Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • GHORRA-GOBIN, Cynthia
  Los Angeles: Réinventer les espaces publics.
  Los Angeles: Znovu objevit veřejné plochy.
  Urbanisme 2006,č.346,s.50-53,4 obr.
  V L.A. se kvůli přílišnému automobilismu omezují veřejné plochy na obchodní centra, tematické parky a multikina. V době neřízeného růstu měst je nutno restrukturovat trh práce podle suburbanizace území.
 • GRANER, Hans Peter
  Städtebaulicher Ideenwettbewerb Aspanggründe.
  Soutěž urbanistických nápadů pro Aspanggründe /Rakousko).
  Perspektiven 2005,č.9/10,s.18-27,9 obr.,6 pl.
  Atraktivní zóna uvnitř Vídně prodělá rozvoj. Bude zde metro, bytová výstavba, úřady a podniky, zeleň a pomník obětem transportů do koncentráků, které se zde odehrávaly (za války tady bylo nádraží).
 • KUBIK, Gerhard
  U2-Verlängerung als "Motor" der Stadtentwicklung.
  Prodloužení U2 jako "motor" rozvoje města (Leopoldstadt/Rakousko).
  Perspektiven 2005,č.9/10,s.15-17,6 obr.
  Mnoho projektů podél nové trasy U2 přináší pro Leopoldstadt napojením na metro rozvoj - výstavbu bytů, kanceláří, hotelů, zábavních podniků, služeb, obchodů, restaurací, vytvoří mnoho pracovních míst.
 • LAUSCH, Barbara
  Das Programm "50 Orte".
  Program "50 lokalit".
  Perspektiven 2005,č.9/10,s.51-72,31 obr.,11 pl.,1 tab.,1 mp.
  Ve Vídni byl realizován rozvoj v 50 lokalitách. Jde o úpravu veřejných prostranství, náměstí a ulic. Jejich hodnocení je obsahem článku.

8. Venkovská sídla

 • BAŠE, Miroslav
  Znehodnocená krajina venkova.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.12-17,2 mp.
  Filozofické otázky související s územním plánováním a trendy ve venkovské krajině. Příklady znehodnocené krajiny.
 • BEDRNA, Jaroslav
  Obecné úvahy o vývoji českého venkova.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.35-36
  Hodnocení vlivů politiky na venkovský prostor do roku 1989 a v následujících letech. Odhad dalších změn českého venkova po vstupu ČR do EU.
 • CIHLÁŘ, Miroslav
  Technická infrastruktura venkova.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5.sam.příl.Venkov,s.28-29,3 tab.
  Stručné zhodnocení stavu (rok 2003) v zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, a to v ČR celkem, v krajích a venkovských obcích.
 • HALUZA, Jaroslav
  Změny v územně plánovací dokumentaci malých venkovských sídel a jejich dopady do venkovské krajiny.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.44-47,4 mp.,3 obr.
  Nejčastější typy zástavby ve venkovském prostředí. Zjednodušené definování procesu vzniku změny územního plánu a další změny tím vyvolané. Proces nevhodného provedení změny v území.
 • ILKOVIČ, Ján
  Potenciál obnovitel'ných zdrojov energie na vidieku z pohl'adu architekta.
  Enviromagazín 2005,č.5,s.26-27,7 obr.
  V minulosti byla hlavním obnovitelným zdrojem energie voda, a to hlavně ve výrobě. Dnes je potřeba energie pro výrobu a pro domácnosti. Zdroji jsou hlavně vodní energie a energie biomasy.
 • KOBZÍK, Josef
  Vesnice roku 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,s.22-24,2 tab.,3 fot.
  Program obnovy venkova se daří realizovat, jak ukazují mj. výsledky 11. ročníku soutěže o Vesnici roku. Přehled oceněných obcí a udělené diplomy. Příklady Bořetic, Petřvaldu a Šárovcovy Lhoty.
 • KUTNAR, Zdeněk - KUTNAROVÁ, Marie
  Střechy v horských oblastech.
  Stavitel 2006,č.1,s.18-20,12 obr.,3 nákr.
  Sníh je pro střechy destrukčním činitelem. Mnohé novostavby na horách s šikmými střechami mají problémy se zaledňováním okrajů střech, u starších staveb je to ještě horší. Zásady navrhování horských střech.
 • MAJEROVÁ, Věra
  Venkov očima sociologa.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.2-3
  Sociologie venkova má před sebou období, kdy může využít svou teoretickou základnu a prokázat, jako aplikovaná disciplína, svou užitečnost.
 • MÜLLER, Jan
  Venkov očima geografa.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.4-11,25 kartogramů, 6 tab.
  Úloha geografa v územním plánování. Městské a venkovské obce, městské a venkovské regiony. Vymezení městských a venkovských prostorů pro potřeby EU. Charakteristiky venkova.
 • NEPODAL, Jiří
  Obec Rovná u Strakonic.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.37-38,2 reg. plány
  Informace starosty obce Rovná o jejím současném rozvoji. Investice vyplývající ze schválené územně plánovací dokumentace nebude možné bez dosud odpírané finanční podpory z dotační politiky státu realizovat.
 • SCHUBERT, Antonín
  Problematika územního plánování obce Modrava v podmínkách Národního parku Šumava.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.48-49
  Obec Modrava má stanoveny cíle stát se reprezentativní obcí centra Národního parku Šumava, ale zůstává ve svém snažení osamocena.
 • ŠULÁK, Tomáš
  LEADER pro oživení venkova: vzniká národní síť MAS.
  Veř. správa 2006,č.4,příl.Zpravodaj,s.2-6,1 fot.
  Evropská konference o venkovu v klášteře Teplá u Mariánských Lázní sblížila zástupce venkova natolik, že mimo oficiální program kongresu byly položeny základy vzniku národní sítě místních akčních skupin.
 • TRANTINOVÁ, Marie
  Projekt ILUP - Pomoraví.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.60-62,1 obr.,2 mp.
  Český projekt Pomoraví, realizovaný v rámci mezinárodního projektu Plánování integrovaného využití půdy a managementu povodí, navrhuje úpravy v krajině, které snižují rizika z mnoha oblastí.
 • TŮMA, Miroslav
  Venkov - jeho proměny a územní plánování.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.1
  Informace o semináři konaném 21. a 22. dubna v Telči. Seminář měl tři tématické bloky: Teorie - rámcová a profesní východiska; Současná praxe - venkovské sídlo a krajina; Jak dál.
 • WICHSOVÁ, Marie
  Doprava a venkov.
  In: Venkov, jeho proměny a územní plánování. Sborník ze semináře - Telč, 2005.
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.24-27,1 tab.,1 fot.
  Charakteristiky venkovských oblastí z hlediska dopravy. Pohled na současný stav dopravních sítí, rozvojové trendy a strategické cíle dopravy ve venkovských oblastech.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Czech Republic. Portraits of Regions.
  Česká republika. Portréty krajů.
  Prague,Ministry for Regional Development 2005.136 s.,tab.,fot.,gr.,mp.
  Příroda, lidé a hospodářství ČR. Charakteristika 14 krajů ČR - přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, ekonomika, atraktivity cestovního ruchu.
  14 153
 • Česká republika. Portréty krajů.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2005.136 s.,tab.,fot.,gr.,mp.,lit.
  Příroda, lidé a hospodářství ČR. Charakteristika 14 krajů ČR - přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, ekonomika, atraktivity cestovního ruchu.
  14 152, 14 152a
 • KACETL, Zdeněk
  Nové wellness lázně ve Všeni.
  ASB 2005,č.8,s.26-27,3 obr.,1 sit.
  V Českém ráji se chystá stavba nových lázní. Zařízení typu wellness nabídne rychlé znovuzískání sil díky koupelím, masážím, vířivkám, sportu, turistice. Jeho realizace přijde na 920 milionů korun.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Dobrý nápad nad zlato.
  Moderní obec 2006,č.1,s.27,1 fot.
  Prezentace a propagace cestovního ruchu v ČR se zaměřuje hlavně na památky a nabídku zábavy, lázní či vzdělávání. Náměty, jak pomoci venkovskému cestovnímu ruchu.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022