Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Strasse und Verkehr. 100 Jahre.
  Strasse und Verkehr. 100 let.
  Strasse und Verkehr 2013,č.4,58 s.
  Celé číslo se věnuje jubilejnímu kongresu k oslavě 100 let asociace VSS (švýcarské sdružení odborníků na silniční přepravu) a podává stručný přehled účastníků a jejich příspěvků.
 • Vysoké školy jako veřejný sektor.
  Universities As a Public Investor.
  ERA 2013,č.2,s.32-33,3 obr.,4 fot.,angl.res.
  Vysoké školy jsou typickým zástupcem veřejného sektoru, v kterém probíhá významná stavební činnost. Zástupci několika VŠ odpovídají na dotazy k architektonickým soutěžím.
 • FIŠER, Michal
  Soutěžení v Evropě.
  Competitions in Europe.
  ERA 2013,č.2,s.19-21,2 obr.,angl.res.
  Architektonické soutěže v Evropě v jenotlivých fázích procesu - odlišnosti i zvláštnosti. Zkušenosti z ČR, Švýcarska, Slovinska, Francie, Nizozemí, Polska, Rakouska a Velké Británie.
 • KOHOUT, Michal - TITTL, Filip
  Morfologie a adaptabilita pražských sídlišť.
  Projevy a důsledky opuštění standardní typologie města.
  Stavba 2013,č.1,s.62-69,čet.náčrty,8 obr.,lit.angl.res.
  Shrnutí morfologické a skladebné analýzy vybraných struktur pražských sídlišť, provedené autory článku a studenty FA ČVUT. Článek zkoumá odlišné typy pražských sídlišť ve vztahu k budoucím možným zásahům.
 • KOTALÍK, Jiří T. – VÁVRA, David – FRIČ, Pavel
  Drobné perly české architektury. Veletucet typologických příkladů.
  Praha,Titanic 2013.308 s.,fot.,rejstř.
  Publikace obrazem i slovem představuje 144 rozmanitých typů drobných staveb ze všech krajů ČR, které představují umělecké perly z období od prehistorie po dnešek a slouží i k poznání historie architektury.
  14 952
 • KOZEL, Jan
  Dvacet let za námi.
  Architekt 2013,č. 2,s.2-99,čet.obr.
  20. výročí Grand Prix Architektů. Národní cena za architekturu - soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Vše o soutěži včetně oceněných pracích v jednotlivých kategoriích.
 • KRATOCHVÍL, Petr (ed.)
  Architektura a veřejný prostor.
  Praha,Zlatý řez 2012.161 s.,angl.,res.
  Výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů a právníků o dvojznačnosti veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního, s cílem poukázat na rozdílné hodnotící postoje.
  14 948, 14 948a
 • LANDA, Filip
  Kulatý stůl - architektonické soutěže.
  Round table - Architectural Competitions.
  ERA 2013,č.2,s.14-18,7 obr.,1 tab.,angl.res.
  Diskuse o architektonických soutěžích ze různých stran - jejich výhody a nevýhody, počet soutěží, formy soutěže, zadavatel - soukromý versus veřejný sektor, porotci, formulace zadání, finance.
 • LANDA, Filip
  Soutěžení v ČR.
  Competitions in the CR.
  ERA 2013,č.2,s.22-23,5 gr.,5 diagr.,angl.res.
  Statistika architektonických soutěží v ČR v letech 1993–2012. Veřejný sektor je převažujícím vyhlašovatelem soutěží. Analýza dle lokalizace, typu soutěže a typologie (rekonstrukce, přístavba, revitalizace).
 • MAIER, Karel – FILOVÁ, Lucia
  Soutěž o nejlepší urbanistický projekt.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,s.38-43,12 obr.
  Ukázka vítězného návrhu (Urbanistická studie Jesenice – zelené městečko) a dalších cen 18. ročníku soutěže studentů vysokých škol pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.
 • NOVÁ, Kateřina
  Vítejte v dřevostavbě roku 2012!
  Domov 2013,č.5,s.62-68,10 obr.
  Tato dřevostavba vyhrála soutěž dřevěná stavba roku 2012. Moderní stavba ctí ráz krajiny a požadavky na ekologické parametry. Dřevěné objekty se snadno a rychle vytápějí.
 • POSPĚCH, Pavel
  Městský veřejný prostor: interpretativní přístup.
  The Urban Public Space: An Interpretative Approach.
  Sociol. čas. 2013,č.1,s.75-100,angl.res.,lit.
  Úvaha o konceptu veřejného prostoru s ohledem na jeho multidimenzionální podstatu, historii a vztah k soukromému prostoru. Polemika nad dřívějšími teoriemi a návrh vlastního interpretativního přístupu.
 • TLACHOVÁ, Zuzana - JESENSKÁ, Vanda
  KA architekti. Architektura porostlá zelení.
  Domov 2013,č.4,s.68-71,10 obr.
  Rozhovor s architektkou, jejíž pohled na bydlení jde ruku v ruce s mnohdy v architektuře opomíjeným prvkem, kterým je zeleň. Návrhy koncipuje v duchu příjemnosti, barevné střídmosti a materiálové pravdivosti.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky.
  Liberec,Knihy 555 2011.176 s.,fot.,pl.,obr.,mp.,lit.
  Prezentace architektury města Liberce z období 19. a 20. století i současnosti zahrnuje též industriální soubory, podzemí, drobnou architekturu, památkovou ochranu i zeleň města.
  14 950

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • FELCMAN, Jindřich
  Optimální míra prostorové regulace podle stavebních úřadů v Libereckém kraji.
  Optimal degree of spatial regulation in the opinion of the Building Offices in the Region of Liberec.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,s.29-32,2 gr.,lit.,angl.res.
  Článek vychází z dotazníkového šetření mezi pracovníky stavebních úřadů v Libereckém kraji a zabývá se prostorovou regulací v územních plánech a hledáním optimální míry jejich podrobnosti.
 • RŮŽKOVÁ, Marie
  Kraje mohou situaci velmi jednoduše napravit. Obecní a soukromé lesy.
  Veř. správa 2013,č.8,s.10,1 obr.
  Hlavními tématy celostátní konference v Pelhřimově byly zákony o lesích a myslivosti, společenské funkce lesa a výhrady proti vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.
 • SAKTOROVÁ, Dagmar
  Moravskoslezský kraj pohledem nezatíženým uhlím a ocelí.
  In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Sborník z conference AÚÚP, Český Těšín 8.-9.11.2012. Koncepce krajiny. Sborník z conference AÚÚP, Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,sam.příl. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru,s.10-16,4 obr.,13 mp.,lit.
  Představení Moravskoslezského kraje z hlediska historického i geografického. Historická stopa struktury osídlení. Sídelní struktura dnes. Zásady územního rozvoje kraje.
 • SMOLIŃSKI, Tomasz
  Prostorové plánování v Polsku.
  In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Sborník z conference AÚÚP, Český Těšín 8.-9.11.2012. Koncepce krajiny. Sborník z conference AÚÚP, Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,sam.příl. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru,s.40-43,7 obr.,lit.
  Polský systém územního plánování vychází ze zákona o prostorovém plánování a rozvoji z roku 2003. Nejvýznamnějším dokumentem je tzv. Národní koncepce prostorového rozvoje.
 • SZÁNTÓ, Katalin
  Prostorová regulace v Maďarsku.
  In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Sborník z conference AÚÚP, Český Těšín 8.-9.11.2012. Koncepce krajiny. Sborník z conference AÚÚP, Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,sam.příl. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru,s.48-50,3 mp.,1 pl.
  Hlavními nástroji prostorové regulace na národní a regionální úrovni jsou Národní strukturální plán, zóny s limity využití a s územně plánovacími opatřeními a regulace.

6. Územní plánování měst

 • BURY, Lucie
  Město Český Těšín se představuje.
  In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Sborník z conference AÚÚP, Český Těšín 8.-9.11.2012. Koncepce krajiny. Sborník z conference AÚÚP, Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,sam.příl. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru,s.17-20,3 mp.,9 obr.
  Vývoj města Český Těšín - dějiny, doprava, výstavba, regulační plán, občanské vybavení, stavby, místní průmysl a živnosti, poválečné období, plán města z roku 1943, výstavba sídlišť, přeshraniční spolupráce.
 • KOHOUT, Michal - TITTL, Filip
  Proměny obydlitelnosti města. Obytné soubory.
  Transformation of city’s Habitability.
  ASB 2013,č.2,s.12-16,8 obr.,angl.res.
  Vývoj městského prostředí v ČR se zaměřením na 20. století – popis základních prvků a trendů. Hodnocení současné kvality bydlení, rozdílné vnímaní veřejných a soukromých prostranství developery a obyvateli.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Recept na živé město. Anketa.
  ASB 2013,č.2,s.10-11,4 obr.
  Názory vybraných čtyř architektů na faktory ovlivňující funkčnost města. Hlavní uvedené prvky (hustota obyvatel, sociální aktivity, integrace nové a staré zástavby apod.) jako doporučení pro plánování měst.
 • KRÁLOVÁ, Irena
  Nový územní plán Plzně.
  In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Sborník z conference AÚÚP, Český Těšín 8.-9.11.2012. Koncepce krajiny. Sborník z conference AÚÚP, Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,sam.příl. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru,s.57-59,5 obr.
  Urbanisticko-architektonická soutěž na nový územní plán města Plzně a informace o stavu prací (k listopadu 2012, k datu konání konference).
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.
  Bratislava – atlas sídlisk. Bratislava – Atlas of Mass Houssing.
  Bratislava - atlas sídlišť.
  Bratislava,Slovart 2011.341 s.,fot.,pl.,sch.,rejstř.,lit.,text též angl.
  Výstavba sídlišť v druhé polovině 20. století na území Bratislavy, analýza jednotlivých panelových sídlišť z hlediska urbanistické struktury, konstrukčních a architektonických stránek.
  14 954
 • SIUDA, Radim
  Rozvojové lokality a investiční záměry Českého Těšína od roku 2000 do současnosti.
  In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Sborník z conference AÚÚP, Český Těšín 8.-9.11.2012. Koncepce krajiny. Sborník z conference AÚÚP, Jindřichův Hradec 17.-18.5.2012.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,sam.příl. Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru,s.21-22,6 obr.
  Prezentace zrealizovaných a plánovaných rozvojových projektů v Českém Těšíně.
 • ŠMEHYL, Rastislav
  I bytové domy mohou být zelené. Vegetační střechy.
  Apartment houses too can be green.
  ASB 2013,č.2,s.62-64,4 obr.,angl.res.
  Využití střech ve prospěch vegetačních zahrad, které mají pozitivní vliv na klimatické podmínky ve městě a mohou příznivě kompenzovat úbytek zeleně spojený se stále zhušťující se zástavbou.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky.
  Liberec,Knihy 555 2011.176 s.,fot.,pl.,obr.,mp.,lit.
  Prezentace architektury města Liberce z období 19. a 20. století i současnosti zahrnuje též industriální soubory, podzemí, drobnou architekturu, památkovou ochranu i zeleň města.
  14 950

7. Územní plánování částí měst

 • Dolní Vítkovice: plynojem Gong, vysoká pec č. 1, Energocentrum a U 6.
  Stavba 2013,č.1,s.42-57,29 obr.,6 půd.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Proměna areálu Dolní oblasti Vítkovic s dolem Hlubina a vysokými pecemi. Využití plynojemu pro kulturní účely, vysoká pec přeměněna na naučnou trasu, vznik Energocentra a U 6, které je energetickou ústřednou.
 • Trčkovo náměstí.
  Stavba 2013,č.1,s.40-41,4 obr.,2 pl.,angl.res.
  Revitalizace Trčkova náměstí a Zámecké ulice v Opočně. Řešení ploch jako pěší zóny s maximálním pohodlím pro pěší. Nové povrchy jsou v jedné výškové úrovni, plochy odlišuje typ dlažby, vyřešena je i zeleň.
 • KOHOUT, Michal - TITTL, Filip
  Morfologie a adaptabilita pražských sídlišť.
  Projevy a důsledky opuštění standardní typologie města.
  Stavba 2013,č.1,s.62-69,čet.náčrty,8 obr.,lit.angl.res.
  Shrnutí morfologické a skladebné analýzy vybraných struktur pražských sídlišť, provedené autory článku a studenty FA ČVUT. Článek zkoumá odlišné typy pražských sídlišť ve vztahu k budoucím možným zásahům.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Operace Neptun v Dunkerku. Dunkerk, Francie.
  Operation Neptun in Dunkirk.
  ASB 2013,č.2,s.32-38,12 obr.,2 půd.,angl.res.
  Plán obnovy přístavu v Dunkerku prostřednictvím přeměny doků v rezidenční čtvrť. Aplikace přístupů udržitelného rozvoje, využití obnovitelných zdrojů energie, obsluha sociálními službami, napojení na MHD.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Vltavské doky. Libeňský ostrov.
  Vltava Docks.
  ASB 2013,č.2,s.28-31,8 obr.,angl.res.
  Výstavba bytů v pražské Libni, které mají nahradit prostory bývalých loděnic. Popis architektonického záměru, použitého materiálu, základních prvků staveb a finanční stránky projektu.
 • KRATOCHVÍL, Petr (ed.)
  Architektura a veřejný prostor.
  Praha,Zlatý řez 2012.161 s.,angl.,res.
  Výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů a právníků o dvojznačnosti veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního, s cílem poukázat na rozdílné hodnotící postoje.
  14 948, 14 948a
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.
  Bratislava – atlas sídlisk. Bratislava – Atlas of Mass Houssing.
  Bratislava - atlas sídlišť.
  Bratislava,Slovart 2011.341 s.,fot.,pl.,sch.,rejstř.,lit.,text též angl.
  Výstavba sídlišť v druhé polovině 20. století na území Bratislavy, analýza jednotlivých panelových sídlišť z hlediska urbanistické struktury, konstrukčních a architektonických stránek.
  14 954
 • POSPĚCH, Pavel
  Městský veřejný prostor: interpretativní přístup.
  The Urban Public Space: An Interpretative Approach.
  Sociol. čas. 2013,č.1,s.75-100,angl.res.,lit.
  Úvaha o konceptu veřejného prostoru s ohledem na jeho multidimenzionální podstatu, historii a vztah k soukromému prostoru. Polemika nad dřívějšími teoriemi a návrh vlastního interpretativního přístupu.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Divadlo na Orlí.
  Stavba 2013,č.1,s.19-23,6 obr.,1 sit.,5 půd.,1 řez,angl.res.
  Realizace Divadla na Orlí v centru Brna. Od podzimu 2012 slouží nové divadlo, "hudebně dramatická laboratoř", pro zkoušky i studentská představení muzikálů a oper. Tvoří jej dva hranoly s pásovými okny.
 • VAŠOURKOVÁ, Yvette - KOVAČEVIČ, Igor
  Demokratický prostor města. Rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně.
  The Reconstruction of Svoboda Square and Svárov Street in Vsetín.
  ERA 2013,č.2,s.52-55,10 obr.,1 sit.,angl.res.
  Průběh soutěže a následná realizace ve Vsetíně od roku 2008 až do roku 2013. Příspěvek přináší svědectví jednotlivých zúčastněných stran. Vyjádření starostky, člena poroty a občanské aktivistky.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Dolní Vítkovice: plynojem Gong, vysoká pec č. 1, Energocentrum a U 6.
  Stavba 2013,č.1,s.42-57,29 obr.,6 půd.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Proměna areálu Dolní oblasti Vítkovic s dolem Hlubina a vysokými pecemi. Využití plynojemu pro kulturní účely, vysoká pec přeměněna na naučnou trasu, vznik Energocentra a U 6, které je energetickou ústřednou.
 • Chrám chmele a piva.
  Stavba 2013,č.1,s.14-18,6 obr.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Revitalizace Pražského předměstí v Žatci se týkala urbanistického komplexu dochovaných chmelařských staveb uprostřed města. Ze skladu je nyní věž - Chmelový maják, v sousedství je Chmelařské muzeum.
 • JUŠKOVÁ, Kamila
  Nový život opuštěných pivovarů, kotláren a textilek.
  Ekonom 2013,č.17,s.57-59,12 obr.
  Přestavba zaniklých průmyslových staveb bývá často finančně nákladná, ale revitalizace se často vyplatí především po stránce architektonické. Tyto stavby jsou součástí kulturního dědictví. Příklady projektů.
 • JUŠKOVÁ, Kamila
  Proč stavět další nové budovy, když chátrají staré.
  Ekonom 2013,č.17,s.60-61,2 obr.
  Záchraně průmyslových architektonických památek by pomohla pružnější koncepce památkové ochrany. Ta by se u budov měla zaměřit na celé konstrukční systémy a ne jen na záchranu fasády.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Operace Neptun v Dunkerku. Dunkerk, Francie.
  Operation Neptun in Dunkirk.
  ASB 2013,č.2,s.32-38,12 obr.,2 půd.,angl.res.
  Plán obnovy přístavu v Dunkerku prostřednictvím přeměny doků v rezidenční čtvrť. Aplikace přístupů udržitelného rozvoje, využití obnovitelných zdrojů energie, obsluha sociálními službami, napojení na MHD.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • KYSELKA, Igor
  Úloha obnovitelné energie v regionálním rozvoji.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.2,s.44-47,3 obr.
  Stručný obsah jednotlivých příspěvků loňské konference SPA-CE.NET na téma „Úloha obnovitelné energie v regionálním rozvoji“.
 • NOVÁ, Kateřina
  Slunce v každém koutu.
  Domov 2013,č.4,s.100-107,14 obr.
  Moderní rodinný dům představuje již 6. experimentální dům v Evropě, který vznikl na podporu rozvoje konceptu aktivních domů, které kladou důraz na komfortní a zároveň zdravé prostředí k životu.
 • SOUSEDÍK, Tomáš
  Měření osvětlení.
  The Measuring od Lighting.
  ERA 2013,č.2,s.82 a 84,1 tab.,angl.res.
  Jak dosáhnout optimálních světelných podmínek. Požadavky na osvětlení v normách a vyhláškách. Měření umělého a denního osvětlení. Třídění zrakových činností a hodnoty činitele denní osvětlenosti.

18. Občanské vybavení a služby

 • Chrám chmele a piva.
  Stavba 2013,č.1,s.14-18,6 obr.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Revitalizace Pražského předměstí v Žatci se týkala urbanistického komplexu dochovaných chmelařských staveb uprostřed města. Ze skladu je nyní věž - Chmelový maják, v sousedství je Chmelařské muzeum.
 • Vysoké školy jako veřejný sektor.
  Universities As a Public Investor.
  ERA 2013,č.2,s.32-33,3 obr.,4 fot.,angl.res.
  Vysoké školy jsou typickým zástupcem veřejného sektoru, v kterém probíhá významná stavební činnost. Zástupci několika VŠ odpovídají na dotazy k architektonickým soutěžím.
 • KORYČÁNEK, Rostislav
  Hotel HÁJ v Nové Lhotě.
  Stavba 2013,č.1,s.25-29,9 obr.,2 půd.,angl.,res.
  Přestavba rekreačního objektu v Nové Lhotě (leží na hranicích se Slovenskem) na hotel s rozhlednou, která se nachází na střeše wellnessové nadstavby a je přístupná veřejnosti venkovním schodištěm.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Univerzální domy. Amsterdam.
  Universal Buildings.
  ASB 2013,č.2,s.40-43,8 obr.,1 půd.,angl.res.
  Prototyp nových univerzálních domů v nizozemském Amsterdamu, které nabízí polyfunkční využití. Vnímání tohoto modelu jako nadčasového a dlouhodobě udržitelného.
 • LUKAVCOVÁ, Silvie
  Nebytovou výstavbu recese postihuje s odstupem.
  Statistika a My 2013,č.4,s.22-23
  Nejdražší a největší plochu měly v letech 2006-2011 administrativní budovy. Nejmenší plochu a nejlevnější výstavbu evidují hotely nebo budovy pro dopravu a komunikace.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Divadlo na Orlí.
  Stavba 2013,č.1,s.19-23,6 obr.,1 sit.,5 půd.,1 řez,angl.res.
  Realizace Divadla na Orlí v centru Brna. Od podzimu 2012 slouží nové divadlo, "hudebně dramatická laboratoř", pro zkoušky i studentská představení muzikálů a oper. Tvoří jej dva hranoly s pásovými okny.
 • ŠVEJDA, Pavel - KOLÁŘ, Petr - LAKOMÝ, Jaroslav
  Vědeckotechnické parky v České republice. Science and Technology Parks in the Czech Republic. [Elektronický zdroj].
  Praha,Společnost vědeckotechnických parků ČR 2012.1 CD-ROM;12 cm;souborná statistická data (1 soubor: 45,1 MB)
  Publikace prezentuje vědeckotechnické parky ČR jako součást inovační infrastruktury ČR, vymezuje základní pojmy, informuje o zakládání, rozvoji a akreditaci VTP.
  E 67

19. Rekreace a volný čas

 • KORYČÁNEK, Rostislav
  Hotel HÁJ v Nové Lhotě.
  Stavba 2013,č.1,s.25-29,9 obr.,2 půd.,angl.,res.
  Přestavba rekreačního objektu v Nové Lhotě (leží na hranicích se Slovenskem) na hotel s rozhlednou, která se nachází na střeše wellnessové nadstavby a je přístupná veřejnosti venkovním schodištěm.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022