Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

27. 11. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.

Více informací


21. 11. 2017

STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování
Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

Více informací


21. 11. 2017

TEORIE A VÝZKUM
Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002.

Více informací


9. 11. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
V plné verzi jsou zpřístupněny články z čísel 5/2016, 6/2016, 1/2017 a 2/2017.

Více informací


6. 11. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 11. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


31. 10. 2017

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2016.

Více informací


18. 10. 2017

DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 na dotační titul „Územní plán“.
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017 (do 12.00 hodin).
Odbor územního plánování MMR pořádá k této výzvě dne 23. 10. 2017 konzultační seminář.

Více informací


16. 10. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


4. 10. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
ÚÚR představuje další publikaci – Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.
Nová publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel. Snaží se poskytnout nejzákladnější orientaci potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.

Více informací


15. 9. 2017

ESPON
Byly zveřejněny nové informační materiály k programu ESPON:
Územní důkazy pro Evropu a Nástroje programu ESPON.

Více informací


21. 8. 2017

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2017
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2017 (bez DPH).
OPĚT V ROCE 2017 – Karty samostatných příkladů z publikace.

Více informací


1. 8. 2017

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017