Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Sicher wohnen im Grünen.
  Bezpečně bydlet v zeleni.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.78-82,6 obr.
  Představení vítězných projektů pro novou bytovou výstavbu ve Vídni. Všechny projekty dbají na zvýšenou bezpečnost obyvatel a dobrou infrastrukturu.
 • Sichere Energie für die lebenswerteste Stadt der Welt.
  Bezpečná energie pro město s nejvyšší kvalitou života na světě.
  Perspektiven 2010,zvl.č.Sicherheit in allen Bereichen,s.24-25,2 obr.
  Vídeň byla již podruhé zvolena nejbezpečnějším městem s vysokou kvalitou života obyvatel. Hodnocena byla též úroveň infrastruktury, dodávka energií, politická stabilita, kultura a veřejné služby.
 • ČELKO, Ján
  Doprava a mesto.
  Doprava a město.
  Urbanita 2010,č.2,s.8-11,11 obr.,angl.res.,lit.
  Nové nároky a investice do dopravy na Slovensku, separace dopravy, pěší doprava, estetika a ochrana životního prostředí jsou předmětem dlouhodobé analýzy.
 • ČELKO, Ján
  Mojimi očami. Mestá a statická doprava.
  Mýma očima. Města a statická doprava.
  Urbanita 2010,č.2,s.6-7,2 obr.,angl.res.,lit.
  Očekávaný nárůst motorizace na Slovensku s sebou ponese nové nároky na řešení dopravních problémů, parkovacích míst, uspořádání veřejného prostoru a celkově na urbanizaci měst a obcí.
 • DÚBRAVEC, Róbert
  Martin, mesto s veľkými ambíciami.
  Martin, město s velkými ambicemi.
  Urbanita 2010,č.3,s.58-61,6 obr.,lit.,angl.res.
  Stručný vývoj města Martina ve 20. století a jeho územní plán. Snahy o revitalizaci, obnovu kulturních hodnot a zlepšení dopravní infrastruktury, včetně alternativních způsobů dopravy.
 • HONSOVÁ, Marcela
  Ráj podnikatelů je v Písku. Vítězné město.
  Ekonom 2010,č.44,příl. Město pro byznys,s.1-20,1 obr.,1 tab.
  Mimořádná příloha týdeníku Ekonom (strana 1-20) přináší celkové hodnocení soutěže Město pro byznys 2010. Kritéria, pořadí umístěných měst, tabulky. Krátké zprávy o podnikání z jednotlivých krajů.
 • HORVATH, Marie-Luis
  Sicheres Grün - Grün sichern - Parkanlagen sicher gestalten und erhalten.
  Bezpečná zeleň - zabezpečit zeleň - uspořádat parky bezpečně a udržet je.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.56-58,6 obr.
  Zajišťování bezpečnosti na veřejných prostranstvích, v parcích a na dětských hřištích v souladu s vnitřními směrnicemi MA 42 vídeňských městských sadů.
 • HRŮŠA, Petr
  Ideje územního plánu Litomyšle.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.11-13,5 obr.,3 mp.
  Územní plán města Litomyšle z pohledu zpracovatele - architekta Petra Hrůši - s důrazem na jeho ideovost.
 • HYSEK, Oldřich - MAROUŠKOVÁ, Zuzana
  Příklady vlivu turistiky a rekreace na sídla a krajinu, potenciál, míra využití území a možnosti regulace nástroji ÚP - Špindlerův Mlýn.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.36-39,6 obr.,1 gr.,1 tab.
  Špindlerův Mlýn - vliv turistiky a rekreace, míra využití území a možnosti regulace nástroji územního plánování.
 • JAKOB, Thomas
  Gemeinsam für mehr Sicherheit.
  Společně pro více bezpečnosti.
  Garten + Landschaft 2010,č.11,s.10-13,7 fot.,1 mp.,1 obr.
  Kolín je sice nad Rýnem, ale je tam každý rok i velká voda. Výstavba ochranných hrází, stěn, mobilních zábran a velkokapacitních čerpacích stanic, která byla dokončena v roce 2008, stála 430 milionů EUR.
 • KOLLÁROVÁ, Anna
  Cyklisti a chodci v mestách. Komu patrili a budú opäť patriť mestá.
  Cyklisti a chodci ve městech. Komu patřila a budou opět patřit města.
  Urbanita 2010,č.2,s.32-35,6 obr.,lit.,angl.res.
  Dopravní charakteristika současných měst, dopravní politika a principy trvale udržitelné mobility. Snaha o podporu hromadné a nemotorové dopravy. Technické řešení pěší a cyklistické infrastruktury.
 • KRAVČÍK, Jan
  Evropské zelené město. Zelená pochodeň míří na jihozápad.
  Veř. správa 2010,č.23,s.18-19,3 fot.
  Ze 17 přihlášených kandidátů byly letos držiteli ocenění "Evropské zelené město 2012" vyhlášeny baskická metropole Vitoria-Gasteiz a francouzské Nantes. Pro příští rok se stal vítězem severoněmecký Hamburk.
 • KREFT, Holger - SINNING, Heidi - STEIL, Christiane
  Kommunales Klimaschutzmanagement.
  Management ochrany klimatu v obcích.
  Raumforsch. und Raumordn. 2010,č.5,s.397-407,3 fot.,1 gr.,res.angl.,lit.
  Modelový záměr "Ochrana klimatu v obcích" aplikovaný ve třech městech v návaznosti na řízení udržitelného rozvoje zejména z hledisek zásobování energií, regulačního plánování, modernizace budov a mobility.
 • MATEÁSKO, David
  Drážďany.
  Stavba 2010,č.4,s.46-55,20 obr.,3 pl.
  Rozsáhlé stavební práce v centru Drážďan, snaha o výstavbu zničeného středu v historické podobě včetně hodnocení. Obnova kostela Frauenkirche, náměstí Neumarkt a Altmarkt, ulice Pragerstrasse.
 • MERTA, Dan
  Za současnou architekturou Hamburku.
  Architekt 2010,č.5,s.86-87,5 obr.
  Několik zastavení na současném největším staveništi Evropy. Čtvrt obchodních společností, galerijní a muzejní čtvrt, HafenCity. Moderní a současná architektura Hamburku, hlavního zeleného města Evropy 2011.
 • MICHEK, Robert - FINFRLOVÁ, Pavla - ŠEDIVÁ, Iva
  Informační systém ve vodním hospodářství pro ORP Hradec Králové.
  Vod. hospod. 2010,č.10,s.263-267,mp.,obr.,angl.res.
  Informace o informačním systému v Hradci Králové, který má za cíl shrnutí údajů o kvantitě a kvalitě vody ve městě a jejich poskytování všem zainteresovaným subjektům.
 • MUŽÍK, Jan
  Město, kultura a cestovní ruch.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.5-8,6 obr.,4 mp.
  Úvodní slovo k semináři AUÚP na téma město, kultura a cestovní ruch. Město Litomyšl - jeho vývoj, význam ve struktuře osídlení, prostorové a funkční členění města.
 • PAVELEK, Martin
  Žilina, mesto na sútoku troch riek. Mesto dokončuje nový územný plán.
  Žilina, město na soutoku tří řek. Město dokončuje nový územní plán.
  Urbanita 2010,č.2,s.62-65,3 obr.,angl.res.
  Z historie i současnosti rozvoje města Žiliny, nový územní plán a výhled do budoucnosti. Doprava je základním limitem rozvoje města.
 • RIESS, Peter - AUGUSTYN, Roman
  Wiener Luftqualität und Schadstoffmonitoring.
  Kvalita vzduchu ve Vídni a monitoring škodlivin.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.34-38,8 obr.
  Podle mezinárodní studie Mercer patří Vídeň k městům s nejvyšší kvalitou životního prostředí. Přestože je zde kvalita vzduchu velmi dobrá, zůstává problematika čistoty ovzduší prioritním zájmem.
 • SALVOVÁ, Anna
  Dopravný inžinier a jeho miesto v procese tvorby miest.
  Dopravní inženýr a jeho místo v procesu tvorby měst.
  Urbanita 2010,č.2,s.52-57,9 obr.,angl.res.
  Rozhovor s odborníky z oblasti dopravního inženýrství na téma procesu tvorby a rozvoje měst a jejich dopravních infrastruktur.
 • SEIFERT, Ondřej
  Město Kutná Hora - rozvoj a ochrana jeho kulturního potenciálu.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.20-23,1 obr.,1 mp.
  Rozvoj a ochrana kulturního potenciálu Kutné Hory - finanční zajištění obnovy památkového fondu, památkově chráněná území, kultura a cestovní ruch.
 • SCHNEEGANS, Juliane
  Regensburg wird wasserdicht.
  Řezno bude "vodotěsné".
  Garten + Landschaft 2010,č.11,s.16-19,4 fot.,2 pl.
  Projekt protipovodňové ochrany Řezna má být dokončen v roce 2025 rozsáhlou výstavbou ochranných hrází, poldrů, zdí a přenosných stěn v ohrožených úsecích podél Dunaje.
 • SUCHÁNEK, Milan - VÍTEK, Jiří - FINFRLOVÁ, Pavla
  Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradec Králové a přilehlých spádových oblastí.
  Vod. hospod. 2010,č.10,s.267-270,2 fot.,kartogr.,mp.,tab.,angl.res.,lit.
  Studie odtokových poměrů na území Hradce Králové a spádových oblastí, kdy záměrem projektu je stanovit koncepci řešení dešťových vod ve městě, vytvoření zásad a kritérií hospodaření s dešťovou vodou.
 • ŠTĚDRÁ, Taťána
  Kultura, cestovní ruch a rekreační potenciál Prahy.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.16-19,21 obr.,4 mp.
  Problematika kultury, cestovního ruchu a rekreace v novém územním plánu Prahy. Strategické dokumenty, prostorová regulace, udržitelný rozvoj města.
 • UNGER, Michael
  Sicherheit auf allen Linien.
  Bezpečnost na všech liniích.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.26-27,3 obr.
  Veřejná doprava ve Vídni - prioritou je kvalita a bezpečnost. Neustálá modernizace vybavení a technologií dopravní infrastruktury je samozřejmostí.
 • VÍTOVÁ, Hana
  Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015.
  Architekt 2010,č.5,s.46-63,30 obr.,4 sit.,5 půd.,1 sch.,1 řez
  Soutěže před získáním titulu - řešení území pivovaru Světovar na nové městské centrum, historické náměstí a tři kašny, Městské divadlo Plzeň, Západočeská galerie v Plzni, plzeňské interiéry Adolfa Loose.
 • WERDERITSCH, Markus - WEYRER, Franz
  Wiener Trinkwasser - Sicherheit vom Regentropfen bis zum Wasserhahn.
  Vídeňská pitná voda - bezpečí od kapky deště až po vodovodní kohoutek.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.44-45,4 obr.
  Zvyšování ochrany kvality a čistoty pitné vody v městě Vídeň. V provozu je 31 vodních nádrží, které podléhají častým kontrolám.
 • WODITSH, Michael
  Hochwasserschutz - Sicherheit für die Wienerinnen und Wiener.
  Protipovodňová ochrana - bezpečnost pro občanky a občany Vídně.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.62-63,2 obr.
  Velké protipovodňové projekty města Vídně. Základy ochrany před povodněmi byly ve Vídni položeny už v druhé polovině 19. století. Stručný výčet opatření po dnešní dobu a novodobé cíle.
 • ZŮNA, Václav
  Specifika ČR ve městech lázeňského trojúhelníku.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.24-29,6 obr.,4 mp.,3 fot.,lit.
  Specifika Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Strategie rozvoje těchto měst, jejich zvláštnosti, významné akce, publicita, turismus, lázeňství, jejich problémy.

7. Územní plánování částí měst

 • Autobusové nádraží Příbram.
  Příbram Coach Station.
  Stavba 2010,č.4,s.12-15,7 obr.,6 řezů,1 sit.,zkr. text angl.
  Cíl změnit nádraží a obohatit jej o další aktivity. Návrh dvou veřejných prostor. Spodní náměstí - shromažďovací prostor s obchody a občerstvením. Horní prostor - venkovní čekárna a zároveň letní kino.
 • Proměny Pražského hradu v uplynulých letech.
  Zpr. památ. péče 2010,č.5,s.303-348,čet. obr.,lit.
  Série článků o památkové péči Pražského hradu. Starý královský palác, katedrála sv. Víta, Ústav šlechtičen, Jízdárna, péče o střešní krytinu a opravy fasád.
 • FIŠER, Michal - BÍLEK, Tomáš - ŠPOULA, Štěpán
  Urbanistické řešení lokality Sluneční Město.
  Architekt 2010,č.5,s.72-75,3 obr.,1 sit.
  Cílem soutěže je jasné definování středu města. Potřeba formální definice prostorů v sídle, které prochází přerodem z periferie v město. Hierarchie prostorů na privátní, komunitní a veřejné.
 • GOACHER, Gemma
  What a difference a space makes.
  Jaký rozdíl může prostor znamenat.
  Green Places 2010,č.68,s.38-39,3 obr.
  Grantový program Community Spaces, který spravuje Groundwork UK, pomohl již stovkám komunit v Anglii transformovat veřejná prostranství a veřejnou zeleň, zušlechtit zanedbané plochy a nově je tak využít.
 • HERZÁN, Lubor
  Ochrana centra města Třebíče před povodněmi.
  Flood Protection of the Town of Třebíč.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,s.14-18,5 obr.,angl.res.
  Popis jednotlivých kroků protipovodňové ochrany města Třebíče od středověku po současnost (systémové řešení protipovodňové problematiky, ochrana území).
 • KAISER, Klaus
  Mehr Farben und Formen.
  Více barev a tvarů.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.28-29,4 fot.
  Kvalitní a odolné protiskluzové rohože a umělé trávníky z gumového granulátu pro povrchovou úpravu veřejných prostor, hřišť a sportovišť mají stále širší spektrum použití. Dodávají se v nejrůznějších barvách.
 • KLAPKA, Axel
  Neue Wege für Bad Nauheim.
  Nové cesty pro park v lázních Bad Nauheim.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.14-16,1 pl.,7 fot.
  Jednou z alternativ k vodopropustným povrchům cest a chodníků v parcích, s podobně příjemným vzhledem, ale větší pevností a trvanlivostí, jsou asfaltové cesty, jejichž povrch je zpevněn epoxypryskyřicí.
 • KOPÁČIK, Gabriel
  Ulica nielen ako dopravná kategória.
  Ulice nejen jako dopravní kategorie.
  Urbanita 2010,č.2,s.26-31,4 obr.,1 tab.,lit.,angl.res.
  Ulice jako veřejný prostor má vlastní mikroklima a zahrnuje mnoho funkcí: pobytovou, obchodní, společenskou, obslužnou, přepravní, městotvornou atd.
 • KOVÁČ, Bohumil
  Doprava v centre Drážďan.
  Doprava v centru Drážďan.
  Urbanita 2010,č.2,s.50-51,2 obr.,angl.res.
  Drážďany mají princip řešení dopravy založený na segregaci. Zúžením jízdních pruhů se vytvořilo více prostoru pro cyklisty a pěší. Nový design komunikací pozvedl celkovou estetickou úroveň města.
 • KUPKA, Jiří
  Historie vídeňské Ringstraße.
  The History of Vienna’s Ringstraße.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,s.7-13,12 obr.,angl.res.
  Proces plánování a realizace vídeňské Ringstraße od poloviny 18. století po současnost může být inspirativním příkladem i pro dnešní urbanistické plánování.
 • MOCOVÁ, Alena
  Jak oživit uliční profil u malých měst. 2. část.
  Moderní obec 2010,č.11,s.24-25,3 obr.
  Problematika veřejných prostranství z dopravního hlediska - uliční profily a možnosti jejich oživení. Základem úspěchu je sladění cílů projektanta, investora i provozovatele.
 • REDČENKOV, Boris - TOMÁŠEK, Prokop - WERTIG, Jaroslav
  Pěší zóna třída Svobody. Cheb.
  Architekt 2010,č.5,s.76-79,7 obr.,angl.res.
  Realizace úprav pěší zóny v Chebu. Bezbariérové řešení s jediným prvkem, tzv. historiogramem. Efektní způsob osvětlení. Ukončení pěší zóny artefaktem Brána času. Zónu tvoří Ohniska a Mezilehlé úseky.
 • REUTLINGER, Christian - SCHÖFFEL, Joachim - LINGG, Eva
  Der Vorstadt-Bewohner. Socialgeografische Betrachtung.
  Obyvatelé předměstí. Sociogeografická úvaha.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.10,s.24-29,3 obr.,franc.res.,angl.res.
  Sociogeografická studie obyvatel předměstí, hledání historického kontextu, snaha o typizaci.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Čištění chodníků v centrech měst má svá pravidla i úskalí.
  Moderní obec 2010,č.11,s.19,2 obr.
  Problematika čištění komunikací a chodníků v centrech měst. Specifické problémy historických center, nová čisticí technika.
 • SBORWITZ, Michal a kol.
  Centrum města - oživení zámeckého areálu. Velká Bystřice.
  Architekt 2010,č.5,s.80-85,12 obr.,angl.res.
  Revitalizace centra malého města v rozsahu prostorů Zámeckého náměstí, přilehlého parku s amfiteátrem a tří objektů. Popis návrhu, prostorů a objektů náměstí. Architektonické a materiálové řešení.
 • SCHLÄPPI, Christoph
  Bümpliz. Mythos und Realität einer Vorstadt.
  Bümpliz. Mýtus a realita jednoho předměstí.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.10,s.38-45,8 obr.,franc.res.,angl.res.
  Téma předměstí uvedené na příkladu Bern-Bümpliz, někdejší selské vesnice anektované k Bernu roku 1919. Ukázka nové bytové výstavby ve spojení s původní zástavbou.
 • SCHOLL, Manuel aj.
  Im offenen Raum.
  V otevřeném prostoru.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.10,s.4-11,11 mp.,franc.res.,angl.res.
  Diskuse nad tématem urbanistického plánování předměstí, rozdíly mezi předměstím a jádrem města a informace o projektu rozvoje území Salina Raurica v Basileji.
 • VÁVROVÁ, Kateřina - LAPKA, Karel
  Regenerace historického jádra města Písek.
  Promenáda podél řeky Otavy a rekonstrukce hradebního příkopu - Parkánů, Bakaláře.
  Architekt 2010,č.5,s.64-67,12 obr.,2 sit.,angl.res.
  Realizace projektu s názvem "Europrojekt" byla financována z prostředků EU. Revitalizace pravobřežní promenády, úpravy a zpřístupnění hradebního příkopu a revitalizace náměstí Na Bakalářích.
 • WINKLER, Friedel
  Ein roter Teppich für die Kunst.
  Červený koberec pro umění.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.17-19,8 fot.
  Při rozšiřování Zemského muzea v Sankt Pölten byl vytvořen nový vchod navazující na otevřené prostranství, jehož povrch byl upraven jako dvoubarevná asfaltová plocha připomínající koberec.

8. Venkovská sídla

 • DOBRUCKÁ, Anna
  Quo vadis, vidiek?
  Kam kráčíš, venkove?
  Urbanita 2010,č.3,s.8-9,2 obr.,angl.res.
  Zamyšlení nad tradičním způsobem života na vesnici a nad tím, jak se v současnosti mění. Je sice trendem stěhovat se na venkov, ale lidé z města sem přinášejí jiný životní styl. Otázka budoucnosti vesnic.
 • DOBRUCKÁ, Lucia
  Úskalia rozvoja vidieckeho sídla.
  Úskalí rozvoje venkovského sídla.
  Urbanita 2010,č.3,s.24-25,2 obr.,angl.res.
  Příklad specifik mikroregionu, v němž se nachází obce Kátov, Kopčany, Brodské, Moravský sv. Ján a Sekule při toku řeky Moravy.
 • HALAJ, Peter
  Vidiecke sídla a voda.
  Venkovská sídla a voda.
  Urbanita 2010,č.3,s.36-39,7 obr.,lit.,angl.res.
  Přijetí Rámcové směrnice o vodě č.2000/60/ES ustanovilo rámec pro vodní politiku. Voda ve venkovské krajině, úprava vodních toků, hospodaření s vodou, koordinace nástrojů plánování a protipovodňová ochrana.
 • HUDCOVSKÁ, Jelena
  Rozvoj vidieka v blízkosti mesta. Bratislavský samosprávny kraj.
  Rozvoj venkova v blízkosti města. Bratislavský samosprávný kraj.
  Urbanita 2010,č.3,s.26-29,3 obr.,angl.res.
  Specifika rozvoje a směřování venkova a malých obcí v blízkosti velkých měst - v tomto případě Bratislavy. Vlivy velkoměsta, stírání rozdílů mezi venkovem a městem, suburbanizace.
 • CHOCHOLOVÁ, Mária
  Územné plány vidieckych sídiel.
  Územní plány venkovských sídel.
  Urbanita 2010,č.3,s.18-20,3 obr.,lit.
  Podle stavebního zákona je každá obec s více než 2 000 obyvateli povinna mít územní plán. Proces přípravy a tvorby územně plánovací dokumentace a metodika. Příklad mikroregionu Rimava a Rimavica.
 • JANČURA, Peter
  Vzhľad vidieckej krajiny v územnom plánovaní.
  Vzhled venkovské krajiny v územním plánování.
  Urbanita 2010,č.3,s.34-35,1 obr.,lit.,angl.res.
  Z územního hlediska je krajina prostor mimo sídla. Dosud poněkud okrajové téma venkovské krajiny nabývá na důležitosti. Faktory změn venkovské krajiny, její posuzování a perspektivy.
 • KOVÁČ, Bohumil
  Špecifiká vidieckych sídiel a územného plánovania.
  Specifika venkovských sídel a územního plánování.
  Urbanita 2010,č.3,s.10-13,5 obr.,angl.res.
  Zatímco problematika měst má v rámci územního plánování mnoho společných znaků, mezi vesnickými sídly je více specifických a zvláště regionálních rozdílů v urbanistické struktuře.
 • KRŠÁKOVÁ, Anna
  Program obnovy dediny na Slovensku.
  Program obnovy vesnice na Slovensku.
  Urbanita 2010,č.3,s.21-23,4 obr.,angl.res.
  Hlavním cílem Programu obnovy vesnice v rámci států Evropy je udržování a zachování identity sídel, krajiny a kultury vesnic. Na Slovensku program probíhá od roku 1998 ve spolupráci se zahraničím.
 • ROZMANOVÁ, Naděžda
  Celostátní síť pro venkov.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,s.34
  Cílem aktivity Celostátní síť pro venkov je posílení vazeb mezi městy a venkovem v intencích Územní agendy EU a Lipské charty o udržitelných evropských městech.
 • SALVOVÁ, Anna
  Vidiecke brownfieldy - s prekážkami aj veľkým potenciálom.
  Venkovské brownfieldy - s překážkami i velkým potenciálem.
  Urbanita 2010,č.3,s.40-43,3 obr.,lit.,angl.res.
  Venkov byl v minulosti poznamenán zejména kolektivizací a areály zemědělské velkovýroby. Mnohé z nich zanikly a dochází k pustnutí družstevních komplexů a vzniku brownfieldů. Příklad obce Kopčian.
 • SALVOVÁ, Anna
  Zachovanie vidieckeho rázu neznamená iba návrat do minulosti.
  Zachování venkovského rázu neznamená jen návrat do minulosti.
  Urbanita 2010,č.3,s.30-33,4 obr.,angl.res.
  Rozhovor na téma venkovský ráz obce a o tom, jak poznamenala výstavba v uplynulých 60 letech venkovské sídlo. Trendy rozvoje v minulosti a současnosti.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Průmyslových zón je dostatek.
  Moderní obec 2010,č.11,s.27,1 obr.
  Průmyslové zóny v České republice - státní politika, strategické zóny, investiční pobídky, struktura průmyslových zón.
 • První školy z modulových systémů.
  Stavitel 2010,č.11,s.30
  Modulární stavby jsou u nás nedoceněné. Stavby mohou sloužit řadu let, v případě potřeby je lze demontovat a odvézt jinam. Příklad základních a mateřských škol postavených tímto způsobem v ČR.
 • HONSOVÁ, Marcela
  České buňky dobývají svět. Stavebnictví.
  Ekonom 2010,č.44,s.30,1 obr.
  Česká stavební firma Koma je svými obytnými moduly známá především v zahraničí. Z modulů lze sestavit nízkoenergetické bytovky, školy, nemocnice, prodejny či benzinky.
 • KAISER, Klaus
  Mehr Farben und Formen.
  Více barev a tvarů.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.28-29,4 fot.
  Kvalitní a odolné protiskluzové rohože a umělé trávníky z gumového granulátu pro povrchovou úpravu veřejných prostor, hřišť a sportovišť mají stále širší spektrum použití. Dodávají se v nejrůznějších barvách.
 • LOIDL-REISCH, Cordula
  Neue Materialien für die Landschaftsarchitektur.
  Nové materiály pro krajinářskou architekturu.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.10-13,3 fot.,lit.
  Krajinářští architekti experimentují v plenéru vedle osvědčených materiálů jako je kámen, beton a dřevo také s novými zářivě barevnými či průhlednými materiály používanými v chráněných interiérech.
 • SALVOVÁ, Anna
  Transformácia areálu bývalých kasární na kultúrne centrum.
  Transformace areálu bývalých kasáren na kulturní centrum.
  Urbanita 2010,č.2,s.76-79,6 obr.,angl.res.
  Vítězný návrh nového urbanistického řešení areálu bývalých kasáren kapitána Jaroše v Košicích od prešovského ateliéru "zerozero". Navrhovaný Kulturpark se má stát kulturně společenským centrem města.
 • SALVOVÁ, Anna
  Vidiecke brownfieldy - s prekážkami aj veľkým potenciálom.
  Venkovské brownfieldy - s překážkami i velkým potenciálem.
  Urbanita 2010,č.3,s.40-43,3 obr.,lit.,angl.res.
  Venkov byl v minulosti poznamenán zejména kolektivizací a areály zemědělské velkovýroby. Mnohé z nich zanikly a dochází k pustnutí družstevních komplexů a vzniku brownfieldů. Příklad obce Kopčian.
 • SHEATH, Eleanor
  Newlands: a legacy of hope for regeneration?
  Přetrvává naděje na regeneraci brownfieldů v Newlands?
  Green Places 2010,č.68,s.28-31,3 obr.
  Newlands je projekt započatý v roce 2003 ve snaze regenerovat rozsáhlé zpustlé a nevyužívané oblasti brownfieldů severozápadní Anglie, a tím stimulovat místní ekonomiky a posílit sociální kohezi.
 • SCHEGK, Ingrid
  Neue Regeln für ein altes Handwerk.
  Nová pravidla pro staré řemeslo.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.20-24,7 fot.,2 tab.
  Normy a doporučení pro stavbu opěrných zdí z kamene na sucho. Německé a švýcarské normy. Tabulky předepsaných technických parametrů a požadavků na opracování kamene pro stavbu opěrných zdí.

16. Doprava

 • Autobusové nádraží Příbram.
  Příbram Coach Station.
  Stavba 2010,č.4,s.12-15,7 obr.,6 řezů,1 sit.,zkr. text angl.
  Cíl změnit nádraží a obohatit jej o další aktivity. Návrh dvou veřejných prostor. Spodní náměstí - shromažďovací prostor s obchody a občerstvením. Horní prostor - venkovní čekárna a zároveň letní kino.
 • In Wien am sichersten unterwegs.
  Ve Vídni na cestách nejbezpečněji.
  Perspektiven 2010, zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.64-65,3 obr.
  Vídeň má spolu s Berlínem nejbezpečnější síť pozemních komunikací v Evropě. Prioritami jsou přehlednost a bezpečnost dopravy, cyklistů a chodců a snižování rizik nehod.
 • AMMOSER, Hendrik
  Vom Tabu zur Entscheidung. Perspektiven der Mauterhebung in Deutschlands Metropolen und Ballungsräumen.
  Od tabu k rozhodnutí. Perspektivy výběru mýtného v německých metropolích a aglomeracích.
  Int. Verkehrswesen 2010,č.11,s.23-24,1 obr.
  Výběr mýtného od uživatelů silnic je spojený s politickými riziky. Zkušenosti potvrzují potřebu získání souhlasu veřejnosti, výhodnost společného postupu obcí a ověření pilotním projektem.
 • BLANÁROVÁ, Tatiana
  Generálne dopravné plány - súčasť územných plánov miest.
  Generální dopravní plány - součást územních plánů měst.
  Urbanita 2010,č.2,s.16-17,1 obr.,angl.res.
  Generální dopravní plán je dopravně plánovací dokumentací představující komplexní řešení dopravního systému sídelního útvaru s vazbami na spádové území. Příklad města Trnavy.
 • BUSCH, Fritz - KEBECK, Kristina - MONNINGER, Daniel
  Aus- und Weiterbildung im Verkehrswesen.
  Vzdělání a další vzdělávání v dopravě.
  Int. Verkehrswesen 2010,č.11,s.16-17
  Prudký vývoj v oborech dopravy klade vysoké nároky na kvalifikaci personálu v ITS. Současný stav a perspektivy systému vzdělávání a doškolování v ITS.
 • ČELKO, Ján
  Doprava a mesto.
  Doprava a město.
  Urbanita 2010,č.2,s.8-11,11 obr.,angl.res.,lit.
  Nové nároky a investice do dopravy na Slovensku, separace dopravy, pěší doprava, estetika a ochrana životního prostředí jsou předmětem dlouhodobé analýzy.
 • ČELKO, Ján
  Mojimi očami. Mestá a statická doprava.
  Mýma očima. Města a statická doprava.
  Urbanita 2010,č.2,s.6-7,2 obr.,angl.res.,lit.
  Očekávaný nárůst motorizace na Slovensku s sebou ponese nové nároky na řešení dopravních problémů, parkovacích míst, uspořádání veřejného prostoru a celkově na urbanizaci měst a obcí.
 • DÚBRAVEC, Róbert
  Martin, mesto s veľkými ambíciami.
  Martin, město s velkými ambicemi.
  Urbanita 2010,č.3,s.58-61,6 obr.,lit.,angl.res.
  Stručný vývoj města Martina ve 20. století a jeho územní plán. Snahy o revitalizaci, obnovu kulturních hodnot a zlepšení dopravní infrastruktury, včetně alternativních způsobů dopravy.
 • ĎURČANSKÁ, Daniela
  Zóny Tempo 30 a ekologické zóny. Prínos pre kvalitu ovzdušia v meste.
  Zóny Tempo 30 a ekologické zóny. Přínos pro kvalitu ovzduší ve městě.
  Urbanita 2010,č.2,s.36-39,6 obr.,angl.res.,lit.
  Zóny Tempo 30 patří mezi opatření pro omezení rychlosti v dopravě a zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. K tomu slouží i ekologické zóny, ve kterých je zpoplatněn nebo omezen vjezd aut.
 • GOEL, Asvin
  Lenk- und Ruhezeiten in der Tourenplanung.
  Plánování doby řízení a přestávek na trase.
  Int. Verkehrswesen 2010,č.11,s.35-36,1 fot.,2 gr.,lit.
  Zaměstnavatelé vyžadují od svých řidičů kamionů, aby v případě změny aktuálních podmínek uměli na počítači vyhodnotit novou optimální variantu průběhu trasy včetně dodržení režimu střídání jízdy a odpočinku.
 • HANKE, Horst
  Die Streutechnik der Zukunft: Wirkungsoptimierung und Qualitätssicherung.
  Posypová technika budoucnosti: optimalizace účinnosti a zajištění kvality.
  Strasse und Verkehr 2010,č.10,s.18-24,8 fot.,2 obr.,res.franc.,lit.
  Cílené a přesné rozmetání malých množství posypového materiálu nebo solných roztoků klade vysoké nároky na rozmetací techniku. Preventivní posyp a potřeba optimalizace jeho účinku a automatizace.
 • HOLZ-RAU, Christian - SCHEINER, Joachim
  Verkehrssicherheit in den Kreisen Nordrhein-Westfalens: Wo lebt es sich am sichersten?
  Dopravní bezpečnost na silnicích v okresech severního Porýní-Vestfálska: Kde se žije nejbezpečněji?
  Raumforsch. und Raumordn. 2010,č.5,s.357-371,6 tab.,5 obr.,res.angl.,lit.
  Riziko smrtelných a vážných dopravních nehod na úrovni okresů podle věkových skupin, místa bydliště a použitého způsobu dopravy. Ve vnitřním městě je riziko nehody podstatně nižší než na předměstí a venkově.
 • KOLLÁROVÁ, Anna
  Cyklisti a chodci v mestách. Komu patrili a budú opäť patriť mestá.
  Cyklisti a chodci ve městech. Komu patřila a budou opět patřit města.
  Urbanita 2010,č.2,s.32-35,6 obr.,lit.,angl.res.
  Dopravní charakteristika současných měst, dopravní politika a principy trvale udržitelné mobility. Snaha o podporu hromadné a nemotorové dopravy. Technické řešení pěší a cyklistické infrastruktury.
 • KOPÁČIK, Gabriel
  Ulica nielen ako dopravná kategória.
  Ulice nejen jako dopravní kategorie.
  Urbanita 2010,č.2,s.26-31,4 obr.,1 tab.,lit.,angl.res.
  Ulice jako veřejný prostor má vlastní mikroklima a zahrnuje mnoho funkcí: pobytovou, obchodní, společenskou, obslužnou, přepravní, městotvornou atd.
 • KÖRNER, Milan
  Vývoj dopravnej infraštruktúry v strednej Európe po roku 1990.
  Vývoj dopravní infrastruktury ve střední Evropě po roce 1990.
  Urbanita 2010,č.2,s.14-15,1 mp.,angl.res.
  Přestavba a dostavba dopravních sítí na území bývalé NDR i sítí přecházejících do sousedních zemí. Letecká a železniční doprava v rámci středoevropské dopravní sítě.
 • KOVÁČ, Bohumil
  Doprava v centre Drážďan.
  Doprava v centru Drážďan.
  Urbanita 2010,č.2,s.50-51,2 obr.,angl.res.
  Drážďany mají princip řešení dopravy založený na segregaci. Zúžením jízdních pruhů se vytvořilo více prostoru pro cyklisty a pěší. Nový design komunikací pozvedl celkovou estetickou úroveň města.
 • MATEČEK, Ľubomír - DRLIČIAK, Marek
  Využitie dopravného modelovania pri tvorbe územného plánu.
  Využití dopravního modelování při tvorbě územního plánu.
  Urbanita 2010,č.2,s.18-21,5 obr.,angl.res.
  Důležitost zpracování vstupních údajů od všech zainteresovaných stran při tvorbě územního plánu s ohledem na dopravu. Software na modelování dopravy a dopravní model města Žiliny.
 • MEYER, Michael D.
  Greenhouse Gas and Climate Change Assessment. Framing a Transportation Research Agenda.
  Hodnocení vlivu skleníkových plynů na klimatické změny. Rámec výzkumu v oboru dopravy.
  APA Journal 2010,č.4,s.402-412,1 tab.,1 obr.,lit.
  Článek specifikuje naléhavé úkoly při plánování dopravy z hlediska snižování tvorby skleníkových plynů a vývoje potřebných strategií přípravy na klimatické změny. Kritický pohled na dopravní systémy v USA.
 • MOCOVÁ, Alena
  Jak oživit uliční profil u malých měst. 2. část.
  Moderní obec 2010,č.11,s.24-25,3 obr.
  Problematika veřejných prostranství z dopravního hlediska - uliční profily a možnosti jejich oživení. Základem úspěchu je sladění cílů projektanta, investora i provozovatele.
 • RAKŠÁNYI, Peter
  Analýza vývoja obce a jej dopravnej infraštruktúry.
  Analýza vývoje obce a její dopravní infrastruktury.
  Urbanita 2010,č.2,s.40-43,6 obr.,lit.,angl.res.
  Na příkladě analýzy vývoje a rozvoje obce Chynoran a její dopravní infrastruktury se autor pokusil odkrýt i analogii rozvoje velkých měst a budoucnost rozvojových programů.
 • RUNGE, Wolf-Rüdiger
  Qualität von Ausweichrouten.
  Kvalita objížďkových tras.
  Int. Verkehrswesen 2010,č.11,s.13-15,1 fot.,2 gr.,res.angl.,lit.
  Objížďky doporučované dopravní navigací GPS kvůli skutečné nebo domnělé překážce na hlavní trase jsou pro automobilisty z hlediska spotřeby času často ztrátovější, než kdyby pokračovali po hlavní trase.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Jak najít shodu (i) s památkáři.
  Moderní obec 2010,č.11,s.35,2 obr.
  Město Napajedla představilo dva vítězné projekty na zklidňování dopravy. Při realizaci nebyla porušena historicko-urbanistická struktura města.
 • SALVOVÁ, Anna
  Dopravný inžinier a jeho miesto v procese tvorby miest.
  Dopravní inženýr a jeho místo v procesu tvorby měst.
  Urbanita 2010,č.2,s.52-57,9 obr.,angl.res.
  Rozhovor s odborníky z oblasti dopravního inženýrství na téma procesu tvorby a rozvoje měst a jejich dopravních infrastruktur.
 • SCHMEIDLER, Karel
  Moderní a ekologický mód dopravy - chůze v urbánním prostředí.
  Veř. správa 2010,č.23.,příl.,s.IV-VIII,2 fot.,8 gr.
  Budování infrastruktury pro chodce je pro města výhodné z hlediska ekonomického, ekologického i sociálního. Udržitelná politika vedení města by proto měla zahrnovat příslušná pobídková opatření.
 • SCHWING, Erwin - REUTHER, Mike
  Tragsysteme zur Sicherung von alten Stützmauern.
  Nosné systémy k jištění starých opěrných zdí.
  Strasse und Verkehr 2010,č.10,s.12-17,6 fot.,4 řezy,1 sch.,res. franc.
  Mnoho opěrných zdí z přírodního kamene podél silnic a železnic k zajištění půdy proti sesuvům je starších než 100 let. Různé způsoby statického řešení jejich zpevnění či ukotvení do rostlého terénu.
 • SUROVÝ, Rudolf
  Doprava - rozhodujúci faktor mobility.
  Doprava - rozhodující faktor mobility.
  Urbanita 2010,č.2,s.12-13,angl.res.
  Příčiny současného stavu dopravy na Slovensku, základní podmínky funkčnosti dopravy ve městech i mimo ně a rozhodující opatření pro zabezpečení městské mobility.
 • UNGER, Michael
  Sicherheit auf allen Linien.
  Bezpečnost na všech liniích.
  Perspektiven 2010,zvl.č. Sicherheit in allen Bereichen,s.26-27,3 obr.
  Veřejná doprava ve Vídni - prioritou je kvalita a bezpečnost. Neustálá modernizace vybavení a technologií dopravní infrastruktury je samozřejmostí.
 • VANGEL, Jozef - DECKÝ, Martin
  Historický vývoj mýta na území dnešného Slovenska.
  Historický vývoj mýta na území dnešního Slovenska.
  Urbanita 2010,č.2,s.44-45,4 obr.,lit.,angl.res.
  Dnešní mýtné je dědictvím ze středověku, byť se přizpůsobilo současným podmínkám. Příklady nejstarších obchodních cest a výběru mýta od 11. do 20. století na Slovensku.
 • WEBER, Thomas - TSCHUPPERT, Diego - KURMANN, Paul
  Die Natur diktiert das Tempo A2 Lopperviadukt.
  Příroda diktuje tempo prací na silnici 1. třídy u Lopperu.
  Strasse und Verkehr 2010,č.10,s.6-11,9 fot.,text také franc.
  Vybudováním nového tunelu na silnici A2 u Lopperu byla odstraněna podstatná část rizik. Nyní jsou na skalní stěně v úseku Hergiswil-Stansstad montovány ochranné sítě proti padajícímu kamení.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Die 31 Häuser zum Leben.
  31 domovů pro život.
  Perspektiven 2010,č.7,s.56-59,31 obr.
  Stručný přehled 31 domovů pro seniory v městě Vídni - jejich foto, kapacita, další vybavení či služby, adresy a kontakty.
 • Lucemburský létající talíř.
  Flyer Saucer in Luxemburg.
  ASB 2010,č.5,s.26-30,10 obr.,angl.res.
  Relaxační a plavecký komplex Les Thermes v Lucemburku, pár minut od centra města, je společným projektem okolních obcí. Venkovní plášť z hliníkové šindelové krytiny a tvar budovy připomíná létající talíř.
 • První školy z modulových systémů.
  Stavitel 2010,č.11,s.30
  Modulární stavby jsou u nás nedoceněné. Stavby mohou sloužit řadu let, v případě potřeby je lze demontovat a odvézt jinam. Příklad základních a mateřských škol postavených tímto způsobem v ČR.
 • BRÜGGERMANN, Michael
  Das offene Amt. Ordnungsamt in Frankfurt am Main.
  Městský úřad ve Frankfurtu nad Mohanem slouží veřejnosti.
  DBZ 2010,č.10,s.24-31,čet.fot.,1 pl.,2 půd.,1 řez,5 obr.
  Architektura nové budovy městského úřadu vyjadřuje otevřenost a vstřícnost vůči občanům. Na celkové podlažní ploše 30 000 m2 zde v různých odděleních poskytuje služby veřejnosti 600 zaměstnanců.
 • GREWE, Rosa
  Öko-Hightech Campus. Technologieunternehmen in Sevilla/E.
  Ekologický hightech kampus - technologický podnik v Seville, Španělsko.
  DBZ 2010,č.10,s.48-53,11 fot.,1 pl.,2 půd.,1 řez.
  Španělská firma Abengoa vyvíjí ekologické technologie. Tomu vzhledem a pojetím odpovídá i ekologický higtech kampus Palmas Altas, který je sídlem firmy.
 • HONSOVÁ, Marcela
  České buňky dobývají svět. Stavebnictví.
  Ekonom 2010,č.44,s.30,1 obr.
  Česká stavební firma Koma je svými obytnými moduly známá především v zahraničí. Z modulů lze sestavit nízkoenergetické bytovky, školy, nemocnice, prodejny či benzinky.
 • JAEGER, Frank Peter
  Die offene Mitte. Konzernzentrale der ThyssenKrupp AG, Essen.
  Otevřený střed. Ústředí koncernu ThyssenKrupp AG, Essen.
  DBZ 2010,č.11,s.30-37,11 fot.,1 pl.,2 půd.,8 řezů
  Nové sídlo koncernu sestává z 12 budov. Uprostřed je budova Q1 s panoramatickou skleněnou fasádou 51 x 28 m sestávající z 96 tabulí, vertikálně a horizontálně zpevněných předpjatou lanovou sítí.
 • KÄPPLINGER, Claus
  Ein Schaufenster, eine Skulptur. Das Museum aan de Stroom in Antwerpen.
  Výkladní skříň, plastika. Muzeum aan de Stroom v Antverpách.
  DBZ 2010,č.11,s.22-27,7 fot.,1 pl.,6 půd.,5 řezů
  Muzeum v belgických Antverpách o celkové podlažní ploše 19 557 m2 poskytuje nejen nádherné výhledy na město a krajinu podél řeky Schelde, ale se svými 65 metry výšky je také dominantou města.
 • KOLLAND, Franz
  Wohn- und Pflegebedürfnisse im Alter.
  Potřeby bydlení a péče ve stáří.
  Perspektiven 2010,č.7,s.10-11,2 gr.
  Problematika bydlení, sociální péče a potřeba výstavby nových domovů pro seniory v souvislosti s demografickými změnami ve společnosti.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Mušle, džungle a klokani v dánském Arhusu.
  Shells, Jungle and Kangaroos in Arhus, Denmark.
  ASB 2010,č.5,s.38-43,9 obr.,2 řezy,1 sit.,1 půd.,angl.res.
  Druhé největší dánské město má unikátní tělocvičnu. Gymnastická hala je kombinací sportovní haly a dětského hřiště. Originální nápad propojit tyto dvě funkce nemá v žádné zemi obdoby. Nízkonákladový projekt.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Plavání s pásovcem.
  Swimming with an Armadillo.
  ASB 2010,č.5,s.32-35,4 obr.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  Akvapark v Brně-Kohoutovicích vznikl jako přístavba základní školy uprostřed sídliště. Zahrnuje provozní část, plavecký a rekreační bazén s vodními atrakcemi a venkovní terasu s menším střešním bazénem.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Tělocvična za betonovými slunolamy.
  The Gym behind the Concrete Sun-Breakers.
  ASB 2010,č.5,s.46-50,9 obr.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  K funkcionalistické budově gymnázia v Praze byla přistavěna tělocvična 13 x 24 m. Budova je betonová s velkými prosklenými plochami a přirozeným světlem. Fasáda je stíněná slunolamy. Zázemí je v budově školy.
 • KRAUS, Kornelie
  Schuppen aus Glas. Unternehmenssitz von Bouygues, Paris/F.
  Šupiny ze skla. Sídlo firmy Bouygues, Paříž, Francie.
  DBZ 2010,č.11.s.38-45,10 fot.,1 pl.,1 pohl.,2 půd.,3 řezy.
  Administrativní budova realitky Bouygues s 200 zaměstnanci na trojúhelníkovém pozemku v hustě zastavěném pařížském předměstí. Vnější plášť budovy tvoří 700 mírně lichoběžníkových skleněných tabulí.
 • LAUBERT, Thomas
  Standpunkt Student: Die Architektursprache sollte sich an der Nutzung orientieren.
  Vyjádření studenta: Architektonické řešení by se mělo orientovat podle využití.
  DBZ 2010,č.10,s.54-55 fot.,1 půd.,1 řez.
  Diplomová práce autora článku ukazuje, že zastaralé, zaprášené administrativní budovy lze přeměnit na moderní centra služeb občanům s příjemným prostředím pro návštěvníky i zaměstnance.
 • LINTNER, Peter
  Häuser zum Leben: 50 Jahre Geschichte.
  Domy pro život: 50 let historie.
  Perspektiven 2010,č.7,s.28-31,13 obr.,1 gr.
  Průřez padesátiletou historií provozu, výstavby a vývoje domovů pro seniory ve Vídni.
 • LUKASCHEK, Angela
  Modelle für die Zukunft.
  Modely pro budoucnost.
  Perspektiven 2010,č.7,s.16-17,3 obr.
  Čtyři nové plány na výstavbu pečovatelských domů v 19. vídeňském okrsku. Snaha o inovaci a zvýšení komfortu bydlení a praktické usnadnění péče o seniory.
 • NIEMANN, Christiane
  Haus im Park. Verwaltungsbau SAP, St. Ingbert/D.
  Dům v parku. Správní budova firmy SAP, St. Ingbert, Německo.
  DBZ 2010,č.10,s.32-39,10 fot.,1 pl.,1 půd.,6 řezů
  Kancelářská budova softwarové firmy SAP je svojí lehkou a transparentní architekturou citlivě začleněna do parku v sousedství památkově chráněné vily. Skleněná fasáda umožňuje výhled do parku.
 • PIETZCKER, Matthias
  Standpunkt Büroplaner. Zukunft "Emotional Office".
  Názor odborníka na plánování kancelářských budov: Budoucnost má "Emotional Office".
  DBZ 2010,č.10,s.22-23,2 fot.
  Moderní plánování kancelářských a správních budov spočívá ve vytváření celkově příjemného pracovního prostředí včetně vstupních hal, míst s pohovkami pro návštěvy, poslucháren, zasedaček, kantýn apod.
 • SALVOVÁ, Anna
  Transformácia areálu bývalých kasární na kultúrne centrum.
  Transformace areálu bývalých kasáren na kulturní centrum.
  Urbanita 2010,č.2,s.76-79,6 obr.,angl.res.
  Vítězný návrh nového urbanistického řešení areálu bývalých kasáren kapitána Jaroše v Košicích od prešovského ateliéru "zerozero". Navrhovaný Kulturpark se má stát kulturně společenským centrem města.
 • SCHEIDL, Adelheid
  Umbau im laufenden Betrieb - ein Rückblick.
  Přestavba za běžícího provozu - pohled nazpět.
  Perspektiven 2010,č.7,s.26-27,3 obr.
  Postupná sanace a přestavba domovu důchodců Leopoldau za běžícího provozu. Všechny byty jsou bezbariérové a vybavené balkonem. Vnější prostory jsou se zahradou a zelenými plochami.
 • WINKLER, Friedel
  Ein roter Teppich für die Kunst.
  Červený koberec pro umění.
  Garten + Landschaft 2010,č.10,s.17-19,8 fot.
  Při rozšiřování Zemského muzea v Sankt Pölten byl vytvořen nový vchod navazující na otevřené prostranství, jehož povrch byl upraven jako dvoubarevná asfaltová plocha připomínající koberec.

19. Rekreace a volný čas

 • HYSEK, Oldřich - MAROUŠKOVÁ, Zuzana
  Příklady vlivu turistiky a rekreace na sídla a krajinu, potenciál, míra využití území a možnosti regulace nástroji ÚP - Špindlerův Mlýn.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.36-39,6 obr.,1 gr.,1 tab.
  Špindlerův Mlýn - vliv turistiky a rekreace, míra využití území a možnosti regulace nástroji územního plánování.
 • KOČIČKA, Pavel
  Cestování přes internet. Cestovní ruch.
  Ekonom 2010,č.47,s.42-43,1 gr.
  Pobytové zájezdy se i navzdory ekonomické krizi v Česku dobře prodávají - klienti hledají nejlevnější zájezdy na internetu. V letošním roce se téměř jedna třetina zájezdů prodala on-line.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Farma Čapí hnízdo.
  Stork Nest Farm.
  ASB 2010,č.5,s.20-24,9 obr.,angl.res.
  Zchátralý statek s lihovarem na Benešovsku byl přeměněn na atraktivní farmu, která má sloužit vzdělávání, zábavě a odpočinku. Hala z dřevěných klád evokuje čapí hnízdo, víceúčelová hala, pastviny ...
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Mušle, džungle a klokani v dánském Arhusu.
  Shells, Jungle and Kangaroos in Arhus, Denmark.
  ASB 2010,č.5,s.38-43,9 obr.,2 řezy,1 sit.,1 půd.,angl.res.
  Druhé největší dánské město má unikátní tělocvičnu. Gymnastická hala je kombinací sportovní haly a dětského hřiště. Originální nápad propojit tyto dvě funkce nemá v žádné zemi obdoby. Nízkonákladový projekt.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Plavání s pásovcem.
  Swimming with an Armadillo.
  ASB 2010,č.5,s.32-35,4 obr.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  Akvapark v Brně-Kohoutovicích vznikl jako přístavba základní školy uprostřed sídliště. Zahrnuje provozní část, plavecký a rekreační bazén s vodními atrakcemi a venkovní terasu s menším střešním bazénem.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Tělocvična za betonovými slunolamy.
  The Gym behind the Concrete Sun-Breakers.
  ASB 2010,č.5,s.46-50,9 obr.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  K funkcionalistické budově gymnázia v Praze byla přistavěna tělocvična 13 x 24 m. Budova je betonová s velkými prosklenými plochami a přirozeným světlem. Fasáda je stíněná slunolamy. Zázemí je v budově školy.
 • MEJSNAROVÁ, Jitka
  Funkce rekreace v územně analytických podkladech obcí.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.40-43,5 mp.,1 tab.
  Funkce rekreace v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností - ukázka zpracování problematiky rekreace v ÚAPo ORP Černošice.
 • MUŽÍK, Jan
  Město, kultura a cestovní ruch.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.5-8,6 obr.,4 mp.
  Úvodní slovo k semináři AUÚP na téma město, kultura a cestovní ruch. Město Litomyšl - jeho vývoj, význam ve struktuře osídlení, prostorové a funkční členění města.
 • PAUČULOVÁ, L’ubica
  Lokalita UNESCO "Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia" - kultúrna krajina a cestovný ruch.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.44-46,6 obr.
  Město Banská Štiavnica bylo v roce 1993 zapsáno do Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Vymezení, předměty ochrany, územní potenciál, cestovní ruch, ochrana území.
 • STEJSKAL, Jaromír
  Ekonomické aspekty cestovního ruchu.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.52-53
  Cestovní ruch v ČR - ekonomický potenciál, odvětví cestovního ruchu, udržitelný rozvoj, statistika, příjmy a výdaje, vazba na územní plánování, příklady ze zahraničí - Benátky a Maastricht.
 • STEJSKAL, Miroslav - SMEJKAL, Miroslav
  Aktivity Pardubického kraje v oblasti podpory cestovního ruchu se zaměřením na oblast Králicka.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.30-31,1 obr.
  Problematika cestovního ruchu v Pardubickém kraji se zaměřením na oblast Králicka - strategie rozvoje pro období 2010 - 2015, podpora ze strany Pardubického kraje, atraktivity Králicka.
 • ŠAUER, Martin - VYSTOUPIL, Jiří
  Dvacet let vývoje cestovního ruchu v České republice a jeho prostorové a funkční souvislosti.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.54-58,5 kartogr.,1 tab.,lit.
  Cílem příspěvku je vyhodnotit vývoj cestovního ruchu a procesy, které ovlivnily funkčně-prostorovou strukturu. Rozvoj ubytovací infrastruktury, druhé bydlení, trendy poptávky, podpora CR z veřejných zdrojů.
 • ŠTĚDRÁ, Taťána
  Kultura, cestovní ruch a rekreační potenciál Prahy.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.16-19,21 obr.,4 mp.
  Problematika kultury, cestovního ruchu a rekreace v novém územním plánu Prahy. Strategické dokumenty, prostorová regulace, udržitelný rozvoj města.
 • VÍTEK, Ondřej
  Cestovní ruch a ochrana přírody.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.50-51,1 obr.
  Souvislosti mezi cestovním ruchem a ochranou přírody. Aktivity Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v této oblasti.
 • ZŮNA, Václav
  Specifika ČR ve městech lázeňského trojúhelníku.
  In: Město, kultura a cestovní ruch. Sborník ze semináře AUÚP, Litomyšl 22.-23. dubna 2010.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,sam.příl. Město, kultura a cestovní ruch,s.24-29,6 obr.,4 mp.,3 fot.,lit.
  Specifika Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Strategie rozvoje těchto měst, jejich zvláštnosti, významné akce, publicita, turismus, lázeňství, jejich problémy.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022