Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Ke společnému souhlasu je nutný podpis "sousedů" na situační výkres. Vyžadujete striktně i souhlas obce na situačním plánu i když má žadatel souhlasné písemné stanovisko? Vyžadujete i souhlas banky na situační plán, která má zástavní právo na sousedově nemovitosti? Po nás to krajský úřad (JM) požaduje.

PříspěvekAutorVloženo
Dovolím si doplnit Karla - diskuze ukončena!!! 7.3.2018 13:24:19
Přátelé děkuji za plodnou za zajímavou a plodnou diskusi. Začal jsem ji zejména z toho důvodu, že stavebníci, projektanti nám začínají spílat koho všechno musí objíždět pro podpis na situační plán. Je tu mnoho peněžních ústavů a zástavců práv na nemovitosti a každý si to vysvětluje po svém. Zejména nechce dát podpis na situační plán. Teď k tomu ta závazná stanoviska (ovzduší, odpady, ZPF, hygiena). To snad už nepůjde vydat společný souhlas, protože vždycky nějaký územní souhlas obsahuje podmínky a tudíž musíme překlápět. Krajský úřad nás v ničem nepodrží a vše ruší. To jen na okraj, děkuji za pozornost. Karel 7.3.2018 13:03:33
Já myslím, že je to celkem jednoduché. Námitku zamítnu, protože není relevantní se stavebním právem. Ale splnil jsem povinnost podle stavebního zákona, že jsem bance dal možnost. A hotovo. 7.3.2018 10:03:53
Já bych s takovou námitkou naložil asi tak, že bychom měli přestat povolovat veškeré stavby, protože hrozí snížení ba co hůř i zvýšení tržní ceny nemovitosti a kdo to proboha má platit? Jak jako stavební úřad vysvětlíme, že tím, že jsme vydali povolení (stavba ještě nestojí) jsme někomu pravděpodobně snížili či zvýšili cenu majetku? Jak je uvedeno v příspěvku LMR: "..., neměla by být povolena stavba jednomu na úkor toho, že se tím sníží hodnota stavby druhého..." Také uvažuji o tom, že vedle vysoké školy stavební, bych si měl dodělat doktorát z práva a min. certifikát jako znalec na odhadování majetku, ale stejně mám pocit, že to nebude stačit. Přeji všem, kteří mají tak málo práce, že chtějí posuzovat ceny nemovitostí hezký den ;) 7.3.2018 10:00:04
Tak jinak: zahrnu banku, která má zástavní právo k nemovitosti sousedící s pozemkem stavebníka, do okruhu účastníků řízení. Navržená stavba je v souladu s požadavky na stavby, územním plánem, emise v limitech, atd. Banka vznese námitku, že stavbou dojde ke snížení tržní ceny zastavené nemovitosti, a dejme tomu že opravdu ano, dojde. Jak naložíte s takovou námitkou? P 7.3.2018 9:43:52
DK, zaměňujete ekonomické a právní pojmy. on 7.3.2018 9:02:29
Stále a dokola se tu někteří dopouštějí chybné úvahy, když zaměňují pojmy "dotčení hodnoty" a "dotčení práva". Ano, jak už tu bylo řečeno, hodnota resp. tržní nemovitosti někdy může být dotčena stavbou souseda. Ale nejde tu o DOTČENÍ PRÁVA!!!! Na cenu nemovitosti neexistuje žádné právo! Tak už prosím někdo uveďte aspoň jeden konkrétní příklad, nejlépe z praxe, kdy bylo dotčeno PRÁVO zástavce k sousednímu pozemku. Mimochodem ten rozsudek NSS dle LMR řeší případ, kdy jedna z možných přístupových cest k navržené stavbě vedla přes pozemky, jejichž vlastníka SÚ nezahrnul do okruhu účastníků řízení. Takže je to opět pouze o dotčení vlastnického práva, čili o něčem jiném. DK 7.3.2018 8:16:00
Anonyme 7.3.2018 7:13:50, není důležité mít jistotu, že se hodnota sníží. Je důležité se umět rozhodnout, jestli banku vzít jako účastníka nebo ne, jestli být dotčena - jakkoliv - být může nebo ne. To přece není o jistotě, ale o možnosti. Tak to alespoň uvádí SZ. a 7.3.2018 7:48:27
LMR, Vy tady ale mudrujete o věci, o které náleží mudrovat pouze soudu. Aplikace NOZ je ryze soukromoprávní záležitost. Stavební úřad je povinen postupovat a hodnotit věc z pohledu stavebního práva veřejného, které stanoví, že nositel jiného věcného práva je účastníkem, pokud může být dotčen. Takže je na stavebním úřadu, aby se rozhodl, zda v té které konkrétní věci může být nositel jiného věcného práva dotčen, a pokud dospěje k názoru že nikoliv (což ovšem musí být schopen obhájit před nadřízeným orgánem či soudem), tak ho jako účastníka nevzít. Toť vše. Z 7.3.2018 7:45:40
LMR - kde máte jistotu, že se musí hodnota snížit? Podle vaší logiky by v případě, že by se hodnota sousedního pozemku/stavby v důsledku povolení stavby nesnížila, ale zvýšila, snad ještě musel soused platit za toto zvýšení. Jinak souhlasím s názorem 5.3.2018 15:17:55 7.3.2018 7:13:50
Fuu, tak snad naposled. Snížení hodnoty věci v důsledku povolení stavby je zásahem do vlastnického práva, protože dle článku 11 Listiny "Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu" a "Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy." Tudíž, neměla by být povolena stavba jednomu na úkor toho, že se tím sníží hodnota stavby druhého, neboť dle Listiny mají obě vlastnická práva rovnocenná postavení i ochranu a zároveň ani jedno vlastnictví nelze dle listiny zneužít proti druhému. Troška teorie :-). LMR 6.3.2018 16:29:58
14:59:18 - pardon, ale bavíme se tady o přímém dotčení jiného věcného práva, přičemž jsem poskytla příklad, jak definoval přímé dotčení soud. Věcné právo je právo k téže věci, která patří vlastníkovi (sousedovi). Držitel jiného věcného práva omezuje vlastníka v jeho právu vlastnickém, má tedy obdobné postavení jako vlastník. Pak se ještě přímému dotčení věnuje NSS 7 As 17/2013. LMR 6.3.2018 15:22:32
Mám pocit, že se ničeho nedopátráme. Sám jsem hledal, kde se dalo a nic jsem nenašel k zástavnímu právu na sousedním pozemku a účastenstvím v řízení. K NSS se to asi ani dostat nemůže, protože když stavební úřad určí špatně účastníky a je na to odvolačka, tak je opraví podle kraje a nediskutuje se o tom. Teď jen otázka, jestli někomu kraj jako účastníka banku vytýkal nebo naopak že chyběla? Dost pochybuji, že by se stavebník odvolával a soudil, že po něm chce stavební úřad moc účastníků, to raději sklapne a doběhá to. No a banka? Hledal jsem po různých peněžních institucích, jestli třeba nemají něco na stránkách a nic. Jestli se z ničeho nedělá něco... Krajský úřad řekne, že toto právo může být dotčeno v obecné rovině, to ale neznamená, že je dotčeno a posouzení účastníka je zpět na stavebním úřadě. Evidentně s tím nikdo praktickou zkušenost nemá a předpokládám tedy, že jediné správné bude, když si to každý vyhodnotí podle svého uvážení. XML 6.3.2018 15:18:04
LMR, o souseda a jeho vlastnické právo nám tu nejde. 6.3.2018 14:59:18
Diplomka z roku 2016 „Sousedé ve stavebním řízení „ autor Přemysl Šanovec, - Nejdetailnější výčet možných imisí pak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 5 As 67/2008 ze dne 19. 6. 2009: „Přímým dotčením lze nepochybně rozumět především dotčení stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod., tj.různé imise (§ 127 odst. 1 občanského zákoníku). Imisemi se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nadmíru přiměřenou poměrům.“ LMR 6.3.2018 13:49:00
Myslím že se pořád točíme kolem toho stejného - nikdo nedokáže uvést alespoň jeden příklad toho, jakým konkrétním způsobem bude nebo by mohlo být přímo dotčeno zástavní právo banky k sousední nemovitosti (kromě již zmíněné tržní ceny, což považuji za nesmysl). Pořád jen "může být dotčeno, může být dotčeno...", ale jak??? To jsem se zatím nedozvěděl. Odpoví mi CB? Že to požaduje kraj, není odpověď. P 6.3.2018 13:33:26
12:08:50 - hledala jsem hned takový rozsudek, ale nenašla jsem nic použitelného LMR 6.3.2018 13:30:30
Takže diskuze je nyní pouze o tom, že jedni zástavní právo vyhodnocují tak, že je automaticky dotčeno stavbou na sousedním pozemku a protože je "věcné břemeno" uvedeno v § 105 odst. 2 písm. f), tak se pro ně banka stává účastníkem. Druhá strana je toho názoru, že zástavní právo má občanskoprávní povahu podle zákona 89/2012 a jak tu někdo psal, podle urč. ustanovení občanského zákoníku je na zástavním dlužníkovi, aby toto zástavní právo hájil před věřitelem, nikoliv na stavebním úřadě, a proto může být tento typ práva z tohoto pohledu jen těžko dotčen výstavbou na sousedním pozemku. Sám se v rozsudcích NSS moc neorientuji jako prvoinstanční úředník, ale třeba by sem někdo mohl poslat odkaz na relevantní rozsudek soudu - jinak toto nikam nevede 6.3.2018 12:08:50
Z: Vy chcete mít těch účastníků co nejméně, že? Jeden úředník mi na moji otázku, jak mohl neobeslat člověka hned vedle nové komunikace, řekl , no ale kdyby se o tom nedozvěděl, tak to mohlo projít! LMR 6.3.2018 11:39:47
Přesně to píšete, může být dotčeno. A stavební zákon říká přesně to samé, může být dotčeno, ne že musí. Nebo že byste za své letité praxe nepostupoval podle zákona? Pane kolego, neumíte připustit, že nemáte pravdu? A znovu se ptám, ptal jste se na Vašem kraji, co na Vaše názory říká? a 6.3.2018 11:26:36
Kraj říká že může být dotčeno - to však automaticky neznamená že je dotčeno, jak se CB mylně domnívá. Z letité praxe jsem zažil spoustu odvolaček a spisů, které se dostaly ke kraji a min. u jednoho bylo zástavní právo na sousedním pozemku a banku jsme jako účastníka neměli a rozporováno to nebylo. Uvědomte si, že každý se bude oficiálním vyjádřením chránit a kraj vždy raději napíše "může". Také by mě zajímalo, zda jste se někdo setkal s tím, že zástavní právo na sousedním pozemku bylo doopravdy dotčeno a jak jste toto dotčení jako stavební úřad vyhodnotili, resp. okruh účastníků řízení musíme odůvodnit v odůvodnění rozhodnutí. Napsat do odůvodnění, že bereme raději vše, protože jako úředník stavebního úřadu neumíme vyhodnotit, zda je účastníkem či nikoliv, asi není pravé ořechové. Z 6.3.2018 11:18:59
Pane "Z", když tak všechno víte, co na Váš názor na práva zástavního věřitele říká Váš kraj? a 6.3.2018 11:04:10
Z - svoje výhrady směřujte ke krajskému úřadu a k MMR. Já ty zákony nevymýšlím. Když nechcete slyšet na argumenty a zákonnost, tak si to spánembohem dělejte po svém. CB 6.3.2018 11:01:26
XML to napsal špatně. Asi bylo myšleno ne povolena, ale pokud záměr splňuje veškeré náležitosti k povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a lze předpokládat povolení záměru. Vaše komentáře CB jsou naopak nesmyslné a je mi neskutečně líto, že jste úředníkem a s svým jednáním shazujete ostatní kolegy - není divu, proč jsou lidi tak naštvaní na úředníky, když naši úřednickou práci vykonávají lidé jako vy CB. Nejste silný ve svých argumentech a raději zavalíte žadatele nesmyslnými požadavky, které neumíte a zřejmě ani nedokážete obhájit Z 6.3.2018 10:38:57
Tak co, tazateli "Karel", jak s tím naložíte? Zřejmě budete muset respektovat Váš kraj a požadovat i souhlas banky, pokud ho nepřebijete vlastním odůvodněním.6.3.2018 10:25:21
Kolego XML, to jste ale napsal s odpuštěním pěkný nesmysl: "pokud je stavba povolena v souladu se všemi předpisy, tak zástavní právo zřejmě dotčeno není". To ani nestojí za komentář, to je o základech správního práva. Nezlobte se, s touto debatou končím. Kolegovi CB pode mnou děkuji za pomoc při výkladu a připojuji se k názoru, abyste si to zkonzultovali s právníky nebo na kraji. Tady už je diskuse zbytečná. Zdravím všechny. CB 6.3.2018 10:20:04
Kolego P, nic jsme si nevysvětlili. To jen opakujete tvrdošíjně Váš názor, s jehož obsahem se dá hodně polemizovat. Nikdo přece netvrdí, že má banka nárok na nezměnitelnost ceny. Tady se pouze říká (v souladu s názory krajských úřadů), že banka má nárok být účastníkem, protože její právo může být dotčeno. Zrovna tak přece je účastníkem soused - vlastník, který také může vznášet námitky a odůvodnit je změnou ceny jeho nemovitosti. Také ho neodmítnete proto, že nemá nárok na nezměnitelnost ceny. Ale vezmete ho jako účastníka a v rozhodnutí odůvodníte, proč jeho námitku zamítáte jako nedůvodnou. Celé je to o právu vyplývajícím z postavení nositele věcného práva, které nemůžete předem odmítnout. Pokud máte problém s aplikací práva (opravdu bez urážky), podebatujte o tom s Vašimi právníky. KV 6.3.2018 10:03:12
Také bych poprosil o konkrétní případ, kdy stavbou na sousedním pozemku JE dotčeno zástavní právo. Alibisticky tu píšete, že MŮŽE být, ale jak konkrétně? Shoduji se s názory kolegů, že pokud je stavba povolena v souladu se všemi předpisy, tak zástavní právo zřejmě dotčeno není. Vyveďte mě z omylu KONKRÉTNÍM případem - ne argumentem snížení/zvýšení ceny XML 6.3.2018 9:55:27
Já jsem jen chtěl vědět, jaké konkrétní právo zástavního věřitele (banky) může být sousedovou stavbou přímo dotčeno, protože jsem si žádné takové dotčené právo nedovedl představit. CB uvedl, že může být dotčena (snížena) budoucí tržní cena zastavené nemovitosti, což zřejmě může, ale to jsme si myslím už vysvětlili, že žádný nárok nebo právo na nezměnitelnost ceny neexistuje, tudíž změnu tržní ceny nelze považovat za dotčení práva banky. Tak jaké jiné právo banky může být přímo dotčeno? Pořád mě nic nenapadá. P 6.3.2018 9:26:04
Přátelé, netřeba se napadat. Kdo si myslí, že zástavní věřitel nemůže být dotčen, neberte ho jako účastníka a hotovo. Kdo si myslí opak, berte ho. Riziko svého postupu si nese každý sám. Podle mého skromného názoru mně nic neudělá, když tam toho zástavního věřitele mít budu, už jen pro právní jistotu stavebníka, kdyby se do mého rozhodnutí/souhlasu někdo navezl. Já jsem si tuto problematiku konzultoval na kraji (Jm) už loni a bylo mně řečeno, že takový zástavní věřitel dotčen být může, ale že záleží na okolnostech konkrétního případu. Vždy však že by měl být účastníkem, pokud by plnění ze zástavního práva mohlo být ohroženo nebo znemožněno. Což si myslím koresponduje s argumentací např. kolegy CB. KV 6.3.2018 8:03:22
Kolegové, konzultovala jsem to na kraji a bylo mně řečeno, že zástavní věřitel v případě stavby na sousedním pozemku jednoznačně může být dotčen. Takže tak. CB 6.3.2018 7:52:30
Pro "a", s vlastnickým právem je spojena řada dalších oprávnění, např. užívání pozemku bez imisí a obtěžování nad míru přiměřenou poměrům atd. Obávám se, že u zástavního práva tomu tak není.6.3.2018 7:03:06
CB, a v čem tu MOŽNOST přímého dotčení zástavního práva banky k sousednímu pozemku spatřujete?6.3.2018 6:58:38
Jistě že přímé dotčení. Ale podstatné je, jestli je tam MOŽNOST. A ta tam je. CB 5.3.2018 16:48:09
Nejde jen o dotčení zástavního práva, ale o PŘÍMÉ dotčení (novela SZ tam slovo "přímé" zavedla). Vidím trošku rozdíl mezi vlastnickým a zástavním právem. Takže tak.5.3.2018 16:37:43
Přesně tak, dík "a", líp bych to nedoargumentoval. Lidi, přece nejde konkrétně o cenu, ale o možnost být dotčena na svých PRÁVECH! A to zástavní věřitel podle zákona být může. Takže záleží opravdu na každém konkrétním případě, jak ho vyhodnotíme. Ale říct paušálně, že zástavní věřitel nemůže být dotčen na svých právech, to opravdu je těžce mimo. Každopádně, je to na každém z nás, co si dovolíme risknout. LMR, nejste srab. Já mám ve svém okolí jednoho kolegu, kterého pro "opomenutí účastníka" soudí, a druhého, kterého pro obdobné opomenutí právě vyšetřuje policie. CB 5.3.2018 16:21:43
já - zkusím Váš způsob argumentace pro vlastníka sousední stavby: "PŘÍMÉ dotčení jeho vlastnického práva nemůže nastat (vlastnictví zůstane vlastnictvím). Maximálně může být dotčeno nepřímo, tzn. může být dotčen "pouze" jeho ZÁJEM na ceně vlastněné stavby." To je ale paradox, co??? a 5.3.2018 16:14:39
Tak si taky cvrnknu. Podle mě banku nebrat. PŘÍMÉ dotčení jejího zástavního práva nemůže nastat (zástava zůstane zástavou). Maximálně může být dotčeno nepřímo, tzn. může být dotčen "pouze" její ZÁJEM na ceně zástavy.5.3.2018 15:31:11
LMR, dotčení "ceny" sousední nemovitosti zajisté může nastat, pokud se v sousedství povolí nějaká nová stavba. Nejde ale o dotčení "práva", neboť žádné "právo" na cenu nemovitostí neexistuje. Je třeba rozlišovat pojmy, "cena" není "právo". P 5.3.2018 15:27:49
Já bych požadoval souhlas zástavníka sousedního pozemku, pokud bych na pozemku měl povolovat hlavní stavbu, která nebude funkčně v souladu s hlavním využití plochy dle ÚP. 5.3.2018 15:17:55
CB, s tou cenou jsou to všechno totální spekulace a v této rovině přeci nemůže stavební úřad vykonávat svoje povinnosti. Stavební úřad chrání zejména veřejný zájem a dost pochybuji, že spekulace o ceně, zda nemovitost ztratí hodnotu je veřejným zájmem chráněným stavebním zákonem. Ta nemovitost může spekulativně i zvýšit svoji hodnotu, tím že soused vedle postaví barák a získá např. soukromí, ale toto přece stavební úřady neposuzují. Chápu, že se mermomocí snažíte vnutit všem svůj názor, ale opírat postavení účastníka řízení o dotčení věcného břemene spekulací o ceně je dost mimo 5.3.2018 15:02:05
P: CB ale píše "může být dotčeno" , stačí objektivní možnost dotčení. Váš způsob argumentace směřuje k závěru, že když je stavba v souladu s veřejným právem, dotčení nemůže nastat? LMR 5.3.2018 15:00:59
CB - pedagogicky báječné, ano, tak má vypadat polopatické vysvětlení :-D JR - vychází mi, že když nebudete otravovat stavebníka, ponesete za něj kůži na trh vy. Tahat se s právníky bankovního ústavu o účastenství a náhrady bych teda nechtěla, to si ráda nechám ujít. Ano, jsem srab. LMR 5.3.2018 14:49:45
CB, to jako myslíte vážně? Stavbou na sousedově pozemku že bude dotčeno "právo" banky na prodejní cenu zastavené nemovitosti? Má snad banka nějakým zákonem zakotveno "právo" na to, že cena zastavené nemovitosti se nezmění? Myslím, že banka žádné takové "právo na nezměnitelnost tržní ceny nemovitosti" nemá. Notabene, když na sousedním pozemku bude povolena stavba, která je v souladu s územním plánem, stavebním zákonem, dalšími předpisy atd... P 5.3.2018 14:40:04
Takže z toho vyplývá, že všichni mají pravdu. Je nutno posoudit, jak je uvedeno v zákoně, zda jiné věcné právo k sousednímu pozemku může být stavbou dotčeno. Okruh účastníků řízení určuje stavební úřad, ne že by byl taxativně nastaven. Podle mého názoru, pokud bude RD navržen v lokalitě rodinných domů s dodržením odstupových vzdáleností apod. podle prováděcích vyhl., tak banka nemusí se svým zástavním právem být vůbec dotčena a stavebníka nevotravuju. V případě, že na pozemku budou třeba ty garáže (což by mě v lokalitě s RD, kde má mít každej stavebník parkovací stání na vlastním pozemku fakt překvapilo, ale možný je všechno), tak stavební úřad může posoudit stav tak, že by mohlo být dotčeno i zástavní právo k sousednímu pozemku. JR 5.3.2018 14:35:57
Přesně to napsal(a) ala 5.3.2018 10:43:05. Tak konkrétně může být věcné právo banky dotčeno. Zkusím to ještě polopaticky: Banka má v zástavě barák. Tím byrákem ručí majitel za půjčku 2 mega. Barák má hodnotu 2 mega. Na sousedním pozemku chce soused vybudovat garáže. Sice vyhoví všem limitům, ale prodejní cena baráku se sníží na 1,5 mega, protože do garáží jezdí auta a smrdí. Takže banka má rázem v zástavě barák ne za 2 mega, ale za 1,5. Kdyby majitel bance půjčku nesplatil, banka má zástavu, ale nedostatečnou. Takže může! být dotčena! UŽ TOMU ROZUMÍTE??? CB 5.3.2018 14:14:16
Jak jsem psal. Nepovažujeme banku za účastníka řízení, pokud má na sousedním pozemku zástavní právo. V občanském zákoníku se tolik nevyznám, ale v § 1353 je uvedeno: "Zástavní dlužník se zdrží všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele". Vlastníka sousedního pozemku jako účastníka samozřejmě vezmeme a je pak již na vlastníkovi pozemku, tedy na zástavním dlužníkovi, aby si vše ohlídal. Včetně smlouvy, kterou uzavřel s bankou a kterou vzniklo zástavní právo. Nemůžeme přeci jako stavební úřad předjímat, že vlastník sousedního pozemku automaticky poruší smlouvy, a proto ani není banka účastníkem řízení. XML 5.3.2018 13:54:56
Soused stavebníka si u banky půjčil peníze, banka má kvůli tomu na jeho pozemku zástavní právo, je to jen mezi nimi (soused x banka). Pořád tady píšete, hlavně CB že "samozřejmě" může být dočeno zástavní právo banky k sousedově pozemku, ale tak mi prosím osvětlete JAK konkrétně může být to zástavní právo dotčeno. Prosím ale opravdu konkrétně, mě totiž nic nenapadá, tím pádem nerozumím tomu, proč bych měl od stavebníka požadovat i souhlas "sousedovy" banky. P 5.3.2018 13:24:37
Omlouvám se, mozek měl ještě víkend, když jsem to četla. Samozřejmě, že na sousedním, chjo. Já bych teda raději preventivně brala jako účastníky, když si nejsem jistá. Přece je větší riziko, že mi soud zruší rozhodnutí, že jsem někoho opomněla, než že mi zruší rozhodnutí z důvodu, že někdo byl účastníkem řízení a účastníkem být neměl. Notabene, když teď zrovna mám na stole že je účastníkem člověk, který fakt bydlí o tři bloky dál (snížené soukromí - z nové stavby mají výhled do jeho oken a zahrady). LMR 5.3.2018 11:29:15
XML, mýlíte se. Jak už tady kolegové uvedli a zdůvodnili, samozřejmě může být dotčeno. Stavební úřad nemá právo učinit si úsudek, jestli dotčeno je nebo není, ale má povinnost mít souhlas od těch, jejichž věcné právo MŮŽE být dotčeno. A že může (jak třeba píše "ala"), o tom se nedá pochybovat. CB 5.3.2018 11:03:47
A co je prosím soukromoprávního na podmínce popsané v § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona??? ala 5.3.2018 11:00:05
ala: pozor na míchání veřejného práva a soukromého práva 5.3.2018 10:52:39
Ano, vyžadujeme souhlasy "sousedů" na situačním výkrese včetně obce. Někdy obce dají i své vyjádření, ale jen v těch případech, kdy vlastní např. dešťovou kanalizaci apod. Zástavní právo sousedního pozemku nemůže být výstavbou RD dotčeno, když se neuvažuje stavět na sousedním pozemku, a proto banka není účastníkem řízení. XML 5.3.2018 10:50:28
Kolegové to tady už popsali. Určitě je banka dotčena. Banka má ke stavbě na sousedním pozemku věcné právo srovnatelné s vlastnickým. Jestliže na sousedním pozemku má vyrůst stavba, může se to samozřejmě dotýkat i banky. Vždyť hodnota zastavené nemovitosti může např. klesnout. ala 5.3.2018 10:43:05
Prosím přečtěte si zadání. Dotaz je na sousedy. Tedy jestli banka se zástavním právem na sousedním pozemku musí dávat souhlas se stavbou na jiném sousedním pozemku. Co se týče dotazu na obec, myslím že zákon jasně mluví o souhlasu vyznačeném na situaci, nikoliv o souhlasném stanovisku, vyjádření nebo smlouvě. 5.3.2018 10:25:08
P: Já to pochopila tak, že když má soused pozemek a na tom pozemku mu vázne zástavní právo banky, nemůže si bez vědomí té banky na pozemek postavit dům. A tam chápu, proč je banka účastníkem, to se nemyslím, že by byla zbytečná buzerace. Přece ten pozemek zatížený stavbou má rázem menší hodnotu. LMR 5.3.2018 10:11:35
Jakým konkrétním způsobem může být dotčeno zástavní právo k pozemku A, když si soused na svém sousedním pozemku B staví např. rodinný dům - podle mě žádným, stavba na pozemku B se nijak nedotkne zástavního práva k pozemku A, vůbec ho neovlivní. Vyžadovat souhlas banky považuji za buzeraci stavebníků. Nepletete si to náhodou se zástavním právem k pozemku stavebníka, nikoliv k pozemku souseda? P 5.3.2018 9:34:19
Nemusí, stačí když může být dotčeno (viz SZ). A může-li být dotčena stavba na sousedním pozemku, mohou být samozřejmě dotčeni všichni, kteří mají k této stavbě vlastnické nebo jiné věcné právo. Bohužel tedy i banka. CB 5.3.2018 8:54:57
To ano, věcné právo to je, ale je toto zástavní právo přímo dotčeno stavbou na sousedově pozemku? Nestačí, že to věcné právo existuje, musí být "přímo dotčeno", aby byl souhlas banky nutný (viz znění § 96/3/d a 105/2/f). Z 5.3.2018 7:47:32
Je, zástavní právo je věcným právem. CB 2.3.2018 14:02:29
Souhlas banky, která má zástavní právo k sousedově nemovitosti? To by mě nenapadlo.... Je snad to zástavní právo banky nějak dotčeno? Z 2.3.2018 13:46:54
Ano, požadujeme. Kraj to po nás striktně vyžaduje. Asi to bude chvíli trvat, ale časem si na to obce i banky zvyknou. Ale je to šílený formalismus. CB 2.3.2018 12:22:31

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021