Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • KUBA, Bohumil
  Kartografie: Státní mapové dílo.
  Veř. správa 2006,č.30,s.12 a 21,2 fot.
  Jednotlivá státní mapová díla jsou vyhotovována podle jednotných pravidel a pokrývají celé území státu. Jejich vydavatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální.
 • ONDROUŠEK, Josef
  Ochrana před výbuchy.
  Sovak 2006,č.9,s.30,2 obr.
  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Požadavky na zabezpečení pracoviště, termín 30.6.2006.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Koncept moderního historického centra.
  Stavitel 2006,č.9,s.39,2 obr.
  Území bývalé koksovny Karolina - jádrem nové výstavby se mají stát zóny pro pěší, a to bez křížení s automobily. Nové zastávky MHD zajistí přístup z celého města. Hlavní pěší trasy se protínají na náměstí.
 • Neuer Bahnhofsvorplatz in Leipzig.
  Nové prostranství před hlavním nádražím v Lipsku.
  Baumeister 2006,zvl.č.BX 10,s.54-55,6 obr.,2 pl.
  Přestavba lipského hl. nádraží zahrnovala i zřízení přednádražních prostor tak, aby bylo harmonicky propojeno s vnitřním městem a zastávkou a památkově chráněná budova nádraží nebyla zatlačena do pozadí.
 • Panelové sídliská v Bratislave: stručný prehl'ad.
  Archit. a urban. 2006,č.1/2,s.97-113,čet.obr.,čet.pl.
  Soupis 19 panelových sídlišť ukazuje rozmístění panelové výstavby, urbanistickou strukturu jednotlivých sídlišť, typ použitých panelových domů, autora, čas vzniku, rozlohu, počet bytů a obyvatel.
 • BOKERN, Anneke
  Stadtzentrum gesucht. Masterplanung für ein Stadtzentrum in Almere von OMA.
  Hledá se městské centrum. Generální plánování pro městské centrum v Almere (Nizozemí).
  Werk, Bauen + Wohnen 2006,č.9,s.4-11,10 obr.,2 pl.
  Almere je malé město poblíž Amsterodamu, bez urbanity, jen s řadovými domy. Proto byl učiněn pokus zřídit umělé centrum; nemá však přitažlivé veřejné prostory.
 • CSIZMADY, Adrienne
  Housing Estates: the Legacy od Socialism. The World of the middle Class or the Slum of the Future?
  Sídliště: dědictví socialismu. Svět střední třídy nebo slum budoucnosti?
  Archit. a urban. 2006,č.1/2,s.37-50,4 tab.,2 mp.,3 gr.,text také angl.
  Studie podrobně zkoumá potřebu a potenciál sídlišť v Budapešti. Poukazuje na souvislosti, za kterých sídliště vznikala, změny sociálních poměrů obyvatel, příznaky přeměny na slumy, možnosti rekonstrukce.
 • CHAPPLE, Karen
  Overcoming mismatch.
  Jak překonat zmatek.
  APA Journal 2006,č.3,s.322-336,lit.
  Teorie o územním chaosu byla stimulem pro pokus vytvářet pracovní místa pro chudé obyvatele městských center v předměstích. Plánovači musí pečovat o kontakt zprostředkovatelů práce v těchto místech.
 • JOSEPHY, Martin
  Was lange währt. Stadterweiterung Bern-Brünnen. Wettbewerb Grünräume und Stand der Dinge.
  Co se dlouho zachová. Rozšíření města Bern-Brünnen. Soutěž na zelené plochy a stav věcí.
  Werk, Bauen + Wohnen 2006,č.10,s.58-61,10 pl.,5 obr.
  Ve Švýcarsku probíhají urbanistické soutěže, zde na rozšíření Bernu západním směrem. Práce jsou v chodu a nyní se jedná o soutěž na centrální zelené plochy.
 • KOCOURKOVÁ, Jarmila
  Několik poznámek k městské zeleni. Od záhonu po Fifejdy.
  Veronica 2006,č.5,s.1-6,4 obr.
  Pohled na zeleň z hlediska územního plánování. Nedostatečné výměry parků k počtu obyvatel, jejich vybavení pro volný čas, málo sídlištní zeleně, malé množství spojovacích prvků a vodních prvků.
 • LLOYD, Sophie
  Der Olympiapark.
  Olympijský park.
  Garten + Landschaft 2006,č.10,s.17-19,2 pl.,4 obr.
  Nový park na východě Londýna má jako centrum olympijských her 2012 přilákat mezinárodní publikum a sloužit jako katalyzátor pro rozvoj nové obytné a obchodní čtvrti v údolí Lea.
 • MANDOUL, Thierry - CHAPEL, Enrico
  Statt Durchmischung. Zum projekt Paris Seine Rive Gauche.
  Místo, aby se promíchalo. K projektu Paříž, levý břeh Seiny.
  Werk, Bauen + Wohnen 2006,č.9,s.26-33,4 obr.,1 pl.
  Velký projekt Paříž, levý břeh Seiny se realizuje 13 let a ještě dlouho bude pokračovat. Obrovská plocha je urbanisticky komplexní a zároveň problematická.
 • MEYER, Vera - HUEMER, Johannes
  K histórii panelových sídlisk vo Viedni.
  On History of Prefabricated Housing Estates in Vienna.
  Archit. a urban. 2006,č.1/2,s.5-24,30 obr.,lit.,text také angl.
  Dějiny panelové výstavby. Výstavba panelových sídlišť v 60. a 70. letech 20. století. Panelová sídliště - nové typy sídlišť, domů a bytů. Konec panelové výstavby ve Vídni a tendence v bytové výstavbě od 1970.
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.
  Panelové sídliská v Bratislave a ich univerzálne a špecifické súvislosti.
  Prefabricated Housing Estates in Bratislava and their General and Specific Contexts.
  Archit. a urban. 2006,č.1/2,s.73-96,14 obr.,2 pl.,lit.,text také angl.
  Historický vývoj panelové výstavby v Bratislavě. Současnost panelových sídlišť, problémy a jejich řešení. Humanizace a revitalizace panelových sídlišť. Sídliště Petržalka v centru pozornosti.
 • OVERBECK,Gerhard
  Kulturlandschaften in suburbanen Räumen. 4R-Kooperation zu Kulturlandschaften geht in die zweite Runde.
  Kulturní krajiny v suburbánních oblastech. Kooperace 4R nastupuje do druhého kola.
  Nachrichten ARL 2006,č.3,s.25
  Výzkum ARL a partnerů se zaměřuje na rozvoj a management kulturní krajiny v suburbánních oblastech. Je potřeba vypracovat plány vzájemného pronikání města a krajiny.
 • SCHULZ, Bernhard
  Gartenstadt Atlantic in Berlin.(1928).
  Zahradní město Atlantic v Berlíně. 1928.
  Baumeister 2006,č.10,s.58-63,8 pl.,12 obr.
  Budova Lichtburg z roku 1928 byla zbořena a nahrazena velkým obytným komplexem v bílé a červené barvě, opatřeným zelení trávníků a stromů.
 • SÝKORA, Tomáš
  Centrum Ústí nad Labem se oživuje.
  Moderní obec 2006,č.8,s.31,2 fot.
  Prvním krokem k revitalizaci městského jádra severočeské metropole se stala rekonstrukce Mírového náměstí. K rozvoji svého centra přistoupilo město opravdu komplexně. Rekonstrukci pomohl SROP.
 • TOMÍŠKOVÁ, Marie
  Panelová sídliště v České republice. Vývoj a výhled do budoucna.
  Prefabricated Housing Estates in Czech Republic. Evolution and Perspective into the Future.
  Archit. a urban. 2006,č.1/2,s.51-72,10 obr.,1 gr.,2 kartogr.,2 pl.,lit.,text také angl.
  Bytová výstavba po roce 1945, jednotlivé etapy a typické znaky. Lokalizace a časové etapy výstavby sídlišť. Brněnská sídliště. Problémy sídlišť, program regenerace sídlišť, poskytování dotace.
 • TRELCAT, Sophie
  Das Herz von London.
  Srdce Londýna.
  Garten + Landschaft 2006,č.10,s.8-11,2 mp.,2 pl.,2 obr.
  Po období úbytku obyvatelstva se v Londýně opět začal dynamicky rozvíjet urbanismus. Čtyři velkorysé projekty obnovy města v centru mají vytvořit nové byty a nová pracovní místa.
 • TUPÁ, Jana - CICVÁRKOVÁ, Radoslava
  Proměny brněnských náměstí.
  Urban. a územní rozvoj 2006,č.3,s.17-20,4 fot.
  Územní a investiční příprava rekonstrukce Náměstí Svobody, Zelného trhu a Dominikánského náměstí, které jsou součástí historického jádra města, vyhlášeného v roce 1989 městskou památkovou rezervací.
 • WAKEMAN, Rosemary - PAQUOT, Thierry
  New York chantiers.
  Staveniště v New Yorku.
  Urbanisme 2006,č.350,s.41-42,2 obr.
  Bohatá megapole New York s úspěšnou ekonomikou se mění. Je zde mnoho stavebních realizací na různých místech města, počínaje Ground Zero a konče tržnicí v Bronxu.
 • WILDER, Peter
  Das Quartier Paddington Central.
  Čtvrť Paddington Central.
  Garten + Landschaft 2006,č.10,s.38-39,1 pl.,3 obr.
  V blízkosti proslulého nádraží Paddington se na bývalém území ležícím ladem rozvíjí nová čtvrť. Pro architekty-krajináře hraje významnou úlohu ozelenění podsklepených ploch.
 • ZACHOVAL, Dalibor
  O "úklidu" veřejných prostranství.
  Veronica 2006,č.5,s.7-9
  Rozhovor o úpravách parků a zahrad se Zdeňkem Sendlerem, autorem úprav v Brně či Litomyšli. Zamyšlení nad podmínkami a nad možnostmi, které města vytvořila pro zlepšení městské zeleně.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Große Schauwelt. Sanierung eines Fabrikgebäudes in Pirmasens.
  Velký svět na pohled. Sanace tovární budovy v Pirmasenu.
  DBZ 2006,č.10,s.34-39,8 obr.,7 pl.
  Víc než stoletá továrna na obuv v SRN byla léta nevyužitá. Nyní byla přebudována, architekti propojili staré s novým. Podnik je opět v provozu.
 • Koncept moderního historického centra.
  Stavitel 2006,č.9,s.39,2 obr.
  Území bývalé koksovny Karolina - jádrem nové výstavby se mají stát zóny pro pěší, a to bez křížení s automobily. Nové zastávky MHD zajistí přístup z celého města. Hlavní pěší trasy se protínají na náměstí.
 • Skrytý potenciál brownfields.
  Stavitel 2006,č.9,s.70-71,1 obr.
  Státní politika počítá s výrazným omezením staveb na zelené louce. Zmapování 1000 lokalit brownfields v Severočeském a Moravskoslezském kraji. Vyhledávací studie brownfields v ČR do konce roku 2006.
 • Závazné stavební normy - bezplatně přístupné?
  Bul. ČKA 2006,č.3,s.11
  Nový stavební zákon přináší (§ 196, odst. 2) revoluční novinku. Pokud tento zákon či související právní předpis stanoví povinnost postupovat dle technické normy, musí být tato bezplatně veřejně přístupná.
 • GUTZER, Martin
  Vsadili jsme na průmyslovou zónu.
  Veř. správa 2006,č.30,s.26,1 fot.
  Krize v letech 1996-1998 přiměla českou vládu přijmout podobné investiční pobídky jako v sousedních zemích. Šancí města Podbořany byla tehdy připravenost poskytnout investorům volné pozemky.
 • KORBEL, Petr
  Stará zóna ožívá.
  Ekonom 2006,č.39,s.30,1 fot.
  V areálu plzeňské Škody otevřeli první nájemní halu z celkem osmi, které budou hotové do konce února 2007. O nové haly projevují zájem hlavně malé a střední strojírenské firmy.
 • MAKOVEC, Vlastimil
  Dřevostavby jako kvalitní a moderní technologie.
  Stavitel 2006,č.9,s.8-9,4 obr.
  Výhody dřevostaveb - úspora nákladů na vytápění, zdravé vnitřní klima, rychlost výstavby, větší prostor, nízká hladina hluku, možnost celoroční výstavby. Stavebně technické vlastnosti a kvalita dřevostaveb.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Šance využití starých továren.
  Moderní obec 2006,č.10,s.24
  Existující průmyslové zóny nestačí poptávce investorů, stát bude proto podporovat jejich další výstavbu. Má ale zájem na tom, aby vznikaly především revitalizací nevyužívaných průmyslových závodů.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Stadion Wembley. Foster and Partner.
  ERA 2006,č.4,s.30-31,3 obr.
  Stadion v Londýně je navržen především pro fotbal. Je největší plně zastřešený stadion na světě. Charakteristickým znakem je posuvná střecha. Tématem čísla jsou stadiony a jiné sportovní stavby.
 • KOPŘIVA, Miloš
  Praha, její sportovní areály a olympijské hry.
  ERA 2006,č.4,s.59-60,7 obr.
  Olympijská města promítají do své kandidatury tradice. V urbanismu se to týká volby umístění ústředního areálu her a hlavního ceremoniálního stadionu. Snaha situovat ústřední areál do Letňan, ne na Strahov.
 • KUBÍKOVÁ, Světlana
  Praha olympijská.
  ERA 2006,č.4,s.55-58,8 obr.
  Shrnutí analytických a studijních prací pro záměr pořádání Letních olympijských her v Praze 2016, resp. 2020, zpracovaných Útvarem rozvoje hl. města Prahy v letech 2003-2006. Koncept olympijských her v Praze.
 • VANÍČEK, Jiří - MARKVART, Robert
  Skanzeny napomáhají rozvoji cestovního ruchu.
  Moderní obec 2006,č.10,s.38
  Zachování tradic a místních specifik je jedním z trendů regionální politiky EU. K tomu přispívají i muzea v přírodě jako významná součást kulturního dědictví jednotlivých zemí.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022