřbitovů přináší vedle fotografické dokumentace jak osobní údaje, tak i medailonky zde pohřbených osobností.
  14 650/3
 • WALKER, Robert
  Der Wolkenbügel von Freiburg. Gastspielhaus „Equilibre“ von Jean-Pierre Dürig.
  Rukojeť mraků z Freiburgu. Divadlo „Equilibre“ od Jean-Pierra Düriga.
  Werk, Bauen + Wohnen 2012,č.10,s.40-45,10 obr.,franc.res., angl.res.
  Nově otevřené (rok 2012) divadlo Equillibre pro operu je tvořeno čistými kubickými formami s masivním předsunutým rizalitem.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Zdravé ekologické bydlení.
  Domov 2012,č.11,s.100-101,3 obr.
  Prezentace dvou unikátních pražských projektů úsporného, zdravého a ekologického bydlení, které leží na obou březích Vltavy.
 • FALŤAN, Ľubomír
  Sídliská dnes. Sociologická reflexia.
  Sídliště dnes. Sociologická reflexe.
  Urbanita 2012,č.3,s.28-30,3 fot.,lit.,angl.res.
  V sídlištích se před r. 1989 soustřeďovala výstavba bytů. Dnes je nahradila "sídliště naležato": rodinné domy developerských projektů. Tyto areály jsou na rozdíl od starých sídlišť silně sociálně selektivní.
 • FIALOVÁ, Dana
  Druhé bydlení v zázemí Prahy.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.229-249,16 obr.,lit.
  Problematika druhého bydlení, dostupné zdroje dat a metody výzkumu. Proces přeměny druhého bydlení na bydlení trvalé v těsném zázemí Prahy.
  14 873
 • JOHÁNEK, Tomáš
  Regulace nájemného končí. Co bude dál? /5
  Moderní obec 2012,č.11,s.46
  Koncem roku 2012 končí proces deregulace nájmů. Trendy ukazují, že ve většině krajských měst tržní nájemné dále klesá, popřípadě stagnuje. Větší byty se pronajímají obtížněji.
 • KRČMÁŘ, Igor. H.
  Paměť opuštěných míst/brownfields po čemkoliv.
  Paměť opuštěných míst/brownfieldy po čemkoliv.
  Projekt 2012,č.2,s.54-59,6 obr.,lit.
  Proč se obnova brownfields nedaří jak by měla. Nové obytné brownfields - bytová výstavba bez základní občanské vybavenosti, typizované objekty na volných plochách. Co je potřeba pro kvalitní život.
 • KURZ, Daniel
  Urbaner Massstab. Neue Wohnsiedlungen in Zürich.
  Městské měřítko. Nová obytná sídliště v Curychu.
  Werk, Bauen + Wohnen 2012,č.10,s.5-15,13 obr.
  Ukázka nových obytných sídlišť v Curychu. Různé architektonické ateliéry se potýkají s požadavky na ekologičnost a maximální využitelnost i těch nejmenších bytů v husté zástavbě.
 • NOVOTNÁ, Dana
  Zákulisí bytové výstavby – II – Brno.
  The background to housing construction, part two: Brno.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.5,s.63-67,2 mp.,5 obr.,angl.res.
  Vstupní podmínky bytové výstavby v Brně po roce 1918 a před pořízením regulačního plánu (1920-1927). Typy bytů v Brně před rokem 1921. Vznik Velkého Brna v roce 1919 spojením vnitřního Brna s okolními obcemi.
 • VYHNÁNKOVÁ, Markéta
  Veřejné prostory v nových rezidenčních lokalitách v Praze.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.250-267,7 obr.,3 gr.,2 tab.,lit.
  Po roce 1990 došlo v Praze k výrazné komercializaci městského centra, k revitalizaci atraktivních čtvrtí a lokalit vnitřního města i k rezidenční suburbanizaci a k proměně fyzického i sociálního prostředí.
  14 873

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • HERRMANN, Uwe
  Netzausbau und Landschaft.
  Výstavba sítí a krajina.
  Garten + Landschaft 2012,č.11,s.19-23,6 obr.,1 mp.
  Plánování a volba nových koridorů pro vedení vysokého napětí musí být transparentní a musí zohlednit ochranu přírody a krajiny i námitky a připomínky občanských iniciativ daného území.
 • LÜTGERT, Stephan A.
  Neue Energie(n) für die Landschaft.
  Nová(é) energie pro krajinu.
  Garten + Landschaft 2012,č.11,s.28-31,5 obr.
  Orientace na solární a větrnou energii a na energii z biomasy se narůstající měrou odráží na podobě krajiny a způsobech jejího využívání. Nová „kulturní krajina“ a estetické aspekty energetických zařízení.
 • POLEŠÁKOVÁ, Marie
  Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.5,s.83-84,1 obr.,3 tab.
  Aktualizace příručky v cenové úrovni 1. pololetí 2012. Ceny je vhodné považovat za průměrné a orientační. Příručka je k dispozici pouze na internetu v elektronické verzi.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • FIALOVÁ, Dana
  Druhé bydlení v zázemí Prahy.
  In: Ouředníček, Martin – Temelová, Jana (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí.
  Praha, Academia 2012,s.229-249,16 obr.,lit.
  Problematika druhého bydlení, dostupné zdroje dat a metody výzkumu. Proces přeměny druhého bydlení na bydlení trvalé v těsném zázemí Prahy.
  14 873
 • HORŇÁKOVÁ, Magdaléna
  Optikpark v Rathenow.
  Zahrada - park - krajina 2012,č.2,s.52-56 fot.
  Zpráva z odborné exkurze Schwerin-Buga 2009 o návštěvě Optikparku v městě Rathenow v okolí Berlína, popis parku a prvků sloužících návštěvníkům k realaxaci a k poznání přírody, kultury.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • PLESKAČOVÁ, Dana
  Systém stavebně technické prevence.
  The system of Constructional and Technical Prevention.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.5,s.3-6,3 obr.,5 gr.,angl.res.
  Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj pověřil Ústav územního rozvoje zjišťováním a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb. Rozsah, cíl a využití Systému stavebně technické prevence.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022