Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Go-ahead given for green London suburb.
  Londýnské předměstí dostalo „zelenou“ pro vytvoření zelené oázy.
  Green Places 2011,č.76,s.18,1 obr.
  Předměstí Sutton na jihu Londýna má být přebudováno na „nejzelenější místo k životu v Británii“. Jde o jeden z nejrozsáhlejších sanačních plánů v zemi a dá vzniknout 500 pracovních míst.
 • RHS Olympic Park Garden grows.
  Zahrada olympijského parku Královské zahradnické společnosti (RHS) roste.
  Green Places 2011,č.76,s.19,2 obr.
  Královská zahradnická společnost (RHS) stojí za výsadbou stromů, ovocných keřů, tvorbou luk v rámci dotváření rozsáhlého areálu v oblasti východního Londýna, chystaného pro Olympijské hry 2012.
 • BUBLÍKOVÁ, Barbara
  Čína kopíruje už i města.
  Ekonom 2011,č.29,s.50-53,5 obr.
  V Číně vznikají napodobeniny celých částí evropských měst. Umožňují Číňanům seznámit se s jinou kulturou a jsou atraktivní pro turisty.
 • ENGLERT, Klaus
  Madrid Río – acht Kilometer Park am Fluss.
  Madridské Río – osmikilometrový park na řece.
  Garten + Landschaft 2011,č.8,s.23-27,13 obr.
  Za pouhé čtyři roky byl v Madridu zrealizován jeden z největších projektů parků v Evropě – osm kilometrů dlouhá promenáda s četnými novými i zrestaurovanými mosty, parky a prostranstvími.
 • GULDAN, Patrik
  Nadstavby rastú ako huby po daždi.
  Nástavby rostou jako houby po dešti.
  Urbanita 2011,č.2,s.18-19,3 obr.,res.angl.
  V bratislavském obvodu Nivy došlo k výraznému zhoršení kvality obytného prostředí v důsledku nekritického povolování nástaveb obytných domů a vyvolaných požadavků na parkovací místa.
 • HEINSEN, Ljubica
  Mit der Hamburger U-Bahn nach Barcelona.
  Hamburským metrem do Barcelony.
  Garten + Landschaft 2011,č.8,s.10-13,7 obr.,lit.
  Vedle probíhajícího budování metra, jež má propojit Hamburk s Barcelonou, pokračuje i revitalizace nábřežní promenády Hamburg HafenCity.
 • HUDEKOVÁ, Zuzana
  Olympijský park v Londýne.
  Olympijský park v Londýně.
  Urbanita 2011,č.2,s.44-46,4 obr.,res.angl.
  Projekty určené pro jednu konkrétní událost se často stávají pozdějším územním problémem. Olympijský park v Londýně pro LOH 2012 však má ambice stát se plnohodnotnou a živou součástí metropole.
 • JAKOB, Thomas
  Hafencity Köln.
  Přístavní město Kolín.
  Garten + Landschaft 2011,č.8,s.32-35,7 obr.
  Jižně od kolínského starého města vznikla nová přístavní čtvrť s kancelářskými i obytnými budovami, parčíky a veřejnými prostranstvími. V rámci bezpečnosti jsou součástí také protipovodňová opatření.
 • MARCINOV, Michal
  Slušnosť vo verejných priestoroch.
  Slušnost ve veřejných prostorech.
  Urbanita 2011,č.2,s.36-39,5 obr.,lit.,res.angl.
  "Jaké celkové prostředí a speciálně veřejné prostory vytváří město pro své obyvatele? Jaké dojmy si odnesou návštěvníci?" To jsou aktuální otázky a současně velké výzvy pro soudobý urbanismus.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Stavět ekologicky, ekonomicky a úsporně.
  Stavitel 2011,č.8,příl. Udržitelné stavění,s.I.,1 obr.
  Udržitelné stavění usiluje o snížení negativních dopadů na životní prostředí během životnosti staveb, optimalizuje jejich životnost, komfort a bezpečí pro uživatele. Ve světě se označuje jako PPP.
 • BRDKOVÁ, Lenka
  Boty vystřídá univerzita. Nové projekty.
  Ekonom 2011,č.34,s.50-51,4 obr.
  Zlín pokračuje v citlivé přestavbě města. Změny se dotknou velké části centra, průmyslové objekty se změní na kulturní centra a muzea. V plánu je i rozšíření univerzitního kampusu. Ukázky vítězných návrhů.
 • EBERHARD, Hansruedi
  Neue Recycling-Baustoff-Normen in Kraft gesetzt.
  Nové normy pro recyklaci stavebnin uvedené v platnost.
  Strasse und Verkehr 2011,č.7/8,s.32-33,1 obr.,franc.res.
  Přehled nových norem a směrnic pro zacházení s minerálními recyklovanými stavebninami.
 • HONSOVÁ, Marcela
  Přepych v továrnách. Bydlení v brownfieldech.
  Ekonom 2011,č.31/32,s.76-81,7 obr.
  V Česku vzrůstá zájem o nadstandardní bydlení v bývalých průmyslových objektech. Loftové byty mají velkou rozlohu, nacházejí se v atraktivní lokalitě. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Ukázky projektů.
 • HONSOVÁ, Marcela
  Zahrát si golf v dolech. Revitalizace půdy.
  Ekonom 2011,č.28,s.48-49,2 obr.
  Příklady úspěšné rekultivace bývalých těžebních oblastí na Ostravsku. Zdevastovaná místa se mění na nové zemědělské pozemky, golfová hřiště, parky aj. Inspirace v zahraničí.
 • NEZVAL, Martin
  Ochrana nových staveb před radonem.
  Stavitel 2011,č.8,s.22-23,2 obr.,1 gr.
  Ochrana zahrnuje stanovení radonového indexu pozemku, určení radonového indexu stavby, výběr preventivních opatření dle ČSN 730601 a jejich provedení při výstavbě, kontrola měřením dokončeného objektu.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • New pylon on the horizon.
  Nový stožár na obzoru.
  Green Places 2011,č.76,s.10,1 obr.
  Královský institut britských architektů (RIBA) vypsal soutěž na nový design a konstrukci elektrických stožárů, jichž je napříč Británií víc než 88 tisíc.
 • Stavební kniha 2011. Městské inženýrství.
  Praha,Informační centrum ČKAIT 2011.165 s.,fot.,obr.,gr.,tab.,sch.,pl.
  První část publikace uvádí statistické údaje o vývoji stavebnictví České republiky v roce 2010, odborná část publikace se věnuje řešení technických problémů měst, obcí a regionů.
  14 769
 • BROTÁNEK, Aleš a kol.
  Potenciál úspor v panelových domech.
  Stavitel 2011,č.8,sam.příl. Tepelné izolace pro novostavby i rekonstrukce,s.4-6
  Stavební soustava a obalová konstrukce. Obvyklý způsob zateplení. Kvalita vnitřního prostředí. Měření kysličníku uhličitého. Úspory při přípravě teplé vody. Sled prováděných opatření a výsledný stav.
 • HANÁK, Marek
  Energetické úspory vs. památková ochrana.
  Moderní obec 2011,č.8,s.33,1 obr.
  Výzva veřejného ochránce práv k problematice energetických úspor památkově chráněných objektů.
 • POLEŠÁKOVÁ, Marie a kol.
  Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury. Aktualizace 2011.
  Úkol č. A.4.5/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2011.137 s.,tab.,pl.,půd.,edice Vesnice,b.č.
  Aktualizace problematiky dopravní a technické infrastruktury s uvedením jednotkových cen pro sestavení rámcového rozpočtu realizované akce nebo slouží jako vodítko pro výběrové řízení na dodavatele.
  Z 49
 • URBÁŠKOVÁ, Hana
  Pasivní dřevostavba s vyhlídkou na město.
  Stavitel 2011,č.8,sam.příl. Tepelné izolace pro novostavby i rekonstrukce,s.10-12,8 obr.,1 tab.
  Brněnský dům od architektky Hany Urbáškové byl navržen pečlivě a jeho realizace probíhala tak, aby se předešlo všem problémům při užívání stavby s minimálními náklady na vytápění.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

 • Government sees green.
  Vláda vidí zeleně.
  Green Places 2011,č.76,s.4-5,1 obr.
  Vláda Velké Británie zveřejnila strategii, jejíž plány jsou obsaženy v Bílé knize o přírodním prostředí a které mají lépe chránit, zlepšovat a rozvíjet přírodní prostředí Anglie.
 • Herausforderung Elektromobilität.
  Výzva – elektromobilita.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.4,s.12-14,1 obr.
  Vhledem k celosvětové snaze o redukci emisí CO2, usiluje Německo o zasazení vývoje elektromobility do mezinárodního kontextu. Rozvoj systémů elektrických pohonů, které rovněž přispějí ke snížení hlučnosti.
 • K třídění odpadu má více motivovat úprava poplatku za jeho odvoz.
  Moderní obec 2011,č.8,s.15,1 fot.,1 tab.
  Navrhovaná novela o místních poplatcích umožní obcím zvýhodnit třídění komunálního odpadu a vybírat poplatky od cizinců, kteří mají v Česku dlouhodobý pobyt.
 • Stavět ekologicky, ekonomicky a úsporně.
  Stavitel 2011,č.8,příl. Udržitelné stavění,s.I.,1 obr.
  Udržitelné stavění usiluje o snížení negativních dopadů na životní prostředí během životnosti staveb, optimalizuje jejich životnost, komfort a bezpečí pro uživatele. Ve světě se označuje jako PPP.
 • ČERNÝ, Zdeněk
  Udržitelný rozvoj měst, Liberec 2011.
  Aktuality AUÚP 2011,č.85,s.1-7,9 obr.
  Seminář Asociace pro urbanismus a územní plánování na téma Udržitelný rozvoj měst se konal v květnu 2011 v Liberci. Průřez stěžejními příspěvky.
 • GULDAN, Patrik
  Nadstavby rastú ako huby po daždi.
  Nástavby rostou jako houby po dešti.
  Urbanita 2011,č.2,s.18-19,3 obr.,res.angl.
  V bratislavském obvodu Nivy došlo k výraznému zhoršení kvality obytného prostředí v důsledku nekritického povolování nástaveb obytných domů a vyvolaných požadavků na parkovací místa.
 • CHARLESWORTH, Sue
  Different shades of green.
  Různé odstíny zelené.
  Green Places 2011,č.76,s.39-41,2 obr.
  Nový výzkum naznačuje, že porosty zelených střech a zakládání jezírek jsou mnohem efektivnější pro zmírňování klimatických změn, než pouhá výsadba stromů.
 • KLÁPŠTĚ, Petr
  Závěry konference Udržitelný rozvoj měst.
  Zahraniční a domácí příklady stavby měst podle zásad udržitelného rozvoje.
  Aktuality AUÚP 2011,č.85,s.8
  Příklady realizací udržitelných měst v Nizozemí a Německu. Možnosti a nástroje územního plánování podle zásad udržitelného rozvoje. Příspěvky ze semináře AUÚP Udržitelný rozvoj měst, Liberec 2011.
 • KÖRNER, Milan
  Závěry konference Udržitelný rozvoj měst.
  Nevyrovnanost pilířů udržitelného rozvoje území.
  Aktuality AUÚP 2011,č.85,s.10-11
  Problémy hodnocení environmentálního, ekonomického a sociálního pilíře udržitelného rozvoje území. Příspěvek ze semináře AUÚP Udržitelný rozvoj měst, Liberec 2011.
 • KULHÁNEK, František
  Víceúčelový objekt pro ekologickou výchovu.
  Stavitel 2011,č.8,s.33-36,5 obr.,4 pohl.,3 půd.,2 řezy
  Nedaleko Kladna, v místě bývalé hornické osady Čabárna, vznikla nová rozsáhlá dřevostavba Centra ekologické výchovy. Výběr lokality se jeví ideální, je vidět i vývoj přírody dlouhodobě ovlivněné důlní činností.
 • NEZVAL, Martin
  Ochrana nových staveb před radonem.
  Stavitel 2011,č.8,s.22-23,2 obr.,1 gr.
  Ochrana zahrnuje stanovení radonového indexu pozemku, určení radonového indexu stavby, výběr preventivních opatření dle ČSN 730601 a jejich provedení při výstavbě, kontrola měřením dokončeného objektu.
 • POLÁČKOVÁ, Vlasta
  Závěry konference Udržitelný rozvoj měst.
  Legislativní rámec a zakotvení udržitelného rozvoje v plánování sídel.
  Aktuality AUÚP 2011,č.85,s.9
  Možnosti hodnocení udržitelného rozvoje v plánování sídel - SEA, RURÚ, VVURÚ. Příspěvky ze semináře AUÚP Udržitelný rozvoj měst, Liberec 2011.
 • SAMOVÁ, Mária - ROLLOVÁ, Lea
  Nové paradigmy tvorby miest pre všetkých.
  Nová paradigmata tvorby měst pro všechny.
  Urbanita 2011,č.2,s.28-31,6 obr.,lit.,res.angl.
  Nová strategie tvorby měst spočívá v prosazování celostního přístupu k potřebám obyvatel a návštěvníků měst tak, aby města byla přístupná, příjemná a bezpečná pro všechny, bez jakýchkoli náznaků diskriminace.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Učit se šetrnému vztahu k přírodě.
  Stavitel 2011,č.8,s.36
  Středisko ekologické výchovy u Kladna představuje poměrně nový architektonicky typ. Uvnitř i vně je dům stejný - jednoduchý, bytelný, místnosti jsou velké a světlé. Každá ložnice je z jiného druhu dřeva.
 • TROJAN, Michaela
  Grün- und Freiraum in der Sanierung.
  Zelené plochy a volná prostranství při sanaci.
  Perspektiven 2011,č.2/3,s.56-63,15 obr.
  Přes omezenost zelených a volných ploch v zástavbě je tu stále potenciál pro jejich efektivnější využití, včetně zavedení zelených střech, zatravnění vnitřních dvorů a zelených fasád s popínavými rostlinami.
 • VOLDŘICH, Karel
  32 map v patách emisím.
  Veř. správa 2011,č.14,s.26
  Nové online mapy poskytují podrobné informace o znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů ve státech Evropské unie.
 • ZAPP, Kerstin
  Hoffnung Wasserstoff.
  Naděje – vodík.
  Int. Verkehrswesen 2011,č.4,s.10-11,1 obr.
  V nové Bílé knize EU se uvádí, že v roce 2030 nebude mít spalovací motor každé druhé auto. Elektrický pohon a vývoj technologie využívající vodík.

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022