Česky English Deutsch Francais

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ

podprogram Podpora územně plánovacích dokumentace obcí

dotační titul Územní plán - rok 2017

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 82 ze dne 7. října 2016 vyhlásila ke dni 17. října 2016 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Výzva na dotační titul „Územní plán“ je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV).

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč na jeden územní plán. Za uznatelné náklady se považuje pouze zpracování návrhu územního plánu projektantem pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a úprava návrhu územního plánu projektantem po společném jednání pro potřeby veřejného projednání. Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).

Upozornění pro žadatele:

Při předložení žádosti je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem/projektantem územního plánu a schválené zadání územního plánu. Ukončením akce/projektu se rozumí datum předání upraveného návrhu územního plánu projektantem/obcí pořizovateli pro potřeby veřejného projednání. O tomto předání se sepíše předávací protokol. Ukončení akce však nesmí nastat před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad duben 2017). Zároveň termín realizace akce nesmí být delší než 31. 12. 2019.

Proplaceny mohou být pouze etapy návrh územního plánu pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a úprava návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání určený pro veřejné projednání. Způsobilými výdaji je i DPH, pokud je projektant územního plánu plátcem DPH. Další etapy nejsou předmětem dotace, včetně etap doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu, úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nebo úprava návrhu územního plánu pro vydání.

Zpětné proplácení již proplacených faktur (v roce 2016 a dříve) není možné, jedná se o nezpůsobilé výdaje. Uznatelné faktury musí být vystaveny v roce 2017 a později s datem splatnosti nejdříve po datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad duben 2017).

Dotační titul se nevztahuje na územní plány pořizované tzv. „překlopením“ podle přechodných ustanovení stavebního zákona.

Při hodnocení žádostí probíhá bodování dle stanovených kritérií (viz. Hodnotící kritéria). V případě, že více žádostí bude mít stejný počet bodů, rozhodne při výběru datum a hodina doručení žádosti na podatelnu MMR. Body můžou obce získat za počet obyvatel obce, dále za to, zda se obec nachází v hospodářsky problémovém regionu dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a nebo zda se jedná o obec s významným povodňovým rizikem dle údajů zveřejněných v Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Podporováno:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

Dokumenty k výzvě Národního programu:

Elektronický formulář Žádosti naleznete na Dotačním informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj.

Odbor územního plánování MMR připravuje k výzvě konzultační semináře. Více informací a prezentaci ze semináře naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Podatelna MMR, Staroměstské náměstí č. 6 bude pro příjem žádostí dne 30. 12. 2016 otevřena do 12.00 hod.!

Více informací naleznete na odkazu MMR-Rok 2017-dotační titul "Územní plán".

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 11. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017