Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • ESCH, Philipp
  Hybrid Cluster.
  Hybridní klastr.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.12,s.16-19,3 pl.,6 obr.
  Výstavbou průmyslové zóny u města se posunulo centrum města. Na základě toho se stanoví pravidla pro jeho další rozvoj.
 • RUSÍN, Tomáš - WAHLA, Ivan - MUTINA, Petr
  Masarykovo náměstí. Ostrava.
  Architekt 2007,č.12,s.4-11,11 obr.,1 půd.
  Cílem soutěže bylo vytvoření univerzálního městského prostoru pro nejrůznější společenské aktivity. Návrh náměstí rozděluje na části shromažďovací, dopravní, zásobovací a pro komerční aktivity.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

 • BECKER, Michael - RAASCH, Ulrike
  Urbanität und Wasser.
  Urbanita a voda.
  Garten + Landschaft 2007,č.12,s.18-20,5 fot.,lit.
  Sanace odtokového režimu v poddolovaném území povodí řeky Emsch na ploše 865 km2, v kombinaci s utvářením volných ploch městské krajiny. Retence dešťové vody vsakem, decentralizované ČOV aj.
 • DIETERLE, Jan
  Hochwasserschutz als Impuls für Stadtentwicklung.
  Ochrana před povodněmi jako impulz pro rozvoj města.
  Garten + Landschaft 2007,č.12,s.14-17,5 obr.1 fot.
  Vedle klasické ochrany hrázemi, náspy a přehradami je třeba hledat alternativní řešení, např. vytvářením tzv. rizikové krajiny mezi řekou a městem, kde lze povolit určité způsoby využití ploch.
 • HAUBER, Gerhard
  Regenwasserkonzept für einen neuen Linzer Stadtteil.
  Návrh hospodaření s dešťovou vodou pro novou městskou část Lince.
  Garten + Landschaft 2007,č.12,s.21-23,5 fot.,1 pl.
  V městské části Solar City dešťová voda vsakuje do půdy a přebytek je odváděn do místního lužního lesa. Zdařilý příklad kombinace odvodnění a urbanistického řešení volných městských ploch.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Faktor 10. Niedrigenergiehaus im Bestand.
  Faktor 10. Nízkoenergetický dům v domovním fondu.
  DBZ 2007,č.12,s.94-97,3 fot.,2 řezy,1 gr.
  Faktor 10 = snížení spotřeby energie modernizací o 90 %, v tomto případě domu pro více rodin z původních 200,8 na 33,6 kWh/m2. Eliminace teplených mostů kvalitním projektem.
 • Levné bydlení na stáří.
  Byt magazín 2007,č.12,s.38-40,8 obr.
  Pod pojmem nízkoenergetický dům si mnozí lidé představují nákladná zařízení, na která nebudou mít dostatek financí. Úsporný dům ale může být i levný.
 • BECKER, Josef aj.
  Schwerbehinderung und Mobilitätseinschrankung. Von der Notwendigkeit des "Designs für alle".
  Těžké tělesné postižení a omezení hybnosti. O nutnosti designu dopravních prostředků pro všechny.
  Int. Verkehrswesen 2007,č.12,s.580-584,čet. gr.,res.angl.
  Velká část obyvatelstva, která je těžce zdravotně postižená, a tím i omezená v pohybu, představuje pro dopravní podniky a svazy významnou skupinu zákazníků. Výsledky zajímavé ankety a analýzy.
 • JETZT, Christian
  Licht, Wärme und Glas - Untersuchung zeigt Zusammenhänge konkret auf.
  Konkrétní souvislosti mezi světlem, teplem a sklem, zjištěné šetřením.
  DBZ 2007,č.11,s.87-90,1 fot,4 gr.
  Souvislost mezi pronikáním denního světla sklem a tepelnou izolací. Vliv nasměrování místností vzhledem k oslunění. Úspory energie v pasivních domech aj.
 • ŠNAJDAROVÁ, Helena
  Bezbariérové stavby.
  Brno,ERA 2007.142 s.,obr.,fot.,pl.,tab.
  Dispoziční a technická řešení úprav staveb pro zdravotně postižené, jejich přístupnost, řešení veřejných prostranství, schodišť a výtahů, staveb pro bydlení, sport a rekreaci, škol a občanských zařízení.
  14 358
 • VICHNAROVÁ, Lenka – NOVÁKOVÁ, Jolana
  Financování bydlení.
  Brno,ERA 2007.90 s.,tab.
  Možnosti financování bydlení s pomocí využití hypoték, úvěrů ze stav. spoření a spotř. úvěrů, podmínky pro jejich získání, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů financování, včetně dalších rad a tipů.
  14 357

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Standpunkt I. Prof. Helmut C. Schuliz zum Thema "Glas".
  Stanovisko architekta Prof. Helmuta Schulize k tématu "sklo".
  DBZ 2007,č.11,s.34-35,1 fot.
  Historie a současnost užití skla jako stavební hmoty v architektuře. Vrstvení tabulí skla jako nejdůležitější prvek technologie výroby skla pro stavebnictví.
 • Standpunkt III. Peter Hofstetter zum Thema "Glas".
  Stanovisko III. diplomanta Petera Hofstettera k tématu "sklo".
  DBZ 2007,č.11,s.72-73,3 fot.,1 půd.,1 detail.
  Sklo užité jako podlahové desky i jako podpůrné svislé prvky fasády kulturního pavilonu na náměstí Stadtplatz v Linci. Světlo pronikající perforovaným pláštěm budovy vrhá bizarní vzory na vnitřní mobiliář.
 • ACHAMMER, Christoph M. - EUTELBACH, Marc
  Der Prototyp Edeka-Markt in Ingolstadt.
  Prototyp hypermarketu Edeka-Markt v Ingolstadtu.
  DBZ 2007,č.12,s.32-41,čet.fot.,půd.,řezy
  Při projektování byl použit katalog standardizovaných architektonických modulů. Bezbariérový přístup. Fasáda ze skla působící jako obrovská výkladní skříň. Regály výšky jen 1,6 m aj.
 • CAVIEZEL, Nott
  Alpha eins.
  Alfa jedna.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.12,s.32-37,2 pl.,4 fot.
  Zajímavé zasazení multifunkční haly a kanceláří do prostředí, které je možno rozdělit na několik částí.
 • FIRBACH, David
  Revitalizace a konverze bývalého vojenského areálu v obci Hrušovany.
  Obec a finance 2007,č.5,s.58-59,4 obr.
  Bývalý vojenský areál navazuje na výstavbu nových rodinných domů. Jsou to příležitosti k rozvoji drobného podnikání, vybudování kvalitního bydlení, vybudování zařízení pro volný čas.
 • HUBER, Reinhold - RAHNER, Markus
  Glas in der Architektur. Von der Funktionalität eines Baustoffes.
  Sklo v architektuře. O funkčnosti skla jako stavební hmoty.
  DBZ 2007,č.11,s.76-80,8 fot.
  Užití skla ve fotovoltaických článcích, jako prvků tepelné izolace a ochrany před slunečním zářením. Ochrana ptactva zviditelňováním skleněných tabulí. Sklo měnící barvu podle úhlu dopadu světla aj.
 • KLÍMA, Jiří
  Problematika deprimujících zón na území Ústeckého a Jihočeského kraje.
  Veř. správa 2007,č.48,příl.,s.I-XII,čet. tab. a gr.
  Charakteristika vzniku deprimujících zón v ČR a jejich funkční typologie. Podíl deprimujících zón v průmyslu, dopravě, zemědělství, armádě, těžbě surovin, likvidaci odpadů a bydlení aj.
 • LOBSINGER, Mary Lou
  Das Programm programieren.
  Programovat program.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.12,s.38-45,1 pl.,8 fot.
  V původním průmyslovém centru zbořeném v roce 2001 architekti realizují svoje nápady o výrobních procesech, které na sebe vzájemně navazují.
 • ŠNAJDAROVÁ, Helena
  Bezbariérové stavby.
  Brno,ERA 2007.142 s.,obr.,fot.,pl.,tab.
  Dispoziční a technická řešení úprav staveb pro zdravotně postižené, jejich přístupnost, řešení veřejných prostranství, schodišť a výtahů, staveb pro bydlení, sport a rekreaci, škol a občanských zařízení.
  14 358

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Faktor 10. Niedrigenergiehaus im Bestand.
  Faktor 10. Nízkoenergetický dům v domovním fondu.
  DBZ 2007,č.12,s.94-97,3 fot.,2 řezy,1 gr.
  Faktor 10 = snížení spotřeby energie modernizací o 90 %, v tomto případě domu pro více rodin z původních 200,8 na 33,6 kWh/m2. Eliminace teplených mostů kvalitním projektem.
 • Statistika obnovitelných zdrojů energie.
  Obec a finance 2007,č.5,s.52,2 gr.
  Skladba obnovitelných zdrojů energie v ČR využívá široké spektrum možností. Nejvýznamnější podíl mají na výrobě ekologické elektrické energie vodní elektrárny.
 • Úspory energie. Příručka nejen pro pracovníky komunální sféry.
  Obec a finance 2007,č.5,sam.příl.Úspory energie,s.1-15
  Evropské dotace a úspory. Pasivní domy šetří veřejné rozpočty. Domy chráněné zemí. Ekologické daně. Podpora solární energie. Veřejné osvětlení. Energetické průkazy budov. Bioplyn.
 • HILLMER, Andre
  Klimatisierung von Verkaufsräumen Frische Luft am point of sale.
  Klimatizace v nákupních centrech. Čerstvý vzduch přiváděný přímo do míst prodeje.
  DBZ 2007,č.12,s.73-75,5 fot.
  Různé systémy klimatizace v nákupních střediscích. Kvalita a množství přiváděného vzduchu dle DIN. Různé způsoby přívodu a rozdělování vzduchu podle potřebného přetlaku. Neviditelná instalace.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou.
  Veř. správa 2007,č.50,s.24-25,1 mp.,2 fot.
  Hraniční kontroly budou prováděny pouze na vnějších hranicích Schengenu podle pravidel závazných pro všechny členské státy. V případě občanů třetích zemí bude kontrola důkladná.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Avantgarde in den Alpen.
  Avantgarda v Alpách.
  Baumeister 2007,č.12,s.74-85,17 fot., 8 pl.
  Popis výstavby moderních alpských sportovišť v různých částech Innsbrucku. Tyto avantgardní stavby se skládají z pěti částí.
 • MINGELS, Guido
  Ein Nest für das neue China.
  Hnízdo pro novou Čínu.
  Baumeister 2007,č.12,s.64-72,8 fot.
  Popis výstavby nového olympijského stadionu v Pekingu při příležitosti olympijských her.
 • SUSKE, Petr
  Rekreační a sportovní komplex Park Holiday, Praha-Benice.
  Architekt 2007,č.12,s.36-41,10 obr.,3 půd.
  Areál novostavby je velmi rozsáhlý: hotel, kongresové centrum, restaurace, bary a vinný sklep, prostory pro krásu a zdraví, prostory pro trávení volného času různými druhy sportu.
 • VÍTEK, Jan
  Kazatelny: dominanty Vysočiny.
  Veř. správa 2007,č.47,s.30,4 fot.
  Neodmyslitelnou součástí malebné krajiny Vysočiny jsou mohutná skaliska, kterým se pro jejich charakteristický tvar a dominující polohu říká "kazatelny". Patří k oblíbeným zastávkám při turistických trasách.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022