Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Evropská cena obnovy vesnice.
  Veř. správa 2009,č.5,s.20,2 obr.
  Evropskou cenu obnovy vesnice 2008 získala obec Sand in Taufers z Jižního Tyrolska v Itálii za úspěšné projekty využití obnovitelných zdrojů, agroturistiky, ochrany přírody, mobility.
 • Spolek pro obnovu venkova připravil Desatero pro kraje.
  Obec a finance 2009,č.1,s.42-43,1 obr.
  Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj a Stálá komise pro rozvoj venkova uspořádaly zakončení soutěže Vesnice roku 2008 a schválily nový program Desatero pro kraje.
 • ČANČÍK, Josef
  Nová náves v Dolním Městě.
  Stavba 2009,č.1,s.16-19,5 obr.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Projekt úprav centra obce Dolní Město se pokusil vytvořit příjemnou vesnickou náves z místa, kde v minulosti nebyla. Plochy pro autobus byly minimalizovány, vznikly nové prostory u obecního rybníka.
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Koloběh života aneb soužití více generací. Liptál.
  Veř. správa 2009,č.5,s.22-23,4 fot.
  Obec Liptál na Vsetínsku získala v loňském roce Evropskou cenu obnovy vesnice, mj. za péči o tradice a iniciativy k posílení vesnického společenství.
 • KAŠPAROVÁ, Ludmila - ROZEHNALOVÁ, Eva a kol.
  Vesnice. Nové stavby pro venkov.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2008.115 s.,tab.,fot.,obr.,kartogr.,edice Vesnice,sv.8.
  Aktualizovaná publikace pro samosprávy obcí a jejich pracovníky se zásadami pro novou výstavbu i přestavby v obcích a pro stavby ovlivňující charakter krajiny, s ohledem na změny právních předpisů v ÚP.
  14 505,14 505a
 • KIEDROŇOVÁ, Alena
  Příliš malá obec pro chataře.
  Moderní obec 2009,č.3,s.27,1 obr.
  Malá obec Ludvíkov na Bruntálsku leží na hranici CHKO Jeseníky. Územní plán obce podporuje trvalé bydlení a komerční rekreaci. Podnikatelské záměry subjektů jsou postaveny na rozvoji cestovního ruchu.
 • MRVA, Kamil
  Villa Resort Bečva.
  Stavba 2009,č.1,s.60-63,4 obr.,6 půd.,1 sit.,text též angl.
  Soubor 8 rodinných domů, 12 bungalovů, správní budovou, komunikacemi a příslušenstvím byl postaven na zelené louce v Horní Bečvě v CHKO Beskydy. Pronajímatelné domky jsou určeny k rekreaci.
 • PINKAS, Petr - ŽALSKÝ, Jan
  Rodinné domy v Běstvině.
  Stavba 2009,č.1,s.10-15,9 obr.,angl.res.
  4 rodinné domy s garážemi a dílnami na Chrudimsku jsou určené k prodeji. Zastavěná a zpevněná plocha je minimální, domy splňují současné nároky na bydlení na vesnici a jsou záměrně velmi strohé.
 • ŠTĚPÁN, Marek Jan
  Kostel Sv. Ducha v Šumné.
  Stavba 2009,č.1,s.20-25,8 obr.,3 půd.,3 řezy,1 sit.,angl.res.
  Novostavba kostela je umístěna na veřejné ploše, kterou nově a jasně definuje. Vznikla nová trojúhelníková náves. Kostel vytváří dojem, že tu stál od nepaměti.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Sonberk, a. s. vinařský dům Popice.
  Stavba 2009,č.1,s.30-31,1 obr.
  Vinařství Sonberk architekta Pleskota stojí na masivní betonové plošině, ve které jsou umístěny technologické provozy, sklady a laboratoř. O souznění stavebního díla s přírodou se postarala pultová střecha.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Venkovské bydlení za první republiky.
  Stavba 2009,č.1,s.34-41,7 obr.,půd.,pohl.
  Venkovské kořeny moderní architektury. Proces modernizace na venkově. Přehled architektů této doby, jejich názory a ukázky jejich venkovského bydlení.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

 • Zhodnotenie kvality vôd v SR.
  Enviromagazín 2009,č.1,s.8-16,příl. s.10-16,tab.,gr.,mp.
  Monitorování a hodnocení slovenských povrchových, podzemních a odpadních vod, kvality dodávek pitné vody, kvality přírodních koupališť.
 • BENČOKOVÁ, Anna
  Trendy podzemních vod ČR 1971-2007.
  Veronica 2009,č.1,s.3-5
  Zhodnocení dlouhodobého stavu podzemních vod na území ČR v období 1971-2007 za použití dat Českého hydrometeorologického ústavu.
 • ČERNÁ, Lenka
  Monitorování podzemních vod.
  Veronica 2009,č.1,s.2-5,2 fot.
  Historie mapování podzemních vod, monitorování pramenů, mělkých a hlubinných vrtů, správa hydrologických sítí, využití výsledků monitoringu.
 • KODEŠ, Vít
  Sledování jakosti podzemních vod v ČHMÚ.
  Veronica 2009,č.1,s.12-14,1 fot.
  Historie sledování jakosti podzemních vod provozovaných ČHMÚ, organické a syntetické znečišťování vod, oblasti znečišťování, současný stav kvality podzemních vod.
 • KVĚT, Radan
  Minerální vody v naší krajině.
  Veronica 2009,č.1,s.6-9,1 fot.
  Původ uhličitých minerálek, vznik a lokalizace sulfanových, solných a radioaktivních vod, minerálky jako léčivý prostředek, vznik lázní.
 • OLMER, Miroslav
  Hydrogeologická rajonizace.
  Vod. hospod. 2009,č.2,příl.VTEI,s.6-9,mp.
  Hydrogeologická rajonizace 2005 jako souhrn výsledků vývoje poznání přírodních poměrů a zkušeností z minulých verzí, její současné provedení, technologie zpracování a veřejná dostupnost.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Obnovený dům módy v centru Ostravy.
  Renewed Fashion House in Ostrava's Centre.
  ASB 2009,č.3,s.24-25,3 obr.,angl.res.
  Nové obchodní a společenské centrum Ostravica naváže na 4 patrový nárožní módní dům z roku 1930. Urbanisticky dotvoří městský blok, umožní nákupy, relaxaci na zatravněných střechách i bydlení.
 • Strategie implementace eGovernmentu v území (verze 1.2.).
  Veř. správa 2009,č.1,příl.,s.I-VIII,2 gr.,2 sch.
  Etapy implementace, projekt eGovernment v krajích a v obcích, základní registry veřejné správy, digitalizace a ukládání dat, organigram, funkce Czech POINTu, organizace vzdělávání a zkoušek v eGovernmentu.
 • Za sportem i kulturou do pivovaru.
  Pursuing Sport and Culture in the Brewery.
  ASB 2009,č.1/2,s.26-27,4 obr.,angl.res.
  Na okraji historického centra Opavy vznikne na místě zchátralých budov pivovaru nové společenské centrum. Projekt renovace a dostavby zachovává původní hodnotnou industriální architekturu.
 • ANDRÁŠIOVÁ, Katarína
  Športová hala Pasienky. Jednoduchosť a krása.
  The Pasienky Sports Hall. Simplicity and Beauty.
  Archit. a urban. 2008,č.3/4,s.207-215,1 sit.,16 obr.,1 řez,1 pohl.,1 půd.,lit.,zkrác. text v angl.
  Sportovní hala Pasienky v Bratislavě (vznik 1959-1962) patří i dnes ke špičce slovenské architektury. Dodnes slouží svému původnímu účelu, uplatňuje se i při koncertech. Opravy nenarušily její původní ráz.
 • BOKERN, Anneke
  Strahlend weisser Fremdkörper. Das Opernhaus in Oslo von Snohetta AS.
  Cizí, zářivě bílé těleso. Opera v Oslu od Snohetta AS.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.1,s.10-19,11 obr.,4 pl.
  Architektonický ateliér Snohetta vyhrál r. 2000 soutěž na stavbu nové budovy opery v Oslu. Novostavba, která je rozlehlá do šířky a délky je zasazena na samém okraji přístavu. Zčásti stojí na skále.
 • CERAMI, Alfio
  New Social Risks in Central and Eastern Europe: The Need for a New Empowering Politics of the Wellfare State.
  Nová sociální rizika ve střední a východní Evropě: potřeba nové sociální politiky státu se systémem rozsáhlých sociálních služeb obyvatelstvu.
  Sociol. čas. 2008,č.6,s.1089-1110,6 tab.,lit.
  Běžná sociální rizika jsou v transformujících se zemích nová. Nová sociální politika: 1) zaručený minimální příjem, 2) základní příjem pro děti, 3) státní podpora vzdělávání, 4) zaručený starobní důchod.
 • JUNG, Josef
  Veřejný bazén v zisku? Žádný problém.
  Obec a finance 2009,č.1,sam.příl. Veřejné bazény a koupaliště,s.12-13,2 tab.
  Ekonomické výsledky nových bazénů, aquaparků či center pro volný čas s nabídkou vodní relaxace. Příklad ekonomické bilance provozu wellness bazénu v lázních Karlova Studánka.
 • KAMBERSKÁ, Karolina
  Pohádka uprostřed Prahy.
  Ekonom 2009,č.11,s.70-71,4 obr.
  V Česku, nejvíce v Praze, vznikají wellness centra, která nabízejí orientální terapii. Prostory těchto center lze využít nejen pro uvolnění, ale i pro neformální obchodní jednání.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Administrativní kampus v Holešovických mlýnech.
  Administrative Campus with Holešovice Mill.
  ASB 2009,č.3,s.41-45,7 obr.,1 sit.,angl.res.
  Původní industriální budovy bývalého Akciového mlýna se postupně proměňují v administrativní centrum. Areál s vlastním zázemím, službami, kavárnami a jídelnou je plný zeleně, vodních prvků, laviček a cestiček.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Krystalický pavilon v Lázních Bohdaneč.
  Crystalline Pavilion in Lázně Bohdaneč.
  ASB 2009,č.1/2,s.68-69,4 obr.,angl.res.
  Historie Lázní Bohdaneč sahá do konce 19. století. Nejvíce město proměnil za svého pobytu architekt Josef Gočár. Kromě věže, funkcionalistické vily a budovy kasáren je autorem kubistického Gočárova pavilonu.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Muzeum umění jako land art.
  Art Museum as Land Art.
  ASB 2009,č.1/2,s.30-33,5 obr.,2 půd.,angl.res.
  Novostavba muzea je strohý betonový objekt protínající kopec, odkud ční na obě strany dva mohutné kvádry. Soukromé muzeum sběratele umění je postaveno v Rakousku.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Kanceláře na pochodu. Administrativní prostory.
  Ekonom 2009,č.10,s.46-47,2 obr.,1 gr.
  Vysoké ceny nájmů kanceláří nutí firmy opouštět dobré adresy v centrech a stěhovat se do okrajových částí měst, popř. do jiných regionů. Srovnání výše nájmů kanceláří ve vybraných městech.
 • KULHÁNEK, František
  Relaxační komplex s osobitým výrazem.
  Stavitel 2009,č.3,s.34-37,7 obr.,1 půd.,1 pohl.
  Rekreační a sportovní komplex Park Holiday vznikl 2007 v obci Benice v Praze 10. Rozsáhlý a atypický areál slouží ke sportu, rekreaci a dalším volnočasovým aktivitám. Kouzlo mají exteriéry i interiéry.
 • MATUŠÍK, Ivan - NAGY, Sebastian
  Bytový dům Triangolo Nitra.
  Projekt 2008,č.6,s.24-24-27,14 obr.,2 sit.,1 řez
  Bytový dům na trojúhelníkové parcele s vlnovkovitou střechou získal cenu Dušana Jurkoviče 2008. Trojtrakt osvětluje denním světlem světlík. 15 bytů různých velikostních kategorií, 18 parkovacích míst.
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta
  Moderná architektúra v čase a predpoklady jej udržate'lnosti: hotel Kyjev a bývalý obchodný dom Prior, 1960-2008.
  Modern Architecture in Time and Appropriate Conditions for its Sustainability: The Kyjev Hotel and the Former Prior Department Store, 1960-2008.
  Archit. a urban. 2008,č.3/4,s.181-196,12 obr.,4 půd.,1 řez,1 skica,1 pl.,lit.,zkrác. text v angl.
  1968 byl otevřen obchodní dům Prior v Bratislavě, jehož součástí byl i hotel. Jejich konstrukční, prostorová a materiálová charakteristika. Jejich hodnocení v různé době, zůstanou na Kamenném náměstí?
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Pozdrav z rýnských delt.
  Greetings from the Rhine Delta.
  ASB 2009,č.3,s.46-50,11 obr.,angl.res.
  Komplex administrativních budov Spielberk Office Centre v Brně je obklopen vodním živlem. Nechybí dřevěné molo, lavičky a kamenné valy, které se střídají s rákosím a bambusovými keři. 5 budov tzv. Villas.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  V zdravém domě zdravý duch.
  Healthy Spirit in a Healthy House.
  ASB 2009,č.1/2,s.39-43,10 obr.,angl.res.
  Park Holiday, rekreační a sportovní komplex v Benicích u Prahy, to je hotel, hala pro tenis a squash, bazén, bowling, posilovna, kosmetický a kadeřnický salon, konferenční sál, 2 restaurace a vinotéka.
 • NĚMCOVÁ, Markéta
  Zájem o kanceláře se letos sníží.
  The Demand for Offices is Going to Decrease This Year.
  ASB 2009,č.3,s.64-65,3 tab.,1 gr.,angl.res.
  2008 - rekordní nabídka nových kancelářských prostor. Významné kancelářské projekty, které mají být uvedené na trh 2009. Podíl administrativních ploch v ČR od roku 2003. Přehled nájemného v kancelářích třídy A.
 • PEKAŘ, Jan
  Ještě je kam růst, jen na to mít.
  Still Somewhere to Grow, Just Need the Funds.
  ASB 2009,č.3,s.61-63,2 gr.,1 obr.,angl.res.
  Prodejní plocha v roce 2008 dosáhla v ČR 1,9 milionu m2. Z plánovaných nákupních center zůstalo asi 40 % nedokončeno. Objem ploch nákupních center ve střední a východní Evropě a v českých městech.
 • ROSA, Martin - KRATOCHVÍL, Jan
  Městský hřbitov Vítkov.
  Stavba 2009,č.1,s.26-29,4 obr.,3 půd.,2 pohl.,1 mp.,text též angl.
  Projekt získal cenu Petra Parléře 2008. Rehabilitace veřejného prostoru - areálu hřbitova, kostela, obřadní síně, rozptylové loučky a kolumbária. Nově řešen vstup a prostor kolem obřadní síně.
 • ŠŤASTNÝ, Bohumil
  Výstavba aquaparků, bazénů a koupališť v ČR.
  Obec a finance 2009,č.1,sam.příl. Veřejné bazény a koupaliště,s.4-7,9 obr.
  Databáze vodních ploch krytých a nekrytých bazénů, urbanistické ukazatele, spádové oblasti, ekonomika provozu.
 • ŠTĚPÁN, Marek Jan
  Kostel Sv. Ducha v Šumné.
  Stavba 2009,č.1,s.20-25,8 obr.,3 půd.,3 řezy,1 sit.,angl.res.
  Novostavba kostela je umístěna na veřejné ploše, kterou nově a jasně definuje. Vznikla nová trojúhelníková náves. Kostel vytváří dojem, že tu stál od nepaměti.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Sonberk, a. s. vinařský dům Popice.
  Stavba 2009,č.1,s.30-31,1 obr.
  Vinařství Sonberk architekta Pleskota stojí na masivní betonové plošině, ve které jsou umístěny technologické provozy, sklady a laboratoř. O souznění stavebního díla s přírodou se postarala pultová střecha.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Dostavba třídy 1. máje v Liberci.
  Completing Liberec's 1. máje Street.
  ASB 2009,č.1/2,s.28-29,3 obr.,angl.res.
  Radikální změny centra Liberce. K nejzdařilejším projektům patří plánovaná dostavba třídy 1. máje spojující nádraží s městem. Návrat charakteru promenády, dostavba obytných domů, parkování v suterénu.

19. Rekreace a volný čas

 • Hlavní zdrojové trhy cestovního ruchu v Evropě.
  Veř. správa 2009,č.5,příl.,s.VII-VIII,1 fot.
  Trendy domácího a výjezdového cestovního ruchu ve vybraných evropských zemích. Naturální a ekonomické ukazatele mezinárodního cestovního ruchu v roce 2008. Prognóza na rok 2009.
 • Naturální a ekonomické ukazatele cestovního ruchu v zemích EU.
  Veř. správa 2009,č.5,příl.,s.IV-VI,5 gr.
  Vývoj evropského trhu cestovního ruchu je charakteristický dvěma trendy - dynamickým růstem trhu v rozvíjejících se ekonomikách střední a východní Evropy a celkově se zkracující délkou pobytu.
 • The Impact of Culture on Tourism.
  Vliv kultury na cestovní ruch.
  Paris,OECD 2009.155 s.,tab.
  Analýza vztahu mezi cestovním ruchem, kulturou, atraktivitou a konkurenceschopností destinací, hlavní faktory a opatření ke zvýšení atraktivity destinací pro turisty, obyvatele a investory.
  14 508
 • ANDRÁŠIOVÁ, Katarína
  Športová hala Pasienky. Jednoduchosť a krása.
  The Pasienky Sports Hall. Simplicity and Beauty.
  Archit. a urban. 2008,č.3/4,s.207-215,1 sit.,16 obr.,1 řez,1 pohl.,1 půd.,lit.,zkrác. text v angl.
  Sportovní hala Pasienky v Bratislavě (vznik 1959-1962) patří i dnes ke špičce slovenské architektury. Dodnes slouží svému původnímu účelu, uplatňuje se i při koncertech. Opravy nenarušily její původní ráz.
 • BERÁNEK, Jaromír
  Vývoj cestovního ruchu v České republice a jeho význam.
  Veř. správa 2009,č.5,příl.,s.I-III,5 gr.
  Z dostupných dat vyplývá potřeba rozvoje a využívání různosti atraktivit, resp. regionů a inovativních forem (industriální a zážitková turistika). Podíl evropských zemí na příjezdech v mezinárodním CR aj.
 • CHLAPEK, Jindřich a kol.
  Lyžování ve světle ochrany přírody.
  Ochr. přír. 2009,č.1,s.22-24,2 fot.
  Problematika poškozování přírody na lyžařských sjezdových tratích, stav v Beskydech, Jizerských horách a Jeseníkách z pohledu ochrany před odlesňováním a dalším poškozováním přírody.
 • KAMBERSKÁ, Karolina
  Pohádka uprostřed Prahy.
  Ekonom 2009,č.11,s.70-71,4 obr.
  V Česku, nejvíce v Praze, vznikají wellness centra, která nabízejí orientální terapii. Prostory těchto center lze využít nejen pro uvolnění, ale i pro neformální obchodní jednání.
 • KIEDROŇOVÁ, Alena
  Příliš malá obec pro chataře.
  Moderní obec 2009,č.3,s.27,1 obr.
  Malá obec Ludvíkov na Bruntálsku leží na hranici CHKO Jeseníky. Územní plán obce podporuje trvalé bydlení a komerční rekreaci. Podnikatelské záměry subjektů jsou postaveny na rozvoji cestovního ruchu.
 • KŘÍŽOVÁ, Ludmila
  OCR nemají jednotnou formu, ani obsah.
  Veř. správa 2009,č.5,s.12-14,3 fot.
  Rozhovor s Petrem Kratochvílem z CzechTourismu o váznoucí spolupráci mezi organizacemi cestovního ruchu v krajích i regionech. Hlavní překážky rozvoje cestovního ruchu, úloha Internetu aj.
 • KULHÁNEK, František
  Relaxační komplex s osobitým výrazem.
  Stavitel 2009,č.3,s.34-37,7 obr.,1 půd.,1 pohl.
  Rekreační a sportovní komplex Park Holiday vznikl 2007 v obci Benice v Praze 10. Rozsáhlý a atypický areál slouží ke sportu, rekreaci a dalším volnočasovým aktivitám. Kouzlo mají exteriéry i interiéry.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  V zdravém domě zdravý duch.
  Healthy Spirit in a Healthy House.
  ASB 2009,č.1/2,s.39-43,10 obr.,angl.res.
  Park Holiday, rekreační a sportovní komplex v Benicích u Prahy, to je hotel, hala pro tenis a squash, bazén, bowling, posilovna, kosmetický a kadeřnický salon, konferenční sál, 2 restaurace a vinotéka.
 • SUSKE, Petr
  Mrakodrápky. Mladá Boleslav - Michalovice.
  Architekt 2009,č.3,s.44-47,6 pohl.,1 sit.,4 půd.,5 obr.
  Úkol byl vymyslet formu bydlení pro golfisty. Navržená řada domů stojí na hraně golfového hřiště. Domy na nožičkách jsou s obyvatelnou střechou. Přízemí je obytné + parkování, 1. patro je obytné a 2. spací.
 • ŠŤASTNÝ, Bohumil
  Výstavba aquaparků, bazénů a koupališť v ČR.
  Obec a finance 2009,č.1,sam.příl. Veřejné bazény a koupaliště,s.4-7,9 obr.
  Databáze vodních ploch krytých a nekrytých bazénů, urbanistické ukazatele, spádové oblasti, ekonomika provozu.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022