Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • BIRKMANN, Jörn
  Schutz, Anpassung oder Transformation?
  Ochrana, přizpůsobení se nebo transformace?
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.10-12,lit.
  Výzkumná činnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Přizpůsobení se klimatickým změnám ve městech a regionech SRN i v celosvětových sítích měst. Propojení témat: přizpůsobení, odolnost a transformace.
 • KIWITT, Thomas
  Region Stuttgart. Anpassung an den Klimawandel.
  Region Stuttgart. Přizpůsobení se klimatickým změnám.
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.16-18
  V rámci strategie ochrany klimatu a přizpůsobení se klimatickým změnám v regionu Stuttgart byl zpracován "Klimatický atlas" regionu Stuttgart a pilotní projekt "Regionální analýza zranitelnosti".
 • SCHMIDT, Gabriele
  Lokale Wissensordnungen in der Klimapolitik.
  Struktura místních znalostí v politice ochrany klimatu.
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.13-15
  Rozhovor s Hubertem Heineltem, vedoucím meziodvětvové výzkumné skupiny, která se zabývá strategiemi a opatřeními velkých německých měst v oblasti klimatických změn.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Amsterodam.
  Amsterdam.
  ERA 2014,č.2,s.24-30,4 mp.,11 obr.,1 pl.,angl.res.
  Strukturální vize Amsterdam 2040 stanovuje strategii rozvoje města do roku 2040 s důrazem na ekonomiku a udržitelnost. Vymezuje 7 prostorových témat a definuje 4 hlavní směry rozvoje.
 • Curych.
  Zurich.
  ERA 2014,č.2,s.45-51,3 pl.,11 obr.,1 sit.,angl.res.
  Strategii Zürich 2025 definovala městská rada v roce 2007 a každé čtyři roky ji reviduje. Týká se hospodářské a sociální infrastruktury, kvality životního prostoru, správy a spolupráce.
 • Kodaň.
  Copenhagen.
  ERA 2014,č.2,s.31-37,12 obr.,2 mp.,angl.res.
  Strategické plánování se opírá o tzv. Finger Plan z r. 1947, probíhá ve spolupráci veřejnosti a zástupci města. Cíl je město jako kvalitní místo pro život do roku 2025.
 • Praha očima zúčastněných.
  Prague Through the Eyes of Participants.
  ERA 2014,č.2,s.52-53,angl.res.
  Názory několika zúčastněných na rozvoj Prahy. Aktualizace strategického plánu má 6 témat a 4 hlavní kritéria. Priority Prahy a její rozvojový potenciál. Problémem je tzv. politický urbanismus.
 • Vídeň.
  Vienna.
  ERA 2014,č.2,s.38-44,3 mp.,8 obr.,2 sit.,angl.res.
  Rozvoj Vídně určují dva samosprávou řízené projekty. V oblasti celospolečenské strategie je to iniciativa Smart Cities Wien, na úrovni územního plánování pak Plán rozvoje města STEP 2025.
 • BIRKMANN, Jörn
  Schutz, Anpassung oder Transformation?
  Ochrana, přizpůsobení se nebo transformace?
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.10-12,lit.
  Výzkumná činnost Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Přizpůsobení se klimatickým změnám ve městech a regionech SRN i v celosvětových sítích měst. Propojení témat: přizpůsobení, odolnost a transformace.
 • JAN, Libor (red.)
  Dějiny Brna 2. Středověké město.
  Brno,Archiv města Brna 2013.1071 s.,obr.,fot.,mp.,příl.,rejstř.
  Politické dějiny Brna. Obyvatelstvo a každodenní život. Městská správa, soudnictví a hospodářství. Čas, prostor, mentální struktury a topografie. Církevní instituce. Stavební vývoj a projevy umění.
  14 814/2
 • SCHMIDT, Gabriele
  Lokale Wissensordnungen in der Klimapolitik.
  Struktura místních znalostí v politice ochrany klimatu.
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.13-15
  Rozhovor s Hubertem Heineltem, vedoucím meziodvětvové výzkumné skupiny, která se zabývá strategiemi a opatřeními velkých německých měst v oblasti klimatických změn.
 • STEJSKALOVÁ, Lucie
  Městské strategie, atraktivita a kvalita života.
  Urban Strategies, Attractiveness, and the Quality of Life.
  ERA 2014,č.2,s.20-25,1 mp.,2 gr.,angl.res.
  V 90. letech se evropská města v důsledku různých změn začínají zaměřovat na kvalitu života. Důležitost krátkodobého plánování na městské a lokální úrovni pro kvalitu života ve městech.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • První bytový dům v Rakousku s certifikátem DGNB. Wels, Rakousko.
  The First Residential Building in Austria with the DGNB Certificate.
  ASB 2014,č.2,s.50-52,7 obr.,angl.res.
  Bytový dům v malé obci nedaleko Welsu představuje symbiózu bydlení na venkově a vysoce kvalitní architektury. Byl postaven podle zásad trvale udržitelného rozvoje, za což obdržel i bronzový certifikát.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Nahodilost a řád. Studentské bydlení v Paříži.
  Randomness and Order.
  ASB 2014,č.2,s.43-48,8 obr.,1 sch.,1 sit.,1 řez,angl.res.
  Pozemek 11 x 200 m u tramvajové tratě. Budova má 11 podlaží a 192 pokojů. Jsou vybavené příslušenstvím i kuchyňkou, k tramvaji balkony (sloučené 2-3, tzv. Basket Apartments), směrem k fotbalovému hřišti pavlače
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Věrný funkcionalistické tradici. Bytový dům Martinů, Brno.
  Loyal to the Functional Tradition.
  ASB 2014,č.2,s.30-35,8 obr.,2 půd.,2 pohl.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Dům v Masarykově čtvrti respektuje roštovou urbanistickou strukturu. Kombinuje bytovku a řadové domky a propojuje přístupové komunikace lávkami. Dispozice, struktura a materiály jsou současné a komfortní.
 • KULHÁNEK, František
  Atraktivní bydlení mezi nebem a zemí.
  Stavitel 2014,č.4,s.38-41,6 obr.,1 sit.,1 půd.
  Bytový dům na pražském Střížkově získal v soutěži Stavba roku 2013 tři ocenění. Náročné byly požadavky na navrhovaný dům. Objekt má ustupující podlaží - odlišná dispozice pater, prostorné terasy nebo balkony.
 • NOVÁKOVÁ, Mária
  To tu ještě nebylo. Petržalka City, Bratislava.
  The New Orientation Point of the Housing Estate.
  ASB 2014,č.2,s.60-66,10 obr.,1 půd.,1 řez,1 sit.,1 det.,angl.res.
  V 1. etapě byl postaven na sídlišti u Chorvatského ramena obytný dům s polyfunkčním parterem označen jako Petržalka City. Východní fasádu tvoří pilíř tvaru V, který podpírá terasy rozprostřené jako vějíř.
 • TESAŘ, Jan
  Bydlení v nájmu se stává poměrně drahým.
  Rented Accomodation is Becoming Relatively Expensive.
  ASB 2014,č.2,s.14-17,2 obr.,1 tab.,angl.res.
  Výstavba bytů v roce 2013. Trh s byty. Vlastnictví bytů v ČR, forma bydlení a srovnání. Náklady na bydlení stoupají. Příjemci příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení v letech 2012 a 2013.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

 • Kodaň.
  Copenhagen.
  ERA 2014,č.2,s.31-37,12 obr.,2 mp.,angl.res.
  Strategické plánování se opírá o tzv. Finger Plan z r. 1947, probíhá ve spolupráci veřejnosti a zástupci města. Cíl je město jako kvalitní místo pro život do roku 2025.
 • První bytový dům v Rakousku s certifikátem DGNB. Wels, Rakousko.
  The First Residential Building in Austria with the DGNB Certificate.
  ASB 2014,č.2,s.50-52,7 obr.,angl.res.
  Bytový dům v malé obci nedaleko Welsu představuje symbiózu bydlení na venkově a vysoce kvalitní architektury. Byl postaven podle zásad trvale udržitelného rozvoje, za což obdržel i bronzový certifikát.
 • FALCHI, Fabio
  Světelné znečištění: environmentální problém, který může a musí být řešen.
  Veronica 2014,č.1,s.2-5,obr.,mp.
  Prezentace výsledků a perspektivy úsilí snížit světelné znečišťování v Itálii. Hlavní pravidla pro silnice a ulice, rozlehlá prostranství a normální budovy přijatá v regionech. Dodatečná pravidla a výjimky.
 • KUFELD, Walter
  Klimagerechte Verantwortung.
  Odpovědnost za přiměřené klima.
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.18-20,1 tab.,lit.
  Role prostorového plánování v Německu při řešení otázek klimatických a energetických změn včetně kompetencí a příkladů řešení na jednotlivých plánovacích úrovních.
 • MÜLLER, Bernhard - OLFERT, Alfred
  REGKLAM - Integrierte Klimaanpassung in Dresden.
  REGKLAM – integrovaný přístup k přizpůsobení se klimatu v Drážďanech.
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.21-24,1 mp.,lit.
  Projekt REGKLAM zkoumal souvislosti, důsledky a možnosti přizpůsobení se klimatickým změnám. Výsledky byly využity pro zpracování integrovaného programu přizpůsobení se klimatickým změnám v regionu Drážďany.
 • PAVLORKOVÁ, Eva
  Jak se bránit obtěžování světlem?
  Veronica 2014,č.1,s.20
  Česká právní úprava neposkytuje příliš možností obrany proti nadměrnému obtěžování světlem. Ideální by bylo minimalizovat obtěžování světlem už při plánování staveb. Možnosti, jak se bránit.
 • SPIEKERMANN, Jan
  KLIFF-IMPLAN: Handlungsempfehlungen für Niedersachsen.
  KLIFF-IMPLAN: doporučení pro Dolní Sasko.
  Nachrichten ARL 2014,č.1,s.24-25,1 sch.,1 fot.
  Požadavky na prostorové plánování v Dolním Sasku, které vyplývají z klimatických změn – příklad dvou vybraných oblastí: ochrany pobřeží a ochrany biologické rozmanitosti.
 • STEJSKALOVÁ, Lucie
  Městské strategie, atraktivita a kvalita života.
  Urban Strategies, Attractiveness, and the Quality of Life.
  ERA 2014,č.2,s.20-25,1 mp.,2 gr.,angl.res.
  V 90. letech se evropská města v důsledku různých změn začínají zaměřovat na kvalitu života. Důležitost krátkodobého plánování na městské a lokální úrovni pro kvalitu života ve městech.

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022