Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

13. 10. 2021

23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly nový stavební zákon, standardizace a digitalizace.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


13. 10. 2021

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:
Referent společné státní správy a samosprávy – Příprava územního rozvojového plánu ČR – Specializace: dopravní infrastruktura
Termín podání přihlášek: do 31. 10. 2021

Více informací


7. 10. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Metodické sdělení ke způsobu uplatnění § 55 odst. 3 stavebního zákona

Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách – Metodické sdělení k aplikaci § 326 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které se týká pozbytí platnosti stavebních uzávěr vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb.

Více informací


1. 10. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Atlas pro Územní agendu 2030
Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí

Více informací


10. 9. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2021 a 2/2021.

Více informací


7. 9. 2021

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2021
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH).

Více informací


6. 9. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. září 2021) pro stavební úřady,
Metodický pokyn Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií,
Metodické doporučení Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

Více informací


3. 9. 2021

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 2. 8. 2021 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


1. 9. 2021

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 1. 9. 2021.

Více informací


18. 8. 2021

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2020.

Více informací


6. 8. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Metodické sdělení k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu,
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu,
Metodické sdělení k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu,
Vyvěšování a oznamování územního plánu,
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu,
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem,
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu.

Více informací


5. 8. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Občanské vybavení – Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 15.–16. 4. 2021, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


3. 8. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
V rámci implementace byla připravena brožura Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze strategických materiálů / Politika architektury a stavební kultury České republiky, opatření 1.1.6.

Více informací


26. 7. 2021

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2021.

Více informací


19. 7. 2021

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618.

Více informací


23. 6. 2021

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 23. 6. 2021.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 685 pojmů.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021