Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

 • BÁRTA, David
  Nevolíme politiky, volíme projekty.
  Smart Cities 2015,č.2,s.4-5
  O zavedení participativního rozpočtu v Polsku. Představení participativního rozpočtu a jednotlivé kroky k jeho zavedení. Možné oblasti použití.
 • BRODSKÁ, Pavla
  Rozvojová spolupráce České republiky.
  In: Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Sborník referátů z odborné konference.
  Regionální rozvoj 2013,mimoř.č.,s.71-78,2obr.,2 tab.,angl. res.,lit.
  Představení rozvojové pomoci České republiky a relevantních dokumentů. Historie rozvojové pomoci a přechod od příjemce k dárci. Aktéři rozvojové pomoci v České republice a cílové země pomoci.
 • FEIX, Radek
  Rozvojová pomoc jako součást regionálního rozvoje na příkladu Moldavska.
  In: Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Sborník referátů z odborné konference.
  Regionální rozvoj 2013,mimoř.č.,s.79-90,1 obr.,7 tab.,1 gr.,angl. res.,lit.
  Hodnocení rozvojové pomoci v Moldavské republice. Socioekonomická charakteristika země. Struktura rozvojové pomoci a nejdůležitější dárci. Problém Podněsteří.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Jak vydělat na nájmu.
  Ekonom 2015,č.25,s.8-11,4 gr.,1 tab.
  Kolik let trvá návratnost investice koupeného bytu (50 m2) na pronájem v jednotlivých krajích. Srovnání výše nájmů v Praze a v největších českých městech.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Luxusní nájmy ovládají cizinci.
  Ekonom 2015,č.22,s.22-24,3 obr.,1 gr.
  V Česku si byty s nájmem vyšším než sto tisíc korun měsíčně pronajímají zejména cizinci, kteří zde pracují. Hlavním kritériem je nejen kvalita nemovitosti, ale i blízkost zaměstnání a škol.
 • FÜLÖPOVÁ, Csilla
  Rental housing in Austria.
  Nájemní bydlení v Rakousku.
  Terra Spectra 2014,č.2,s.9-12,1 obr.,1 tab.,lit.
  Rakousko má v rámci EU největší podíl sociálního nájemního bydlení, přičemž Vídeň je největším obecním vlastníkem bytů v Evropě. Další podrobnosti o bytových družstvech, právním pozadí a financování.
 • HANDRLICA, Jakub
  Vyvlastnění práv a veřejný zájem ex lege.
  Staveb. právo Bulletin 2015,č.1,s.15-18,pozn.
  Příspěvek se věnuje otázce, jaký je význam ustanovení stanovujících veřejný zájem ex lege pro vyvlastnění práv ke stavbám nebo k pozemkům.
 • HERIBAN, Richard
  Variability in incomes in Slovak districts – panel data analysis.
  Proměnlivost v příjmech ve slovenských okresech – analýza panelových dat.
  Terra Spectra 2014,č.2,s.28-31,2 tab.,2 gr.,lit.
  Pro výzkum problematiky regionální diferenciace příjmů ve slovenských okresech byla zpracována data za roky 2003–2012 a použita analýza faktorů spolu s lineární regresí a metodou nejmenších čtverců (OLS).
 • JURÍK, Vladimír
  Cyklodoprava na Slovensku. Je to naozaj iba o peniazoch?
  Cyklodoprava na Slovensku. Jde opravdu jen o peníze?
  Smart Cities 2015,č.2,s.30-32,2 obr.
  Rozhovor s Peterem Klučkou, národním cyklokoordinátorem, o cyklistické dopravě na Slovensku, o využívání dotací z evropských fondů a potřebě rozvoje cyklistické infrastruktury ve slovenských městech.
 • MAŠTÁLKA, Martin
  Suburbánní lokality v zázemí Pardubic a ekonomická bezpečnost jejich fungování.
  In: Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Sborník referátů z odborné konference.
  Regionální rozvoj 2013,mimoř.č.,s.61-70,6 obr.,2 tab.,2 gr.,angl. res.,lit.
  Analýza finanční bezpečnosti suburbánních lokalit v zázemí Pardubic. Seznam sledovaných indikátorů občanské vybavenosti. Hodnocení finančního zdraví obce na příkladu Němčic.
 • NĚMEC, Jan
  Temný byznys kolem parkování.
  Ekonom 2015,č.24,s.10-15,2 gr.,1 mp.,1 tab.,1 obr.
  Stále více českých měst buduje placené parkovací zóny. Chybějí kapacity a radnice zřizují záchytná parkoviště na okrajích města. Přehled příjmů z parkovného krajských měst.
 • ORT, Petr
  Jakou hodnotu má genius loci? Oceňování majetku obcí a měst.
  Veř. správa 2015,č.12,s.12-13,1 obr.
  Jednou ze složek přidané hodnoty, která zvyšuje cenu nemovitostí, je genius loci. Metody pro oceňování: nákladová, výnosová a porovnávací.
 • SVOBODA, Ondřej
  Koncept regionální odolnosti v kontextu hospodářské krize.
  In: Obyvatelstvo, region a bezpečnost. Sborník referátů z odborné konference.
  Regionální rozvoj 2013,mimoř.č.,s.54-60,1 tab.,angl. res.,lit.
  Statistický průzkum faktorů vstupujících do hodnocení ekonomické odolnosti regionů na příkladu 14 regionů NUTS 3 v ČR a 175 regionů NUTS 2 v EU. Metodika výzkumu a korelační analýza faktorů.

14. Bydlení

 • Jiný domov?
  The Other Home?
  ERA 2015,č.2,s.59,angl. res.
  Rozhovor s Jiřím Klímou, ředitelem Odboru politiky bydlení MMR. O komunitním bydlení v ČR. Pokusy o první projekty komunitního bydlení. Potřeby rozvoje komunitního bydlení. Legislativní podmínky.
 • Vybrané údaje o bydlení 2014.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2015.181 s.,tab.,gr.,lit.
  Soubor dat srovnává informace o bytové politice, podpoře bydlení, o domovním a bytovém fondu, výstavbě bytů, stavebnictví, cenách, nákladech na bydlení a hypotečních úvěrech.
  15 186
 • Z kontejneru přístřeší pro lidi bez domova.
  Smart Cities 2015,č.1,s.72-75,4 obr.
  Rozhovor s autorem návrhu provizorního mobilního ubytovacího zařízení z vysloužilého lodního kontejneru Jakubem Zaviačičem. Obecně o problematice bezdomovectví a rozšíření výstavby z mobilních jednotek.
 • COSTES, Alain - DETHYRE, Richard - BORTOLI, Elodie
  Participace jako alternativa.
  Obytný soubor Coop Coteau v Ivry-sur-Seine.
  ERA 2015,č.2,s.56-57,5 obr.,angl. res.
  Historie participativního bydlení ve Francii. Formy alternativního bydlení. Představení pilotního projektu alternativního bydlení Coop Coteau ve francouzském Ivry-sur-Seine.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Jak vydělat na nájmu.
  Ekonom 2015,č.25,s.8-11,4 gr.,1 tab.
  Kolik let trvá návratnost investice koupeného bytu (50 m2) na pronájem v jednotlivých krajích. Srovnání výše nájmů v Praze a v největších českých městech.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Luxusní nájmy ovládají cizinci.
  Ekonom 2015,č.22,s.22-24,3 obr.,1 gr.
  V Česku si byty s nájmem vyšším než sto tisíc korun měsíčně pronajímají zejména cizinci, kteří zde pracují. Hlavním kritériem je nejen kvalita nemovitosti, ale i blízkost zaměstnání a škol.
 • FÜLÖPOVÁ, Csilla
  Rental housing in Austria.
  Nájemní bydlení v Rakousku.
  Terra Spectra 2014,č.2,s.9-12,1 obr.,1 tab.,lit.
  Rakousko má v rámci EU největší podíl sociálního nájemního bydlení, přičemž Vídeň je největším obecním vlastníkem bytů v Evropě. Další podrobnosti o bytových družstvech, právním pozadí a financování.
 • KOČÍ, Lenka
  Jak se to dělá.
  Komunitní bydlení. Skrze procesy k živé realizaci.
  ERA 2015,č.2,s.26,angl. res.
  O lidských faktorech komunitního bydlení. Procesy, které ovlivňují osobní stránku člověka v komunitě. Zkušenosti s komunitním bydlením v ČR.
 • KUCHTA, Marek - FELDMAN, Heinz
  Úsporné pohodlí.
  Rozhovor Marka Kuchty s Heinzem Feldmanem.
  ERA 2015,č.2,s.54-55,1 obr.,angl. res.
  O problémech výstavby komunitního bydlení ve Vídni. Skládání komunity, výběr zhotovitelů, problémy s financováním. O neochotě a nepřizpůsobivosti bank financovat komunitní bydlení.
 • MADDALENA, Isabella de
  Společně.
  Komunitní bydlení v dánském Rumlepottenu.
  ERA 2015,č.2,s.18-19,3 obr.,angl. res.
  Model komunitního bydlení. 32 bytových jednotek přiléhajících k prosklené chodbě ve městě Rumlepotten dokončených v roce 1985.
 • MACHAJDÍKOVÁ, Jarmila – ŠPIRKOVÁ, Daniela
  Legislative aspects of residential building renovation.
  Legislativní aspekty obnovy obytných budov.
  Terra Spectra 2014,č.2,s.55-57,lit.
  Informace o změnách v legislativě týkající se vlastnictví bytů, údržby a renovace domů na Slovensku.
 • MRÁČKOVÁ, Markéta – ŠIMONOVÁ, Barbora – VEJVODA, Viktor (eds.)
  Legenda o sídlišti.
  Praha,Akadamie výtvarných umění 2014.240 s.,obr.,fot.,rejstř.,res. angl.
  Osobnosti spjaté s tematikou sídliště hovoří o hromadné panelové výstavbě, kvalitě bydlení a o proměně sídlišť až do dnešní podoby. Obyvatelé panelových domů popisují své osobní příběhy se získáváním bytů.
  15 184
 • OMOREGIE, Rebecca
  Curych. Družstevní bytové projekty ve Švýcarsku.
  Cooperative Residential Projects in Switzerland.
  ERA 2015,č.2,s.39,angl. res.
  Sociální charakter družstevního bydlení ve Švýcarsku. Pravidla družstevní výstavby. Systém Baurecht – právní vztah k pozemku. Způsob a postup financování při využití Baurechtu.
 • RESSOVÁ, Jitka (ed.)
  Můj baťovský domek. Současné rekonstrukce baťovských domků. My Bata House. Contemporary Reconstructions of Bata Houses.
  Praha,Jitka Ressová a Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2012.Nestr.,obr.,fot.,text čes. a angl. + CD
  Kniha popisuje 19 rekonstrukcí na přehledných schématech a půdorysech. Vybrané projekty ukazují podle architektky zdařilé a zajímavé přestavby.
  15 189
 • RING, Kristien
  Berlínské Baugruppe a jejich svépomocné vlastnosti.
  Berliner Baugruppen and Their Self-made Qualities.
  ERA 2015,č.2,s.27,angl. res.
  Participativní způsob výstavby bytových domů Baugruppe vychází z iniciativy stavebníků a architektů. Upozadění zisku před kvalitním projektem. Společné sdílení vnitřních a venkovních prostor.
 • STEMPEL, Ján – TESAŘ, Jan Jakub – BENEŠ, Ondřej
  Czech Houses. České domy.
  Praha,KANT 2014.151 s.,čet.fot.,text angl.,text čes. v příl.
  Výběr 33 realizací rodinných domů, které byly navrženy a postaveny v ČR po roce 1989. Rozsáhlou fotodokumentaci provázejí vysvětlující i hodnotící komentáře ke stavbám.
  15 180
 • ŠPIČÁKOVÁ, Barbora (ed.)
  Sídliště Solidarita.
  Kostelec nad Černými lesy,Archiv výtvarného umění 2014.126 s.,fot.,obr.,res. angl.
  Vznik a vývoj prvního poválečného sídliště v Praze-Strašnicích v textech historiček architektury. Texty střídá 12 rozhovorů s místními obyvateli, fotografie, dokumentace současného stavu a další.
  15 182
 • TEMEL, Robert
  Vídeň. Komunitní bytové projekty v Rakousku: pozemky a financování.
  Community Residential Projects in Austria: Lots and Financing.
  ERA 2015,č.2,s.49,angl. res.
  Způsob získávání pozemků ke komunitní výstavbě v Rakousku. Možnosti financování komunitních staveb v Rakousku a srovnání s možnostmi v Německu.
 • TESAŘ, Jan Jakub
  O rodinných domech: rozhovory s architekty.
  Praha,ČVUT 2014.88 s.,obr.,fot.
  Souhrn 10 tematických rozhovorů, které vznikaly jako součást výzkumu k disertační práci o tendencích v současné architektuře individuálního bydlení v ČR. Cílem bylo zmapovat názory předních českých tvůrců.
  15 190
 • VRÁNKOVÁ, Karolína - BECKERATH, Verena von
  Jak byste rádi žili?
  Rozhovor Karolíny Vránkové s Verenou von Beckerath.
  ERA 2015,č.2,s.35-37,4 obr.,angl. res.
  Rozhovor s architektkou bytového domu R50-cohousing v Berlíně. O projektování dalšího komunitního bydlení. O rozmachu Baugruppe v Berlíně a jeho možné adaptaci v jiných městech.
 • WETTSTEIN, Daniela
  Curyšská mozaika.
  Zurich Mosaic.
  ERA 2015,č.2,s.48,3 obr.,angl. res.
  Představení projektů bytového družstva Kraftwerk1 z Curychu. Fungování a vstup do družstva. Organizace společných prostor a udržitelný rozvoj projektů. Sdílení aut v rámci komunity.
 • ZADRAŽILOVÁ, Lucie
  Když se utopie stane skutečností. Panelová sídliště v Československu 1953-1989.
  Praha,Uměleckoprůmyslové museum a Arbor vitae 2013.143 s.,fot.,lit.,res. angl.
  Souvislosti a východiska výstavby panelových sídlišť. Jak se v prostředí poválečného Československa proměnila utopická myšlenka avantgardy poskytnout všem lidem bez rozdílu kvalitní bydlení.
  15 181

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Mehr wäre zuviel. HOF8, Weikersheim.
  Více by bylo příliš. HOF8, Weikersheim.
  DBZ 2015,č.6,s.26-33,18 obr.
  Zdařilá přestavba bývalého hospodářského dvora, takzvaný Projekt HOF8, byla vyznamenána německou Cenou za udržitelnost 2014.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  URBEX. Průzkum opuštěných míst.
  Survey of Abandoned Places.
  ASB 2015,č.3,s.16-17,2 fot.,3 obr.,angl.res.
  Opuštěná místa zachytily tzv. urban explorerky. Pomocí fotoaparátů se snaží zachovat zaniklé vesnice, zájezdní hostince, léčebny továrny, vily aj. Místa plná příběhů v sobě uchovávají naši kulturní paměť.
 • KOUT, Jiří
  Modulární stavby jako možná budoucnost pro města a obce?
  Moderní obec 2015,č.6,s.25-26,3 obr.
  V ČR vzrůstá zájem o modulární výstavbu. Její předností jsou rychlost i reakce na aktuální potřeby obyvatel města či obce.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Modulové stavby? Vyhoví všem, jen ne zájemcům o mrakodrapy.
  Moderní obec 2015,č.6,s.21-22,3 obr.
  Modulové stavby musejí splňovat stavební, požární, hygienické a další normy. Dají se využít i jako objekty mateřských škol, popřípadě nájemních ubytoven.
 • SEDLÁK, Jaroslav
  Permanentní provizorium.
  Smart Cities 2015,č.2,s.36-39,5 obr.
  Nízkonákladové projekty regenerace nevyužitých ploch. Úprava nevyužívaného mola v estonském Tallinu a bývalého letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem na místa pro odpočinek a setkávání.
 • TESAŘ, Jan
  Brownfields. Stavby stárnou rychle.
  Structures Grow Old Fast.
  ASB 2015,č.3,s.22-25,3 obr.,angl.res.
  Studie evidovala necelých 2 400 brownfieldů o rozloze cca 11 000 ha. Původním využitím je nejčastěji zemědělství a průmysl. Situace v Praze, Plzni, revitalizace Dolní oblasti Vítkovic.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022