Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Positionierung der Stadt Wien zur Architektur und Städtebau (Wiener Architekturdeklaration).
  Stanovisko města Vídně k architektuře a urbanismu (Vídeňská deklarace o architektuře).
  Perspektiven 2005,zvl.č.,s.52-68,6 obr.
  Deklarace o postoji k urbanistické a architektonické historii a rozvoji Vídně analyzuje všechny aspekty - od plánování přes realizace k managementu a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
 • Tätigkeitsbericht ARL 2003/2004.
  Zpráva o činnosti ARL za období 2003/2004.
  Nachrichten ARL 2005,zvl.č.,137 s.
  Výroční zpráva o činnosti ARL podává přehled o splněných a plánovaných organizačních, výzkumných a vzdělávacích úkolech v národním i mezinárodním měřítku. Ústav kooperuje s politikou a veřejnou správou.
 • COLQUHOUN, Alan
  Die Fassade in ihren modernen Varianten. Überlegungen zur Rolle der Fassade in der modernen Architektur.
  Fasády v moderních variantách. Zamyšlení nad úlohou fasády v moderní architektuře.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.12,s.12-20,13 obr.
  Autor, anglický architekt a teoretik, pohlíží na význam fasády ve 20. století. Byla nedomyšlená a prosazená technicky nebo sociálně politicky, ale nikdy se nevzdala svého nároku na reprezentaci.
 • DUCATEZ, Vincent
  Rem Koolhaas, prisonnier volontaire de l'architecture?
  Rem Koolhaas, dobrovolný vězeň architektury?
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.361,s.80-87,6 obr.,1 pl.
  Experimentální projekt v tradičním městě (Londýn). Dělicí zdi by mohly být (na rozdíl od berlínské) pozitivním prvkem. Jde o zřízení harmonické městské společnosti, Dobrovolníci se mají pokusit zde žít.
 • FRETTON, Tony
  Bauten und ihre Territorien.
  Stavby a jejich teritoria.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.12,s.21-29,14 obr.
  Projekty T. Frettona jsou zároveň moderní i klasické. Fasády jsou určovány pro každý projekt nově, protože jde nejen o prožitek prostoru, ale i o prožívanou architekturu.
 • HNILIČKA, Pavel
  Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů.
  Brno,ERA 2005.131 s.,obr.,fot.,tab.
  Problematika výstavby sídel (satelitní městečka) rostoucích na okrajích měst a vesnic s uvedením kladů a záporů, včetně příkladů z domova i ze zahraničí.
  14 128
 • LESCAR, Pauline
  "La cité la plus éminente" selon Walt Whitman (1819-1892).
  "Město, jež nejvíce vyniká" podle Walta Whitmana (1819-1892).
  Urbanisme 2005,č.345,s.84-90,5 obr.
  Walt Whitman i přesto, že se inspiroval ve svém díle přírodou, byl prvním americkým básníkem, který opěvoval město jako maják moderní doby.
 • LUDWIG, Jürgen
  Die neue Planungskultur in der Regionalentwicklung - eine Spurensuche.
  Nová kultura plánování v regionálním rozvoji - hledání stop.
  Raumforsch. und Raumordn. 2005,č.5,s.319-329,2 mp.,1 gr.
  Výzkum hledá v odborné literatuře stopy nové kultury plánování, jak lze vlastní empirické práce uplatnit v praxi regionálního rozvoje. Existuje zde skutečně nová kultura plánování?
 • OJARI, Triin
  Estonská architektura 20. století.
  Stavba 2005,č.6,s.84-11,čet.obr.
  Architektura let 1918-1940, 1940-1990 o možnostech dobré architektury v sovětském státě, devadesátá léta "privatopická" architektura. Ukázky staveb: kanceláře, hotel, muzeum, bytové domy aj.
 • PAQUOT, Thierry
  L'invitée: Saskia Sassen.
  Náš host: Saskia Sassen.
  Urbanisme 2005,č.345,s.67-74,5 obr.
  Saskia Sassen, Holanďanka, žije a pracuje v různých zemích více teoreticky. Zajímá ji globalizace a odnárodňování měst, potřeba práce v globálních městech, právní a historické pohledy a sítě měst.
 • SEGGERN, Hille von - WERNER, Julia
  Entwerfen als Forschung.
  Navrhování jako výzkum.
  Garten + Landschaft 2005,č.12,s.19-21,3 obr.
  Navrhování vztahující se k prostoru je racionálně-intuitivní strategií týkající se individuálního kontextu. Každý návrh je zároveň realizovatelný a experimentální.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • BIČÍK, Ivan
  Proměny geografie zemědělství.
  Geografie 2005,č.2,s.91
  Termín geografie, vymezení objektu studia geografie. Klasické období geografie zemědělství, poválečný rozvoj geografie zemědělství, od geografie zemědělství ke geografii venkova.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Soutěž o podobu Václavského náměstí.
  Architekt 2005,č.12,s.61-65,8 obr.
  Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh úprav Václavského náměstí. Porota vybrala 4 návrhy, 1. místo a tři 3. místa, 2. nebylo uděleno. Stručná charakteristika oceněných návrhů.
 • Stadtteilplätze für Hannover.
  Náměstí pro městské části v Hannoveru.
  Garten + Landschaft 2006,č.1,s.26-29,6 obr.
  I přes nedostatek financí se v rámci programu "Náměstí ve městě" "Hannover vytváří náměstí" bylo jako součást strategického programu umožněno sanovat a nově vytvářet hodně příjemných náměstíček.
 • Zones urbaines sensibles (ZUS): Une mobilité résidentielle insoupconnée.
  Citlivé městské zóny (CMZ): Nepodezřelá mobilita obyvatelstva.
  Urbanisme 2005,č.345,s.59-60
  Citlivé městské zóny je nutno pozorovat i z aspektu mobility obyvatel, neboť je vyšší než v jiných obytných čtvrtích.
 • BRUNSCH, Thomas - WENDT, Iris
  Weniger ist mehr.
  Méně je více.
  Garten + Landschaft 2006,č.1,s.30-33,6 obr.
  Protože pro sanaci dvou vnitřních dvorů v Berlíně-Pankow byl k dispozici jen skrovný rozpočet, sáhl architekt-krajinář k tvůrčímu nasazení standardních prvků.
 • DONNET, Anne-Michele
  Cité Manifeste ... l'avenir du logement social?
  Město "Manifeste" - budoucnost sociálního bydlení.
  Urbanisme 2005,č.345,s.20-22,6 obr.
  V několika velkých francouzských městech byly realizovány netradiční, až diskutabilní projekty sociálního bydlení.
 • FRETTON, Tony
  Bauten und ihre Territorien.
  Stavby a jejich teritoria.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.12,s.21-29,14 obr.
  Projekty T. Frettona jsou zároveň moderní i klasické. Fasády jsou určovány pro každý projekt nově, protože jde nejen o prožitek prostoru, ale i o prožívanou architekturu.
 • GRAU, Dieter
  Stadtplatz für alle Generationen. Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm.
  Místo ve městě pro všechny generace. Náměstí Heinera Metzgera v Novém Ulmu.
  Garten + Landschaft 2005,č.12,s.32-33,5 obr.
  Náměstí v nové části města je řešeno s využitím mála zeleně, zato hodně kamene a vody. Je spojovacím článkem mezi starým centrem města a rozvíjejícím se územím.
 • HERTLEIN-RIEDER, Vera
  Neuland für Südspitze Marzahn.
  Nový areál pro jižní špici sídliště Marzahn.
  Garten + Landschaft 2006,č.1,s.10-13,10 obr.
  Berlínské panelové sídliště Marzahn bylo považováno za nejošklivější. Vzhledem k úbytku obyvatel byly některé budovy odstraněny a na jejich místě jsou zatravněné plochy. Za 5-10 let podle potřeby k zastavění.
 • ISOPP, Anne
  Zickzackband am Wasser. Zaha Hadids Überbauung der Stadtbahnbögen in Wien.
  Klikatý pás u vody. Zástavba oblouku městské dráhy ve Vídni. Architektka Zaha Hadid.
  Baumeister 2006,č.1,s.12,4 obr.,1 pl.
  Zaha Hadid zakomponovala starý dopravní most do komplexu bytové výstavby, mj. s byty pro bohatší studenty. Řešení v nepravoúhlých tvarech je originální.
 • JAKOB, Markus
  Dem urbanen Ausdruck auf der Spur. Enge und Weite - neue Fassaden in Barcelona im Kontext der Stadtmorphologie.
  Na stopě urbánnímu vyjádření. Úzkost a šířka - nové fasády v Barceloně v kontextu morfologie města.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.12,s.38-49,4 pl.,12 obr.
  Barcelona prochází změnami - od centra města přes zásahy do starého města až po geometrické útvary se vytvoří oblouk, v němž jsou evidentně nové fasády. Nejzajímavější je osmihran v oblasti rozšíření města.
 • JÁUREGUI, Jorge Mario
  Brésil: Un urbanisme pour "la ville informelle".
  Brazílie: urbanismus pro "neoficiální město".
  Urbanisme 2005,č.345,s.26-29,6 obr.,1 pl.
  Významný brazilský architekt a urbanista obhajuje urbanismus spojující kulturní, ekonomický a existenční aspekt ve velkoměstských favelách, aby se jejich prostředí zlepšilo.
 • KÄPPLINGER, Claus
  La Cité Manifeste. Experimentelle Wohnanlage in Mulhouse/F.
  Město Manifeste. Experimentální bytový komplex v Mulhouse/Francie.
  DBZ 2006,č.1,s.32-39,14 obr.,10 pl.
  Pět architektů (mj. Jean Nouvel) vytvořilo na okraji Mulhouse pět modelových sídlišť řadových rodinných domů, velmi avantgardně pojatých. Bývalé zahradní město roste.
 • KOHOUTOVÁ, Markéta
  Kauza - Ostravská Karolina.
  Bul. ČKA 2005,č.4,s.54-55,1 obr.
  700 000 m2 nezastavěné plochy areálu někdejší koksovny Karolina v centru Ostravy leží už 20 let bez užitku. Stejnou dobu se uvažuje o zástavbě tohoto brownfields. Souhrnné informace o vývoji.
 • PÉRÉ, Anne
  Transformation des quartiers sensibles: le sens de l'intervention urbaine.
  Transformace citlivých čtvrtí: Smysl zásahu města.
  Urbanisme 2005,č.345,s.63-65,1 obr.
  Na příkladu Toulouse se ukazuje vliv městské politiky na transformaci citlivých částí města. Je potřeba brát v úvahu rozvoj společnosti a sociálních podmínek, smíšení společenských složek a zlepšení života.
 • TÖNNESMANN, Andreas
  Von der Kunst des Unterschiedes. Über die Gestaltung der Fassaden in Pienza.
  O umění jemného rozdílu. Ztvárnění fasád v Pienze.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.12,s.4-11,9 obr.,1 pl.
  Consignano, vesnici jižně od Sieny, přeměnil Bernardo Rossellino (1459-1464) v ideální město. Chrám, papežský a biskupský palác a radnice jsou příklady renesanční architektury s jednotícími fasádami.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Architecture souterraine. Les ambiances contre la claustrophobie.
  Podzemní architektura. Prostředí proti klaustrofobii.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.361,s.120-123,11 obr.,3 pl.
  Soukromá radiologická klinika v Bolzanu využívá svahu za klasickou vstupní budovou (konec 19. stol.), jejíž osudy byly pestré. Ve svahu je vybudována 100 m dlouhá galerie s terapeutickými aj. místnostmi.
 • Bibliotheque centrale de Seattle, Washington.
  Ústřední knihovna v Seattlu, stát Washington.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.361,s.62-69,14 obr.,9 pl.
  Knihovna v Seattlu od Rema Koolhaase se podobá nepravidelně rostlému krystalu. Kovová "síť" budovy má význam i ze seismologických důvodů. Barev je využíváno odvážně.
 • Expanze nákupních center nekončí.
  Stavitel 2005,č.12,s.43
  Dle průzkumu bude v ČR do konce 2006 nárůst plochy nákupních center o 28%. Nákupní centra tj. minimální prodejní plocha 5 000 m2. Řadíme se v jejich počtu na 5. místo v Evropě ze 34 zemí.
 • Rekonstrukce brněnského divadla Reduta.
  Stavba 2005,č.6,s.58-61,8 obr.,1 sit.,1 řez,3 půd.
  Budova divadla Reduta je nejstarší ve střední Evropě, z 16. století. Východní sál je divadelní sál včetně technického a provozního zázemí. Sál je určen pro slavnostní a reprezentační účely.
 • Stopy českých rukou. Hotelový komplex pro zimní olympijské hry 2006.
  Stavitel 2005,č.12,s.20-21,5 obr.,1 řez
  V srpnu 2004 se začala budovat olympijská vesnice v Itálii pro hry v únoru 2006. Komplex tvoří dvacet "hnízd", po 4-5 navzájem propojených objektech. Vesnice má i bohaté sportovní, kulturní a obchodní zázemí.
 • BACHMANN, Wolfgang
  Telekom Center, München.
  Centrum firmy Telekom v Mnichově.
  Baumeister 2006,č.1,s.62-71,19 ob.,9 pl.
  Komplex správního centra Telekomu v Mnichově tvoří 10 výškových budov v netradiční kompozici. Novinkou jsou kryté galerie-mosty spojující jednotlivé budovy.
 • GÄNSHIRT, Christian
  Casa da Música, Porto, Portugal.
  Dům hudby, Porto, Portugalsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.361,s.38-47,105 obr.,10 pl.
  Rem Koolhaas řešil koncertní sál pro Porto jako osmiúrovňový nepravidelný objekt z betonu, skla a plastů na místě neúhledného předměstí. Sál je určen pro všechny typy hudby.
 • GULLBRING, Leo
  Extension du musée Ordrupgaard, Copenhague, Danemark.
  Rozšíření muzea Ordrupgaard v Kodani, Dánsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.361,s.20-22,7 obr.,3 pl.
  Zaha Hadid rozšířila tradiční muzejní budovu o kontrastní nepravidelný útvar z černého betonu a skla. Koresponduje s klidným jabloňovým sadem jako živý organismus.
 • CHABARD, Pierre
  Rem in America.
  Rem v Americe.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.361,s.48-61,18 obr.,8 pl.
  Rem Koolhaas má v USA dvě avantgardní realizace - knihovnu v Seattlu a univerzitní kampus v Chicagu, do něhož integroval(do obří roury) kolejovou nadzemní dopravu.
 • KÄPPLINGER, Claus
  On the beach. Zahnarztpraxis KU64, Berlin.
  Na pláži. Stomatologická ordinace KU64, Berlín.
  DBZ 2005,č.12,s.50-55,7 pl.,7 obr.
  Zubní ordinace v Berlíně jsou řešeny v bílé a žluté barvě tak, aby se pacienti cítili alespoň trochu příjemně.
 • MRÁZEK, Pavol - SLABEYOVÁ, Michaela
  Obchodný dom Alizé.
  Projekt 2005,č.5,s.10-19,11 obr.,5 půd.,5 pohl.,lit.
  Obchodní dům Baťa (nyní Alizé) v centru Bratislavy pochází z roku 1930. Cílem rekonstrukce je využít 2 pater v suterénu pro prodej a dostat objekt na současnou architektonickou a technickou úroveň.
 • RŮŽIČKA, Vlastimil
  Téměř zapomenuté stavby. Architekt Vladimír Kačer: Nevnucovat škatulovitý svět.
  Fórum ABF 2005,č.5/6,s.24-27,5 obr.
  Konferenční centrum Štiřín s rozsáhlým sportovním zázemím u Prahy představuje originální víceúčelové zařízení. Atypický zjev, interiér je daleko nápaditější než exteriér. Inspirace Hunderwasserem.
 • SANTIFALLER, Enrico
  Wie ein Fels. Granitzentrum Hauzenberg.
  Jako skála. Centrum žuly v Hauzenbergu.
  DBZ 2005,č.12,s.34-39,13 pl.,8 obr.
  Budova Muzea žuly je řešena jakoby vrostlá do bývalého kamenolomu. Je to moderně vybavené centrum pro pořádání seminářů a jiných odborně zaměřených akcí.
 • SCHINDLER, Jan - OBAL, Luděk
  Polyfunkční dům Běžecká Praha 6-Strahov.
  Architekt 2005,č.12,s.17-21,8 obr.,2 půd.,2 řezy,1 sit.
  Dům se nachází v sousedství Rošického stadionu na Strahově. Spojení bytů pro sportovce s jejich klubovnami, stejně jako domu a tribuny. Dům tvoří jednoduché opakující se buňky vedle sebe.
 • SZCZYRBA, Zdeněk
  Velkoplošné prodejny: Problém, který přetrvává.
  Moderní obec 2005,č.12,s.15,1 fot.
  V ČR je vysoký stupeň expanze velkoplošných prodejen, zejména v silně urbanizovaných regionech. Obce a města nedokážou vývoj obchodních sítí usměrňovat.
 • UHDE, Robert
  "Son-O-House". Besucher-Pavillon, Son en Breugel/NL.
  Son-O-House. Pavilon pro návštěvníky, Son en Breugel/Nizozemí.
  DBZ 2005,č.12,s.40-45,14 obr.,3 pl.
  Objekt avantgardně zaměřených architektů vyvolává zvuky v souladu s pohybem návštěvníků v něm. Téměř biologická struktura má sloužit k relaxaci.
 • WORTHMANN, Merten
  Torre Agbar, Barcelona. Arch. Jean Nouvel.
  Torre Agbar v Barceloně. Architekt Jean Nouvel.
  Baumeister 2006,č.1,s.44-53,11 obr.,16 pl.
  Jean Nouvel vytvořil v Barceloně sídlo firmy uprostřed velké křižovatky. Budova je originálního tvaru, fasáda je řešena s možností barevných a světelných efektů.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022