Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Nejlepší z realit.
  Stavitel 2007,č.12,s.41,5 obr.
  Soutěž Nejlepší z realit - oceněné hotelové projekty, nová administrativní centra, obchodní centra, rezidenční projekty a zvláštní cena poroty.
 • BINEK, Jan a kol.
  Venkovský prostor a jeho oživení.
  Brno,GaREP Publishing 2007.137 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Teoreticko-metodologické poznatky z výzkumného projektu o rozvojových souvislostech mezi venkovem a městy, analýza existujících problémů v základních oblastech rozvoje venkova s formulací možných řešení.
  14 370
 • BÖCKL, Harald
  Ortsbild anderswo, Aquitanien - Burgund des Südens.
  Popis místa někde jinde, Akvitánsko - Burgundy Jihu.
  NÖ gestalten 2007,č.118,s.56-57,9 fot.
  Architektonické postřehy malých měst Akvitánska v jižní Francii mezi Bordeaux a Toulouse.
 • FIŠEROVÁ, Simona - STŘEDOVÁ, Adéla
  Regenerace centra města Světlá nad Sázavou.
  Architekt 2008,č.1,s.58-62,čet.obr.
  Cenu Petra Parléře v soutěži na rehabilitaci a obnovu veřejných prostranství získala Světlá. Městu chybí tradiční náměstí a jako spádová oblast má problémy s kolapsy v dopravě a konflikty pěších a aut.
 • GREGOROVÁ, Jana
  Reprezentačný objekt potrebuje nadštandardnú obnovu.
  Projekt 2007,č.5/6,s.50-55,18 obr.,lit.
  Příklady citlivé přestavby reprezentačního bydlení: neobarokní palác v Bratislavě a měšťanský dům v Trnavě. Nadstandardní obnova po stránce památkové, architektonické i realizační.
 • HALUZA, Jaroslav
  Zásady územního rozvoje - modelový příklad zpracování dle nové legislativy.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.32-37,1 sch.
  Modelový příklad řešení zásad územního rozvoje (ZÚR) byl zpracován v listopadu 2006 za použití dat ze zpracovávaných ZÚR Olomouckého kraje. Zabývá se obsahem ZÚR, obsahem odůvodnění ZÚR; schéma pořizování ZÚR.
 • HAUSER, Susanne
  Bilder von Städten und Regionen.
  Obrazy měst a regionů.
  Inform. Raumentw. 2007,č.12,s.687-694,2 fot.
  Návrh teoretického rámce pro posuzování obrazu města. Bývalé průmyslové oblasti a městská krajina jako dvě témata, jimž je v posledních letech věnována diskuse o různých možnostech image měst a regionů.
 • KALTENBRUNNER, Robert
  Kein Bild ohne Regie. Die europäische Stadt als urbanistischer Exportschlager.
  Není obrazu bez režie. Evropské město jako urbanistický exportní hit.
  Inform. Raumentw. 2007,č.12,s.695-703,6 fot.
  Města na celém světě se snaží prosadit v konkurenčním prostředí. Výrazná identita přináší pozitivní image, kterou lze využít pro další rozvoj města a pro vytvoření jeho symbolu.
 • MACKOVIČ, Vladimír
  Rozbor udržitelného rozvoje a environmentální pilíř.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.23-26
  Problematika rozboru udržitelného rozvoje jako závěrečné fáze pořizování ÚAP s důrazem na environmentální pilíř (legislativní východiska, charakteristika rámcového postupu, vyváženost územních podmínek).
 • MEJSNAROVÁ, Jitka
  Poznatky ze zpracování ÚAP konkrétního území.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.13-17,6 obr.
  Poznatky metodického ověřování územně analytických podkladů (ÚAP) Jihomoravského kraje v roce 2006 (podklady pro ÚAP, role úřadu územního plánování, rozbor udržitelného rozvoje území - 3 pilíře).
 • MOKRIŠ, Radoslav
  Strecha - súčasť urbanizmu. Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach.
  Projekt 2007,č.5/6,s.74-79,2 obr.,2 pl.,lit.
  Problém využití památkových území. Nevhodné zásahy do historického jádra, degradace historických střech. Příklady, kdy se ÚP vyrovnalo s historickým jádrem bez jeho poškození či zničení. MPR v Košicích.
 • POLÁČKOVÁ, Vlasta
  Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.38-47,6 obr.
  Modelový příklad územního plánu zpracovaného pro malé město. Popis toho, co by měla obsahovat textová část, grafická část a odůvodnění. Grafický příklad hlavního výkresu a výkresu veřejně prospěšných staveb.
 • ŘEZÁČ, Vít
  Praktické implementace principů udržitelného rozvoje v územním plánování Anglie a Německa.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.59-65,9 tab.
  Pojetí problematiky udržitelného rozvoje vs. územního plánování na příkladu Anglie a Německa - hodnocení strategií a plánů, institucionální prostředí, příklady indikátorů udržitelného rozvoje a normativů.
 • SMÍTKA, Vlastimil
  Procedurální vazby.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.52-58
  Proces pořizování a tvorby územního plánu se zaměřením na dotčený orgán z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je krajský úřad, odbor životního prostředí.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • BRENNEISEN, Stephan
  Dachgrün im Stadtökosystem.
  Ozeleněné střechy v ekosystému města.
  Garten + Landschaft 2008,č.1,s.19-22,3 fot.,4 gr.,res.angl.
  Kvalitní ozeleňování plochých střech novostaveb je v Německu a Švýcarsku povinné. Stanovení klimaticko-ekologicko-hygienické hodnoty na příkladu města Basileje.
 • BUMBA, Jan
  České katastry od 11. do 21. století.
  Praha,Grada Publishing 2007.190 s.,tab.,mp.,gr.,lit.
  Podstata a vývoj katastrální problematiky v průběhu století, vysvětlení a popis katastru, postavení a úloha zeměměřičů, katastrální evidenční nástroje.
  14 361
 • KÖHLER, Manfred
  Energie sparen mit Gründächern.
  Zelené střechy šetří energii.
  Garten + Landschaft 2008,č.1,s.23-27,4 fot.,lit.res.angl.
  Měřením bylo potvrzeno, že zelené střechy pomáhají snižovat spotřebu energie na klimatizaci budov. Akumulují teplo a působí podobně jako zateplení. Doporučení pro projektování.
 • SCHMIDT, Marco
  Gebäudebegrünung und Verdunstung.
  Ozeleňování budov a odpařování.
  Garten + Landschaft 2008,č.1,s.15-18,2 fot.,4 gr.,res.angl.
  Vegetace pomáhá ochlazovat domy. Vliv důsledného hospodaření s dešťovou vodou a ozelenění fasády na mikroklima budovy. Teplotní režim střechy s živičným a ozeleněným povrchem.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • 10 Thesen zu Entwicklungen, Strukturen, Problemen und Lösungsstrategien peripherer, strukturschwacher Regionen in Bayern.
  10 tezí k rozvoji, strukturám, problémům a strategiím řešení periferních, strukturálně slabých regionů v Bavorsku.
  Nachrichten ARL 2007,č.4,s.4-8
  Doporučení k řešení problémů periferních oblastí spojených s migrací mladých obyvatel, odchodem podnikatelských subjektů a nedostatečným zajištěním veřejných služeb.
 • Krkonoše – příroda, historie, život.
  Praha,Baset 2007.863 s.,fot.,obr.,tab.,mp., rejstř.,příl.,edice Krajina a lidé + CD
  Encyklopedicky zpracované dílo komplexně zachycuje region Krkonoš ve všech podobách. Seznamuje s geologickou minulostí, flórou, faunou, historií, uměním a životem a zvyky obyvatel.
  13 932/4
 • Metropolregionen - Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit.
  Metropolitní regiony - inovace, konkurence, schopnost jednat.
  Nachrichten ARL 2007,č.4,s.1-3
  Metropolitní regiony ve vztahu k územnímu rozvoji. Doporučení pro rozvoj metropolitních regionů určená pro města, regiony a pro prostorové uspořádání na spolkové úrovni.
 • Spatial Development Study of the Polish-Czech Border Region. Synthesis of National Documents.
  Studie územního rozvoje polsko-českého pohraničí. Syntéza národních dokumentů.
  Wroclaw,Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw 2007.81 s.,mp.,kartogr.,sch.,příl.,+ CD
  Popud ke spolupráci v územním plánování na obou stranách polsko-české hranice na základě společných priorit, podpora vnější a vnitřní soudržnosti pohraničí, ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví.
  14 368
 • Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2007. Statistical Yearbook of the Jihomoravský Region 2007.
  Brno,Český statistický úřad 2007.393 s.,tab.,mp.,kartogr.,text též angl.
  Údaje za období 2004-2006, ve vybraných ukazatelích od roku 1993, kde jsou vedle informací o kraji uvedena i dostupná data dle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a vybrané údaje o městech.
  14 380
 • BLAIR, Neale a kol.
  Delivering cross-border spatial planning. Proposals for the island of Ireland.
  Sdělení o přeshraničním územním plánování. Návrhy pro irský ostrov.
  Town Plan. Review 2007,č.4,s.485-509,3 tab.,lit.
  Je popisován regionální rozvoj Irska a národní územní strategie Severního Irska na jednom ostrově. Srovnání s ostatními metodologiemi evropské přeshraniční spolupráce.
 • BOČEK, Radek
  ÚP VÚC a ZÚR Jihočeského kraje.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.7-9,7 obr.
  Informace o stavu a budoucích krocích pořizování ÚPD Jihočeského kraje (zpracovaný koncept ÚP VÚC Jihočeského kraje do 31. 12. 2006, dále pokračování dle NSZ). Hlavní problémy kraje vyplývající ze zadání ÚPD.
 • BŘEŇ, Jan
  Srovnání zákonů o územních samosprávných celcích.
  Veř. správa 2007,č.51/52,příl.,s.I-VIII
  Srovnávací text zákonů, které jsou organizačními předpisy v oblasti územní samosprávy, upravují právní postavení, působnost a pravomoc obcí, krajů a hlavního města Prahy, vymezují jejich vztahy atd.
 • GUSTEDT, Evelyn aj.
  Die Poesie der Regionalplanung: Von "persischen Teppichen" über "smart shrinking" zu "regions for all ages".
  Poezie regionálního plánování: od "perských koberců" přes "rozumný úpadek" až k "regionům pro všechny věkové kategorie".
  Nachrichten ARL 2007,č.4,s.34-38
  Poznatky ze 3. německého zasedání regionálního plánování (Gera, 6. - 7. 9. 2007), které se zabývalo regionálním plánováním v současné době a v budoucnu, regionálním plánováním v příhraničí a politikou EU.
 • HALUZA, Jaroslav
  Zásady územního rozvoje - modelový příklad zpracování dle nové legislativy.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.32-37,1 sch.
  Modelový příklad řešení zásad územního rozvoje (ZÚR) byl zpracován v listopadu 2006 za použití dat ze zpracovávaných ZÚR Olomouckého kraje. Zabývá se obsahem ZÚR, obsahem odůvodnění ZÚR; schéma pořizování ZÚR.
 • HEGER, Vladimír
  Podřipsko je přirozeným regionem.
  Veř. správa 2007,č.51/52,s.52-53,5 fot.
  Zamyšlení nad problémy malých obcí a mikroregionů. Vznik sdružení obcí na Podřipsku, jehož účelem je vyrovnání rozdílů mezi obcemi mikroregionu. Efekt nového rozpočtového určení daní aj.
 • KAVALEC, Karel
  Železnice v městských aglomeracích České republiky.
  Doprava 2007,č.5,s.35-36,5 gr.
  Železnice a rychlodráhy se uplatňují především v oblasti metropolí, velkých měst a průmyslových aglomerací, kde pro zajištění přepravních požadavků cestujících neexistuje žádný jiný dopravní prostředek.
 • KÖRNER, Milan
  Ekonomická výkonnost regionů.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.27-31,3 obr.,5 tab.
  Přístupy k vymezení regionů NUTS v zemích střední Evropy a z toho vyplývající pozitiva či negativa při měření ekonomické výkonnosti regionů nezbytném pro posouzení udržitelného rozvoje území.
 • MEJSNAROVÁ, Jitka
  Poznatky ze zpracování ÚAP konkrétního území.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.13-17,6 obr.
  Poznatky metodického ověřování územně analytických podkladů (ÚAP) Jihomoravského kraje v roce 2006 (podklady pro ÚAP, role úřadu územního plánování, rozbor udržitelného rozvoje území - 3 pilíře).
 • SMUTNÝ, Martin a kol.
  Hodnocení udržitelnosti: zkušenosti z Velké Británie.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.66-68,2 tab.
  Hodnocení udržitelnosti Regionální prostorové strategie pro region Yorkshire a Humber. V rámci hodnocení byly mj. identifikovány hlavní problémy regionu a vytvořena sada cílů pro hodnocení strategie.
 • ŠTUDLAR, Ivan
  Rozvojové projekty dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.10-12,7 obr.
  Prioritou Jihočeského kraje je napojení na evropské dopravní sítě v souladu s koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury ČR. Dále zkvalitnění dopravní infrastruktury na Šumavě kvůli rozvoji cestovního ruchu.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

 • KALLABOVÁ, Eva – FRANTÁL, Bohumil – KLUSÁČEK, Petr (eds.)
  Regions, Localities and Landscapes in New Europe.
  Regiony, lokality a krajiny v nové Evropě.
  Brno,Institute of Geonics 2007.73 s.,fot.,sch.,gr.
  Úplné znění příspěvků účastníků 7. Mezinárodní geografické konference CONGEO 2007, konané v Brně 21.- 31. srpna 2007, o regionální politice, spolupráci a výzkumu v evropských zemích.
  SPK 6044
 • KÖRNER, Milan
  Ekonomická výkonnost regionů.
  In: Nové nástroje územního plánování. Sborník ze semináře AUÚP, České Budějovice 29.3.-30.3.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.3,sam.příl.Nové nástroje územního plánování,s.27-31,3 obr.,5 tab.
  Přístupy k vymezení regionů NUTS v zemích střední Evropy a z toho vyplývající pozitiva či negativa při měření ekonomické výkonnosti regionů nezbytném pro posouzení udržitelného rozvoje území.
 • MARBOE, Isabella
  Regional verwurzelt Gründerzentrum Pramtal Süd.
  Zakladatelské centrum Pramtal Süd, s působností v rakouském regionu Innviertel.
  DBZ 2008,č.1,s.38-43,čet. fot.,4 řezy,2 půd.
  Centrum pronajímá levně začínajícím podnikatelům kanceláře a dílny. Jednoduše členěná dřevěná stavba, 10 kanceláří, 5 velkých dílen, společné prostory. Nízké investiční náklady, vysoká efektivnost.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BAUTZOVÁ, Libuše
  Šedý cement, zelené projekty.
  Ekonom 2007,č.50,s.62-65,3 obr.
  Do soutěže Holcim Awards na podporu trvale udržitelného stavebnictví vyhlášené už v roce 2004 se přihlásilo celkem 3000 projektů ze 120 zemí. Z ČR bylo 11 projektů.
 • MARBOE, Isabella
  Regional verwurzelt Gründerzentrum Pramtal Süd.
  Zakladatelské centrum Pramtal Süd, s působností v rakouském regionu Innviertel.
  DBZ 2008,č.1,s.38-43,čet. fot.,4 řezy,2 půd.
  Centrum pronajímá levně začínajícím podnikatelům kanceláře a dílny. Jednoduše členěná dřevěná stavba, 10 kanceláří, 5 velkých dílen, společné prostory. Nízké investiční náklady, vysoká efektivnost.
 • RUSEK, Bohumil
  Kontrolní prohlídky stavby.
  Staveb. právo Bulletin 2007,č.4,s.14-17
  Kontrolní prohlídka rozestavěné stavby je novým nástrojem zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
 • UHDE, Robert
  Streng gerastert Zentrum für Orthopädie-Schuhtechnik in Münster.
  Přísně hranaté Středisko ortopedické obuvi a ortopedických pomůcek v Münsteru.
  DBZ 2008,č.1,s.32-37,čet. fot.,půd. a řezy
  Novostavba střediska zaujme důslednou hranatostí fasádních prvků (desek z betonu vyztuženého skelným vláknem a oken) i strohého interiéru prostor pro výrobu, poradenství a prodej obuvi a pomůcek.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • École maternelle, Marmountier, Bas-Rhin Dominique Coulon architecte.
  Mateřská školka v obci Marmountier, department Bas-Rhin. Projekt firmy Dominique Coulon architecte.
  Archit. d´Aujourd´hui 2007,č.373,s.24-28,čet.fot.,2 řezy,3 půd.
  Krásná přízemní budova školky citlivě zasazená do přírodního prostředí. Vnější plášť z měděného plechu, účelné řešení interiéru, příjemné barvy, v hale bazén s přídavným zdrojem dešťové vody.
 • Nejlepší z realit.
  Stavitel 2007,č.12,s.41,5 obr.
  Soutěž Nejlepší z realit - oceněné hotelové projekty, nová administrativní centra, obchodní centra, rezidenční projekty a zvláštní cena poroty.
 • Nový domov roku 2007.
  Bul. ČKA 2007,č.4,sam.příl.,nestr.,čet. obr. a půd.
  Výsledky soutěže v kategorii novostavba: RD Svitavy, dům EggO Praha a RD Šnek. Novostavba bytového domu: viladům Praha 5, obytný soubor Praha 6 a bytový dům Zderadova Brno. Kategorie jiné budovy pro bydlení.
 • BAHNA, Ján
  Kaštie'l v Rusovciach v kontexte stredoeurópskeho prostredia.
  Projekt 2007,č.5/6,s.56-61,17 obr.,1 půd.,1 pohl.
  Zámek na hranicích SR, Maďarska a Rakouska bude po rekonstrukci sloužit jako reprezentační místo pro vládu, prezidenta a parlament. Rozsáhlé ubytovací prostory, místo pro recepce, relaxační centrum, kaple.
 • GOEBL, Lukas
  Kláštor Minoritov Krems - Stein.
  Projekt 2007,č.5/6,s.42-49,13 obr.,4 fot.,3 půd.,1 řez
  Po přestavbě klášter a kostel s přístavbou slouží veřejnosti. Areál zahrnuje výstavní halu Frohrer Forum, centrum hudebního skladatele Kreneka, muzeum města Stein a hudební síň pro Dolnorakouský festival.
 • JACKOVÁ, Zuzana
  Ako spraviť z jedného múzea dve alebo príbeh jednej rekonštrukcie. Rekonštrukcia pevnosti Fort Thüngen v Luxemburgu.
  Projekt 2007,č.5/6,s.32-42,25 obr.,lit.
  Rekonstrukce vojenské pevnosti na muzeum pevností a národní identity. Na nádvoří pevnosti novostavba Muzea moderního umění (MUDAM). Spojení minulosti, současnosti a budoucnosti. Architekt Ieoh Ming Pei.
 • KIRCHENGAS, Albert
  Kurhaus.
  Lázeňský dům.
  Baumeister 2008,č.1,s.88-93,1 obr.,7 fot.,3 pl.
  Na konjunkturu slabé jihovýchodní Štýrsko je lázeňskou částí Rakouska. Dřevem obložená budova je příjemně zasazena v krajině.
 • KULHÁNEK, František
  Hotel s historií i novodobou noblesou.
  Stavitel 2008,č.1,s.35-38,4 obr.,1 půd.,1 řez.,1 sit.
  Novostavbu spojenou s rekonstrukcí a přístavbou představuje areál hotelu Mandarin na Malé Straně. Novostavba je zapuštěna pod úroveň dvora. Prostory jsou bezbariérové. Fitcentrum a orientální lázně v podzemí.
 • PAWLITSCHKO, Roland
  Intelligente Funktionsverknüpfungen Landesmesse Baden-Würtemberg, Stuttgart.
  Inteligentní funkční propojení v areálu výstaviště spolkové země Baden-Würtemberg ve Stuttgartu.
  DBZ 2008,č.1,s.54-63,čet. fot.,6 řezy,2 pl.
  Areál nového výstaviště okouzluje kvalitou provedení staveb, přehledností a účelností. Zcela originální a moderní je řešení parkoviště přímo nad dálnicí.
 • VOIGT, Simone
  Bathprom.
  Lázeňství.
  Baumeister 2008,č.1,s.72-79,1 obr.,15 fot.,5 pl.
  Článek popisuje Else-Club v Moskvě. Patří k nejexkluzivnějším wellness centrům na světě.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022