Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • Města přátelská každému věku. Rozhovor Marcely Steinbachové s Johnem Beardem.
  Překlad z angličtiny: Tereza Fendrychová. Age-Friendly Cities. John Beard interviwed by Marcela Steinbachová.
  ERA 2012,č.4,s.14,angl.res.
  Dle Světové zdravotnické organizace v Ženevě starší lidé mohou být zdrojem úžasného potenciálu. Je třeba vytvářet města a prostředí, která seniorům umožní maximální přínos a účast na společenských aktivitách.
 • Šedé zlato. Rozhovor Kristiny Magasanikové, Alžběty Petrlíkové a Rada Ištoka s Janem Gehlem.
  Překlad z angličtiny: Alena Všetečková. Grey Gold. Interview of Kristina Magasaniková, Alžběta Petrlíková a Rado Ištok with Jan Gehl.
  ERA 2012,č.4,s.19-22,1 fot.,3 obr.,angl.res.
  Jan Gehl navrhuje vytvářet města pro všechny lidi, nejen pro izolované cílové skupiny. Sociální systém v Dánsku ve vztahu k seniorům a okrajovým skupinám. Nabídka státu nebo města starším lidem.
 • BAHLEDA, Peter
  Spatial aspects of migration in European cities.
  Územní aspekty migrace v evropských městech.
  Terra Spectra 2012,č.1,s.3-10,2 gr.,1 obr.,lit.
  Výzkum a srovnání přístupů evropských měst k migraci, modely jejich chování, změny v jejich transformačním procesu, rozdílné územní důsledky odlišných přístupů měst k imigrantům.
 • BÜRK, Thomas - KÜHN, Manfred - SOMMER, Hanna
  Stigmatisation of Cities. The Vulnerability of Local Identities.
  Stigmatizace měst. Zranitelnost lokální indentity.
  Raumforsch. und Raumordn. 2012,č.4,s.337-347,lit.,res.angl.,něm.
  Míra zranitelnosti lokální identity ve vazbě na stigmatizaci měst v období strukturálních změn a způsoby, jakými se místní aktéři vyrovnávají s tímto problémem. Příklad měst Sangerhausen a Pirmasens (SRN).
 • HAURY, Stephanie
  Jugend(t)räume.
  Sny mladých, prostory pro mladé.
  Inform. Raumentw. 2012,č.3/4,s.171-182,sch.,fot.,lit.
  Z výsledků 50 projektů v SRN vyplynulo, že mladí lidé se angažují při rozvoji města, pokud mohou přetvářet prostor samostatně a nezávisle. Přitom kreativně využívají výklenky, zbytkové plochy a brownfieldy.
 • SCHMIDT, Tobias
  Vulnerability Through Resilience? An Example of the Counterproductive Effects of Spatially Related Governance in Hamburg-Wilhelmsburg.
  Zranitelnost způsobená odolností? Příklad kontraproduktivních účinků činnosti územní správy v Hamburku-Wilhelmsburgu.
  Raumforsch. und Raumordn. 2012,č.4,s.309-321,lit.,res.angl.,něm.
  Strategie odolnosti, které se na počátku zdály přínosné pro všechny subjekty, mohou v konečném důsledku být jednotlivými aktéry vnímány jako hrozby. Doloženo na příkladu rozvoje čtvrti Hamburk-Wilhelmsburg.
 • ŠTĚTKA, Jan
  Češi v roce 2012: Ztráta sebevědomí.
  Ekonom 2012,č.38,s.5-9,5 gr.
  Analýza změny české společnosti od 90. let do současnosti. Češi se adaptovali na kapitalismus, ale jsou méně optimističtí a mají nízké sebevědomí.
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie
  Senioři v českých městech.
  Seniors in Czech Cities.
  ERA 2012,č.4,s.16-18,5 gr.,1 tab.,lit.,angl.res.
  Senioři patří k budoucnosti měst. Již dnes zalidňují městská centra, jsou významní konzumenti kultury a vzdělávání. 70–90 % svého času tráví v bezprostřední blízkosti svého bydliště.

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • BECKER, Carlo W.
  Mit Freiraum Stadt machen – aber wie?
  Vytvářet města s veřejným prostranstvím - ale jak?
  Inform. Raumentw. 2012,č.3/4,s.91-102,15 obr.,lit.
  Čtyři přístupy k tvorbě veřejných prostranství ve městech vč. příkladů: volné plochy jako místa setkávání; zapojení občanů do péče o veřejné plochy; nadrezortní spolupráce; kontinuita péče o veřejné plochy.
 • BÝM, Petr
  Ostravská Liščina tři roky poté.
  Moderní obec 2012,č.9,s.53,2 obr.
  Příklad úspěšné regenerace deprivované lokality Liščina v Ostravě. Osvědčila se participace obyvatel zdevastovaných domů a bytů při vlastní revitalizaci.
 • FUHRICH, Manfred
  Barrierefreie Stadtquartiere.
  Bezbariérové městské čtvrti.
  Inform. Raumentw. 2012,č.3/4,s.157-170,fot.,lit.
  Zamyšlení nad tím, do jaké míry ovlivňují bariéry život v městských čtvrtích. Upozornění na existenci užitečných bariér, které např. zvyšují bezpečnost. Přehled různých bariér a strategií k jejich odstranění.
 • HAURY, Stephanie
  Jugend(t)räume.
  Sny mladých, prostory pro mladé.
  Inform. Raumentw. 2012,č.3/4,s.171-182,sch.,fot.,lit.
  Z výsledků 50 projektů v SRN vyplynulo, že mladí lidé se angažují při rozvoji města, pokud mohou přetvářet prostor samostatně a nezávisle. Přitom kreativně využívají výklenky, zbytkové plochy a brownfieldy.
 • KOHOUT, Michal - TICHÝ, David - JIRAN, Zdeněk
  Generátor spokojeného sousedství. Alfarezidence. Bytové domy Na Vackově v Praze.
  Alfarezidence. Na Vackově Residential Houses in Prague.
  ERA 2012,č.4,s.38-41,15 obr.,1 sit.,angl.res.
  Komplex 11 domů a veřejný prostor uvnitř. Městské prostředí, sousedské vztahy, blízkost domů, klid, soukromí a intimita zahrad. Spojuje výhody bydlení v bytových a rodinných domech. Míra soukromí určena.
 • LOTT, Kirsten
  Ein Park für alle - aber sicher! Der interkulturelle Generationenpark in Dessau.
  Park pro každého - ale bezpečný! Interkulturní park pro všechny generace ve městě Desava.
  Inform. Raumentw. 2012,č.3/4,s.117-127,obr.,lit.
  Do procesu přeměny zanedbaného parku v Desavě (SRN) na přitažlivý prostor se zapojili místní občané, různé iniciativy, úřady a instituce. Jedním z cílů přeměny parku byla bezpečnost jeho návštěvníků.
 • PIŠTĚK, Petr
  Viladomy Azalková.
  Stavba 2012,č.3,s.36-41,14 obr.,3 sit.,2 řezy,text také angl.
  Novostavba v Praze 15 je kombinací mezi řadovými domy, chodbovým bytovým domem a kompaktním bydlením. Obsahuje 27 bytů několika typů, které se odlišují velikostí a některými prvky. Velikost bytů je 50–70 m2.
 • RUDOLPH, Ines-Ulrike
  Upside down, inside out, and round and round: das Wriezener Freiraum Labor.
  Vzhůru nohama, naruby a dokola a dokola: laboratoř volného prostranství ve městě Wriezen.
  Inform. Raumentw. 2012,č.3/4,s.103-116,obr.,lit.
  Přestavba bývalého nákladního nádraží ve Wriezenu (SRN) na víceúčelový veřejný prostor je dobrým příkladem plánování zdola. Veřejnost se podílela na projektu od jeho iniciování až po konečnou realizaci.
 • RUPP-STOPPEL, Christine - REIF, Daniela
  Živá voda pro lidské vztahy. Úprava náměstí Flagey v Bruselu.
  Reorganization of Flagey Place in Brussels.
  ERA 2012,č.4,s.15,1 obr.
  Plochu náměstí tvoří střecha garáží. Vodní prvky, stromy, povrch a barvy dláždění symbolicky připomínají historii místa. Integrace dopravní infrastruktury do plochy náměstí určené pro pěší, zábavu a odpočinek.
 • SCHMIDT, Tobias
  Vulnerability Through Resilience? An Example of the Counterproductive Effects of Spatially Related Governance in Hamburg-Wilhelmsburg.
  Zranitelnost způsobená odolností? Příklad kontraproduktivních účinků činnosti územní správy v Hamburku-Wilhelmsburgu.
  Raumforsch. und Raumordn. 2012,č.4,s.309-321,lit.,res.angl.,něm.
  Strategie odolnosti, které se na počátku zdály přínosné pro všechny subjekty, mohou v konečném důsledku být jednotlivými aktéry vnímány jako hrozby. Doloženo na příkladu rozvoje čtvrti Hamburk-Wilhelmsburg.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • CHUM, Jiří
  Perla Moravy. Křtiny u Brna.
  Veř. správa 2012,č.18,s.32,1 obr.
  Chrám Panny Marie ve Křtinách u Brna bývá označován za nejkrásnější barokní stavbu na našem území. Od roku 2008 je národní kulturní památkou.
 • KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš
  Forenzní DNA pomůže chránit městský a obecní mobiliář.
  Moderní obec 2012,č.9,s.52,4 obr.
  Nové způsoby ochrany městského mobiliáře před krádežemi. V ČR je nově zaváděno značení městského majetku pomocí syntetické DNA.
 • KOŘÍNEK, Robert
  Komínový vodojem - ohrožený druh.
  Sovak 2012,č.9,s.16-18,fot.
  Komínové vodojemy jako ohrožené druhy technických staveb, jejich funkce v minulosti, seznámení s nejznámějšími komínovými vodojemy v ČR, řešení jejich zachování pro budoucnost.
 • SEDLÁK, Jaroslav
  Mobiliář jako identita města.
  Urban Furniture As City's Identity.
  ERA 2012,č.4,s.88-89,3 obr.,angl.res.
  Mobiliářové prvky jsou podobné všude v centrech. Směrem k předměstí jich ubývá, někde zcela mizí. Zcela ojediněle vzniká mobiliář šitý na míru danému místu. Příklady z Prahy a měst v zahraničí.
 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav
  Muzeum Hradec Králové.
  Sto let budovy Muzea v Hradci Králové (1909–1913) – perly moderní architektury.
  Stavba 2012,č.3,s.56-63,15 obr.
  Budova Muzea v Hradci Králové architekta Jana Kotěry je jednou z nejvýznamnějších staveb, reprezentuje vrchol moderny. Od myšlenky vzniku muzea po jeho realizaci. Život muzea v uplynulých sto letech.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Kde byste chtěli stárnout?
  Where Would You Like to Get Old?
  ERA 2012,č.4,s.56-59,9 fot.,6 obr.,angl.res.
  Diskuse s architekty, socioložkou, lékařkou a konzultantkou pro bezbariérové řešení staveb. Dotazy: Jak byste chtěli bydlet ve stáří? Je současná česká společnost vstřícná seniorům? Alternativy domova důchodců.
 • BRADY, Pavla
  Sociální bydlení v Opavě.
  Moderní obec 2012,č.9,s.50,1 fot.
  Potřeba ukotvení pojmu "sociální bydlení" v české legislativě na příkladu vývoje sociálního bydlení v Opavě.
 • BUBLÍKOVÁ, Barbara
  Bydlení s hotelovým servisem v zádech.
  Ekonom 2012,č.38,s.55-57,3 obr.
  Rezidenční komplex v Londýně nabízí svým obyvatelům nejen bydlení, ale i čtyřiadvacetihodinové hotelové služby. Příklady dalších developerských projektů.
 • HONSOVÁ, Marcela
  Rejnok Jana Kaplického pluje do Českých Budějovic. Dopluje?
  Ekonom 2012,č.37,s.55-57,3 obr.
  České Budějovice změnily územní plán, aby mohla být realizována stavba koncertního a kongresového centra, jehož původní architektonický návrh ve tvaru rejnoka navrhl architekt Jan Kaplický.
 • TICHÝ, David
  Alternativy a experimenty v bydlení pro stárnoucí populaci.
  Housing Alternatives and Experiments for the Elderly Population.
  ERA 2012,č.4,s.34-37,3 obr.,3 sch.,lit.,angl.res.
  Hledání forem bydlení odpovídající struktuře společnosti. Pojem domov, seniorské bydlení, sdílení jako forma, bydlení vícegenerační. Bydlení pro seniory v ČR. Vývoj od domova důchodců k seniorským vesničkám.
 • WINTER, Jaroslav
  Technologie lákají do muzeí.
  Moderní obec 2012,č.9,s.28,1 obr.
  Mezi možnosti, jak zvýšit počet návštěvníků muzeí, patří využití multimediálních průvodců – smartphonů, technologie Dreamwalk, Fog screen i kvalitní web.
 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav
  Muzeum Hradec Králové.
  Sto let budovy Muzea v Hradci Králové (1909–1913) – perly moderní architektury.
  Stavba 2012,č.3,s.56-63,15 obr.
  Budova Muzea v Hradci Králové architekta Jana Kotěry je jednou z nejvýznamnějších staveb, reprezentuje vrchol moderny. Od myšlenky vzniku muzea po jeho realizaci. Život muzea v uplynulých sto letech.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022