Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: OMYLY a chyby v předpisech. Myslím, že by bylo dobré zmiňovat na těchto stánkách (třeba v rámci tohoto téma) zřejmé chyby ve stavebních předpisech a to nejen proto, abychom si zde vzájemně poplakali a zanadávali, ale hlavně proto, že by to mohlo být využito při tvorbě novel. Zkusme každý udělat něco málo proto, aby se úroveň veřejného stavebního práva zlepšila, ikdyž můžeme říci, že za to nejsme placeni. Předpokládám, že tyto stránky jsou čteny i ministerskými pracovníky (ikdyž tady možná nereagují). Byl bych rád, aby na školení, které bude za dva nebo tři roky uměli ministerští pracovníci říci, co pro změnu vadného ustanovení udělali a nebo si to ustanovení uměli obhájit. Každopádně je nepřípustné, aby zůstala vadná ustanovení dlouhá léta bez povšimnutí, jak to bývalo doposud. Nechci tady nutně vystupovat proti ministerstvu, jen vím, že je třeba občas někdy někoho k výkonu trochu dotlačit. U mě samotného to určitě platí :-). Abych se ale do ministerstva pouze nenavážel, tak musím říct, že je určitě moc fajn, že zřídilo tyto stránky.

PříspěvekAutorVloženo
Bylo by vhodné, aby některá rozhodnutí, která jsou oznamována veřejnou vyhláškou (zejména v případě liniových staveb), nemusela osahovat jména a příjmení všech účastníků (§69 odst. 2 spr. řádu). Předpokládám, že u stavby 20km dlouhé to v praxi stejně nikdo nedělá. Byl to nedostatek i dřívějších předpisů (starý správní řád to také vyžadoval a starý stavební zákon tento požadavek správního řádu nijak neměnil). Mám dojem, že podle starých předpisů alespoň rozhodnutí pro liniovou stavbu nemuselo obsahovat výčet parcel, na kterých je stavba umísťována a mám dojem, že dnes tato úleva také není zákonem umožněna. JirkaK 6.6.2007 7:32:52
k § 78 odst. 1 - SÚ může spojit ÚŘ a SŘ - není uvedeno zda musí stavebník o spojení požádat, nebo tak SÚ činí sám od sebe. v odst. 2 je jasně napsáno - na žádost. 5.6.2007 11:07:02
Já jsem asi také pesimista, píšu výpověď. 30.5.2007 10:47:26
Nápad uveřejňovat zde všechny " nedokonalosti a přehmaty" nového stavebního zákona je sice určitě dobře myšlený, jenom mám obavy, že to nikdo kompetentní stejně nebude číst. Pokud budou nějaké novely, pak to budou určitě jen kosmetické úpravy a dost možná, že ještě více zkomplikují práci stavebních úřadů. Asi jsem opravdu pesimista. 30.5.2007 9:03:45
V zákoně chybí řešení případů, kdy stavebník podá žádost o vydání územního souhlasu (záměr splňuje podmínky pro vydání územního souhlasu) bez příslušných příloh. Můžeme podle správního řádu - § 37 odst.3 - vyzvat k doplnění, ale co pak, pokud ve stanovené lhůte stavebník nedoplní? Přece kvůli chybějícímu papíru vždycky nepovedeme územní řízení! 30.5.2007 8:48:59
V § 64, odst. 3: "Každý může uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode DNE ZVEŘEJNĚNÍ požadavky na obsah zadání, ....." Který den je dnem zveřejnění? Den vyvěšení oznámení na úřední desce nebo den doručení veřejné vyhlášky? Asi už jsem z toho "pako". Tony 29.5.2007 13:37:47
V § 127 odst 3 by to chtělo definovat "třetí osoby" - proč se nepracuje s pojmem účastník řízení, jako v jiných ustanovení SZ a SŘ ? 28.5.2007 15:44:23
Bylo by dobré, aby žadatel měl povinnost nejen si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury ZAJISTIT (§ 79 odst. 5 SZ), ale též tyto informace PŘEDLOŽIT stavebnímu úřadu. Jak jinak by stavební úřad mohl stanovit okruh účastníků řízení? Vždyť přece rozhodnutí musí obsahovat jména (názvy) všech účastníků. JirkaK 18.5.2007 14:47:47
Pokud existují ustanovení, ze kterých lze povolovat výjimky (např. ve vyhl. č. 137/1998 Sb.), pak by vždy uvedená ustanovení měla obsahovat DŮVOD omezení nebo zákazu. Teprve pak může mít vydané povolení výjimky "hlavu a patu". JirkaK 18.5.2007 8:10:27
Jaký smysl má poslední věta § 169 odst.3 SZ? To, že výjimka může být povolena pouze správním rozhodnutím (ať už samostatným nebo v rámci rozhodnutí s více výroky) je přece jasné z jiných ustanovení právního řádu (např. 169 odst. 5 SZ). Chtěl tedy snad autor říci, že před územním souhlasem nemůže být vydáno (a pak pro územní souhlas využito) povolení výjimky? Tomu nějak nerozumím. JirkaK 18.5.2007 8:05:54
v § 129 odst. 3 SZ by mělo být podle mého názoru napsáno, že stavebník požádá o dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ a stavební povolení. Nebo snad nemusí předkládat souhlas orgánu ochrany ZPF? Myslím, že podle minulé úpravy (teď nevím jak je na tom ta současná) obsahoval všechny potřebné kóty pouze situační výkres předkládaný pro vydání územního rozhodnutí. Předmětný nedostatek byl obsažen i předchozí právní úpravě (i tam se měly předkládat pouze doklady jako k žádosti o stavební povolení). Předpokládám, že praxe byla ale samozřejmě jiná. JirkaK 18.5.2007 7:48:16
Podle § 108 odst. 2 SZ stavební úřad zakazuje UMÍSTĚNÍ výrobku, který plní funkci stavby. Proč zákon neřeší umístění výrobku v "umísťovacích" paragrafech, ale řeší ho ve stavebním řádu? JirkaK 18.5.2007 7:30:50
§ 107 nepamtuje na různé další situace. Např. neřeší, co s ohlášením stavby (jejíž provedení je navrženo např. v rozporu s vyhl. č. 137/1998 Sb., ačkoli její umístění bylo v souladu s perávními předpisy) dle § 104 odst. 2 písm. a/ až d/ SZ, pokud na tuto stavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí, nebo územní souhlas. Pak se nejedná o stavbu ohlášenou dle § 104 odst. 1 a případné nesprávné navržení jejího provedení není § 107 SZ řešeno. JirkaK 18.5.2007 7:25:14
Osobně bych uvítal (a také doufám, že nejsem sám) zrušení celého odstave 1 § 104 SZ. Jsem si ale vědom, že rušit populistické ustanovení může být krokem značně nepopulistickým. JirkaK 17.5.2007 11:11:00
Uvítala bych, a asi všichni ostatní, kdyby do § 104 odst. 2 přibylo oplocení neuvedené v § 103 odst. ld bod 6. Dále považuji za vhodné doplnit v § 103 odst. 1 h) větičku: a nejde-li o stavební úpravy na stavbě, která je kulurní památkou. Jarka H. 17.5.2007 9:08:41
Když už se tady píše o územním souhlasu. Nevím jak vy ale já jsem mezi "akcemi" u kterých postačí územní souhlas nenašel ani zmínku o dělení a scelování pozemků (§96 odst.2)ikdyž se o něm vehementně píše v odst.7 § 96 NSZ. Co říkáte vy ? Roman 17.5.2007 7:22:56
Myslím, že Vám rozumím (už jsem se s tím názorem v minulosti setkal). Musím si ale stále "mlýt" svou, ikdyž to ustanovení § 96 odst. 2 mohlo být napsáno i trochu líp. Územní souhlas může postačit tehdy, pokud záměr vyžaduje ze zákona územní rozhodnutí. Pokud záměr územní rozhodnutí nevyžaduje, pak už nemusím řešit otázku, zda místo územního rozhodnutí mohu vydat území souhlas (§ 96 odst. 1 SZ) jinými slovy zda může POSTAČIT územní souhlas (§ 96 odst. 2 SZ). Nevím jestli Vás tahle odpověď uspokojí, ale já opravdu nemám s tímto výkladem potíže. JirkaK 16.5.2007 17:15:30
Pane Jirko, podle mě když se v zákoně píše "územní souhlas postačí u staveb ... podle § 103 odst.1 a 2" těžko se chápe, že se jedná jen o některé stavby uvedené v tomto §103. 16.5.2007 15:41:59
k příspěvku z 14:47:36: Územním souhlasem nahrazujeme územní rozhodnutí (§ 96 odst. 1 SZ). Tedy pokud některé stavby (nebo změny staveb) nevyžadují územní rozhodnutí (§ 79 odst. 3, § 81 odst. 3 SZ), pak nevyžadují ani územní souhlas. Navíc je to v těch § výslovně uvedeno. Osobně v tom tedy problém nevidím JirkaK 16.5.2007 15:32:08
Dle § 81 odst. 4 SZ může stav. úřad SLOUČIT ROZHODNUTÍ S ŘÍZENÍM. To je zajímavá konstrukce. JirkaK 16.5.2007 15:13:50
Za hloupost považuju § 6 odst. 1 písm e) stav.zákona, dle kterého je úřad územního plánování DO v územku, POKUD NEVYDÁVÁ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Snad jsem tu už někde psal, že to je na stejné úrovni, jako kdyby silniční zákon obsahoval §, dle kterého je silniční správní úřad DO, pokud nevydává územní rozhodnutí. Je to na stejné úrovni. Řešení problému je jednoduché: vypustit část věty "pokud nevydává územní rozhodnutí". Pak nebudeme muset existenci uvedeného nesmyslu složitě odůvodňovat a pracně hledat jeho logické vysvětlení. JirkaK 16.5.2007 15:01:51
Nezdá se mi, že podle § 96(2)a) se územní souhlas vydává u všech staveb uvedených v § 103 odst. 1 a 2. Podle mě je zbytečné ÚS vydávat u staveb podle § 103(1)b)2, 7, § 103(1)e), h) a 103(2). 16.5.2007 14:47:36
K územnímu souhlasu. Domnívám se, že je chyba v ust. § 96 odst. 3 písm. c). Za slovem "dopravní" by mělo být "a technické". Jura 16.5.2007 10:43:29

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021