Česky English Deutsch Francais

Česky ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ústav územního rozvoje (dále jen ústav) byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky. Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.

Práci ústavu lze podle charakteru rozdělit na stálé činnosti, tematické úkoly a publikační činnost.

Stálé činnosti

Stálé činnosti představují základ práce ústavu a patří sem např.:

 • Vedení odborné knihovny pro potřebu ústavu i veřejnosti, tj. sledování a doplňování odborné literatury, výpůjční činnost, zpracování překladů a tvorba databáze knihovny. Databáze je zveřejňována na webových stránkách, výběr z databáze je pravidelnou přílohou časopisu Urbanismus a územní rozvoj.
 • Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Časopis vydáván od roku 1998 pro potřeby orgánů státní správy, samosprávy a odborné veřejnosti. Recenzovaný časopis vychází 6x ročně.
 • Činnost Konzultačního střediska ke stavebnímu právu pro úřady územního plánování, tj. poskytování konzultací a metodické pomoci úřadům územního plánování při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. Jedním z výstupů je webová aplikace „1000 otázek ke stavebnímu právu“.
 • Poradenská činnost pro veřejnou správu. Na vyžádání poskytuje ústav konzultace, posudky a odborná vyjádření k jednotlivým problémům, týkajícím se územního rozvoje. Do této činnosti patří i spolupráce s vysokými školami.
 • Mezinárodní spolupráce a participace ústavu na mezinárodních aktivitách. Ústav je národním střediskem ESPON (European Spatial Planning Observation Network), zúčastňuje se mezinárodních odborných akcí a spolupracuje na vybraných mezinárodních projektech. Ústav je pověřen výkonem činnosti „Národního centra bydlení a rozvoje sídel v České republice“ (Agenda HABITAT - National Urban Observatory).
 • Politika územního rozvoje. Zpracování a aktualizace celostátního nástroje územního plánování „Politika územního rozvoje ČR 2008“. Spolupráce při plnění úkolů vyplývajících z dokumentu a koordinace jejich plnění.
 • Portál územního plánování. Oficiální tématický portál ústavu, který vytváří otevřený, průběžně aktualizovaný systém odkazů na relevantní informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností ústavu, tak externích zdrojů.
 • Monitorování, zpracování dat, www informace. Do tohoto bloku úkolů patří „Evidence územně plánovací činnosti v ČR“, „Systém stavebně technické prevence“, „Analýza výkonu státní správy na úseku stavebního řádu a územního plánování“, „Monitoring mikroregionů“ a další.
 • Aktualizace webových příruček. Pravidelná aktualizace internetových prezentací, jejichž účelem je poskytování potřebných informací a osvěty státní správě, samosprávě a odborné veřejnosti. Jedná se např. o „Limity využití území“, „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ a „Principy a pravidla územního plánování“.

Tematické úkoly

Tematické úkoly jsou zpracovávány podle požadavků jednotlivých odborů MMR a:

 • tvoří odborný základ pro metodické pokyny k uplatňování stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v praxi;
 • jsou součástí mezinárodních projektů – např. „Společná strategie územního rozvoje států V4, Bulharska a Rumunska“, „Studie rozvoje česko-saského příhraničí“;
 • jsou podkladem pro přípravu nebo úpravu programů podpory a rozvojových programů – např. „Technická pomoc pro Operační programy přeshraniční spolupráce na roky 2014–2020“;
 • jsou podkladem pro přípravu strategických dokumentů – např. „Politiky architektury a stavební kultury České republiky“.

Výstupy z úkolů, zařazených do části publikační činnost jsou odborné publikace, metodické příručky, informační materiály a katalogy, jejichž účelem je poskytování potřebných informací a osvěty státní správě, samosprávě a odborné i laické veřejnosti. Okruhu uživatelů, určenému zadavatelem, jsou poskytovány zdarma a většinou jsou také k dispozici na www stránkách.

Kontakty

Adresa: Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Telefon: +420 542 423 111
E-mail: sekretariat@uur.cz
Internet: www.uur.czAdobe Acrobat PDF Informační materiál – Ústav územního rozvoje (letak-uur-04-2016.pdf, 1 226 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 31. 3. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017